Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

NN 83/2009 (15.7.2009.), Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2043

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PRI STAVLJANJU U PROMET I UVOZU IZ TREĆIH ZEMALJA PERADI I JAJA ZA VALENJE[1]

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje.

2) Ovaj Pravilnik ne odnosi se na perad za izložbe, smotre ili natjecanja.

Članak 2.

1) Za potrebe ovoga Pravilnika »službeni veterinar« i »treća zemlja« znače službeni veterinar i treća zemlja u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»narodne novine«, br. 41/09)[2].

2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ovoga Pravilnika koriste se i sljedeći pojmovi:

1. »perad« su kokoši, pure, biserke, patke, guske, prepelice, golubi, fazani, jarebice i bezgrebenke uzgajani ili držani u zatočeništvu radi rasploda, proizvodnje mesa ili jaja za prehranu ljudi ili za obnavljanje jata pernate divljači;

2. »jaja za valenje« su jaja za inkubaciju podrijetlom od peradi navedene u točki 1. ovoga stavka;

3. »jednodnevni pilići« su sva perad ne starija od 72 sata koja još nije uzela hranu; iznimno mošusne patke (Carina moschata) ili njihovi križanci mogu biti hranjene;

4. »perad za rasplod« je perad stara 72 sata ili starija, namijenjena za proizvodnju jaja za valenje;

5. »perad za proizvodnju« je perad stara 72 sata ili starija, uzgajana za proizvodnju mesa i/ili konzumnih jaja (ili za obnavljanje fonda pernate divljači);

6. »perad za klanje« je perad koja se šalje izravno na klaonicu radi klanja odmah po prispijeću, a obvezno unutar 72 sata;

7. »jato« je sva perad istog zdravstvenog statusa držana u istim prostorijama ili istom prostoru koji tvori jedinstvenu epidemiološku jedinicu. U slučaju peradi koja se drži u zatvorenom, to su sve ptice koje dijele isti zajednički prostor;

8. »gospodarstvo« je prostor, koji može uključivati objekt, korišten za uzgoj ili držanje rasplodne peradi ili peradi za proizvodnju;

9. »objekt« je izgrađen prostor ili dio izgrađenog prostora koji zauzima jedno mjesto i namijenjen je sljedećim aktivnostima:

(a) »objekt za djedovska jata« je objekt u kojem se proizvode jaja za valenje za proizvodnju peradi za rasplod (roditeljska jata);

(b) »objekt za roditeljska jata« je objekt u kojem se proizvode jaja za valenje za proizvodnju peradi za proizvodnju;

(c) »objekt za uzgoj« je:

– bilo objekt u kojem se uzgaja perad za rasplod do razdoblja nesivosti; ili

– objekt za uzgoj peradi za proizvodnju u kojem se uzgajaju pilenke za proizvodnju konzumnih jaja do razdoblja nesivosti;

(d) »valionica« je objekt u kojem se inkubiraju i vale jaja te iz kojeg se otpremaju jednodnevni pilići:

10. »ovlašteni veterinar« je veterinar kojeg je obučilo nadležno veterinarsko tijelo, pod njegovom odgovornošću, za provođenje pregleda u skladu s ovim Pravilnikom u određenom objektu;

11. »ovlašteni laboratorij« je laboratorij odobren od nadležnog veterinarskog tijela i pod njegovom odgovornošću, u svrhu provođenja dijagnostičkih testova kako je određeno ovim Pravilnikom;

12. »zdravstveni nadzor« je posjet službenog ili ovlaštenog veterinara u svrhu nadzora zdravstvenog stanja sve peradi u jednom objektu;

13. »zarazne bolesti koje se obvezno prijavljuju« su bolesti iz Dodatka V. ovoga Pravilnika;

14. »mjesto izbijanja bolesti« je mjesto određeno Pravilnikom o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 31/09)[3].

15. »karantena« su prostorije u kojima se perad drži u potpunoj izolaciji od izravnog ili neizravnog kontakta s drugom peradi, kako bi se omogućilo dugotrajno promatranje i testiranje na bolesti iz Dodatka V. ovoga Pravilnika;

16. »sanitarno klanje« je uništavanje, uz provedbu svih potrebnih mjera zaštite zdravlja, uključujući dezinfekciju, sve peradi i proizvoda koji su zaraženi ili se sumnja da su kontaminirani na mjestu izbijanja bolesti.

17. »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

POGLAVLJE II.

Pravila za stavljanje u promet na unutarnje tržište

Članak 3.

Uprava za veterinarstvo dostavlja Europskoj komisiji plan s opisom nacionalnih mjera koje se namjeravaju provesti u svrhu ispunjavanja odredbi propisanih Dodatkom II. ovoga Pravilnika u odnosu na odobravanje objekata u svrhu stavljanja u promet na unutarnje tržište peradi i jaja za valenje.

Članak 4.

1) Nacionalni referentni laboratorij koji je odgovoran za usklađivanje dijagnostičkih postupaka određenih ovom Pravilnikom i njihovo korištenje u odobrenim laboratorijima na području Republike Hrvatske je Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo Zagreb.

2) Podaci i promjene podataka o Nacionalnom referentnom laboratoriju moraju biti dostupni javnosti i drugim zemljama članicama Europske unije.

Članak 5.

Pri stavljanju u promet:

(a) jaja za valenje, jednodnevni pilići, perad za rasplod i perad za proizvodnju moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 6., 15., 18. i 20. ovoga Pravilnika. Osim navedenog, moraju biti ispunjeni svi uvjeti iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika, te:

– jaja za valenje moraju ispunjavati uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika;

– jednodnevni pilići moraju ispunjavati uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika;

– perad za rasplod i perad za proizvodnju moraju ispunjavati uvjete iz članka 10. ovoga Pravilnika;

(b) perad za klanje mora ispunjavati uvjete iz članaka 11., 15., 18. i 20. ovoga Pravilnika i uvjete iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(c) perad (uključujući jednodnevne piliće) namijenjena obnavljanju jata pernate divljači mora ispunjavati uvjete iz članaka 12., 15., 18. i 20. ovoga Pravilnika i uvjete iz članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika;

(d) u odnosu na salmonele, perad namijenjena za izvoz u Republiku Finsku i Kraljevinu Švedsku mora ispunjavati uvjete propisane člankom 13. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Jaja za valenje, jednodnevni pilići, perad za rasplod i perad za proizvodnju moraju potjecati iz:

1. objekata koji udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a) moraju biti odobreni, s dodijeljenim jedinstvenim veterinarskim kontrolnim brojem od nadležnog tijela, u skladu s Dodatkom II. Poglavljem I. ovoga Pravilnika;

(b) tijekom otpreme pošiljke ne smiju biti pod mjerama ograničenja vezanim uz zdravlje peradi;

(c) ne smiju biti smješteni u području na kojem se zbog zdravlja životinja provode mjere ograničenja, koje su uvedene zbog izbijanja bolesti na koju je perad prijemljiva, u skladu sa zakonodavstvom Zajednice[4];

2. jata koja u vrijeme otpreme pošiljke ne pokazuje nikakve kliničke znakove ili sumnju na zarazne bolesti peradi.

Članak 7.

Uprava za veterinarstvo izrađuje i vodi ažuriranu listu odobrenih objekata u skladu s člankom 6. točkom 1. podtočkom (a) ovoga Pravilnika, s veterinarskim kontrolnim brojevima, koja je dostupna javnosti.

Članak 8.

U vrijeme otpreme pošiljke jaja za valenje moraju:

1. potjecati iz jata koja:

– su više od šest tjedana držana u jednom ili više objekata smještenih na području Europske zajednice kako je određeno člankom 6. stavkom 1. podtočkom (a) ovoga Pravilnika,

– ako su cijepljena, cijepljenje je provedeno u skladu s uvjetima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;

– su podvrgnuta zdravstvenom pregledu životinja koje provodi službeni ili ovlašteni veterinar tijekom 24 sata prije slanja pošiljke, a u vrijeme pregleda nisu pokazivala nikakve kliničke znakove ili sumnju na bolest; ili

– su jednom mjesečno pregledana od strane službenog ili ovlaštenog veterinara, a posljednji pregled je obavljen unutar 31 dan prije otpreme pošiljke. U tom slučaju, unutar 72 sata prije otpreme pošiljke službeni ili ovlašteni veterinar mora pregledati evidenciju o zdravstvenom statusu jata i procijeniti trenutni zdravstveni status na temelju dnevno ažuriranih podataka koje mu daje osoba odgovorna za jato. U slučaju kada evidencija ili drugi podaci upućuju na sumnju na bolest u jatima, službeni ili ovlašteni veterinar mora provesti zdravstveni pregled jata kako bi isključio postojanje zarazne bolesti peradi.

2. biti označena u skladu s posebnim propisom[5];

3. biti dezinficirana u skladu s uputama službenog veterinara;

4. ukoliko se zarazna bolest peradi pojavi u jatu iz kojeg potječu jaja za valenje tijekom njihove inkubacije, valionica i nadležna tijela odgovorna za valionicu i jato podrijetla o tome moraju biti obaviješteni.

Članak 9.

Jednodnevni pilići moraju:

(a) biti izleženi iz jaja za valenje koja ispunjavaju zahtjeve iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika;

(b) ako su cijepljeni, biti cijepljeni u skladu s uvjetima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;

(c) u vrijeme otpreme pošiljke biti slobodni od sumnje na bolest u skladu s Dodatkom II. Poglavljem II. točkom B. 2. podtočkama (g) i (h) ovoga Pravilnika.

Članak 10.

U vrijeme otpreme pošiljke perad za rasplod i perad za proizvodnju mora:

(a) od valjenja ili više od šest tjedana biti držana u jednom ili više objekata smještenih na području Europske zajednice u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika;

(b) ako je cijepljena, biti cijepljenja u skladu s uvjetima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;

(c) biti pregledana od službenog ili ovlaštenog veterinara tijekom 48 sati prije otpreme jata, a u vrijeme zdravstvenog pregleda nije pokazivala kliničke znakove ili sumnju na zaraznu bolest peradi.

Članak 11.

U vrijeme otpreme pošiljke perad za klanje mora potjecati s gospodarstva:

(a) na kojem je držana od valjenja ili duže od 21 dan;

(b) koje nije pod mjerama ograničenja zbog problema zdravlja peradi;

(c) na kojem zdravstvenim pregledom jata provedenim od strane službenog ili ovlaštenog veterinara tijekom 5 dana prije otpreme, a iz kojeg je pošiljka namijenjena klanju, nisu utvrđeni klinički znakovi ili sumnja na zaraznu bolest peradi;

(d) koje nije smješteno u području koje je zbog izbijanja bolesti na koju je perad prijemljiva pod mjerama ograničenja u skladu s propisima Zajednice[6].

Članak 12.

