Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN 83/2009 (15.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

HRVATSKI SABOR

2023

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/129

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/07. i 152/08.) u članku 1. stavku 3. u prvoj rečenici umjesto riječi: »i« stavlja se zarez, a na kraju rečenice dodaju se riječi: »i Zakona o koncesijama«.

U drugoj rečenici iza riječi: »prirodnog plina« dodaju se riječi: »i skladištenje plina«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. bilančna skupina je skupina s jednim ili više sudionika na tržištu plina koju organizira i vodi voditelj bilančne skupine, a unutar koje se uravnotežuje količina plina koja se predaje u transportni sustav i preuzima iz transportnog sustava,«.

Točka 50. mijenja se i glasi:

»50. voditelj bilančne skupine je energetski subjekt za plin koji organizira i vodi bilančnu skupinu, i to:

– trgovac plinom i

– opskrbljivač plinom koji kupuje plin od proizvođača plina i/ili koji kupuje plin izvan Republike Hrvatske radi prodaje u Republici Hrvatskoj,«.

Članak 3.

U članku 8. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. izraditi i objaviti te jednom godišnje ažurirati i dostaviti na odobrenje ministru petogodišnji plan razvoja mreže proizvodnih plinovoda, a na koji je Ministarstvo prije odobrenja pribavilo mišljenje Agencije,«.

Članak 4.

U članku 9.b točka 2. mijenja se i glasi:

»2. uspostaviti i osigurati razmjenu informacija s operatorom transportnog sustava, voditeljima bilančnih skupina, opskrbljivačima plinom i trgovcima plinom, u skladu s Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima transportnog sustava,«.

U točki 3. iza riječi: »razvidnosti« dodaje se riječ: »nediskriminacije,«.

U točki 4. riječi: »članova bilančne skupine« zamjenjuju se riječima: »voditelja bilančnih skupina«.

Članak 5.

U članku 11. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. izraditi i objaviti te jednom godišnje ažurirati i dostaviti na odobrenje ministru petogodišnji plan razvoja transportnog sustava, a na koji je Ministarstvo prije odobrenja pribavilo mišljenje Agencije,«.

Članak 6.

U članku 13. riječi: »i distribuciju plina« brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: »Koncesija za distribuciju plina i koncesija za izgradnju distribucijskog sustava«.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesija za distribuciju plina je koncesija za javne usluge u smislu Zakona o koncesijama.

(2) Koncesija za izgradnju distribucijskog sustava je koncesija za javne radove u smislu Zakona o koncesijama.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 15. mijenja se i glasi: »Područje obuhvaćeno koncesijom«.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Za područje ili dio područja jedinice područne (regionalne) samouprave gdje postoji distribucijski sustav, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice područne (regionalne) samouprave, daje:

– koncesiju za distribuciju plina, ako je za to područje vrijednost javne usluge distribucije plina prevladavajuća u odnosu na vrijednost javnih radova na razvoju distribucijskog sustava ili

– koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava, ako je za to područje vrijednost javnih radova na razvoju distribucijskog sustava prevladavajuća u odnosu na vrijednost javne usluge distribucije plina.

(2) Za područje ili dio područja jedinice područne (regionalne) samouprave gdje ne postoji distribucijski sustav, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice područne (regionalne) samouprave, daje koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: »Pripremne radnje za davanje koncesije«.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Uz pripremne radnje za davanje koncesije propisane Zakonom o koncesijama, pripremnim radnjama za davanje koncesije za distribuciju plina u smislu ovoga Zakona u slučaju razvoja distribucijskog sustava kod kojeg se zahtijeva priključenje na transportni sustav, smatra se i ishođenje lokacijske dozvole za visokotlačni distribucijski plinovod od mjesta priključenja na transportni sustav, uključujući priključak, do redukcijskih stanica.

(2) Uz pripremne radnje za davanje koncesije propisane Zakonom o koncesijama, pripremnim radnjama za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava u smislu ovoga Zakona smatra se i ishođenje lokacijske dozvole za visokotlačni distribucijski plinovod od mjesta priključenja na transportni sustav, uključujući priključak, do redukcijskih stanica. «

Članak 10.

Naslov iznad članka 17. mijenja se i glasi: »Obavijest o namjeri davanja koncesije«.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave svoju namjeru za davanje koncesije za distribuciju plina ili koncesije za izgradnju distribucijskog sustava obznanjuje putem obavijesti.

