Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

NN 82/2009 (13.7.2009.), Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1989

Na temelju članka 87. st. 8. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O ZVUČNOM SNIMANJU RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se tehnički uvjeti i način zvučnog snimanja tijeka rasprave u kaznenom postupku, zaštita snimke od brisanja ili oštećenja te način čuvanja snimke rasprave u kaznenom postupku.

Članak 2.

Pojedini izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju ovo značenje:

1. Snimka je zvučni zapis događanja na raspravi u kaznenom postupku sačinjen pomoću uređaja za audio snimanje.

2. Neobrisivi medij za pohranu podataka je medij za jednokratno snimanje digitalnog zapisa bez mogućnosti brisanja ili izmjene zapisa.

3. Uređaj za audio snimanje je tehnički uređaj za digitalno višekanalno audio snimanje.

4. Sudac je sudac pojedinac ili predsjednik vijeća koji upravlja raspravom u kaznenom postupku.

TEHNIČKI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI SUSTAV ZA ZVUČNO SNIMANJE I REPRODUCIRANJE SNIMKE

Članak 3.

1) Sustav za zvučno snimanje rasprave mora ispunjavati minimalne uvjete koji moraju osiguravati:

– vjerodostojan i jasan zapis događanja na raspravi,

– nesmetan tijek rasprave

– izravno upravljanje uređajima za audio snimanje s mjesta gdje se nalazi sudac,

– stalno snimanje u trajanju najmanje šest sati bez promjene medija,

– mogućnost stalnog provjeravanja zvučne jasnoće zapisa i djelovanje sustava,

– trenutačno i automatsko upozoravanje pomoću zvučnih i svjetlosnih znakova na smetnje ili kvar koji utječe na tijek ili kvalitetu zvučnog snimanja,

– nemogućnost izmjene ranije snimljenih zvučnih zapisa,

– presnimavaje zvučnog zapisa,

– mogućnost prijenosa uređaja za snimanje.

2) Upravljanje uređajem mora biti jednostavno i automatizirano u najvećoj mogućoj mjeri.

3) Sustav zvučnog snimnja mora biti redovito održavan. Predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova određuje osobu nadležnu za održavanje sustava za zvučno snimanje rasprave.

Članak 4.

1) Snimanje se obavlja na neobrisivi medij za pohranu podataka.

2) Uređaj za snimanje mora osiguravati:

– višekanalno (najmanje četverokanalno) snimanje,

– kompresiju snimke koja omogućava da trajanje snimanja u normalnom radu ne bude kraće od šest sati,

– mogućnost priključivanja najmanje četiri mikrofona,

– reprodukciju snimke na računalu,

– mogućnost umrežavanja uređaja.

Članak 5.

1) Snimaje rasprave se obavlja putem uređaja za audio snimanje i mikrofonskog sustava s najmanje četiri mikrofona na najmanje četiri kanala.

2) Mikrofoni se raspoređuju u sudnici na način da omogućavaju istovremeno snimanje svih sudionika rasprave.

ZVUČNO SNIMANJE

Članak 6.

1) Odluku o snimanju rasprave audio uređajem donosi sudac nakon otvaranja zasjedanja ako postoje uvjeti za održavanje rasprave u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku.

2) Sudac će poučiti sudionike da su dužni najaviti svoje izlaganje.

Članak 7.

1) Snimanje započije nakon odluke o snimaju i traje do kraja rasprave osim:

– za vrijeme vijećanja i glasovanja,

– ako nastupe smetnje u djelovanju sustava zvučnog snimanja,

– kod odgode ili prekida rasprave

– pri reprodukciji snimke prethodne rasprave (članak 10. ovog Pravilnika)

– u slučaju više sile.

2) Kod odgode ili prekida rasprave, snimanje će biti prekinuto, a kod nastavka snimanja sudac će po potrebi ponovno objaviti predmet rasprave i utvrditi tko je prisutan nastavku rasprave.

