Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica

NN 82/2009 (13.7.2009.), Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1990

Na temelju članka 354. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 152/08) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI POTVRĐENIH OPTUŽNICA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Evidenciju potvrđenih optužnica (u daljnjem tekstu: evidencija) vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Ministarstvo vodi evidenciju potvrđenih optužnica za sve optužene fizičke i pravne osobe.

Članak 3.

Evidencija obuhvaća: podatke o optuženicima i podatke iz potvrđenih optužnica.

VOÐENJE EVIDENCIJE

Članak 4.

Evidencija se vodi u sustavu za elektroničku obradu podataka (u daljnjem tekstu: sustav za EOP).

Članak 5.

(1) Podaci o optuženoj fizičkoj osobi su: prezime i ime osobe, rođeno prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB), državljanstvo, ime i prezime oca i majke, djevojačko prezime majke, datum, mjesto i država rođenja, zanimanje i prebivalište.

(2) Podaci o optuženoj pravnoj osobi su: tvrtka odnosno naziv i sjedište pravne osobe te OIB.

(3) Podaci iz optužnice su: naziv državnog odvjetništva odnosno naziv ili ime i prezime oštećenika kao tužitelja koji je podigao optužnicu, broj i datum podizanja optužnice, naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena, poslovni broj i datum rješenja o potvrđivanju optužnice, naziv kaznenog djela, naznaku članka i naziv kaznenog zakona.

Članak 6.

Podaci iz evidencije su profesionalna tajna.

UPIS PODATAKA U EVIDENCIJU

Članak 7.

(1) Upis podataka u evidenciju obavlja se na temelju podataka optužnog vijeća koje je potvrdilo optužnicu.

(2) Svi podaci uneseni u EOP moraju imati dvije sigurnosne kopije.

(3) Sigurnosne kopije se izrađuju najmanje jedanput dnevno.

Članak 8.

(1) Podatke iz čl. 5. ovog Pravilnika koji se upisuju u evidenciju dostavlja Ministarstvu sud koji je potvrdio optužnicu.

(2) Sud dostavlja podatke u elektroničkom obliku, a ako za takvu dostavu nisu ostvareni tehnički uvjeti dostavlja ih pisano, na obrascu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Sud odgovara za točnost upisanih ili dostavljenih podataka.

(4) Ovlaštena osoba suda dužna je Ministarstvu poslati podatke koji se upisuju u evidenciju najkasnije u roku 8 radnih dana od dana donošenja rješenja o potvrđivanju optužnice.

DAVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE

Članak 9.

(1) Sudovi i državna odvjetništva imaju pravo neposrednog uvida u podatke iz evidencije, a ako za takav uvid nisu ostvareni tehnički uvjeti, na zahtjev suda i državnog odvjetništva dostavljenog na obrascu II koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podatke će izdati Ministarstvo.

(2) Podaci iz evidencije mogu se dati upravnom tijelu na njegov zakonom utemeljen zahtjev.

(3) Podaci iz evidencije izdaju se fizičkoj ili pravnoj osobi na njen obrazloženi zahtjev ako je posebnim zakonom propisana obveza dostavljanja takvih podataka radi ostvarivanja određenih prava.

(4) Podatke iz evidencije upravnom tijelu te fizičkim i pravnim osobama izdaje sud prema mjestu prebivališta fizičke odnosno sjedišta pravne osobe na obrascu III koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Ako je zahtjev nejasan ili nepotpun, pozvat će se podnositelja zahtjeva da u određenom roku pojasni ili nadopuni zahtjev.

(2) Ako podnositelj u za to određenom roku zahtjev ne pojasni ili nadopuni tako da se po istom i dalje ne može postupati, smatrat će se da zahtjev nije ni podnesen.

Članak 11.

(1) Nakon primitka podataka o potvrđenoj optužnici, ovlaštena osoba Ministarstva će provjeriti postoji li ranije potvrđena optužnica u odnosu na istu osobu.

(2) Ako provjerom utvrdi postojanje ranije potvrđene optužnice Ministarstvo će o tome obavijestiti sve sudove koji su u odnosu na optuženika donijeli rješenje o potvrđivanju optužnice na obrascu IV koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

BRISANJE POTVRĐENE OPTUŽNICE IZ EVIDENCIJE

Članak 12.