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina ili koncesije za izgradnju distribucijskog sustava mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte jedinice područne (regionalne) samouprave,

2.

a) predmet koncesije,

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) mjesto (područje) obavljanja djelatnosti koncesije,

d) rok trajanja koncesije,

3.

a) rok za predaju ponuda,

b) adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

4. osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete kojima moraju udovoljavati ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje,

5. kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

6. datum otpreme obavijesti,

7. adresu na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje,

8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina ili koncesije za izgradnju distribucijskog sustava sadrži podatak o vrsti postupka na temelju kojega se provodi davanje koncesije.

(4) Obavijest o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina ili koncesije za izgradnju distribucijskog sustava objavljuje se u »Narodnim novinama«, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici jedinice područne (regionalne) samouprave, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi: »Rok za dostavu ponude«.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude«.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Kriteriji na kojima davatelj koncesije za distribuciju plina temelji odabir ekonomski najpovoljnije ponude jesu:

1. kvaliteta distribucije plina, koja se sastoji od kvalitete usluge i pouzdanosti isporuke plina propisanih Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava,

2. procijenjeni godišnji iznos naknade za koncesiju na temelju Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava,

3. ukupna cijena ponude iz dokumentacije za nadmetanje, a koja se odnosi na razvoj distribucijskog sustava za područje ili dio područja jedinice područne (regionalne) samouprave gdje postoji distribucijski sustav,

4. ponuđeno tehničko dostignuće na temelju tehničkih specifikacija iz dokumentacije za nadmetanje,

5. estetske, funkcionalne i ekološke osobine iz dokumentacije za nadmetanje,

6. operativni troškovi za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina prema strukturi iz Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki,

7. ekonomičnost, koja se određuje kao ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva uz što manje operativne troškove i nižu ukupnu cijenu ponude iz dokumentacije za nadmetanje,

8. održavanje i vođenje distribucijskog sustava sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz sektora plina,

9. razvoj distribucijskog sustava i

10. sposobnost za ostvarivanje koncesije koja ukazuje na dugoročnu održivost ponuditelja za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u predviđenom razdoblju.

(2) Kriteriji na kojima davatelj koncesije za izgradnju distribucijskog sustava temelji odabir ekonomski najpovoljnije ponude jesu:

1. kvaliteta radova i opreme na izgradnji distribucijskog sustava, koji omogućuje osiguranje kvalitete usluge i pouzdanosti isporuke plina propisanih Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava,

2. procijenjeni godišnji iznos naknade za koncesiju na temelju Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava,

3. ukupna cijena ponude iz dokumentacije za nadmetanje, a koja se odnosi na izgradnju distribucijskog sustava,

4. ponuđeno tehničko dostignuće na temelju tehničkih specifikacija iz dokumentacije za nadmetanje,

5. estetske, funkcionalne i ekološke osobine iz dokumentacije za nadmetanje,

6. planirani operativni troškovi za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina prema strukturi iz Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki,

7. ekonomičnost, koja se određuje kao ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva uz što manje operativne troškove i nižu ukupnu cijenu ponude iz dokumentacije za nadmetanje,

8. održavanje i vođenje distribucijskog sustava sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz sektora plina,

9. terminski plan izvođenja radova i/ili rokovi završetka radova na izgradnji distribucijskog sustava te datum početka obavljanja energetske djelatnosti distribucije plina i

10. sposobnost za ostvarivanje koncesije koja ukazuje na dugoročnu održivost ponuditelja za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u predviđenom razdoblju.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »Sadržaj ugovora o koncesiji«.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara u skladu s odredbama Zakona o koncesijama i ovoga Zakona.

(2) Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. predmet koncesije,

2. mjesto (područje) obavljanja djelatnosti koncesije,

3. način i opseg obavljanja djelatnosti koncesije,

4. odredbu da se cijena za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina određuje sukladno odredbama Zakona o energiji,

5. kapacitet distribucijskog sustava,

6. broj priključenih i predviđenih kupaca na distribucijskom sustavu,

7. rok na koji se daje koncesija,

8. rok za priključenje na distribucijski sustav sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom i Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta,

9. iznos naknade za koncesiju ili osnova za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

10. način plaćanja naknade za koncesiju,

11. potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji,

12. odredbe o dozvoli za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina,

13. odabranu ponudu ponuditelja,

14. posebna prava i obveze koncesionara i davatelja koncesije,

15. prestanak koncesije i

16. način rješavanja sporova.