1) U vrijeme otpreme pošiljke perad starija od 72 sata namijenjena za obnovu jata pernate divljači mora potjecati s gospodarstva:

(a) gdje je držana od valenja ili najmanje 21 dan i gdje nije bila u kontaktu s novouvedenom peradi tijekom dva tjedna prije otpreme pošiljke;

(b) koje nije pod mjerama ograničenja zbog problema zdravlja peradi;

(c) koje je pregledano od službenog ili ovlaštenog veterinara tijekom 48 sati prije otpreme jata, a u vrijeme zdravstvenog pregleda nije pokazivala kliničke znakove ili sumnju na zaraznu bolest peradi;

(d) koje nije smješteno u području koje je zbog izbijanja bolesti na koju je perad prijemljiva pod mjerama ograničenja u skladu s propisima Zajednice7.6

2) Članak 6. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se na perad iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

1) U odnosu na salmonelu i serotipove koji nisu navedeni u Dodatku II. Poglavlju III točki A. ovoga Pravilnika, pošiljke peradi za klanje namijenjene Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj moraju biti podvrgnute mikrobiološkim testovima uzoraka uzetih u objektu podrijetla, u skladu s posebnim postupkom8.[7]

2) Testovi na koje se odnosi stavak 1. ovoga članka i metode moraju se odrediti u skladu s posebnim postupkom9.7

3) Testovi iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na perad za klanje s gospodarstava na kojima se provodi program potvrđen kao jednakovrijedan programu iz stavka 2. ovoga članka, u skladu s posebnim postupkom10.7

Članak 14.

1) Odredbe iz članka 5. do 11. i članak 18. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na stavljanje u promet unutar Europske zajednice peradi i jaja za valenje s obzirom na pošiljke koje sadrže manje od 20 jedinica.

2) Perad i jaja za valenje iz stavka 1. ovoga članka u vrijeme otpreme pošiljke moraju potjecati iz jata koja:

– su bila držana na području Europske zajednice od valjenja ili barem posljednja tri mjeseca;

– u vrijeme otpreme pošiljke nisu pokazivala kliničke znakove zaraznih bolesti peradi;

– ako su cijepljena, cijepljenja su u skladu s uvjetima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;

– nisu pod mjerama ograničenja zbog problema zdravlja peradi,

– nisu smještena u području koje je zbog izbijanja bolesti na koju je perad prijemljiva pod mjerama ograničenja u skladu s propisima Zajednice11;[8]

– u skladu s Dodatkom II. Poglavljem III. ovoga Pravilnika imaju sve ptice u pošiljci serološki pretražene na Salmonella pullorum-gallinarum s negativnim rezultatom, u prethodnom mjesecu prije slanja pošiljke. U slučaju jaja za valenje ili jednodnevnih pilića jato podrijetla moraju biti serološki testirano na S. pulorum-galinarum unutar tri mjeseca prije otpreme pošiljke na način da broj pretraženih uzoraka omogućava otkrivanje infekcije u 5% prevalenciji, s 95% sigurnošću.

3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na pošiljke bezgrebenki ili njihovih jaja za valenje.

Članak 15.

1) U slučaju otpreme pošiljke peradi i jaja za valenje iz zemlje ili područja zemlje koje perad iz članka 1. ovoga Pravilnika cijepe protiv newcastleske bolesti, u zemlju ili područje zemlje čiji je status utvrđen u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, primjenjuje se sljedeće:

(a) jaja za valenje moraju potjecati iz jata koja:

– nisu cijepljena, ili

– su cijepljena inaktiviranim cjepivom, ili

– su cijepljena živim cjepivom pod uvjetom da se cijepljenje provelo barem 30 dana prije sakupljanja jaja za valenje;

(b) jednodnevni pilići (uključujući piliće namijenjene za obnovu jata pernate divljači) ne smiju biti cijepljeni protiv newcastleske bolesti i moraju potjecati od:

– jaja za valenje koja udovoljavaju uvjetima iz točke (a) ovoga stavka,

– valionice u kojoj je osigurano da su takva jaja prostorno i vremenski inkubirana odvojeno od jaja koja ne udovoljavaju uvjetima iz točke (a) ovoga stavka;

(c) perad za rasplod i perad za proizvodnju:

– ne smije biti cijepljena protiv newcastleske bolesti, i

– morala je biti izdvojena 14 dana prije otpreme pošiljke u gospodarstvo ili karantenu pod nadzorom službenog veterinara. U skladu s navedenim, perad na gospodarstvu podrijetla ili karantene, ukoliko je to primjenjivo, mogla je biti cijepljena protiv newcastleske bolesti tijekom 21 dana prije otpreme pošiljke i niti jedna ptica koja nije određena za pošiljku ne smije ući u gospodarstvo ili karantenu tijekom tog vremena; u karanteni se ne smije provoditi cijepljenje, i

– mora biti tijekom 14 dana prije otpreme pošiljke podvrgnuta odgovarajućim serološkim pretragama s negativnim rezultatom kako bi se utvrdila protutijela za newcastlesku bolest u skladu s posebnim postupkom12:[9]

(d) perad za klanje mora potjecati iz jata koja:

– ukoliko nisu cijepljena protiv newcastleske bolesti, udovoljavaju zahtjevima iz točke (c) alineje treće ovoga stavka,

– ukoliko su cijepljena, tijekom 14 dana prije otpreme pošiljke i na temelju reprezentativnog uzorka, su testirana u svrhu izdvajanja virusa newcastleske bolesti u skladu s posebnim postupkom13.9

2) Primjenjuju se i sljedeće odredbe:

(a) ukoliko zemlja ili regija zemlje želi uspostaviti sustav ne cijepljenja protiv newcastleske bolesti, Uprava za veterinarstvo obrazlaže program u skladu s člankom 13. stavkom 1. ovoga Pravilnika te isti dostavlja na odobravanje Europskoj komisiji;

(b) ukoliko Uprava za veterinarstvo smatra da je u zemlji ili regiji zemlje postignut status ne cijepljenja protiv newcastleske bolesti, može podnijeti zahtjev Europskoj komisiji za dodjeljivanje istoga;

(c) čimbenici koji se trebaju uzeti u obzir radi određivanja statusa iz točke (b) ovoga stavka navedeni su u članku 17. stavku 1. ovoga Pravilnika, a posebno je potrebno uzeti u obzir sljedeće kriterije:

– cijepljenje protiv newcastleske bolesti peradi iz članka 1 ovoga Pravilnika ne smije se dopustiti u prethodnih 12 mjeseci osim za potrebe obveznog cijepljenja golubova iz članka 17. stavka 3. Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07)14,[10]

– rasplodna jata morala su biti serološki pretražena barem jednom godišnje na prisutnost newcastleske bolesti u skladu s posebnim postupkom15;[11]

– gospodarstva ne smiju držati perad koja je bila cijepljena protiv newcastleske bolesti u prethodnih 12 mjeseci osim golubova iz članka 17. stavka 3. Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07)16.10

Članak 16.

1) Uprava za veterinarstvo dobrovoljni ili obvezni program kontrole bolesti na koju je perad prijemljiva može predstaviti Europskoj komisiji, posebno ističući:

– rasprostranjenost bolesti na svojem području,

– razloge za program, uzimajući u obzir važnost bolesti i vjerojatnost koristi od programa u odnosu na troškove koji iz njega proizlaze,

– zemljopisno područje na kojemu će se program provoditi,

– statusne kategorije koje će se primjenjivati u objektima za perad, standarde koji se u svakoj kategoriji moraju postići, te dijagnostičke postupke koji će se provoditi,

– postupke za praćenje programa,

– mjere koje će se poduzeti ukoliko iz bilo kojeg razloga objekt izgubi svoj status,

– mjere koje će se poduzeti ukoliko nalazi provedenih postupaka u skladu s odredbama programa budu pozitivni.

2) Uprava za veterinarstvo program iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Europskoj komisiji na odobravanje.

Članak 17.

1) Kada je zemlja ili dio područja zemlje slobodno od jedne od bolesti na koju je perad prijemljiva, Uprava za veterinarstvo može Europskoj komisiji dostaviti dodatnu odgovarajuću dokumentaciju, posebno ističući:

– prirodu bolesti i povijest njezinog pojavljivanja u zemlji,

– rezultate testiranja provedenih u okviru nadziranja temeljenih na serološkim, mikrobiološkim ili patološkim istraživanjima te na činjenici da se odnosna bolest mora prijaviti nadležnom tijelu,

– razdoblje tijekom kojega je provedeno nadziranje,

– gdje je to primjenjivo, razdoblje tijekom kojega je cijepljenje protiv bolesti bilo zabranjeno te zemljopisno područje koje ta zabrana obuhvaća,

– dogovore kojima se verificira da je navedeno područje ostalo slobodno od bolesti.

2) Uprava za veterinarstvo obavještava Europsku komisiju o svakoj promjeni vezanoj na specifičnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

1) Jednodnevni pilići i jaja za valenje moraju se prevoziti:

– bilo u posebno za njih određenim jednokratnim spremnicima koji se koriste samo jedan put i zatim uništavaju, ili

– u spremnicima koje se mogu nakon prethodnog čišćenja i dezinfekcije, višekratno koristiti, a koji moraju:

(a) sadržavati samo jednodnevne piliće ili jaja za valenje iste vrste, kategorije i tipa peradi, koji potječu iz istog objekta;

(b) nositi oznaku s:

– nazivom zemlje ili regije podrijetla pošiljke,

– broj odobrenja objekta podrijetla u skladu s Dodatkom II. Poglavljem I. točkom 2. ovoga Pravilnika,

– brojem pilića ili jaja u svakoj kutiji,

– vrstom peradi kojoj jaja ili pilići pripadaju.

2) Kutije s jednodnevnim pilićima ili jajima za valenje mogu biti grupirane za prijevoz u prikladnim spremnicima. Broj grupiranih kutija i oznake navedene u stavku 1. točki (b) ovoga članka moraju biti vidljivi na spremnicima.

3) Perad za rasplod i perad za proizvodnju mora se prevoziti u krletkama ili kavezima:

– koji sadrže samo perad iste vrste, kategorije i tipa koja dolazi iz istog objekta,

– koje nose broj odobrenja objekta podrijetla u skladu s Dodatkom II. Poglavljem I. točkom 2. ovoga Pravilnika.

4) Primjenjuju se i sljedeće odredbe:

(a) perad za rasplod i perad za proizvodnju te jednodnevni pilići moraju se do odredišnog objekta dostaviti bez odgađanja, na način da ne dolaze u kontakt s drugim živim pticama, osim peradi za rasplod i proizvodnju ili jednodnevnih pilića koji udovoljavaju uvjetima propisanim ovom Pravilnikom;

(b) perad za klanje mora se do klaonice ili odredišta dostaviti bez odgađanja, na način da ne dolazi u kontakt s drugom peradi, osim peradi za klanje koja udovoljava uvjetima propisanim ovom Pravilnikom;

(c) perad namijenjena obnovi jata pernate divljači mora se na odredište dostaviti bez odgađanja, na način da ne dolazi u kontakt sa drugom peradi, osim s peradi namijenjenoj obnovi uzgoja pernate divljači koja udovoljava uvjetima propisanim ovom Pravilnikom.

5) Krletke, kavezi i vozila moraju biti izrađeni na način da:

– je tijekom prijevoza spriječeno istjecanje izmeta i smanjeno gubljenje perja;

– omogućuju vizualni pregled peradi;

– omogućuju čišćenje i dezinfekciju.

6) Vozila i, ukoliko nisu namijenjeni jednokratnoj uporabi, spremnici, krletke i kavezi moraju se, prije utovara i istovara, očistiti i dezinficirati u skladu s uputama nadležnog veterinarskog inspektora.

Članak 19.

Perad iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika ne smije se prevoziti preko područja zaraženih influencom ptica ili newcastleskom bolesti, osim kamionima ili željeznicom.

Članak 20.

