Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

NN 83/2009 (15.7.2009.), Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2036

Na temelju članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom se određuje popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon), u koji su uvršteni javni naručitelji iz članka 3. stavaka 1. i 2. Zakona i naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga iz članka 4. stavka 1. Zakona.

JAVNI NARUČITELJI

Članak 2.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona su državna tijela Republike Hrvatske:

1. Predsjednik Republike Hrvatske;

2. Ustavni sud Republike Hrvatske;

3. Hrvatski sabor;

4. Vlada Republike Hrvatske;

5. ministarstva;

6. središnji državni uredi;

7. državne upravne organizacije;

8. uredi državne uprave u županijama;

9. uredi Vlade Republike Hrvatske;

10. sudovi;

11. državna odvjetništva;

12. Državno odvjetničko vijeće;

13. Državno sudbeno vijeće;

14. Državni ured za reviziju;

15. pravobraniteljstva;

16. druga državna tijela (zavodi, uredi, agencije, direkcije itd.).

Članak 3.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

1. općine, gradovi, županije i Grad Zagreb.

Članak 4.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području znanosti, obrazovanja i športa su:

1. odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

2. javna visoka učilišta;

3. javni znanstveni instituti;

4. CARnet;

5. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;

6. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje;

7. Nacionalno vijeće za znanost;

8. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske;

9. Hrvatski olimpijski odbor;

10. Hrvatska zajednica tehničke kulture;

11. Agencija za znanost i visoko obrazovanje;

12. Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«;

13. Nacionalna i sveučilišna knjižnica;

14. Agencija za strukovno obrazovanje;

15. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

16. Hrvatska akreditacijska agencija;

17. Agencija za odgoj i obrazovanje;

18. Centar za krš;

19. Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi;

20. Agenciji za obrazovanje odraslih;

21. Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar;

22. Hrvatska akreditacijska agencija;

23. Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu;

24. Agencija za mobilnost i programe Europske unije;

25. Sveučilišni računski centar (SRCE);

26. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu;

27. Hrvatski paraolimpijski odbor;

28. Hrvatski športski savez gluhih;

29. Hrvatski školski športski savez.

Članak 5.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području kulture su:

1. Hrvatska radiotelevizija;

2. državni arhivi;

3. arheološki muzeji u Republici Hrvatskoj;

4. Dvorac Trakošćan;

5. Muzeji Ivana Meštrovića;

6. Hrvatski muzej naivne umjetnosti;

7. Hrvatski povijesni muzej;

8. Hrvatski športski muzej;

9. Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori;

10. Javna ustanova Spomen područje Jasenovac;

11. Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara«;

12. Moderna galerija;

13. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika;

14. Muzej Slavonije;

15. Muzeji hrvatskoga Zagorja;

16. Muzejski dokumentacijski centar;

17. Tiflološki muzej;

18. javne ustanove nacionalni parkovi;

19. javne ustanove parkovi prirode;

20. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«;

21. Državni zavod za zaštitu prirode;

22. Hrvatska knjižnica za slijepe;

23. Hrvatska matica iseljenika;

24. Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;

25. Hrvatski restauratorski zavod;

26. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu;

27. Matica hrvatska;

28. Zavod za obnovu Dubrovnika;

29. Muzej antičkog stakla u Zadru;

30. Hrvatski muzej turizma;

31. Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru;

32. Agencija za elektroničke medije;

33. Hrvatski audiovizualni centar.

34. kazališta, muzeji, galerije, knjižnice i druge ustanove u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području zdravstva i socijalne skrbi su:

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu;

3. Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

4. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu;

5. Hrvatski zavod za mentalno zdravlje;

6. Hrvatski zavod za toksikologiju;

7. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu;

8. Hrvatski zavod za hitnu medicinu;

9. klinički bolnički centri;

10. kliničke bolnice;

11. klinike;

12. opće bolnice;

13. specijalne bolnice;

14. domovi zdravlja;

15. ustanove za hitnu medicinsku pomoć;

16. zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave;

17. zavodi za javno zdravstvo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

18. poliklinike;

19. lječilišta;

20. ustanove za zdravstvenu njegu;

21. ustanove za zdravstvenu skrb;

22. ustanove za palijativnu skrb;

23. ljekarničke ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave;

24. Zavod za telemedicinu;

25. Agencija za lijekove i medicinske proizvode;

26. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu;

27. centri za socijalnu skrb;

28. domovi socijalne skrbi;

29. centri za pomoć i njegu.

