Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 83/2009 (15.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

2024

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/130

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07. i 27/08.) u članku 4. stavku 2. i u cijelom tekstu Zakona riječ: »pritvorenik« zamjenjuje se riječima: »zatvorenik kojemu je određen istražni zatvor« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 2.

U članku 8. točka 1. mijenja se i glasi:

1) »Zatvorenik (zatvorenica) kojemu je određen istraži zatvor je osoba kojoj je odlukom suda određen istražni zatvor.«.

Točka 4. briše se.

U dosadašnjoj točki 5. koja je postala točka 4. riječi: »četvrtog stupnja« zamjenjuju se riječima: »trećeg stupnja«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 6. i u cijelom tekstu Zakona riječ: »pritvor« zamjenjuje se riječima: »istražni zatvor« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. točki 6. iza riječi: »svojih prava« dodaju se riječi: »propisanih ovim Zakonom,«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »sucu izvršenja« brišu se, u drugoj rečenici riječi: »sucu izvršenja ili« brišu se.

U stavku 4. riječi: »ili sudac izvršenja« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ukoliko zatvorenik podnese pritužbu sucu izvršenja, pritužba će se smatrati zahtjevom za sudsku zaštitu iz članka 17. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Zatvorenik može podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu sucu izvršenja protiv postupka ili odluke kojom se zatvorenika nezakonito prikraćuje ili ograničava u nekom pravu iz ovoga Zakona.

(2) Sudac izvršenja će rješenjem odbiti zahtjev za sudsku zaštitu ako utvrdi da nije osnovan. Ako utvrdi zahtjev osnovanim, sudac izvršenja će rješenjem narediti otklanjanje nezakonitog prikraćivanja ili ograničavanja zatvorenika u pravu. Ako otklanjanje nezakonitosti nije moguće, sudac izvršenja rješenjem će nezakonitost utvrditi i zabraniti njezino ponavljanje.

(3) Protiv odluke suca izvršenja iz stavka 1. ovoga članka žalbu mogu podnijeti zatvorenik i kaznionica, odnosno zatvor.«.

Članak 7.

U članku 30. stavci 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(3) Ovlaštenoj službenoj osobi koja je odlukom nadležne zdravstvene komisije iz članka 31. stavka 11. ovoga Zakona proglašena nesposobnom za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe rješenjem će se:

1) utvrditi prestanak ovlaštenja ovlaštene službene osobe,

2) utvrditi da zadržava plaću i druga prava koja je ostvarivala kao ovlaštena službena osoba,

3) u roku od 30 dana uputiti na ocjenu preostale radne sposobnosti.

(4) Ako je službeniku iz stavka 3. ovoga članka utvrđena preostala radna sposobnost, rasporedit će se na radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i strukom koju ima, ako je takav raspored moguć. Prava iz stavka 3. točke 2. ovoga članka službenik zadržava do konačnosti rješenja o rasporedu na radno mjesto.

(5) Ako je utvrđeno da službenik nema preostale radne sposobnosti ili raspored službenika prema stavku 4. ovoga članka nije moguć, a službenik je do konačnosti rješenja o utvrđivanju preostale radne sposobnosti stekao uvjete za mirovinu, prestaje mu državna služba s danom stjecanja uvjeta za mirovinu, a službenik zadržava prava iz stavka 3. točke 2. ovoga članka do konačnosti rješenja o prestanku državne službe zbog ostvarivanja prava na mirovinu.

(6) Ako službenik ima preostalu radnu sposobnost ali ga nije moguće rasporediti na radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i strukom koju ima, ili ako službenik nema preostalu radnu sposobnost a nije stekao uvjete za mirovinu, prava iz stavka 3. točke 2. ovoga članka službenik zadržava do konačnosti odluke o preostaloj radnoj sposobnosti, s kojim danom mu prestaje državna služba.«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 9. dodaju se rečenice koje glase: »Privremeni premještaj na rad u drugu kaznionicu ili zatvor ne smatra se privremenim premještajem na radno mjesto. Žalba protiv rješenja o privremenom premještaju na rad ne zadržava izvršenje rješenja.«.

Članak 9.

U članku 44. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »koje se odnose na odlučivanje o žalbi na sjednici vijeća« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupku prvog stupnja stranka je osuđenik, odnosno zatvorenik, u postupku prekida izdržavanja kazne zatvora stranke su zatvorenik i državni odvjetnik, dok su u postupku drugog stupnja stranke zatvorenik i kaznionica, odnosno zatvor.«.

