Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

NN 83/2009 (15.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

HRVATSKI SABOR

2022

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/127

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04. – ispravak, 140/05. i 143/05. – ispravak) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi brašno uključujući i uslužnu meljavu pšenice, raži i kukuruza dužna je voditi evidenciju o količini zaliha i preradi pšenice, raži i kukuruza, te prometu i zalihama brašna i količinama uvezenog brašna, o čemu podatke dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisat će minimalne količine brašna, koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza.

(3) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisat će najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda i način vođenja evidencije o tome te način izvještavanja Ministarstva o podacima iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Inspektori i ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka na mjestu počinjenja prekršaja, usmenim će rješenjem, pravnoj ili fizičkoj osobi koja stavlja brašno na tržište ili koristi ili prevozi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom ili proizvodi pekarske i druge proizvode suprotno odredbi članka 6. stavka 3. ovoga Zakona, zabraniti obavljanje djelatnosti uvoza, trgovine brašnom ili djelatnosti proizvodnje pekarskih i drugih proizvoda ili djelatnosti prijevoza, u trajanju od 30 dana i u roku od pet radnih dana od dana donošenja usmenog rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija, onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad, te u roku od osam dana donijeti pisano rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. te stavci 6. i 7. koji glase:

»(5) Iznimno se mjera pečaćenja iz stavka 3. ovoga članka neće izvršiti ako pravna ili fizička osoba (vlasnik) najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana donošenja usmenog rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti dostavi gospodarskom inspektoru Državnog inspektorata ili ovlaštenoj osobi is stavka 2. ovoga članka, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni kao i dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30.000 kuna u korist državnog proračuna. U protivnom, rješenje će se provesti pečaćenjem sljedeći radni dan nakon isteka roka za dostavu propisanih dokaza.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, gospodarski inspektor će u zapisniku konstatirati da su prestali razlozi za izricanje usmenog rješenja i pečaćenja poslovnog objekta.

(7) Ako pravna ili fizička osoba ne dostavlja podatke Ministarstvu sukladno članku 6. stavku 1. ovoga Zakona u propisanom roku inspektori ili ovlaštene osobe će rješenjem narediti rok za otklanjanje nedostataka.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za proizvodnju pekarskih i drugih proizvoda koristi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom (članak 5. stavak 2.),«.

U točki 5. iza riječi: »evidenciju« dodaju se riječi: »ili ne dostavlja podatke iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 10. u uvodnoj rečenici riječ: »1.000,00« zamjenjuje se riječju: »2.000,00«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za proizvodnju pekarskih i drugih proizvoda, koristi brašno koje nije obilježeno evidencijskom markicom (članak 5. stavak 2.),«.

U točki 5. iza riječi: »evidenciju« dodaju se riječi: »ili ne dostavlja podatke iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/08

Zagreb, 3. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.