Nakon što je kazneni postupak pravomoćno okončan, nadležni sud će najkasnije u roku 15 dana pisano o tome izvijestiti Ministarstvo koje će izvršiti brisanje podataka o potvrđenoj optužnici iz evidencije.

Članak 13.

(1) Podaci o brisanoj optužnici ne mogu se davati nikome na uvid.

(2) U izvatcima iz evidencije ne navode se podaci o brisanoj optužnici.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-02-01-2

Zagreb, 8. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.

OBRAZAC I. a

__________________________                                                                                MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

(naziv suda)                                                                                                                  UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

U________________ dana_____________                                                               ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju čl. 8. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica, ovaj sud dostavlja sljedeće podatke:

I. PODACI O OPTUŽENOJ FIZIČKOJ OSOBI

OIB*[1]

(obvezan unos samo za državljanina Republike Hrvatske)

Prezime* ……………………………………………………………………..………………………….………………..………………………….....

Ime* …………………………………………………………………………………….…………………………………….……………………..…

Rođeno prezime………………………………………….…………………….…..………………………………………............................................

Državljanstvo*: A) Republike Hrvatske

B) strano: ………………………………………….………………….………………………..……………………….....................

Ime i prezime oca i majke* …….…………….....……..…..…… …………………………………………………………………………………....

(obvezni podaci barem za jednog roditelja)

Dan, mjesec i godina rođenja* ……………..…………..………………..........………………………….……………………………………..…….

Mjesto rođenja*……………….…………..……………….Općina ………..………………..………..….Država…………………………………….

Zanimanje ………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………..….…

Mjesto prebivališta / boravišta …………………….…………… Ulica i kbr…………….…………………. Država ……….……....…………….

II. PODACI O OPTUŽNICI

Ovlašteni tužitelj*:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………………………………………………………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja ……………………………………………………...……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………….

Broj optužnice…………………………………………..……….... Datum optužnice………………….………………………...…………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena* ……………………………………………………..…….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća*………….……......................... i datum potvrđivanja optužnice*………………………...……………..…………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona* ……………………...……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC I. b

__________________________                                                                                      MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

(naziv suda)                                                                                                                        UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

U________________ dana_____________                                                                     ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju čl. 8. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica ovaj sud dostavlja sljedeće podatke:

I. PODACI O OPTUŽENOJ PRAVNOJ OSOBI

OIB*[2]

(ako strana pravna osoba nema OIB u Republici Hrvatskoj, mora se navesti njezin identifikacijski broj:..............................................................)

Tvrtka, odnosno naziv pravne osobe* …………….……….……….……….………………………………………….………………..………….

…………..………………………………………….…………………………………….……………………….……….……….…………….……

Sjedište pravne osobe*:

Mjesto ……………………………………………….………………….………………………..…………….……….……….…………….……….

Ulica i kbr……………………………………………………………………..………………………….……….……….…………..…………….…

Država ……………………………………..…………..………………………….…………………………….……….……….……………..…….

II. PODACI O OPTUŽNICI

Ovlašteni tužitelj*:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………….……….……….…….……..…….………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja

……………………………………………………………………….……….……….……………………………………………….……………….

Broj optužnice……………………………………..……….... Datum optužnice……………….……….……….……………...…………………...

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena* ………….……….……………………………………….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća*………….……...............….…….......... i datum potvrđivanja optužnice*………...……………..…….……………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona* …………………………….……….……….……….……….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC II. a

__________________________

(naziv tijela koje podnosi zahtjev)

Broj predmeta:_____________________

U________________ dana_____________

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju čl. 9. st. 1. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica podnosimo

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA ZA FIZIČKU OSOBU

PODACI KOJE POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

OIB*[3]

Prezime* ……………………………………………………………………..………………………….………………..………………………….....

Ime* …………………………………………………………………………………….…………………………………….……………………..…

Rođeno prezime………………………………………….…………………….…..………………………………………............................................

Državljanstvo*: A) Republike Hrvatske

B) strano: ………………………………………….………………….………………………..……………………….....................

Ime i prezime oca i majke* …….…………….....……..…..…… …………………………………………………………………………………....

(obvezni podaci barem za jednog roditelja)

Dan, mjesec i godina rođenja* ……………..…………..………………..........………………………….……………………………………..…….