Prilikom stavljanja u promet između zemalja, perad i jaja za valenje moraju, tijekom prijevoza do mjesta odredišta, biti praćeni certifikatom koji:

– mora biti usklađen s odgovarajućim modelom iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika,

– mora biti potpisan od službenog veterinara,

– je ispunjen na dan utovara na jeziku ili jezicima zemlje otpreme te na službenom jeziku ili jezicima zemlje odredišta,

– vrijedi pet dana,

– se sastoji od jednog lista,

– je uobičajeno namijenjen jednom primatelju,

– sadrži pečat i potpis boje različite od boje certifikata.

Članak 21.

Nadležno tijelo zemlje odredišta može, u skladu s općim odredbama Ugovora (engl. Treaty), dati jednoj ili više zemalja podrijetla opća odobrenja ili odobrenja ograničena na posebne slučajeve, dopuštajući ulaz peradi i jaja za valenje na njihovo područje bez certifikata iz članka 20. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.

Pravila za uvoz iz trećih zemalja

Članak 22.

Perad i jaja za valenje uvezena u zemlju moraju udovoljiti uvjetima propisanim u člancima 23. do 26. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

1) Perad i jaja za valenje moraju potjecati iz treće zemlje ili dijela treće zemlje uključene na listu koju je sastavila Europska komisija u skladu s posebnim postupkom17.[12]

2) Pri odlučivanju o uvrštavanju treće zemlje ili dijela treće zemlje na listu iz stavka 1. ovoga članka, u obzir se uzima sljedeće:

(a) zdravstveno stanje peradi, drugih domaćih i divljih životinja u trećoj zemlji, s posebnim naglaskom na egzotične bolesti životinja, zdravstvenu situaciju u okruženju, te mogućnosti ugrožavanja javnog zdravlja i zdravlja životinja u zemlji i drugim državama članicama;

(b) redovita i brza dostava informacija treće zemlje o prisutnosti zaraznih bolesti životinja na njezinom području, a posebno bolesti s popisa Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(c) pravila zemlje o sprečavanju i kontroli bolesti životinja;

(d) struktura veterinarske djelatnosti u zemlji i njihove ovlasti;

(e) organizacija i provedba mjera za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti životinja;

(f) jamstva koja treća zemlja može dati u odnosu na ispunjavanje odredaba ovoga Pravilnika;

(g) usklađenost s posebnim propisima o hormonima i reziduama.

3) Lista iz stavka 1. ovoga članka te njezine izmjene i dopune objavljuju se u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 24.

Perad i jaja za valenje moraju dolaziti iz trećih zemalja:

(a) u kojima se influenca ptica i newcastleska bolest, sukladno Pravilniku o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07)18[13] i Pravilniku o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)19[14] obvezno prijavljuju;

(b) slobodnih od influence ptica i newcastleske bolesti ili koje, iako nisu slobodne od ovih bolesti, primjenjuju mjere za kontrolu istih, koje su najmanje istovjetne mjerama propisanim u Pravilniku o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07)20[15] i Pravilniku o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)21[16].

Članak 25.

1) Perad i jaja za valenje mogu se uvoziti s područja treće zemlje ili dijela područja treće zemlje uvrštene na listu iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika samo ukoliko dolaze iz jata koja:

(a) su prije otpreme pošiljke neprekidno bila držana na području ili dijelu područja odnosne zemlje, tijekom vremena određenog posebnim postupkom22;[17]

(b) udovoljavaju uvjetima zdravstvenog statusa u skladu s posebnim postupkom2317 za uvoz peradi i jaja za valenje iz odnosne zemlje. Uvjeti se mogu razlikovati prema vrsti ili kategoriji peradi.

2) Uvjeti zdravlja životinja određuju se na temelju odredaba Poglavlja II. ovoga Pravilnika i Dodataka koji se na njega odnose. U skladu s posebnim postupkom2417 mogu se dopustiti izuzeća na temelju pojedinih slučajeva ukoliko odnosna treća zemlja ponudi najmanje istovjetna jamstva za zdravlje životinja.

Članak 26.

1) Perad i jaja za valenje mora pratiti certifikat izrađen i potpisan od strane službenog veterinara treće zemlje izvoznice, koji mora:

(a) biti izdan na dan utovara pošiljke za državu članicu odredišta;

(b) biti sastavljen na službenom jeziku ili jezicima države članice odredišta;

(c) u izvorniku pratiti pošiljku;

(d) svjedočiti da perad i jaja za valenje udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika i zahtjevima usvojenima u skladu s ovim Pravilnikom u odnosu na uvoz iz trećih zemalja;

(e) vrijediti pet dana;

(f) biti sastavljen od jednog lista papira;

(g) biti sastavljen za jednog primatelja;

(h) imati pečat drugačije boje od boje certifikata.

2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka mora biti usklađen s modelom sastavljenim u skladu s posebnim postupkom25.17

Članak 27.

1) U svrhu učinkovite primjene ovoga Pravilnika veterinarski stručnjaci država članica i Europske komisije provode nadzor.

2) Stručnjake država članica određuje Europska komisija na prijedlog država članica.

3) Nadzor se provodi u ime Europske zajednice koja snosi troškove njegove provedbe.

Učestalost i postupak nadzora određuju se u skladu s posebnim postupkom26.[18]

Članak 28.

1) Po prispijeću u zemlju, perad za klanje mora, što je prije moguće, biti izravno prevezena u klaonicu radi klanja.

2) Ne dovodeći u pitanje posebne uvjete određene posebnim postupkom2717, Uprava za veterinarske inspekcije može, na temelju zdravlja životinja, odrediti klaonicu u koju se perad mora otpremiti.

Poglavlje IV.

Zajedničke odredbe

Članak 29.

U svrhu stavljanja u promet, na perad i jaja za valenje primjenjuju se sigurnosne mjere propisane Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08)28.[19]

Članak 30.

Na stavljanje u promet peradi i jajima za valenje unutar Europske zajednice primjenjuju se pravila veterinarskog nadzora propisana Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)29.[20]

Članak 31.

Do datuma stupanja na snagu odluka iz članaka 22., 23. i 24. ovoga Pravilnika na uvoz peradi i jaja za valenje iz trećih zemalja primjenjivati će se najmanje jednaki uvjeti onima propisanim Poglavljem II. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Dodaci I. do IV. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/162

Urbroj: 525-06-1-0246/09-1

Zagreb, 3. srpnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK I.

1. Nacionalni referentni laboratoriji za bolesti ptica su kako slijedi:

1. Nacionalni referentni laboratoriji za bolesti ptica određen člankom 4. ovoga Pravilnika odgovoran je za usklađivanje dijagnostičkih metoda propisanih ovim Pravilnikom. U tu svrhu laboratoriji:

(a) mogu opskrbljivati ovlaštene laboratorije reagensima potrebnima za dijagnostičko testiranje;

(b) prate kvalitetu reagensa koje koriste ovlašteni laboratoriji za provođenje dijagnostičkih testova propisanih ovim Pravilnikom;

(c) organiziraju povremene usporedbene testove.

DODATAK II.

ODOBRAVANJE OBJEKATA

POGLAVLJE I.

Opća pravila

1. Uprava za veterinarstvo odobrava u svrhu stavljanja u promet unutar Europske zajednice objekte koji moraju:

(a) udovoljavati uvjetima koji se odnose na prostorije i procedure iz Poglavlja II. ovoga Dodatka;

(b) primjenjivati i pridržavati se programa za nadziranje odobrenih od Uprave za veterinarstvo, uzimajući u obzir zahtjeve iz Poglavlja III. ovoga Dodatka;

(c) u svakom prostoru omogućiti provedbu postupaka iz podtočke (d) ove točke;

(d) biti podvrgnuti nadzoru Uprave za veterinarske inspekcije u smislu organiziranog oblika praćenja zdravlja životinja. Praćenje posebno uključuje:

– barem jedan inspekcijski posjet službenog veterinara godišnje, nadopunjen provjerama za verifikaciju primjene higijenskih mjera i rada objekta u skladu s uvjetima iz Poglavlja II. ovoga Dodatka,

– evidencije uzgajivača o svim podacima neophodnim za kontinuirano praćenje zdravstvenog statusa objekta od strane Uprave za veterinarske inspekcije;

(e) držati jedino perad iz članka 2. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

2. Uprava za veterinarstvo svakom objektu usklađenom s uvjetima propisanim u točki 1. ovoga Poglavlja dodjeljuje odobreni broj koji može biti isti kao i broj dodijeljen u skladu s odredbama posebnog propisa30[21].

POGLAVLJE II.

Prostorije i postupci

A. Objekti za čistokrvni rasplod, rasplod i uzgoj

1. Prostorije

(a) Mjesto i položaj prostorija moraju biti u skladu s vrstom proizvodnje, osiguravajući da se može spriječiti unos bolesti ili, ukoliko se bolest pojavi, da ista može biti kontrolirana. Ukoliko je u objektu smješteno nekoliko vrsta peradi, one moraju biti međusobno odvojene.

(b) Prostori moraju osiguravati dobre higijenske uvjete i omogućiti provedbu praćenja zdravlja.

(c) Oprema mora biti u skladu s vrstom proizvodnje, te omogućiti čišćenje i dezinfekciju prostora i vozila za prevoženje peradi i jaja na najprikladnijem mjestu.

2. Uzgoj

(a) Tehnike uzgoja moraju se temeljiti, koliko je god to moguće, na načelu zaštićenog uzgoja te na načelu sve unutra/sve van. Čišćenje, dezinfekcija i depopulacija moraju se provoditi između ciklusa.

(b) Prostori za čistokrvni rasplod, rasplod i uzgoj mogu držati samo perad:

– iz vlastitog objekta, i/ili

– iz drugih objekata za čistokrvni rasplod, rasplod i uzgoj, odobrenih u skladu s člankom 6. točkom 1. podtočkom (a) ovoga Pravilnika, i/ili

– uvezenu iz trećih zemalja u skladu s ovim Pravilnikom.

(c) Odgovorna osoba u objektu izrađuje higijenska pravila; osoblje mora nositi odgovarajuću radnu odjeću, a posjetitelji zaštitnu odjeću.

(d) Zgrade, boksovi i oprema moraju biti održavani i ispravni.

(e) Jaja se moraju sakupljati nekoliko puta na dan, i moraju biti očišćena i dezinficirana što je moguće prije.

(f) Uzgajivač mora ovlaštenog veterinara obavijestiti o bilo kakvim promjenama u ishodu proizvodnje ili drugim znacima koji upućuju na prisutnost zarazne bolesti peradi. Čim se postavi sumnja na bolest, ovlašteni veterinar uzorke potrebne za potvrdu dijagnoze mora poslati u ovlašteni laboratorij.

(g) Povijest jata, registar ili medij sa podacima za svako se jato moraju čuvati barem dvije godine nakon uništavanja jata i moraju prikazivati:

– dolaske i odlaske,

– ishod proizvodnje,

– morbiditet i mortalitet sa uzrocima,

– sve laboratorijske testove i njihove rezultate,

– podrijetlo peradi,

– odredište jaja.

(h) Kada se pojavi zarazna bolest peradi, rezultati laboratorijskih testova moraju se odmah dostaviti ovlaštenom veterinaru.

B. Valionice

1. Prostori

(a) Valionica mora fizički i funkcionalno biti izdvojena od prostora za uzgoj. Raspored prostorija mora omogućiti odvojeno držanje različitih funkcionalnih jedinica, koje se odnose na:

– skladište i sortirnicu jaja,

– dezinfekciju,

– predinkubaciju,

– valjenje,

– pripremu i pakiranje pošiljke namijenjene otpremi.