Članak 10.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja suca izvršenja u prvom stupnju žalbu mogu podnijeti stranke iz članka 44. stavka 3. ovoga Zakona, opunomoćenik osuđenika, odnosno zatvorenika i član obitelji osuđenika, odnosno zatvorenika iz članka 8. točke 5. ovoga Zakona uz suglasnost osuđenika, odnosno zatvorenika u roku od tri dana od dostave rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«.

Članak 11.

U članku 49. stavku 2. točka na kraju druge rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »u skladu s okvirnim mjerilima za upućivanje i razvrstavanje zatvorenika na izdržavanju kazne zatvora koje donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 12.

U članku 50. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rješenje o upućivanju sadrži: osobne podatke o osuđeniku kojeg se upućuje, podatke o pravomoćnoj i izvršnoj presudi na temelju koje se upućuje, kaznionicu ili zatvor u koji se upućuje i uputu o pravnom lijeku. Žalba protiv rješenja o upućivanju zadržava izvršenje rješenja.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Rješenje kojim se osuđenika upućuje na izdržavanje kazne zatvora sa slobode, treba sadržavati i dan, mjesec i godinu kada se mora javiti na izdržavanje kazne.

(7) Rješenje o upućivanju iz stavka 5. i 6. ovoga članka dostavit će se nakon pravomoćnosti kaznionici, odnosno zatvoru.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

Članak 13.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »izvatka iz kaznene evidencije« dodaju se riječi: »podataka o tome je li u kaznenom postupku izuzet biološki materijal radi obavljanja molekularno-genetičke analize«.

Članak 14.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Zatvorenik kojemu je određen istražni zatvor može podnijeti zahtjev za upućivanje na izdržavanje kazne prije pravomoćnosti presude izjavom na zapisnik. Odluku o zahtjevu donijet će sudac pojedinac ili predsjednik vijeća koji je donio presudu u prvom stupnju. Prilikom davanja izjave na zapisnik zatvorenika kojemu je određen istražni zatvor upozorit će se da će u kaznionici, odnosno zatvoru u pravima i obvezama biti izjednačen sa zatvorenicima koji izdržavaju kaznu zatvora.

(2) Predsjednik vijeća koje je donijelo odluku u prvom stupnju prilikom odlučivanja o zahtjevu uzet će u obzir razmjer između vremena provedenog u istražnom zatvoru i duljini izrečene kazne zatvora te procjenu potrebe nazočnosti zatvorenika kojemu je određen istražni zatvor na sudu.

(3) Pravomoćno rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne prije pravomoćnosti presude zajedno s pismenima iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona predsjednik vijeća koji je donio presudu u prvom stupnju dostavit će sucu izvršenja prema sjedištu zatvora u kojem se zatvorenik kojemu je određen istražni zatvor nalazi.

(4) Izdržavanje kazne zatvora na temelju rješenja iz stavka 3. ovoga članka može trajati najdulje do isteka roka za istražni zatvor propisanog Zakonom o kaznenom postupku.«.

Članak 15.

U članku 54. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: »Sudac izvršenja na molbu osuđenika, opunomoćenika osuđenika ili uz njegovu suglasnost i članova njegove obitelji iz članka 8. točke 5. ovoga Zakona, može donijeti rješenje o odgodi izvršavanja kazne zatvora.«.

U stavku 5. iza riječi: »dvadeset mjeseci« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim iz razloga iz stavka 3. točke 1. ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 59. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Ako je zatvorenik osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje 6 mjeseci te ako mu tijekom kaznenog postupka u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku nije izuzet biološki materijal radi obavljanja molekularno-genetičke analize, zatvoreniku će se uz uzimanje posebnih osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka izuzeti i biološki materijal radi obavljanja molekularno-genetičke analize.

(3) Izuzimanje uzoraka iz stavka 2. ovoga članka dopušteno je bez privole zatvorenika.

(4) Način uzimanja uzoraka biološkog materijala iz stavka 2. ovoga članka, pohrana, obrada, čuvanje te nadzor nad pohranom, obradom i čuvanjem, vrijeme čuvanja podataka dobivenih obavljanjem molekularno-genetičke analize kao i uvjete brisanja podataka obavlja se u skladu s pravilnikom iz članka 327. stavka 7. Zakona o kaznenom postupku.«.

Članak 17.

U članku 69. stavku 5. točka na kraju rečenice briše se i dodaju riječi: »za zatvorenika koji izdržava kaznu zatvora do pet godina, a svakih šest mjeseci za zatvorenika koji izdržava kaznu zatvora dulju od pet godina.«.

Članak 18.