(3) Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina iz stavka 2. točke 12. ovoga članka, odabrani ponuditelj s kojim davatelj koncesije namjerava sklopiti ugovor o koncesiji za distribuciju plina ili ugovor o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava za područje ili dio područja gdje postoji distribucijski sustav dužan je pribaviti prije zaključenja ugovora o koncesiji.

(4) Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina iz stavka 2. točke 12. ovoga članka, koncesionar iz ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava za područje ili dio područja gdje ne postoji distribucijski sustav dužan je pribaviti do početka obavljanja energetske djelatnosti distribucije plina.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »Jednostrani raskid ugovora o koncesiji«.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva za jednostrani raskid ugovora o koncesiji propisanih Zakonom o koncesijama, davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji i u sljedećim slučajevima:

1. ako koncesionar nije ishodio dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina u roku predviđenom ugovorom o koncesiji,

2. ako je koncesionaru trajno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina prije isteka njezinog važenja,

3. ako koncesionar nije ishodio novu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina po prestanku važenja ranije dozvole,

4. ako koncesionar prenese dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina na drugu pravnu osobu,

5. ako je koncesionaru, na vlastiti zahtjev, prestala važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina i

6. ako koncesionar ne ispunjava preuzete obveze iz ugovora o koncesiji glede kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude iz članka 19. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi: »Naknada za koncesiju«.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesionar je dužan plaćati novčanu naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji.

(2) Novčana naknada za koncesiju određuje se kao varijabilni iznos od ostvarenog prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija, novčana naknada za koncesiju određuje se kao varijabilni iznos od planiranog prihoda, prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji, za godinu u kojoj počinje obavljati djelatnost distribucije plina.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva koje je pribavilo mišljenje Agencije, Uredbom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava određuje visinu i način plaćanja naknade za koncesiju.

(5) Naknade za koncesiju prihod su proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi: »Rok na koji se daje koncesija«.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Koncesija za distribuciju plina i koncesija za izgradnju distribucijskog sustava daje se za razdoblje od najmanje 20 godina, a najviše 30 godina.«.

Članak 17.

Članci 24. do 28. brišu se.

Članak 18.

U članku 29. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. izraditi i objaviti te jednom godišnje ažurirati i dostaviti na odobrenje ministru petogodišnji plan razvoja distribucijskog sustava, a na koji je Ministarstvo prije odobrenja pribavilo mišljenje Agencije,«.

Članak 19.

U članku 32. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. izraditi i objaviti te jednom godišnje ažurirati i dostaviti na odobrenje ministru petogodišnji plan razvoja sustava skladišta plina, a na koji je Ministarstvo prije odobrenja pribavilo mišljenje Agencije,«.

Članak 20.

U članku 35. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. izraditi i objaviti te jednom godišnje ažurirati i dostaviti na odobrenje ministru petogodišnji plan razvoja terminala za UPP, a na koji je Ministarstvo prije odobrenja pribavilo mišljenje Agencije,«.

Članak 21.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada Republike Hrvatske određuje dobavljača plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 22.

U članku 40. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

» 3. dostavljati podatke o dovoljnim količinama plina propisane uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom,«.

Dosadašnje točke 3. do 16. postaju točke 4. do 17.

U dosadašnjoj točki 17. koja postaje točka 18. u podtočki c) iza riječi: »kupaca« riječi: »izravno priključenih na transportni sustav« brišu se.

U podtočki f) iza riječi: »kupce« riječi: »izravno priključene na transportni sustav« brišu se.

Članak 23.

U članku 41. točki 7. podtočki b) iza riječi: »kupce« riječi: »izravno priključene na transportni sustav« brišu se.

Članak 24.

U članku 41.a iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. dostavljati podatke o dovoljnim količinama plina propisane uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom,«.

Dosadašnje točke 3. do 13. postaju točke 4. do 14.

Članak 25.