Mjesto rođenja*……………….…………..……………….Općina ………..………………..………..….Država…………………………………….

Zanimanje ………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………..….…

Mjesto prebivališta / boravišta …………………….…………… Ulica i kbr…………….…………………. Država ……….……....…………….

Potpis ovlaštene osobe:

PODACI IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA – za fizičke osobe

A) NE POSTOJI potvrđena optužnica na području Republike Hrvatske za osobu za koju je podnesen zahtjev

B) POSTOJI potvrđena optužnica za osobu za koju je podnesen zahtjev:

Ovlašteni tužitelj:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………………………………………………………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj optužnice……………………………..…………………….... Datum optužnice…………………………...…………………………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena ………………………………………………………...….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća………….…….............………............ i datum potvrđivanja optužnice……………………………...….…………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC II. b

__________________________

(naziv tijela koje podnosi zahtjev)

Broj predmeta:_____________________

U________________ dana_____________

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju čl. 9. st. 1. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica podnosimo

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA ZA PRAVNU OSOBU

PODACI KOJE POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

OIB*[4]

(ako strana pravna osoba nema OIB u Republici Hrvatskoj, mora se navesti njezin identifikacijski broj)

Tvrtka, odnosno naziv pravne osobe* …………….……….……….……….………………………………………….………………..………….

…………..………………………………………….…………………………………….……………………….……….……….…………….……

Sjedište pravne osobe*:

Mjesto ……………………………………………….………………….………………………..…………….……….……….…………….……….

Ulica i kbr……………………………………………………………………..………………………….……….……….…………..…………….…

Država ……….……………………………..…………..………………………….…………………………….……….……….……………..…….

PODACI IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA – za pravne osobe

A) NE POSTOJI potvrđena optužnica na području Republike Hrvatske za osobu za koju je podnesen zahtjev

B) POSTOJI potvrđena optužnica za osobu za koju je podnesen zahtjev:

Ovlašteni tužitelj:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………………………………………………………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj optužnice……………………………..…………………….... Datum optužnice…………………………...…………………………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena ………………………………………………………...….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća………….…….............………............ i datum potvrđivanja optužnice……………………………...….…………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC III. a

__________________________

(naziv tijela koje podnosi zahtjev)

Broj predmeta:_____________________

U________________ dana_____________

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju čl. 9. st. 3. i 4. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica podnosimo

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA ZA FIZIČKU OSOBU

PODACI KOJE POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

OIB*[5]

Prezime* ……………………………………………………………………..………………………….………………..………………………….....

Ime* …………………………………………………………………………………….…………………………………….……………………..…

Rođeno prezime………………………………………….…………………….…..………………………………………............................................

Državljanstvo*: A) Republike Hrvatske

B) strano: ………………………………………….………………….………………………..……………………….....................

Ime i prezime oca i majke* …….…………….....……..…..…… …………………………………………………………………………………....

(obvezni podaci barem za jednog roditelja)

Dan, mjesec i godina rođenja* ……………..…………..………………..........………………………….……………………………………..…….

Mjesto rođenja*……………….…………..……………….Općina ………..………………..………..….Država…………………………………….

Zanimanje ………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………..….…

Mjesto prebivališta / boravišta …………………….…………… Ulica i kbr…………….…………………. Država ……….……....…………….

Potpis podnositelja zahtjeva:

PODACI IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA – za fizičke osobe

A) NE POSTOJI potvrđena optužnica na području Republike Hrvatske za osobu za koju je podnesen zahtjev

B) POSTOJI potvrđena optužnica za osobu za koju je podnesen zahtjev:

Ovlašteni tužitelj:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………………………………………………………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj optužnice……………………………..…………………….... Datum optužnice…………………………...…………………………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena ………………………………………………………...….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća………….…….............………............ i datum potvrđivanja optužnice……………………………...….…………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC III. b

_______________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe u pravnoj osobi)

U________________ dana_____________

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju čl. 9. st. 3. i 4. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica podnosimo

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA ZA PRAVNU OSOBU

PODACI KOJE POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

OIB*[6]

(ako strana pravna osoba nema OIB u Republici Hrvatskoj, mora se navesti njezin identifikacijski broj)

Tvrtka, odnosno naziv pravne osobe* …………….……….……….……….………………………………………….………………..………….