Naziv iznad članka 75. mijenja se i glasi: »SMJEŠTAJ ZATVORENIKA – OSOBA S INVALIDITETOM«.

U članku 75. riječi: »Zatvorenicima tjelesnim invalidima« zamjenjuju se riječima: »Zatvorenicima – osobama s invaliditetom«.

Članak 19.

U članku 87. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslodavac kod kojeg je zatvoreniku odobren nastavak rada obavijestit će kaznionicu, odnosno zatvor o povredi obveza iz rada, izmjeni ugovora o radu i otkazu ugovora o radu.«.

Članak 20.

U članku 107. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se nalazom liječnika specijalista utvrdi da nema bolesti ili nema novih spoznaja o bolesti, troškove snosi zatvorenik.«.

Članak 21.

U članku 111. stavku 5. u prvoj rečenici riječi: »centra za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležnog tijela«.

Članak 22.

U članku 121. stavku 2. točka na kraju rečenice briše se, stavlja se zarez i dodaju riječi: »sprječavanje počinjenja kaznenog djela i otkrivanje počinitelja kaznenog djela.«.

Iza prve rečenice dodaju se rečenice koje glase: »Na zahtjev suda ili drugog tijela državne vlasti, za potrebe vođenja postupka pred tim tijelom, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav dostavit će podatke o zatvoreniku koji su potrebni za vođenje tog postupka. Pravnim ili fizičkim osobama dostavit će se podatak o kaznionici ili zatvoru u kojem se zatvorenik nalazi ako dokažu pravni interes za tim podacima.«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 23.

U članku 126. stavku 1. riječ: »najmanje« briše se, točka na kraju rečenice briše se i dodaju riječi: »od članova obitelji, a po odobrenju upravitelja i druge osobe.«.

U stavku 4. iza riječi: »stavkom« dodaju se riječi: »2. i«.

Članak 24.

U članku 130. u stavku 1. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10) korištenje godišnjeg odmora ili dijela godišnjeg odmora u poluotvorenom ili otvorenom odjelu kaznionice, odnosno zatvora,«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

U stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) izlazak radi izvršavanja posebnog programa koji se provodi u zajednici,«.

U točki 5. iza riječi: »zatvor« dodaju se riječi: »ili drugo mjesto u skladu s kućnim redom«.

U točki 6. iza riječi: »zatvor« dodaju se riječi: »ili drugo mjesto u skladu s kućnim redom«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na zahtjev kaznionice, odnosno zatvora prije odobravanja pogodnosti iz stavka 1. točke 10. i 11. i stavka 2. točke 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka, nadležni ured za probaciju dostavit će izvješće u skladu sa zakonom koji propisuje poslove probacije.«.

Članak 25.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»(1) Pogodnost izlaska iz zatvorene kaznionice, odnosno zatvora može se odobriti zatvoreniku koji izdržava:

1) kaznu zatvora do jedne godine u skladu sa stručnom procjenom službenika kaznionice, odnosno zatvora i uspješnosti u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja, neovisno o izdržanom dijelu pravomoćno izrečene kazne zatvora,

2) kaznu zatvora u trajanju duljem od jedne godine do deset godina, nakon izdržane jedne trećine pravomoćno izrečene kazne zatvora,

3) kaznu zatvora u trajanju duljem od deset do dvadeset godina nakon izdržane jedne polovice pravomoćno izrečene kazne,

4) kaznu dugotrajnog zatvora nakon izdržane dvije trećine pravomoćno izrečene kazne.

(2) Pogodnost izlaska iz poluotvorene i otvorene kaznionice može se odobriti neovisno o izdržanom dijelu pravomoćno izrečene kazne u skladu sa stručnom procjenom službenika kaznionice i uspješnosti u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja.

(3) Prilikom odobravanja pogodnosti izlaska mogu se zatražiti podaci od centra za socijalnu skrb, drugih tijela i institucija te policijske uprave, čiji podaci mogu biti od utjecaja kod odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska.

(4) Prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvoreniku koji izdržava kaznu zatvora zbog kaznenog djela iz nadležnosti tijela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ili je ranije osuđivan radi tih djela ili protiv kojega je u tijeku kazneni postupak zbog kaznenog djela iz nadležnosti tijela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, zatražit će se mišljenje od nadležnog centra za socijalnu skrb, a

od nadležnog policijskog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta mišljenje i sigurnosna procjena.