U članku 41.b točki 2. iza riječi: »operatora transportnog sustava,« dodaju se riječi: »operatora distribucijskog sustava,«.

Članak 26.

U članku 49. stavku 3. iza riječi: »plina,« dodaju se riječi: »izuzev reguliranih energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.«.

Članak 27.

U cijelom članku 59. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 28.

U cijelom članku 60. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 29.

U cijelom članku 61. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 30.

U cijelom članku 62. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 31.

U cijelom članku 63. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 32.

U cijelom članku 64. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 33.

U članku 65. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– ne dostavlja podatke o dovoljnim količinama plina propisane uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, sukladno članku 40. točki 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnji podstavci 1. do 15. postaju podstavci 2. do 16.

U cijelom članku 65. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 34.

U članku 65.a stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– ne dostavlja podatke o dovoljnim količinama plina propisane uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, sukladno članku 41.a točki 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnji podstavci 1. do 7. postaju podstavci 2. do 8.

U cijelom članku 65.a riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 35.

U cijelom članku 66. riječ: »suprotno« zamjenjuje se riječju: »sukladno«.

Članak 36.

U članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi:

» (3) Do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju dobavljača plina iz stavka 1. članka 38. ovoga Zakona, za nositelja obveze javne usluge dobave plina za opskrbljivača iz stavka 2. ovoga članka, određuje se opskrbljivač plinom koji je na dan 31. srpnja 2008. obavljao djelatnost dobave plina, a nakon toga Vlada Republike Hrvatske, odlukom o određivanju dobavljača plina iz stavka 1. članka 38. ovoga Zakona, određuje nositelja obveze javne usluge dobave plina za opskrbljivača iz stavka 2. ovoga članka na razdoblje do 31. srpnja 2013.«.

Članak 37.

U članku 70. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na provođenje natječaja za izbor nositelja obveze javne usluge dobave plina na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.«.

Članak 38.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovori o koncesiji za distribuciju plina ili drugi pravni akti na temelju kojih energetski subjekti za plin obavljaju djelatnost distribucije plina ostaju na snazi, osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovim Zakonom.«.

Članak 39.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ugovorna strana koja ne uskladi iznos novčane naknade i rok, sukladno članku 40. i članku 41. stavku 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba ugovorne strane.

Članak 40.

(1) Ugovori o koncesiji za distribuciju plina, ugovori o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina ili drugi pravni akti na temelju kojih energetski subjekti za plin obavljaju djelatnost distribucije plina sklopljeni s jedinicama područne (regionalne) samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i energetski subjekt za plin dužni su uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznos novčane naknade za koncesiju ili naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina, jedinica područne (regionalne) samouprave i energetski subjekt za plin dužni su uskladiti s odredbama Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava u roku od šest mjeseci od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 41.

(1) Ugovori o koncesiji za distribuciju plina i ugovori o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na temelju kojih energetski subjekti za plin obavljaju djelatnost distribucije plina, sklopljeni s jedinicama lokalne samouprave, ostaju na snazi, osim u dijelu koji se odnosi na iznos novčane naknade za koncesiju i rok na koji je dana koncesija, ako je rok na koji je dana koncesija duži od roka određenog ovim Zakonom ili je koncesija dana na neodređeno vrijeme.

(2) Drugi pravni akti na temelju kojih energetski subjekti za plin obavljaju djelatnost distribucije plina ostaju na snazi, osim u dijelu koji se odnosi na iznos novčane naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina i rok na koji se obavlja djelatnost distribucije plina, ako je taj rok duži od roka određenog ovim Zakonom na koji se daje koncesija ili se djelatnost distribucije plina obavlja na neodređeno vrijeme.

(3) Iznos novčane naknade za koncesiju iz stavka 1. ovoga članka, odnosno iznos novčane naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina iz stavka 2. ovoga članka jedinica lokalne samouprave i energetski subjekt za plin dužni su uskladiti s odredbama Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava u roku od šest mjeseci od dana njezina stupanja na snagu.

(4) Rok na koji je dana koncesija iz stavka 1. ovoga članka, odnosno rok na koji se obavlja djelatnost distribucije plina iz stavka 2. ovoga članka jedinica lokalne samouprave i energetski subjekt za plin dužni su uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

Vlada Republike Hrvatske će donijeti Uredbu o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/03

Zagreb, 3. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.