Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor

NN 82/2009 (13.7.2009.), Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor

82 13.07.2009 Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1991

Na temelju članka 136. stavak 5. i članka 144. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SREDIŠNJOJ EVIDENCIJI, OČEVIDNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE ZA ZATVORENIKE KOJIMA JE ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj središnje evidencije, očevidnika i ostalih evidencija koje se vode u Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor (u daljnjem tekstu: zatvorenik), način vođenja i uvida, te čuvanja upisanih podataka, kao i druga pitanja od značaja za praćenje zakonitog izvršavanja mjere istražnog zatvora.

Članak 2.

Radi zakonitog izvršavanja istražnog zatvora zatvori prikupljaju, upisuju, objedinjuju i pohranjuju podatke u maticu i očevidnik zatvorenika.

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Središnja evidencija je skup podataka iz matice zatvorenika.

2. Matica zatvorenika je skup podataka o zatvoreniku.

3. Očevidnik je skup dokumenata o zatvoreniku i tijeku izvršavanja istražnog zatvora.

4. Ostale evidencije su pomoćne evidencije koje se vode uz maticu i očevidnik.

SREDIŠNJA EVIDENCIJA

Članak 4.

(1) Središnja evidencija vodi se u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: Središnji ured) u elektroničkom obliku.

(2) Središnju evidenciju čine podaci iz matica zatvorenika iz čl. 3. toč. 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Matica zatvorenika vodi se u elektroničkom i pisanom obliku u zatvoru u kojemu se izvršava istražni zatvor.

(2) Svaka matica sastoji se od uložaka i upisa vezanih uz određeni prihvat zatvorenika, a svaki uložak od jednog ili više upisa u određenoj godini. Ulošci su označeni rednim brojem i godinom upisa koji ujedno predstavlja i matični broj upisane osobe.

(3) Svaki zatvorenik prema upisu u maticu mora imati pripadajući očevidnik iz članka 3. točka 3. ovog Pravilnika (ili nositi oznaku sukladno Uredbi o uredskom poslovanju) na kojemu je oznaka iz stavka 2. ovog članka.

UPIS PODATAKA U MATICE

Članak 6.

(1) Upis u matice obavlja se po službenoj dužnosti odmah po prijemu zatvorenika, a najkasnije narednog radnog dana.

(2) Upis u matice obavlja službenik zatvora sukladno rješenju o rasporedu na radno mjesto.

(3) Podaci iz matica zatvorenika dnevno se dostavljaju elektroničkim putem u Središnju evidenciju.

Članak 7.

(1) Podaci koji se unose u matice zaštićeni su propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima o zaštiti tajnosti podataka.

(2) Pristup zabilježenim podacima iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je službenicima sukladno opisu poslova i zadaća radnoga mjesta i službenicima Središnjeg ureda ovlaštenim za nadzor.

(3) Za službene potrebe, osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu pribaviti izvatke i prijepise iz matica. Pod izvatkom se smatra ispis određenog stanja, a pod prijepisom povijesni ispis.

Članak 8.

(1) Ručno vođene matice trajno se čuvaju.

(2) Svi podaci uneseni u računalo moraju imati dvije sigurnosne kopije od kojih jedna mora biti na prijenosnom magnetnom mediju i osigurana na odgovarajući način.

(3) Sigurnosne kopije se izrađuju najmanje jedanput dnevno.

SADRŽAJ PODATAKA U MATICAMA

Članak 9.

U Uložak matice za zatvorenika upisuje se:

1. redni broj i godina upisa uloška,

2. datum i sat zaprimanja u istražni zatvor

3. datum i sat uhićenja

4. način dolaska,

5. prezime,

6. ime,

7. djevojačko prezime,

8. ime roditelja,

9. datum rođenja,

10. spol,

11. maloljetnost,

12. osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB)

13. mjesto rođenja,

14. općina rođenja,

15. država rođenja,

16. mjesto prebivališta ili boravišta,

17. općina prebivališta ili boravišta,

18. država prebivališta,

19. nacionalnost,

20. državljanstvo,

21. vjeroispovijest (uz privolu),

22. stupanj obrazovanja,

26. zanimanje,

27. podaci o ovisnosti,

28. podaci o trajanju pritvora

29. rješenje o istražnom zatvoru (nadležni sud, broj datum rješenja, istek istražnog zatvora po rješenju),