(5) Za zatvorenika koji izdržava kaznu zatvora zbog kaznenog djela za koje se u kaznenom postupku mogu odrediti mjere kojima se privremeno ograničavaju ustavna prava građana ili koji je osuđivan ili protiv kojega je u tijeku kazneni postupak zbog takvog kaznenog djela, a koja nisu u nadležnosti tijela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, zatražit će se mišljenje od nadležnog centra za socijalu skrb i policijske uprave, a koja mišljenja mogu biti relevantna za donošenje odluke o odobravanju pogodnosti izlaska.

(6) Pogodnosti izlaska nije dopušteno odobriti zatvoreniku kojemu je u drugom kaznenom postupku određen istražni zatvor.

(7) Pogodnosti izlaska ne mogu se koristiti izvan područja Republike Hrvatske.«.

Članak 26.

U članku 132. stavku 1. riječi: »rješenjem odlučuje upravitelj« zamjenjuju se riječima: »upravitelj donosi odluku«.

U stavku 3. iza riječi: »nadzora«, dodaju se riječi: »službenika probacije«. Iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Upravitelj će odluku o odobrenoj pogodnosti, potrebi nadzora i obvezi ispunjavanja obveza utvrđenih pojedinačnim programom izvršavanja dostaviti nadležnom uredu za probaciju.«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 4.« dodaju se riječi: »i 5.«.

Članak 27.

U članku 134. stavku 4. iza riječi: »Pregled« dodaju se riječi: »usne šupljine može obaviti ovlaštena službena osoba kaznionice, odnosno zatvora, a pregled«.

Članak 28.

U članku 135. stavku 1. iza riječi: »ugrožava red i sigurnost« dodaju se riječi: »ili prijeti ugrožavanju reda i sigurnosti«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Posebne mjere održavanja reda i sigurnosti iz stavka 2. točke 1., 2., 3., 4. i 6. mogu se provoditi i prema zatvoreniku kojemu je određen istražni zatvor pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka. O provođenju mjere upravitelj će izvijestiti sud koji je odredio istražni zatvor.«.

Članak 29.

U članku 136. stavku 3. zarez iza brojke: »6.« briše se i dodaje riječi: »i«, a riječi: »i 8.« brišu se.

Članak 30.

U članku 141. stavku 2. riječi: »Prisila se može« zamjenjuju se riječima: »Sredstva prisile mogu se«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sredstva prisile mogu se primijeniti i prema zatvoreniku kojemu je određen istražni zatvor pod uvjetima iz ovoga članka. O primjeni sredstava prisile upravitelj će izvijestiti sud koji je odredio istražni zatvor.«.

Članak 31.

U članku 142. stavku 1. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3) raspršivač s dopuštenim neškodljivim tvarima,

4) električni paralizator,«.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 5., 6. i 7.

U stavku 5. riječi: »točke 1., 2., 3., 4. i 5.«, brišu se.

U stavku 6. riječi: »točke 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »5. i 6.«.

U stavku 7. riječi: »točke 5.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

U stavku 9. iza brojke »4.« riječ: »i« briše se, stavlja se zarez, a iza brojke »5.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »6. i 7.«.

Članak 32.

U članku 145. stavku 3. točki 6. zarez iza riječi: »opasne stvari« briše se i dodaju riječi: »ili prijenosnog uređaja za snimanje i komuniciranje,«.

Iza točke 27. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaje točka 28. koja glasi:

»28) nepoštivanje uvjeta ili neizvršavanje obveza tijekom izlaska.«.

Članak 33.

Članak 153. mijenja se i glasi:

»(1) Zatvorenika se premješta u blaže uvjete izdržavanja kazne zatvora u skladu s mjerilima iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Prije podnošenja prijedloga za premještaj zatvorenika u blaže uvjete, upravitelj može zatražiti mišljenje službenika probacije.

(3) Upravitelj obvezno razmatra mogućnost premještaja zatvorenika u blaže uvjete nakon izdržane pola izrečene kazne, a nakon toga svakih šest mjeseci.«.

Članak 34.

U članku 155. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Neovisno o razlozima za prekid izdržavanja kazne iz stavka 2. točke 2., 3. i 4. ovoga članka, zatvoreniku se neće odobriti prekid u slučaju postojanja rizika zloporabe boravka na slobodi.«.

Članak 35.

U članku 156. stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi: »Prije donošenja rješenja o prekidu, sudac izvršenja pribavit će od kaznionice, odnosno zatvora izvješće o tijeku izvršavanja kazne, te izvješće ureda za probaciju u skladu sa zakonom koji propisuje probacijske poslove.«.

U stavku 4. iza riječi: »policijskoj postaji« dodaju se riječi: »i uredu za probaciju«.

