Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

NN 82/2009 (13.7.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

MINISTARSTVO TURIZMA

1995

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09) ministar turizma, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/07) u članku 7. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja čiju lokaciju određuje predstavničko tijelo odlukom iz članka 8. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, mogu biti opremljeni visokim stolovima sa stolcima te s niskim stolovima i stolcima ili klupama i sl.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 8. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekti koji se nalaze na plovnom objektu kojim se obavlja prijevoz putnika mogu odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta propisanih za unutarnju visinu prostorija.«

Članak 3.

U članku 46. stavku 2. iza riječi: »50 m²« dodaju se riječi: »te u novom ugostiteljskom objektu u kojem je površina za usluživanje do 50 m² i za koji je u roku godine dana prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« izdana konačna građevinska dozvola«.

U stavku 4. iza riječi: »vozilu« dodaju se riječi: »te ugostiteljski objekti iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

U članku 62. stavku 6. brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »5«.

U stavku 9. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/7

Urbroj: 529-04-09-07

Zagreb, 1. srpnja 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.