Članak 7.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva su:

1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

2. Agencija za zaštitu okoliša;

3. Agencija za obnovu osječke Tvrđe;

4. zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba;

5. Zavod za prostorno uređenje velikog grada.

Članak 8.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva su:

1. Hrvatske šume d.o.o.;

2. Hrvatske vode;

3. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara;

4. Agencija za regionalni razvoj;

5. Šumarska savjetodavna služba.

Članak 9.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja su:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;

2. Hrvatska poljoprivredna agencija;

3. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo;

4. Hrvatska agencija za hranu;

5. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu;

6. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo;

7. Državna ergela Lipicanaca;

8. Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik;

9. Agencija za poljoprivredno zemljište;

10. Duhanski institut.

Članak 10.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području gospodarstva, rada i poduzetništva su:

1. Hrvatski operator tržišta električne energije d.o.o.;

2. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;

3. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

4. Hrvatski zavod za zapošljavanje;

5. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

6. Središnji registar osiguranika;

7. Agencija za promicanje izvoza i ulaganja;

8. Hrvatska energetska regulatorna agencija;

9. Energetski institut »Hrvoje Požar«;

10. Narodne novine d.d.;

11. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT d.o.o.;

12. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;

13. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca;

14. Hrvatski fond za privatizaciju;

15. Agencija za javno-privatno partnerstvo.

Članak 11.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području pravosuđa i unutarnjih poslova su:

1. Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa;

2. kaznionice;

3. zatvori;

4. odgojni zavodi.

Članak 12.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području mora, prometa i infrastrukture su:

1. Hrvatski registar brodova;

2. Hrvatski hidrografski institut;

3. Agencija za vodne putove;

4. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije;

5. Hrvatske ceste d.o.o.;

6. Hrvatske autoceste d.o.o.;

7. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.;

8. županijske uprave za ceste;

9. Plovput d.o.o.;

10. Jadrolinija;

11. Agencija za obalni linijski pomorski promet;

12. Agencija za prometnu infrastrukturu;

13. Agencija za civilno zrakoplovstvo;

14. lučke uprave.

Članak 13.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona u području financija su:

1. Hrvatska narodna banka (HNB);

2. Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR);

3. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB);

4. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA);

5. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD);

6. Financijska agencija (FINA);

7. Hrvatska lutrija d.o.o..

8. Fond za naknadu oduzete imovine;

9. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije;

10. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 14.

Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona su udruge koje je osnovalo jedno ili više tijela iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ili jedna ili više pravnih osoba iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona.

NARUČITELJI KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU VODOOPSKRBE, ENERGETIKE, PROMETA I POŠTANSKIH USLUGA

Članak 15.

Naručitelji iz članka 4. Zakona su naručitelji:

1. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom plina i toplinske energije i/ili obavljaju djelatnost opskrbe tih mreža plinom ili toplinskom energijom;

2. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije i/ili opskrbe (napajanja) tih mreža električnom energijom;

3. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu opskrbu u vezi s proizvodnjom, prijevozom (transportom) ili distribucijom pitke vode i/ili opskrbe (napajanja) tih mreža pitkom vodom;

4. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja mrežama za usluge javnog prometa željeznicom;

5. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja mrežama za usluge javnog prometa automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarama;

6. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost pružanja poštanskih usluga i drugih usluga koje nisu poštanske usluge pod uvjetima iz članka 111. stavka 4. Zakona;

7. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja i vađenja nafte i plina;

8. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja i vađenja ugljena i drugih krutih goriva;

9. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje pomorskih, riječnih luka ili drugih prometnih terminala prijevoznicima u pomorskom ili riječnom prometu;

10. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje zračnih luka prijevoznicima u zračnom prometu.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE

Članak 16.

Izmjene i dopune Uredbe o popisu obveznika primjene Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog tijela nadležnog za sustav javne nabave i uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva.

OBVEZA PRIMJENE ZAKONA

Članak 17.

Državna i druga tijela, kao i pravne osobe iz članaka 3. i 4. Zakona, koji su obveznici primjene Zakona, obvezni su primjenjivati Zakon i u slučaju kad nisu navedeni u Uredbi o popisu obveznika.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 14/2008).

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/10

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 11. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.