U stavku 5. u prvoj rečenici iza riječi: »policijskoj postaji« dodaju se riječi: »ili uredu za probaciju«, u drugoj rečenici iza riječi: »policijska postaja« dodaju se riječi: »te ured za probaciju«, a riječi: »obvezna je« zamjenjuju se riječima: »obvezni su«.

U stavku 8. iza riječi: »odnosno postaja« dodaju se riječi: »te ured za probaciju«.

Članak 36.

U članku 158. stavku 1. iza riječi: »opunomoćenik« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a uz suglasnost zatvorenika«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je molba odbijena, nova molba može se podnijeti nakon godine dana od podnošenja prethodne.«.

Članak 37.

U članku 159. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) O molbi, odnosno prijedlogu za uvjetni otpust odlučuje Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i četiri člana. Povjerenstvo imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa i to dva člana iz reda sudaca koje predlaže predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva, jednog člana iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kojeg predlaže Glavni državni odvjetnik, suca izvršenja prema mjestu izvršavanja kazne zatvora, te jednog člana iz Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na način određen za imenovanje članova Povjerenstva.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prije donošenja odluke o uvjetnom otpustu Povjerenstvo će pregledati osobnik, mišljenje kaznionice, odnosno zatvora, mišljenje centra za socijalnu skrb i izvješće ureda za probaciju ako su pribavljeni te preslušati zatvorenika.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Osuđenika se za vrijeme uvjetnog otpusta može elektronski nadzirati. Prije donošenja odluke o uvjetnom otpustu Povjerenstvo može uvjetovati uvjetno otpuštanje pisanim pristankom zatvorenika na elektronski nadzor.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: »isteka kazne« dodaju se riječi: »zbog urednog tijeka izdržavanja kazne«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom vrstu, tehničke standarde i način provođenja elektronskog nadzora.«.

Članak 38.

U članku 160. stavku 1. iza točke 1. dodaju se nove točke 2., 3. i 4. koje glase:

»2) nastavak tretmana liječenja ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi ili drugog organiziranog oblika provođenja tretmana odvikavanja u terapijskoj zajednici, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja provodi terapijski program,

3) nastavak obrazovanja,

4) javljanje uredu za probaciju,«.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

U stavku 2. iza riječi: »sucu izvršenja prema mjestu u koje se otpušta«, riječ: »i« briše se, stavlja se zarez i dodaju riječi: »uredu za probaciju prema mjestu u koje se otpušta, tijelu koje provodi elektronski nadzor ako je takav nadzor rješenjem o uvjetnom otpustu određen te sucu izvršenja«.

Članak 39.

U članku 161. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac izvršenja nadležan prema mjestu u koje je osuđenik uvjetno otpušten pribavlja obavijesti od ureda za probaciju i centra za socijalnu skrb te samog osuđenika o izvršavanju obveza određenih rješenjem o uvjetnom otpustu i njegovoj integraciji u zajednicu.«.

U stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 40.

U članku 162. stavku 1. točka na kraju rečenice briše se i dodaju se riječi: »ili krši obvezu provođenja elektronskog nadzora.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će pobliže urediti način rada Povjerenstva za uvjetni otpust, propisati okvirna mjerila za odobravanje uvjetnog otpusta, opoziva rješenja o uvjetnom otpustu i načina provođenja nadzora nad uvjetno otpuštenim osuđenikom.«.

Članak 41.

U članku 164. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Na zahtjev kaznionice, odnosno zatvora ured za probaciju obavit će poslove pripreme prihvata zatvorenika poslije otpusta u skladu sa zakonom koji propisuje poslove probacije.

(4) Kaznionica, odnosno zatvor će prije otpusta zatvorenika koji izdržava kaznu zatvora zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela ili kaznenog djela s elementima nasilja, obavijestiti ured za probaciju radi obavješćivanja žrtve ili oštećenika ili njihove obitelji.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 42.

U članku 165. stavak 3. briše se.

Članak 43.

Iza članka 174. dodaje se članak 174.a koji glasi:

»Članak 174.a

Zatvorenicima osuđenima za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci, a koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izuzet će se biološki materijal radi obavljanja molekularno-genetičke analize.«.

Članak 44.

(1) Pravilnik iz članka 37. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 40. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

Do stupanja na snagu zakona koji propisuje poslove probacije, o otpustu zatvorenika koji izdržava kaznu zatvora zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela ili kaznenog djela s elementima nasilja, kaznionice i zatvori obavještavat će žrtve ili oštećenika ili njihove obitelji.

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članaka 24., 26., 33., 35., 37., 38., 39., 41. i 46. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 730-04/09-01/04

Zagreb, 3. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.