30. naziv i članak kaznenog djea iz rješenja navedenog pod točkom 29.,

31. osnova istražnog zatvora iz članka 123. Zakona o kaznenom postupku

32. rješenje o produljenju istražnog zatvora (nadležni sud, broj i datum rješenja, istek istražnog zatvora po rješenju),

33. optužnica (nadležno državno odvjetništvo, broj i datum optužnice),

34. ukupno trajanje istražnog zatvora (godina, mjesec, dan)

35. rješenje o ukidanju istražnog zatvora, (nadležni sud, datum i broj odluke),

36. otpust iz istražnog zatvora (datum i sat),

37. premještaj u drugi zatvor (broj i datum odluke, naziv suda koji je dao suglasnost),

38. napomene.

POMOĆNE EVIDENCIJE

Članak 10.

(1) U zatvorima se vode pomoćne evidencije koje sadrže opće podatke o zatvoreniku i posebne podatke.

(2) Opći podaci o zatvoreniku su: redni broj upisa, prezime, ime, ime roditelja, datum rođenja i spol.

(3) Posebni podaci su:

1. evidencija tjeralica: naziv suda, broj rješenja, datum rješenja datum zastare, način i vrijeme uhićenja, naziv suda koji povlači tjeralicu,

2. evidencija sudskih ročišta: naziv suda, adresa suda, datum ročišta, sat ročišta, broj sobe, ime suca,

3. evidencija sprovođenja: naziv tijela u koji se vrši sprovođenje, datum odlaska, datum dolaska

4. evidencija o liječenju u zdravstvenoj ustanovi: naziv i adresa zdravstvene ustanove, podaci o liječniku, šifra dijagnoze bolesti, početak liječenja, završetak liječenja,

5. evidencija podataka iz zdravstvenog kartona: obiteljska anamneza, osobna anamneza, radna anamneza, sadašnje stanje, podaci o pušenju, konzumiranju alkohola i droga, visina (cm), težina (kg), klinički pregled (status), laboratorijski nalazi, specijalistički nalazi, rezultat pregleda, radna sposobnost, opis radne sposobnosti, bilješka.

(3) U evidencije se po potrebi upisuju i drugi podaci, koji mogu doprinijeti ekonomičnosti, svrhovitosti, ažurnosti i zakonitosti izvršavanja istražnog zatvora.

OČEVIDNIK

Članak 11.

(1) U istražnom zatvoru vodi se očevidnik zatvorenika.

(2) Očevidnik zatvorenika sastoji se od omota i pripadajućih mapa u koje se unose akti i podnesci koji se odnose na zatvorenika.

Članak 12.

Na omot očevidnika upisuju se: ime i prezime zatvorenika, redni broj upisa u maticu (matični broj), OIB, naslov: Ministarstvo pravosuđa – Uprava za zatvorski sustav, naziv zatvora.

Članak 13.

(1) U mapu I ulažu se rješenja o određivanju, produljenju i ukidanju istražnog zatvora, kao i rješenja donesena povodom izjavljenih žalbi na ta rješenja.

(2) U mapu II ulažu se naredbe za dovođenje zatvorenika na sudsko ročište i za druga izvođenja zatvorenika iz istražnog zatvora.

(3) U mapu III ulažu se dozvole za posjete zatvoreniku, dozvole za telefoniranja i sve ostale dozvole zatvoreniku tijekom izvršavanja istražnog zatvora.

(4) U mapu IV ulažu se podaci o radu i ponašanju zatvorenika, primjeni stegovnih mjera protiv zatvorenika i ostali podaci koji se odnose na ponašanje zatvorenika i tijek izvršavanja istražnog zatvora.

Članak 14.

Sud i državno odvjetništvo imaju stalnu dostupnost podacima iz ovog Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima (»Narodne novine«, broj 96/06) u odnosu na zatvore u kojima se izvršava istražni zatvor.

Članak 16.

Središnji ured će upis u središnju evidenciju, a zatvori upis u matice početi vršiti u elektroničkom obliku najkasnije u roku od mjesec dana od ustrojavanja sustava za elektroničko vođenje podataka središnje evidencije, odnosno matice zatvorenika kojima je određen istražni zatvor.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-09/3

Zagreb, 8. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.