(b) Objekti moraju biti zaštićeni od ptica i glodavaca; podovi i zidovi moraju biti od solidnog, nepropusnog i perivog materijala; prirodno ili umjetno svjetlo te sustavi za strujanje zraka i temperaturu moraju biti prikladne vrste; mora se osigurati higijensko iznošenje otpada (jaja i pilića).

(c) Oprema mora imati glatku i vodootpornu površinu.

2. Postupci

(a) Postupci moraju biti temeljeni na jednosmjernom protoku jaja, pokretne opreme i osoblja.

(b) Jaja za valjenje moraju:

– potjecati iz čistokrvnog rasploda ili objekata za rasplod odobrenih u skladu s člankom 6. točkom 1. podtočkom (a) ovoga Pravilnika,

– biti uvezena iz trećih zemalja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(c) Odgovorna osoba u objektu izrađuje higijenska pravila; osoblje mora nositi odgovarajuću radnu odjeću, a posjetitelji zaštitnu odjeću.

(d) Zgrade i oprema moraju biti održavani i ispravni.

(e) Dezinficirati se mora sljedeće:

– jaja, između vremena njihova dolaska i postupka inkubacije,

– inkubatori, redovito,

– valionike i opremu, nakon svakog ciklusa valjenja.

(f) Program kontrole mikrobiološke kvalitete mora biti korišten za procjenu zdravstvenog statusa valionice.

(g) Uzgajivač mora ovlaštenog veterinara obavijestiti o bilo kakvim promjenama u ishodu proizvodnje ili drugim znacima koji upućuju na prisutnost zarazne bolesti peradi. Čim se postavi sumnja na bolest, ovlašteni veterinar uzorke potrebne za potvrdu dijagnoze mora poslati u ovlašteni laboratorij te obavijestiti Upravu za veterinarstvo koja će odlučiti o poduzimanju odgovarajućih mjera.

(h) Povijest jata, registar ili medij sa podacima za valionicu moraju se čuvati barem dvije godine i, ukoliko je moguće, po jatu prikazivati:

– podrijetlo jaja i datum dolaska,

– proizvodnju valenja,

– svaku neuobičajenost,

– sve laboratorijske testove i njihove rezultate,

– detalje o svim programima cijepljenja,

– broj i odredište inkubiranih jaja koja se nisu valila,

– odredište jednodnevnih pilića.

(i) Kada se pojavi zarazna bolest peradi, rezultati laboratorijskih testova moraju se odmah dostaviti ovlaštenom veterinaru.

POGLAVLJE III.

Program nadziranja bolesti

Ne dovodeći u pitanje mjere zdravlja i provedbu članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika, program nadziranja bolesti mora minimalno sadržavati nadziranje sljedećih infekcija i vrsta:

A. Infekcije sa Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum i Salmonella arizonae

1. Vrste na koje se odnosi:

(a) S. pullorum- gallinarum: kokoši, pure, biserke, prepelice, fazani, jarebice i patke.

(b) S. arizonae: pure.

2. Program nadziranja bolesti:

(a) Serološki i/ili bakteriološki testovi moraju se koristiti za određivanje prisutnosti infekcije.

(b) Uzorci za testiranje moraju se uzeti, kako je prikladno, iz krvi, pilića drugog razreda, paperja ili prašine iz valionika, brisevi sa zidova valionice, stelja ili voda iz pojilice.

(c) Kada se iz jata uzimaju uzorci za serološko testiranje na S. pullorum ili S. arizonae, prevalencija infekcije u odnosnoj zemlji i prethodne pojave bolesti u objektu moraju se uzeti u obzir prilikom određivanja broja uzoraka koji se trebaju uzeti. Jata moraju biti pregledana tijekom svakog razdoblja nesivosti u vrijeme najpogodnije za otkrivanje bolesti.

B. Infekcije sa Mycoplasma gallisepticum i
Mycoplasma meleagridis

1. Vrste na koje se odnosi:

(a) Mycoplasma gallisepticum: kokoši i pure.

(b) Mycoplasma meleagridis: pure.

2. Program nadziranja bolesti:

(a) Prisutnost zaraze mora se ispitati serološkim i/ili bakteriološkim testovima i/ili na prisutnost lezija zračnih vrećica u jednodnevnih pilića ili purića.

(b) Uzorci za testiranje moraju se uzeti, kako je prikladno, iz krvi, jednodnevnih pilića, purića, sjemena ili briseva dušnika, kloake ili zračnih vrećica.

(c) Testovi za utvrđivanje M. gallisepticum ili M. meleagridis moraju se provesti na reprezentativnom uzorku kako bi se omogućio neprekidno nadziranje bolesti tijekom uzgoja i nesivosti, tj. netom prije početka nesivosti te svaka tri mjeseca nakon toga.

C. Rezultati i mjere koje se trebaju poduzeti

Ukoliko nema reaktora, test se smatra negativnim. U suprotnom, jato je sumnjivo i na njega se moraju primijeniti mjere iz Poglavlja IV. ovoga Pravilnika.

D. Objekte koji se sastoje od dvije ili više odvojenih proizvodnih jedinica nadležno veterinarsko tijelo može izuzeti od mjera u odnosu na zdravlje proizvodne jedinice na gospodarstvu koje je zaraženo, pod uvjetom da je ovlašteni veterinar potvrdio da struktura i veličina tih proizvodnih jedinica i postupci koji se u njima provode, čine potpuno odvojen prostor za smještaj, držanje i ishranu, tako da se odnosna bolest ne može širiti iz jedne proizvodne jedinice u drugu.

POGLAVLJE IV.

Kriteriji za privremenu zabranu rada ili ukidanje
odobrenja objekta

1. Objektu kojem je izdano odobrenje privremeno se zabranjuje rad:

(a) kada više ne udovoljavaju uvjetima iz poglavlja II. ovoga Dodatka;

(b) do završetka provedbe odgovarajućeg istraživanja za bolest, ukoliko;

– je u objektu postavljena sumnja na prisutstvo influence ptica ili newcastlesku bolest,

– ukoliko je objekt primio perad ili jaja za valenje iz objekta u kojem je postavljena sumnja ili potvrđena influenca ptica ili newcastleska bolest;

– ukoliko je došlo do kontakta kojim se bolest mogla prenijeti između objekta i mjesta na kojem je potvrđena influenca ptica ili newcastleska bolest;

(c) do provedbe novih testova, ukoliko rezultati nadziranja provedenog u skladu s uvjetima propisanim Poglavljima II. i III. ovoga Dodatka za infekciju uzrokovanu S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ili M. meleagridis daju povod za sumnju na bolest;

(d) do završetka odgovarajućih mjera naređenih od službenog veterinara, ukoliko objekt ne odgovara zahtjevima iz poglavlja I. točke 1. podtočaka (a), (b), i (c) ovoga Dodatka.

2. Odobrenje se mora ukinuti:

(a) ako se u objektu potvrdi influenca ptica ili newcastleska bolest;

(b) ako drugi odgovarajući test potvrdi prisutnost infekcije uzrokovane S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ili M. meleagridis;

(c) ako, nakon drugog upozorenja službenog veterinara, nije poduzeta mjera da se objekt uskladi sa zahtjevima iz Poglavlja I. točke 1. podtočaka (a), (b), i (c) ovoga Dodatka.

3. Uvjeti za obnovu odobrenja:

(a) ukoliko je odobrenje ukinuto radi pojave influenca ptica ili newcastleske bolesti, isto može obnoviti 21 dan nakon čišćenja i dezinfekcije ukoliko se provelo sanitarno klanje;

(b) ukoliko je odobrenje ukinuto radi infekcije uzrokovane sa:

(i) Salmonella pullorum – gallinarum ili Salmonella arizonae, ono se može obnoviti nakon negativnih rezultata dva testa provedenih na objektu u razmaku od barem 21 dan nakon dezinfekcije po provedenom sanitarno klanje zaraženog jata;

(ii) u slučaju Mycoplasma gallisepticum ili Mycoplasma meleagridis, odobrenje se može obnoviti nakon negativnih rezultata dva testa provedenih na čitavom jatu u razmaku od najmanje 60 dana.

DODATAK III.

UVJETI ZA CIJEPLJENJE PERADI

1. Cjepivo korišteno za cijepljenje peradi ili jata koje proizvodi jaja za valenje mora imati odobrenje za stavljanje u promet izdano od Uprave za veterinarstvo.

DODATAK IV.

CERTIFIKATI ZA STAVLJANJE U PROMET UNUTAR ZAJEDNICE
(MODELI 1-6)

MODEL 1

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za unutrašnje tržište/ Intra-trade certificate

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Part I:Details of dispached consignment

I.1. Pošiljatelj / Consignor

Ime / Name

Adresa / Address

Poštanski broj / Postal code

I.2. Referentni broj certifikata / Certificate reference number

l.2.a Lokalni referentni broj / Local reference number

I.3. Centralno nadležno tijelo / Central Competent Authority

I.4. Lokalno nadležno tijelo / Local Competent Authority

I.5. Primatelj / Consignee

Ime / Name

Adresa / Address

Poštanski broj / Postal code

I.6.

I.7.

I.8. Država podrijetla/ ISO code

Country of origin

I.9. Regija podrijetla/ Kod/Code
Region of origin

I.10. Država odredišta/ ISO code

Country of destination

I.11. Regija podrijetla/ Kod/Code Region of origin

I.12. Mjesto podrijetla / Place of origin

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt/Establishment ☐

Ime / Name Broj odobrenja/Approval number

Adresa / Address

Poštanski broj / Postal code

I.13. Mjesto odredišta / Place of destination

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt/Establishment ☐

Odobreno tijelo /Approved body ☐

Ime / Name Broj odobrenja/Approval number

Adresa / Address

Poštanski broj / Postal code

I.14. Mjesto utovara/Place of loading

Poštanski broj / Postal code

I.15. Datum otpreme/Date of departure Vrijeme otpreme / time of
departure departure

I.16. Prijevozno sredstvo / Means of transport

Avion/Aeroplane ☐ Brod/Ship ☐

Željeznički vagon/Railway wagon ☐

Cestovno vozilo/Road vehic le ☐ Drugo / Other ☐

Identifikacija / Identification:

Reference na dokumente: / Documentary references:

I.17. Prijevoznik / Transporter

Ime / Name Broj odobrenja/Approval

number

Adresa / Address

Poštanski broj / Postal code Država članica

I.18. Životinjska vrsta / Proizvod / Animal species / product

I.19. Kod robe (CT kod) / Commodity code (CN code)

04.07

I.20. Broj / Količina /

Number / Quantity

I.21.

I.22. Broj pakiranja/Number of
packages

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe / Identification of container/Seal number

I.24.

I.25. Životinje potvrđene kao/proizvodi potvrđeni za/Animals certified as/products certified for

Uzgoj / Breeding ☐ Odobreno tijelo/ Approved body ☐ Drugo / Other ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju / Transit through third country ☐

Treća zemlja / Third country ISO kod / ISO code

Izlazno mjesto / Exit point Kod / Code

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP / BIP unit No.

I.27. Provoz kroz države članice / Transit through Member States ☐

Država članica / Member State ISO kod / ISO code

Država članica / Member State ISO kod / ISO code

Država članica / Member State ISO kod / ISO code

I.28. Izvoz / Export ☐

Treća zemlja / Third country ISO kod / ISO code

Izlazno mjesto / Exit point Kod / Code

I.29.

1.30.