3) Svi prekidi snimanja bilježe se u zapisniku o tijeku rasprave s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida te kada se rasprava počela ponovo snimati.

Članak 8.

Snimanje se provodi tako da su potpuno razumljiva izlaganja svih sudionika, bez obzira govore li jedan po jedan ili istovremeno.

Članak 9.

1) Zvučnim snimanjem rasprave upravlja sudac.

2) Zapisničar se brine za nesmetano tehničko djelovanje sustava za snimanje tijekom rasprave.

3) Zapisničar tijekom snimanja unosi u zapisnik potrebne podatke o sudionicima rasprave čija izlaganja se snimaju.

4) Snimka će biti sačinjena tako da je moguće slušanje svakoga govornika posebno.

Članak 10.

1) Ako je rasprava odgođena, prekinuta ili ako je započela iznova, sudac može odlučiti da se reproducira snimka prethodne rasprave ili njezin dio.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sudac će u nastavku rasprave objaviti da je snimka reproducirana.

PREPISIVANJE SNIMKE

Članak 11.

1) Sudac će naložiti prepisivanje snimke u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku.

2) Ako je rasprava odgođena snimka rasprave se obavezno prepisuje.

3) Sudac može naložiti da se snimka rasprave prepiše i prije kraja rasprave, zbog svrsishodnosti i ekonomičnosti postupka (djelomični prijepis).

Članak 12.

1) Snimku rasprave prepisuje zapisničar koji je bio na raspravi ili osoba koju za to odredi predsjednik suda.

2) Prijepis mora biti vjerodostojan odraz snimke.

3) Ako je snimka nerazumljiva, nejasni navodi neće se prepisati, već će se na tom mjestu u prijepisu označiti da je snimka nejasna. Sudac može u prijepisu objasniti nejasni dio snimke.

Članak 13.

1) Prijepis snimke pregledava i ovjerava sudac. Prijepis snimke mora sadržavati i podatke:

– o osobi koja je prepisala snimku,

– datum prijepisa snimke,

– datum ovjere prijepisa rasprave od strane suca odnosno

– potpis suca.

2) Ako sudac utvrdi da postoji neusklađenost između prijepisa i snimke ili pogreške u prijepisu, odredit će da se neusklađenosti i pogreške otklone, a može postupiti i u skladu s odredbom članka 15. stavka 2. ovog Pravilnika.

3) Prijepis snimke rasprave u jednom se primjerku ulaže u spis kao sastavni dio zapisnika o glavnoj raspravi.

ČUVANJE I ZAŠTITA SNIMKE OD OŠTEĆENJA

Članak 14.

1) Zapisničar će prilikom snimanja odrediti naziv datoteke snimke koji se sastoji od skraćenog imena suda, broja spisa s rednim brojem zapisnika i datuma snimanja u formatu dd.mm.gggg. (npr. »OS Zadar, K-123-04-56, 15. 4. 2005.«).

2) Na mediju za pohranu podataka zapisničar će napisati poslovni broj kaznenog spisa, datum snimanja i redni broj snimke u istom predmetu.

Članak 15.

1) Medij za pohranu podataka s kopijom izvorne snimke čuva se u tvrdom omotu u spisu.

2) Odmah nakon završetka snimanja osoba koju odredi predsjednik suda sačinit će sigurnosnu kopiju izvorne snimke na tvrdi disk središnjeg računala suda ili na drugi medij za pohranu podataka koji se pohranjuje u pisarnicu.

Članak 16.

1) Sigurnosna kopija snimke čuva se dok se čuva kazneni spis.

2) Snimka se može čuvati i odvojeno od spisa. U spisu mora biti navedeno gdje se snimka nalazi.

Članak 17.

1) Presnimavanje snimke bit će dopušteno pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom postupku.

2) U spisu će biti sačinjena bilješka o presnimavanju snimke.

3) Za kopiju snimke plaća se sudska pristojba kao za preslik sudskog akta u skladu s odredbama Zakona o sudskim pristojbama.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-09/4

Zagreb, 8. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.