…………..………………………………………….…………………………………….……………………….……….……….…………….……

Sjedište pravne osobe*:

Mjesto ……………………………………………….………………….………………………..…………….……….……….…………….……….

Ulica i kbr……………………………………………………………………..………………………….……….……….…………..…………….…

Država ……….……………………………..…………..………………………….…………………………….……….……….……………..…….

Potpis ovlaštene osobe

PODACI IZ EVIDENCIJE POTVRĐENIH OPTUŽNICA – za pravne osobe

A) NE POSTOJI potvrđena optužnica na području Republike Hrvatske za osobu za koju je podnesen zahtjev

B) POSTOJI potvrđena optužnica za osobu za koju je podnesen zahtjev:

Ovlašteni tužitelj:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………………………………………………………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj optužnice……………………………..…………………….... Datum optužnice…………………………...…………………………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena ………………………………………………………...….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća………….…….............………............ i datum potvrđivanja optužnice……………………………...….…………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC IV. a

Ministarstvo pravosuđa RH

Odjel za kaznene evidencije

U________________ dana________________

______________________________

______________________________

______________________________

OBAVIJEST
o potvrđenoj optužnici na temelju čl. 11. st. 2. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica

I. PODACI O OPTUŽENOJ FIZIČKOJ OSOBI

OIB*[7]

(obvezan unos samo za državljanina Republike Hrvatske)

Prezime* …………..………………………….……………………….. Ime* ………………………………………………………………………

Rođeno prezime………………………………………….……………………………………………….…..………………………………………...

Državljanstvo*: A) Republike Hrvatske

B) strano: ………………………………………………………………………….………………….………………………..………………………

Ime i prezime oca i majke* …….………………………….....………..…..…… …………………………………………………………….

(obvezni podaci barem za jednog roditelja)

Dan, mjesec i godina rođenja* …………………………..………..…………..………………………….……………………………………..…….

Mjesto rođenja*……………….………………………..……….Općina ………..………..…………………..….Država…………………………….

Zanimanje ………………………………………………………………………..……………………………..…………….…

Mjesto prebivališta / boravišta ……………………………….…… Ulica i kbr…………….…………………. Država ……….………………….

II. PODACI O OPTUŽNICI

Ovlašteni tužitelj*:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu………………………………………..…………………………………………………..

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja …………………………………….……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Broj optužnice…………………………………………………………..……….... Datum optužnice …………………………...…………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena* ……………………..…………………………………….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća*………….……..........…............... i datum potvrđivanja optužnice*………...…………………………..…………..

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona* …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC IV. b

Ministarstvo pravosuđa RH

Odjel za kaznene evidencije

U________________ dana________________

______________________________

______________________________

______________________________

OBAVIJEST
o potvrđenoj optužnici na temelju čl. 11. st. 2. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica

I. PODACI O OPTUŽENOJ PRAVNOJ OSOBI

OIB*[8]

(ako strana pravna osoba nema OIB u Republici Hrvatskoj, mora se navesti njezin identifikacijski broj:.............................)

Tvrtka, odnosno naziv pravne osobe* …………….……….……….……….………………………………………….………………..………….

…………..………………………………………….…………………………………….……………………….……….……….…………….……

Sjedište pravne osobe* :

Mjesto ……………………………………………….………………….………………………..…………….……….……….…………….……….

Ulica i kbr……………………………………………………………………..………………………….……….……….…………..…………….…

Država ……….……………………………..…………..………………………….…………………………….……….……….……………..…….

II. PODACI O OPTUŽNICI

Ovlašteni tužitelj*:

A) Naziv državnog odvjetništva koje je podiglo optužnicu……………..……………………………………………………………………………

B) naziv / ime i prezime oštećenog kao tužitelja …………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Broj optužnice……………………………..…………………….... Datum optužnice…………………………...…………………………………..

Naziv suda pred kojim je optužnica potvrđena* ………………………………………………………...….………………………………………..

Broj rješenja optužnog vijeća*………….…….............………............ i datum potvrđivanja optužnice*……………………………...….………

Naziv kaznenog djela, broj članka i naziv kaznenog zakona* ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Napomena ………………………………………………………………………….......................................………………………………………….

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

[1]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[2]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[3]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[4]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[5]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[6]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[7]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

[8]* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.