I.31. Identifikacija životinja / Identification of the animals

Vrsta (Znanstveni naziv ) / Species (Scientific Name) Kategorija / Category Identifikacija / Identification

Dob /Age Broj pakiranja / Number of packages Količina /Quantity

EUROPSKA ZAJEDNICA Jaja za nasad / Hatching eggs

Dio II: Certificiranje/Part II: Certification

II.1. Potvrda o zdravlju životinja/Animal health attestation

II.a. Referentni broj certifikata/ Certificate reference number

lI.b. Lokalni referentni broj/Local referenece number

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su gore opisana jaja za nasad:/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs described above:

(a) u skladu s/comply with:

(1) ili [odredbama članaka 6, 7 i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC.]/either [the provisions of Article 6, 7 and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(1)(2) ili [odredbama članka 6 (1) (a), (b) i (2), 7 i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC.]/or [the provisions of Article 6 (1) (a), (b) and (2), 7 and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(3) (b) u skladu s odredbama članka 12 (1) (a) Direktive Vijeća 90/539/EEC./comply with the provisions of Article 12 (1) (a) of Council Directive 90/539/EEC.

(4) (c) u skladu s odredbama Odluke(a) Komisije ): __________ /__________/EZ što se tiče dodatnih jamstava vezano uz __________ (navesti bolest(i)) u skladu s člankom 13 ili 14 Direktive Vijeća 90/539/EEZ./comply with the provisions of Commission Decision(s): __________ /__________/EC concerning additional guarantees with regard to __________ (indicate disease(s)) in accordance with Article 13 or 14 of Council Directive 90/539/EEC.

(d) potječu od peradi koja/come from poultry which:

(1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;]/either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći:/or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

____________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cijepivu(ima) datum dob (tjedni) name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s) date age (weeks)

Dana (datum)/On (date) ____________________ u dobi od (tjedni)/at the age of (weeks) ____________________

II.2. Potvrda o javnom zdravlju/Public health attestation

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisana jaja za nasad:/I, the undersigned official veterinarian, certify that the hatching eggs described above:

(5) (a) potječu iz jata koje je bilo testirano na salmonela serotipove koji imaju značaj za javno zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) broj 2160/2003/come from a flock which has been tested for Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.

Datum zadnjeg uzorkovanja jata za koje je poznat rezultat/Date of last sampling of the flock from which the result is known:

__________________________________________________________________________________________________

Rezultati svih testiranja u jatu/Result of all testing in the flock:

(1)(6) ili [pozitivni;]/either [positive;]

(1)(6)ili [negativni];/or [negative];

(5)(b) i, niti Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium nisu bile otkrivene unutar kontrolnog programa iz točke II.2(a)./neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.2(a).

II.3. Dodatni podaci o zdravlju/Additional health information

(1)(7) II.3.1. Pošiljka se sastoji od žive peradi/ jednodnevnih pilića/jaja za nasad koji potječu s gospodarstava gdje se nije provodilo cijepljenje protiv influence ptica/The consignment consists of live poultry/day-old chicks/hatching eggs originating from holdings where no vaccination against avian influenza has been carried out.

(1) II3.2. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/415/EC./This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/415/EC.

(1) II.3.3. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/563/EC./This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/563/EC.

Opaske/Notes

Dio I:/Part I:

Polje 1.16: Upisati registracijske broj(eve) (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplov) ili naziv (brod)./

Box reference 1.16: Indicate the registration number(s) of (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship).

Polje I.31: Kategorija: izaberite jedno od sljedećeg: čista pasmina/djedovi/roditelji/mlade kokoši nesilice/tov/ostalo;/

Box reference I.31: Category: select one of the following: pure line/grandparents/parents/laying pullets/fattening/others.

Identifikacija: naznačiti detalje o identifikaciji roditeljskog jata;/ Identification: indicate the identification details of parent flock and brand name;

Dob Age: navesti datum sakupljanja (u slučaju jaja) ili približnu dob (u slučaju peradi) provide the date of collection (in case of eggs) or the approximate age (in case of poultry).

Dio II:/ Part II:

(1) Zadržati po potrebi/Keep as appropriate

(2) Primjenjivo jedino ukoliko je u skladu s II.3.2. ili II.3.3/Only applicable if II.3.2. or II.3.3. is complied with.

(3) Potvrditi u slučaju otpreme u Državu članicu, koja ima EZ –odobreni status za ne cijepljenje za Newcastlesku bolest trenutno: Finsku I Švedsku inače obrisati polje/To certify in case of dispatch to a Member State, which has an EC-approved non vaccinating status for Newcastle disease currently: Finland and Sweden otherwise delete reference.

(4) Popuniti po potrebi/Complete if appropriate.

(5) Jamstva dana pod točkom II.2 primjenjuju se samo na perad koja pripada vrsti Gallus gallus. /The guarantees given under points II.2 only applies if the poultry belongs to the species Gallus gallus.

(6) Ukoliko su bilo koji od rezultata bili pozitivni na Salmonella Infantis, Salmonella Virchow ili Salmonella Hadar tijekom života jata, naznačiti kao pozitivno. /If any of the results were positive for the Salmonella Infantis, Salmonella Virchow or Salmonella Hadar during the life of the flock, indicate as positive.

(7) Primjenjivo jedino za Države članice koje provode cijepljenje protiv influence ptica u skladu s EZ odobrenim planom cijepljenja./Only applicable for Member States which carry out vaccination against avian influenza according to EC approved vaccination plan.

Boja pečata i potpisa mora se razlikovati od one ostalih detalja u certifikatu/The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

Službeni veterinar/Official veterinarian Kvalifikacija i titula/Qualification and title:

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals): Potpis/Signature:

Lokalna veterinarska jedinica/ Local Veterinary Unit: Broj odgovarajuće LVJ:/No of the related LVU:

Datum:/ Date:

Pečat/Stamp:

MODEL 2

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za unutrašnje tržište/ Intra-trade certificate

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci/Part I:Details of dispached consignment

I.1. Pošiljatelj/ Consignor

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.2. Referentni broj certifikata/Certificate reference number

l.2.a Lokalni referentni broj/Local reference number

I.3. Centralno nadležno tijelo/Central Competent Authority

I.4. Lokalno nadležno tijelo/Local Competent Authority

I.5. Primatelj/Consignee

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.6.

I.7.

I.8. Država podrijetla / ISO code

Country of origin

I.9. Regija podrijetla / Kod/Code Region of origin

I.10. Država odredišta / ISO code

Country of destination

I.11. Regija podrijetla/ Kod/Code
Region of origin

I.12. Mjesto podrijetla / Place of origin

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.13. Mjesto odredišta/Place of destination

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Odobreno tijelo /Approved body ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.14. Mjesto utovara/ Place of loading

Poštanski broj/Postal code

I.15. Datum otpreme/Date of departure Vrijeme otpreme/time of
departure departure

I.16. Prijevozno sredstvo/ Means of transport

Avion/Aeroplane ☐ Brod /Ship ☐

Željeznički vagon/Railway wagon ☐

Cestovno vozilo/Road vehic le ☐ Drugo/Other ☐

Identifikacija/Identification:

Reference na dokumente:/Documentary references:

I.17. Prijevoznik/Transporter

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code Država članica

I.18. Životinjska vrsta/Proizvod/Animal species/product

I.19. Kod robe (CT kod)/Commodity code (CN code)

I.20. Broj/Količina/

Number/Quantity

I.21.

I.22. Broj pakiranja/Number of packages

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe/Identification of container/Seal number

I.24.

I.25. Životinje potvrđene kao/proizvodi potvrđeni za/Animals certified as/ products certified for

Uzgoj/Breeding ☐ Odobreno tijelo/Approved body ☐ Drugo/Other ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju/ Transit through third country ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP/BIP unit No.

I.27. Provoz kroz države članice/Transit through Member States ☐

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

I.28. Izvoz/Export ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

I.29.

1.30.

I.31. Identifikacija životinja/Identification of the animals

Vrsta (Znanstveni naziv )/Species (Scientific Name) Kategorija/Category Identifikacija/Identification

Dob /Age Broj pakiranja/Number of packages Količina /Quantity

EUROPSKA ZAJEDNICA Jednodnevna perad / Day-old chicks

Dio II: Certificiranje / Part II: Certification

II.1. Potvrda o zdravlju životinja / Animal health attestation

II.a. Referentni broj certifikata / Certificate reference number

lI.b. Lokalni referentni broj / Local referenece number

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da je gore opisana jednodnevna perad: / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the day-old chicks described above:

(a) u skladu s / comply with:

(1) ili (i)[odredbama članaka 6, 8 i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC.] / either [the provisions of Article 6, 8 and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(1)(2) (3) ili [odredbama članka 6 (1) (a), (b) i (2), 8 i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC.] / or [the provisions of Article 6 (1) (a), (b) and (2), 8 and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(1) ili (ii)[ ukoliko su dobiveni iz jaja za nasad uvezenih u skladu sa zahtjevima modela HEP Odluke Komisije 2006/696/EZ, s odredbama članka 6 (1) i članka 8 (b) i (c) Direktive Vijeća 90/539/EEZ / if derived from hatching eggs imported according to the requirements of model HEP of Commission Decision 2006/696/EC, with the provision of Article 6 (1) and Article 8 (b) and (c) of Councile Directive 90/539/EEC.]

(1)(2) (3) ili [ ukoliko su dobiveni iz jaja za nasad uvezenih u skladu sa zahtjevima modela HEP Odluke Komisije 2006/696/EZ, s odredbama članka 6 (1) (a), (b) i članka 8 (b) i (c) Direktive Vijeća 90/539/EEZ / if derived from hatching eggs imported according to the requirements of model HEP of Commission Decision 2006/696/EC, with the provision of Article 6 (1) (a), (b) and Article 8 (b) and (c) of Councile Directive 90/539/EEC.]

(4) (b) u skladu s odredbama članka 12 (1) (b) Direktive Vijeća 90/539/EEC. / comply with the provisions of Article 12 (1) (a) of Council Directive 90/539/EEC.]

(5) (c) u skladu s odredbama Odluke(a) Komisije ): __________ /__________ / EZ što se tiče dodatnih jamstava vezano uz ___________________ (navesti bolest(i)) u skladu s člankom 13 ili 14 Direktive Vijeća 90/539/EEZ. / comply with the provisions of Commission Decision(s): __________ /__________ / EC concerning additional guarantees with regard to____________________ (indicate disease(s)) in accordance with Article 13 or 14 of Council Directive 90/539/EEC.

(1) (d) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

____________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cijepivu(ima) datum dob (tjedni) name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s) date age (weeks)

Dana / On ____________________ (datum) / (date)

(e) potječu od peradi koja / come from poultry which:

(1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

____________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cijepivu(ima) datum dob (tjedni) name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s) date age (weeks)

Dana / On ____________________ (datum) / (date)

(1) (f) da jednodnevna perad za uvođenje u jata peradi za proizvodnju dolazi iz jata koja su bila testirana s negativnim rezultatima sukladno pravilima utvrđenim u Odluci Komisije 2003/6447EZ od 8. rujna 2003. koja postavlja dodatna jamstva što se tiče salmonele za pošiljke namijenjen za Finsku i Švedsku peradi za uzgoj i jednodnevne peradi za uvođenje u jata peradi za uzgoj ili jata peradi za proizvodnju / that the day old chicks for introduction into flocks of productive poultry come from flocks which have been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision 2003/6447EC of 8 September 2003 establishing aditional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry.

II.2. Potvrda o javnom zdravlju / Public health attestation

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisana jednodnevna perad: / I, the undersigned official veterinarian, certify that the day-old chicks described above:

(6) (a) potječu iz jata koje je bilo testirano na serotipove salmonela koji imaju značaj za javno zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) broj 2160/2003 / come from a flock which has been tested for Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.

Datum zadnjeg uzorkovanja jata za koje je poznat rezultat / Date of last sampling of the flock from which the result is known:

__________________________________________________________________________________________________

Rezultati svih testiranja u jatu / Result of all testing in the flock:

(1)(7) ili [pozitivni;] / either [positive;]

(1) (7) ili [negativni]; / or [negative];

(6)(b) i, ako su namijenjena za uzgoj, niti Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium nisu bile otkrivene unutar kontrolnog programa iz točke II.2(a)./ and, if intended for breeding, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.2(a).

II.3. Dodatni podaci o zdravlju / Additional health information

(1)(8) II.3.1. Pošiljka se sastoji od žive peradi/ jednodnevne peradi /jaja za nasad koji potječu s gospodarstava gdje se nije provodilo cijepljenje protiv influence ptica / The consignment consists of live poultry/day-old chicks/hatching eggs originating from holdings where no vaccination against avian influenza has been carried out.

(1) II3.2. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/415/EC. / This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/415/EC.

Opaske / Notes

Dio I: / Part I:

Polje 1.6: Broj(evi) pratećih certifikata o zdravlju životinja / Box reference 1.6: No(s) of accompanying health certificates

– Polje 1.16: Upisati registracijske broj(eve) (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplov) ili naziv (brod). /

Box reference 1.16: Indicate the registration number(s) of (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship).

Polje I.19: koristiti odgovarajuće CT kodove: 01.05, 01.06.39,./ Box reference I.19: use the appropriate HS codes: 01.05, 01.06.39.

– Polje I.31: Kategorija: izaberite jedno od slijedećeg: čista pasmina / djedovi / roditelji / mlade kokoši nesilice / tov / ostalo; /

Box reference I.31: Category: select one of the following: pure line / grandparents / parents / laying pullets / fattening / others.

Identifikacija: naznačiti detalje o identifikaciji roditeljskog jata; / Identification: indicate the identification details of parent flock and brand name;

Dob: navesti datum valjenja / Age: provide the date hatched

Dio II: / Part II:

(1) Zadržati po potrebi / Keep as appropriate

(2) Primjenjivo jedino ukoliko je u skladu s II.3.2. ili II.3.3 / Only applicable if II.3.2. or II.3.3. is complied with.

(3) U slučajevima kada jednodnevna perad potječe iz jaja uvezenih iz treće zemlje razdoblje izolacije na gospodarstvu odredišta mora se poštovati kako je predviđeno u člankom 10. Odluke Komisije 2006/696/EZ. Nadležno tijelo na mjestu krajnjeg odredišta jednodnevne peradi mora biti obaviješteno preko TRACES sustava o tim zahtjevima / In those cases where day-old chicks come from eggs imported from a third country the period of isolation on the holding of destination has to be respected as forseen in Article 10 of Commission Decision 2006/696/EC. The competent authority of the final destination of the day-old chicks has to be informed through the TRACES system about this requirements.

(4) Potvrditi u slučaju otpreme u Državu članicu, koja ima EZ –odobreni status za ne cijepljenje za Newcastlesku bolest trenutno: Finsku i Švedsku inače obrisati polje / To certify in case of dispatch to a Member State, which has an EC-approved non vaccinating status for Newcastle disease currently: Finland and Sweden otherwise delete reference.

(5) Popuniti po potrebi / Complete if appropriate.

(6) Jamstva dana pod točkom II.2 primjenjuju se samo na perad, jednodnevne piliće ili jaja za nasad vrste Gallus gallus i / The guarantees given under points II.2 apply only if the poultry, day-old chicks or hatching eggs belong to the species Gallus gallus, and

– Primjenjuju se od 1. veljače 2008., ukoliko su perad i jednodnevni pilići uzgajani isključivo za proizvodnju jaja, osim jaja za nasad / They apply from 1 February 2008, if the poultry or day-old chicks is intended solely for production of eggs, other than hatching eggs

– Primjenjuju se od 1. siječnja 2009., ako su jednodnevni pilići namijenjeni isključivo za proizvodnju mesa / They apply from 1 January 2009, if the poultry or day-old chicks is reared solely for meat production.

(7) Ukoliko su bilo koji od rezultata bili pozitivni na dolje navedene serotipove tijekom života jata, označite kao pozitivno. / If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive.

Jata peradi za uzgoj: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow i Salmonella Infantis. / Flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis.

Jata peradi za proizvodnju Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium. / Flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium.

(8) Primjenjivo jedino za Države članice koje provode cijepljenje protiv influence ptica u skaldu s EZ odobrenim planom. / Only applicable for Member States which carry out vaccination against avian influenza according to EC approved vaccination plan.

– Boja pečata I potpisa mora se razlikovati od one ostalih detalja u certigikatu / The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

Službeni veterinar / Official veterinarian Kvalifikacija i titula / Qualification and title:

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals): Potpis / Signature:

Lokalna veterinarska jedinica / Local Veterinary Unit: Broj odgovarajuće LVJ: / No of the related LVU:

Datum:/ Date:

Pečat / Stamp:

MODEL 3

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za unutrašnje tržište/ Intra-trade certificate

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci/Part I:Details of dispached consignment

I.1. Pošiljatelj/ Consignor

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.2. Referentni broj certifikata/Certificate reference number

l.2.a Lokalni referentni broj/Local reference number

I.3. Centralno nadležno tijelo/Central Competent Authority

I.4. Lokalno nadležno tijelo/Local Competent Authority

I.5. Primatelj/Consignee

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.6.

I.7.

I.8. Država podrijetla / ISO code

Country of origin

I.9. Regija podrijetla / Kod/Code Region of origin

I.10. Država odredišta/ ISO code

Country of destination

I.11. Regija podrijetla / Kod/Code
Region of origin

I.12. Mjesto podrijetla/Place of origin

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Ime/Name Broj odobrenja/Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.13. Mjesto odredišta/Place of destination

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Odobreno tijelo /Approved body ☐

Ime/Name Broj odobrenja/Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.14. Mjesto utovara/ Place of loading

Poštanski broj/Postal code

I.15. Datum otpreme/ Date of departure Vrijeme otpreme/time of
departure departure

I.16. Prijevozno sredstvo/ Means of transport

Avion/Aeroplane ☐ Brod /Ship ☐

Željeznički vagon/Railway wagon ☐

Cestovno vozilo/Road vehic le ☐ Drugo/Other ☐

Identifikacija/Identification:

Reference na dokumente:/Documentary references:

I.17. Prijevoznik/Transporter

Ime/Name Broj odobrenja/Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code Država članica

I.18. Životinjska vrsta/Proizvod/Animal species/product

I.19. Kod robe (CT kod)/Commodity code (CN code)

I.20. Broj/Količina/
Number/Quantity

I.21.

I.22. Broj pakiranja/Number of packages

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe/Identification of container/Seal number

I.24.

I.25. Životinje potvrđene kao/proizvodi potvrđeni za/Animals certified as/ products certified for

Uzgoj/Breeding ☐ Odobreno tijelo/ Approved body ☐ Drugo/Other ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju/ Transit through third country ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP/BIP unit No.

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP

I.27. Provoz kroz države članice/Transit through Member States ☐

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

I.28. Izvoz/Export ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

I.29.

1.30.

I.31. Identifikacija životinja/Identification of the animals

Vrsta (Znanstveni naziv )/Species (Scientific Name) Kategorija/Category Identifikacija/Identification

Dob /Age Broj pakiranja/Number of packages Količina /Quantity

EUROPSKA ZAJEDNICA Perad za uzgoj i proizvodnju / Breeding and productive poultry

Dio II: Certificiranje / Part II : Certification

II.1. Potvrda o zdravlju životinja / Animal health attestation

II.a. Referentni broj certifikata / Certificate reference number

lI.b. Lokalni referentni broj/Local referenece number

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisana perad: / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry described above:

(a) u skladu s odredbama članaka 6, 9 i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Articles 6, 9 and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(1)(b) u skladu sa člankom 12 (1) (c) Direktive Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Article 12 (1) (c) of Council Directive 90/539/EEC.]

(2)(c) u skladu s odredbama Odluke(a) Komisije ): __________ /__________ / EZ što se tiče dodatnih jamstava vezano uz ___________________ (navesti bolest(i)) u skladu s člankom 13 ili 14 Direktive Vijeća 90/539/EEZ. / comply with the provisions of Commission Decision(s): __________ /__________ / EC concerning additional guarantees with regard to____________________ (indicate disease(s)) in accordance with Article 13 or 14 of Council Directive 90/539/EEC.

(3) (d) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(3) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

____________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cijepivu(ima) datum dob (tjedni) name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s) date age (weeks)

Dana / On ____________________ (datum) / (date)

(1) (e) da je perad za uzgoj bila testirana s negativnim rezultatima sukladno pravilima propisanim u Odluci Komisije 2003/6447EZ od 8. rujna 2003. koja postavlja dodatna jamstva što se tiče salmonele za pošiljke namijenjen za Finsku i Švedsku peradi za uzgoj i jednodnevne peradi za uvođenje u jata peradi za uzgoj ili jata peradi za proizvodnju / that the breeding poultry has been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision 2003/6447EC of 8 September 2003 establishing aditional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry.

(3) (f) da su kokoši nesilice ( perad za proizvodnju uzgajana za proizvodnju jaja za konzum) bile testirane s negativnim rezultatima sukladno pravilima propisanim u Odluci Komisije 2004/235/EZ od 9. ožujka 2003. koja postavlja dodatna jamstva što se tiče salmonelle za pošiljke namijenjen za Finsku i Švedsku kokoši nesilica ( peradi za proizvodnju uzgajane za proizvodnju jaja za konzum) / that the laying hens (productive poultry reared with a view to producing eggs for consumption) have been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision 2004/235/EC of 9 March 2004 establishing aditional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of laying hens (productive poultry reared with a view to producing eggs for consumption).

II.2. Potvrda o javnom zdravlju / Public health attestation

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisana perad: / I, the undersigned official veterinarian, certify that the poultry described above:

(4) (a) potječu iz jata koje je bilo testirano na Salmonella serotipove koji imaju značaj za javno zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) broj 2160/2003 / come from a flock which has been tested for Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.

Datum zadnjeg uzorkovanja jata za koje je poznat rezultat / Date of last sampling of the flock from which the result is known:

__________________________________________________________________________________________________

Rezultati svih testiranja u jatu / Result of all testing in the flock:

(3)(5) ili [pozitivni;] / either [positive;]

(3)(5) ili [negativni]; / or [negative];

(4)(b) i, ukoliko se radi o peradi za uzgoj, niti Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium nisu bile otkrivene unutar kontrolnog programa iz točke II.2(a)./ and, if breeding poultry, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.2(a).

II.3. Dodatni podaci o zdravlju / Additional health information

(3)(6) II.3.1. Pošiljka se sastoji od žive peradi/ jednodnevne peradi /jaja za nasad koja potječu s gospodarstava gdje se nije provodilo cijepljenje protiv influence ptica / The consignment consists of live poultry/day-old chicks/hatching eggs originating from holdings where no vaccination against avian influenza has been carried out.

Opaske / Notes

Dio I: / Part I:

Polje 1.16: Upisati registracijske broj(eve) (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplov) ili naziv (brod). /

Box reference 1.16: Indicate the registration number(s) of (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship).

Polje I.19: koristiti odgovarajuće CT kodove: 01.05, 01.06.39,./ Box reference I.19: use the appropriate HS codes: 01.05, 01.06.39.

Polje I.31: Kategorija: izaberite jedno od sljedećeg: čista pasmina / djedovi / roditelji / mlade kokoši nesilice / tov / ostalo; /

Box reference I.31: Category: select one of the following: pure line / grandparents / parents / laying pullets / fattening / others.

Identifikacija: naznačiti detalje o identifikaciji roditeljskog jata; / Identification: indicate the identification details of parent flock and brand name;

Dio II: / Part II:

(1) Potvrditi u slučaju otpreme u Državu članicu, koja ima EZ –odobreni status za ne cijepljenje za Newcastlesku bolest trenutno: Finsku i Švedsku inače obrisati polje / To certify in case of dispatch to a Member State, which has an EC-approved non vaccinating status for Newcastle disease currently: Finland and Sweden otherwise delete reference.

(2) Popuniti po potrebi / Complete if appropriate.

(3) Zadržati po potrebi / Keep as appropriate

(4) Jamstva dana pod točkom II.2 primjenjuju se samo na perad, jednodnevne piliće ili jaja za nasad vrste Gallus gallus i / The guarantees given under points II.2 apply only if the poultry belongs to the species Gallus gallus, and

- Primjenjuju se od 1. veljače 2008, ukoliko je perad namijenjena isključivo za proizvodnju jaja, osim jaja za nasad / They apply from 1 February 2008, if the poultry or day-old chicks is intended solely for production of eggs, other than hatching eggs.

- Primjenjuju se od 1. siječnja 2009, ukoliko je perad namijenjena isključivo za proizvodnju mesa. / They apply from 1 January 2009, if the poultry is intended solely for meat production.

(5) Ukoliko su bilo koji od rezultata bili pozitivni na dolje navedene serotipove tijekom života jata, označite kao pozitivno. . / If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive.

- Jata peradi za uzgoj: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow i Salmonella Infantis. / Flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis.

- Jata peradi za proizvodnju: Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium. / Flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium.

(6) Primjenjivo jedino za Države članice koje provode cijepljenje protiv influence ptica u skladu s EZ odobrenim planom. / Only applicable for Member States which carry out vaccination against avian influenza according to EC approved vaccination plan.

- Boja pečata I potpisa mora se razlikovati od one ostalih detalja u certigikatu / The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

Službeni veterinar / Official veterinarian Kvalifikacija i titula / Qualification and title:

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals): Potpis / Signature:

Lokalna veterinarska jedinica / Local Veterinary Unit: Broj odgovarajuće LVJ: / No of the related LVU:

Datum:/ Date:

Pečat / Stamp:

MODEL 4

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za unutrašnje tržište/ Intra-trade certificate

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci/Part I:Details of dispached consignment

I.1. Pošiljatelj/ Consignor

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.2. Referentni broj certifikata/Certificate reference number

l.2.a Lokalni referentni broj/Local reference number

I.3. Centralno nadležno tijelo/Central Competent Authority

I.4. Lokalno nadležno tijelo/Local Competent Authority

I.5. Primatelj/Consignee

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.6.

I.7.

I.8. Država podrijetla / ISO code

Country of origin

I.9. Regija podrijetla / Kod/Code Region of origin

I.10. Država odredišta / ISO code

Country of destination

I.11. Regija podrijetla / Kod/Code
Region of origin

I.12. Mjesto podrijetla / Place of origin

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.13. Mjesto odredišta/Place of destination

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Odobreno tijelo /Approved body ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.14. Mjesto utovara/ Place of loading

Poštanski broj/Postal code

I.15. Datum otpreme/ Date of departure Vrijeme otpreme/time of
departure departure

I.16. Prijevozno sredstvo/ Means of transport

Avion/Aeroplane ☐ Brod /Ship ☐

Željeznički vagon/Railway wagon ☐

Cestovno vozilo/Road vehic le ☐ Drugo/Other ☐

Identifikacija/Identification:

Reference na dokumente:/Documentary references:

I.17. Prijevoznik/Transporter

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code Država članica

I.18. Životinjska vrsta/Proizvod/Animal species/product

I.19. Kod robe (CT kod)/Commodity code (CN code)

I.20. Broj/Količina/

Number/Quantity

I.21.

I.22. Broj pakiranja/Number of packages

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe/Identification of container/Seal number

I.24.

I.25. Životinje potvrđene kao/proizvodi potvrđeni za/Animals certified as/ products certified for

Uzgoj/Breeding ☐ Odobreno tijelo/ Approved body ☐ Drugo/Other ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju/ Transit through third country ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP/BIP unit No.

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP

I.27. Provoz kroz države članice/Transit through Member States ☐

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

I.28. Izvoz/Export ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

I.29.

1.30.

I.31. Identifikacija životinja/Identification of the animals

Vrsta (Znanstveni naziv)/Species (Scientific Name) Kategorija/Category Identifikacija/Identification

Dob /Age Broj pakiranja/Number of packages Količina /Quantity

EUROPSKA ZAJEDNICA Perad, jednodnevna perad i jaja za nasad u količinama manjim od 20 (osim za bezgrebenke i njihova jaja za nasad) / Poultry, day-old chicks and hatching eggs in lots of under 20 (except for ratites and hatching eggs thereof)

Dio II: Certificiranje / Part II : Certification

II.1. Potvrda o zdravlju životinja / Animal health attestation

II.a. Referentni broj certifikata / Certificate reference number

lI.b. Lokalni referentni broj / Local referenece number

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da: / I, the undersigned official veterinarian, certify that:

( a) (1) ili [gore opisana perad, jednodnevna perad ili jaja za nasad su u skladu s odredbama članka 11. Direktive Vijeća 90/539/EEC.] / either [the poultry, day-old chicks or hatching eggs described above comply with the provisions of Article 11 of Council Directive 90/539/EEC.]

(1)(2) ili [gore opisana perad, jednodnevna perad ili jaja za nasad su u skladu s odredbama članka 11. (1) i (2) od prvog do četvrtog stavka Direktive Vijeća 90/539/EEC.] / or [the poultry, day-old chicks or hatching eggs described above comply with the provisions of Article 11(1) and (2) first to fourth indent of Council Directive 90/539/EEC.]

(1)( (b) perad, jednodnevna perad ili jaja za nasad su u skladu s odredbama članka 12. (1) Direktive Vijeća 90/539/EEC / the poultry, day-old chicks or hatching eggs described above comply with Article 12 (1) of Council Directive 90/539/EEC.

(1)( (c) ili (i) [ perad; ] / either (i) [the poultry;]

(1) Ili (ii) [jednodnevna perad;] / or (ii) [day-old chicks;]

(1) Ili (iii) [jaja za nasad;] / or (iii) [hatching eggs;]

(4) u skladu su s odredbama Odluke(a) Komisije ): __________ /__________ / EZ što se tiče dodatnih jamstava vezano uz ___________________ (navesti bolest(i)) u skladu s člankom 13 ili 14 Direktive Vijeća 90/539/EEZ. / comply with the provisions of Commission Decision(s): __________ /__________ / EC concerning additional guarantees with regard to____________________ (indicate disease(s)) in accordance with Article 13 or 14 of Council Directive 90/539/EEC.

(d) perad / the poultry:

(1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

__________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cjepivu(ima) / name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s)

Dana / On ____________________ (datum) / (date) dob (tjedni) ________________________ at the age (weeks)].

(e) jednodnevna perad / the day old chicks:

(1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

__________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cjepivu(ima) / name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s)

Dana / On ____________________ (datum) / (date)].

(f) perad od koje potječe jednodnevna perad / the poultry from which the day-old chicks come:

(1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

__________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cjepivu(ima) / name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s)

Dana / On ____________________ (datum) / (date) dob (tjedni) _____________________ at the age (weeks)].

(g) perad od koje jaja za nasad potječu / the poultry from which hatching eggs come:

(1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

__________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cjepivu(ima) / name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s)

Dana / On ____________________ (datum) / (date) dob (tjedni) ______________________ at the age (weeks)].

II.2. Potvrda o javnom zdravlju / Public health attestation

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da / I, the undersigned official veterinarian, certify that:

(5) (a) perad, jednodnevna perad, jaja za nasad potječu iz jata koje je bilo testirano na salmonela serotipove koji imaju značaj za javno zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) broj 2160/2003 / come from a flock which has been tested for Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.

Datum zadnjeg uzorkovanja jata za koje je poznat rezultat / Date of last sampling of the flock from which the result is known:

__________________________________________________________________________________________

Rezultati svih testiranja u jatu / Result of all testing in the flock:

(1)(6) ili [pozitivni;] / either [positive;]

(1) (6) ili [negativni]; / or [negative];

(5)(b) i, ako je perad za uzgoj, jaja za nasad ili jednodnevna perad namijenjena za uzgoj, niti Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium nisu bile otkrivene unutar kontrolnog programa iz točke II.2(a). / and, if breeding poultry, hatching eggs or day-old chicks intended for breeding, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.2(a).

II.3. Dodatni podaci o zdravlju / Additional health information

(1)(7) II.3.1. Pošiljka se sastoji od žive peradi/ jednodnevne peradi/ jaja za nasad koja potječu s gospodarstava gdje se nije provodilo cijepljenje protiv influence ptica / The consignment consists of live poultry/day-old chicks/hatching eggs originating from holdings where no vaccination against avian influenza has been carried out.

(1)II3.2. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/415/EC. / This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/415/EC.

(1)II.3.3. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/563/EC. This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/563/EC.

Opaske / Notes

Dio I: / Part I:

Polje 1.16: Upisati registracijske broj(eve) (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplov) ili naziv (brod). /

Box reference 1.16: Indicate the registration number(s) of (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship).

Polje I.19: koristiti odgovarajuće CT kodove: 01.05, 01.06.39,./ Box reference I.19: use the appropriate HS codes: 01.05, 01.06.39.

– Polje I.31: Kategorija: izaberite jedno od sljedećeg: čista pasmina / djedovi / roditelji / mlade kokoši nesilice / tov / ostalo; /

Box reference I.31: Category: select one of the following: pure line / grandparents / parents / laying pullets / fattening / others.

Identifikacija: naznačiti detalje o identifikaciji roditeljskog jata; / Identification: indicate the identification details of flocks of origin.

Dob Age: navesti datum sakupljanja (u slučaju jaja) ili približnu dob (u slučaju peradi) provide the date of collection (in case of eggs) or the approximate age (in case of poultry).

Dio II: / Part II:

(1) Zadržati po potrebi / Keep as appropriate

(2) Primjenjivo jedino ukoliko je u skladu s II.3.2. ili II.3.3 / Only applicable if II.3.2. or II.3.3. is complied with.

(3) Potvrditi u slučaju otpreme u Državu članicu, koja ima EZ – odobreni status za ne cijepljenje za Newcastlesku bolest trenutno: Finsku i Švedsku inače obrisati polje / To certify in case of dispatch to a Member State, which has an EC-approved non vaccinating status for Newcastle disease currently: Finland and Sweden otherwise delete reference.

(4) Popuniti po potrebi / Complete if appropriate.

(5) Jamstva dana pod točkom II.2 primjenjuju se samo na perad, jednodnevne piliće ili jaja za nasad vrste Gallus gallus i / The guarantees given under points II.2 apply only if the poultry, day-old chicks or hatching eggs belong to the species Gallus gallus, and

- Primjenjuju se od 1. veljače 2008, ukoliko je perad namijenjena isključivo za proizvodnju jaja, osim jaja za nasad / They apply from 1 February 2008, if the poultry or day-old chicks is intended solely for production of eggs, other than hatching eggs.

- Primjenjuju se od 1. siječnja 2009, ukoliko je perad namijenjena isključivo za proizvodnju mesa. / They apply from 1 January 2009, if the poultry is intended solely for meat production.

(6) Ukoliko su bilo koji od rezultata bili pozitivni na dolje navedene serotipova tijekom života jata, označite kao pozitivno. / If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive.

- Jata peradi za uzgoj: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow i Salmonella Infantis. / Flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis.

- Flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium

(7) Primjenjivo jedino za Države članice koje provode cijepljenje protiv influence ptica u skladu s EZ odobrenim planom. / Only applicable for Member States which carry out vaccination against avian influenza according to EC approved vaccination plan.

- Boja pečata I potpisa mora se razlikovati od one ostalih detalja u certifikatu / The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

Službeni veterinar / Official veterinarian Kvalifikacija i titula / Qualification and title:

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals): Potpis / Signature:

Lokalna veterinarska jedinica / Local Veterinary Unit: Broj odgovarajuće LVJ: / No of the related LVU:

Datum:/ Date:

Pečat / Stamp:

MODEL 5

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za unutrašnje tržište/ Intra-trade certificate

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci/Part I:Details of dispached consignment

I.1. Pošiljatelj/ Consignor

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.2. Referentni broj certifikata/Certificate reference number

l.2.a Lokalni referentni broj/Local reference number

I.3. Centralno nadležno tijelo/Central Competent Authority

I.4. Lokalno nadležno tijelo/Local Competent Authority

I.5. Primatelj/Consignee

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.6.

I.7.

I.8. Država podrijetla/ ISO code

Country of origin

I.9. Regija podrijetla/ Kod/Code Region of origin

I.10. Država odredišta/ ISO code

Country of destination

I.11. Regija podrijetla/ Kod/Code Region of origin

I.12. Mjesto podrijetla / Place of origin

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.13. Mjesto odredišta/Place of destination

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Odobreno tijelo /Approved body ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.14. Mjesto utovara/ Place of loading

Poštanski broj/Postal code

I.15. Datum otpreme/ Date of departure Vrijeme otpreme/time of
departure departure

I.16. Prijevozno sredstvo/ Means of transport

Avion/Aeroplane ☐ Brod /Ship ☐

Željeznički vagon/Railway wagon ☐

Cestovno vozilo/Road vehic le ☐ Drugo/Other ☐

Identifikacija/Identification:

I.17. Prijevoznik/Transporter

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code Država članica

Reference na dokumente:/Documentary references:

I.18. Životinjska vrsta/Proizvod/Animal species/product

I.19. Kod robe (CT kod)/Commodity code (CN code)

I.20. Broj/Količina/

Number/Quantity

I.21.

I.22. Broj pakiranja/Number of packages

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe/Identification of container/Seal number

I.24.

I.25. Životinje potvrđene kao/proizvodi potvrđeni za/Animals certified as/ products certified for

Uzgoj/Breeding ☐ Odobreno tijelo/ Approved body ☐ Drugo/Other ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju/ Transit through third country ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP/BIP unit No.

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP

I.27. Provoz kroz države članice/Transit through Member States ☐

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

I.28. Izvoz/Export ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

I.29.

1.30.

I.31. Identifikacija životinja/Identification of the animals

Vrsta (Znanstveni naziv )/Species (Scientific Name) Kategorija/Category Identifikacija/Identification

Dob /Age Broj pakiranja/Number of packages Količina /Quantity

EUROPSKA ZAJEDNICA Perad za klanje / Slaughter poultry

Dio II: Certificiranje / Part II : Certification

II.1. Potvrda o zdravlju životinja / Animal health attestation

II.a. Referentni broj certifikata /
Certificate reference number

lI.b. Lokalni referentni broj/
Local referenece number

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da je gore opisana perad: / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry described above:

(a) (1) ili [u skladu s odredbama članaka 10 i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Articles 10 and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(1) (2) ili [u skladu s odredbama članaka 10 (a), (b), (c) i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Articles 10 a), (b), (c) and 15 of Council Directive 90/539/EEC.]

(3)(b) u skladu sa člankom 12 (1) (d) Direktive Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Article 12 (1) (d) of Council Directive 90/539/EEC.]

(4)(c) u skladu s odredbama Odluke(a) Komisije ): __________ /__________ / EZ što se tiče dodatnih jamstava vezano uz ___________________ (navesti bolest(i)) u skladu s člankom 13 ili 14 Direktive Vijeća 90/539/EEZ (2). / comply with the provisions of Commission Decision(s): __________ /__________ / EC concerning additional guarantees with regard to____________________ (indicate disease(s)) in accordance with Article 13 or 14 of Council Directive 90/539/EEC (2).

(d) (1) ili [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(1) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

_________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cjepivu(ima) datum dob (tjedni) name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s) date age (weeks)

Dana / On ________________ (datum) / (date) u dobi od / at the age of __________________( tjedana / weeks)].

II.2. Potvrda o javnom zdravlju / Public health attestation

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore opisana perad: / I, the undersigned official veterinarian, certify that the poultry described above:

(5) je testirana na salmonela serotipove koji imaju značaj za javno zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) broj 2160/2003 / are tested for Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003.

Datum zadnjeg uzorkovanja jata za koje je poznat rezultat / Date of last sampling of the flock from which the result is known:

________________________________________________________________________________________

Rezultati svih testiranja u jatu / Result of all testing in the flock:

(1)(6) ili [pozitivni;] / either [positive;]

(1)(6) ili [negativni]; / or [negative];

II.3. Dodatni podaci o zdravlju / Additional health information

(1)(7) II.3.1. Pošiljka se sastoji od žive peradi/jednodnevne peradi/jaja za nasad koja potječe s gospodarstava gdje se nije provodilo cijepljenje protiv influence ptica / The consignment consists of live poultry/day-old chicks/hatching eggs originating from holdings where no vaccination against avian influenza has been carried out.

(1) II3.2. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/415/EC. / This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/415/EC.

Opaske / Notes

Dio I: / Part I:

Polje 1.16: Upisati registracijske broj(eve) (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplov) ili naziv (brod). /

Box reference 1.16: Indicate the registration number(s) of (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship).

Polje I.19: koristiti odgovarajuće CT kodove: 01.05, 01.06.39,./ Box reference I.19: use the appropriate HS codes: 01.05, 01.06.39.

– Polje I.31: Kategorija: izaberite jedno od slijedećeg: čista pasmina / djedovi / roditelji / mlade kokoši nesilice / tov / ostalo; /

Box reference I.31: Category: select one of the following: pure line / grandparents / parents / laying pullets / fattening / others.

Identifikacija: naznačiti detalje o identifikaciji roditeljskog jata; / Identification: indicate the identification details of flocks of origin.

Dob: navesti približnu dob peradi / Age: provide the approximate age of the poultry.

Dio II: / Part II:

(1) Zadržati po potrebi / Keep as appropriate

(2) Primjenjivo jedino ukoliko je u skladu s II.3.2. ili II.3.3 / Only applicable if II.3.2. or II.3.3. is complied with.

(3) Potvrditi u slučaju otpreme u Državu članicu, koja ima EZ – odobreni status za ne cijepljenje za Newcastlesku bolest trenutno: Finsku i Švedsku inače obrisati polje / To certify in case of dispatch to a Member State, which has an EC-approved non vaccinating status for Newcastle disease currently: Finland and Sweden otherwise delete reference.

(4) Popuniti po potrebi / Complete if appropriate.

(5) Jamstva dana pod točkom II.2 primjenjuju se samo na perad, jednodnevne piliće ili jaja za nasad vrste Gallus gallus i / The guarantees given under points II.2 apply only if the poultry, day-old chicks or hatching eggs belong to the species Gallus gallus, and

– Primjenjuju se od 1. veljače 2008, ukoliko je perad namijenjena isključivo za proizvodnju jaja, osim jaja za nasad / They apply from 1 February 2008, if the poultry or day-old chicks is intended solely for production of eggs, other than hatching eggs.

– Primjenjuju se od 1. siječnja 2009, ukoliko je perad namijenjena isključivo za proizvodnju mesa. / They apply from 1 January 2009, if the poultry is intended solely for meat production.

(6) Ukoliko su bilo koji od rezultata bili pozitivni na dolje navedene serotipova tijekom života jata, označite kao pozitivno. / If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive.

– Jata peradi za uzgoj: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow i Salmonella Infantis. / Flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis.

– Jata peradi za proizvodnju: Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium / Flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium

(7) Primjenjivo jedino za Države članice koje provode cijepljenje protiv influence ptica u skaldu s EZ odobrenim planom. / Only applicable for Member States which carry out vaccination against avian influenza according to EC approved vaccination plan.

– Boja pečata I potpisa mora se razlikovati od one ostalih detalja u

Službeni veterinar / Official veterinarian Kvalifikacija i titula / Qualification and title:

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals): Potpis / Signature:

Lokalna veterinarska jedinica/Local Veterinary Unit: Broj odgovarajuće LVJ: / No of the related LVU:

Datum:/ Date:

Pečat / Stamp:

MODEL 6

EUROPSKA ZAJEDNICA Certifikat za unutrašnje tržište/ Intra-trade certificate

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci/Part I:Details of dispached consignment

I.1. Pošiljatelj/ Consignor

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.2. Referentni broj certifikata/Certificate reference number

l.2.a Lokalni referentni broj/Local reference number

I.3. Centralno nadležno tijelo/Central Competent Authority

I.4. Lokalno nadležno tijelo/Local Competent Authority

I.5. Primatelj/Consignee

Ime/Name

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.6.

I.7.

I.8. Država podrijetla / ISO code

Country of origin

I.9. Regija podrijetla / Kod/Code Region of origin

I.10. Država odredišta / ISO code

Country of destination

I.11. Regija podrijetla / Kod/Code
Region of origin

I.12. Mjesto podrijetla / Place of origin

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.13. Mjesto odredišta/Place of destination

Gospodarstvo/Holding ☐ Objekt /Establishment ☐

Odobreno tijelo /Approved body ☐

Ime/Name Broj odobrenja / Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code

I.14. Mjesto utovara/ Place of loading

Poštanski broj/Postal code

I.15. Datum otpreme/ Date of departure Vrijeme otpreme/time of
departure departure

I.16. Prijevozno sredstvo/ Means of transport

Avion/Aeroplane ☐ Brod /Ship ☐

Željeznički vagon/Railway wagon ☐

Cestovno vozilo/Road vehic le ☐ Drugo/Other ☐

Identifikacija/Identification:

I.17. Prijevoznik/Transporter

Ime/Name Broj odobrenja/Approval number

Adresa/Address

Poštanski broj/Postal code Država članica

Reference na dokumente:/Documentary references:

I.18. Životinjska vrsta/Proizvod/Animal species/product

I.19. Kod robe (CT kod)/Commodity code (CN code)

I.20. Broj/Količina/

Number/Quantity

I.21.

I.22. Broj pakiranja/Number of packages

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe/Identification of container/Seal number

I.24.

I.25. Životinje potvrđene kao/proizvodi potvrđeni za/Animals certified as/ products certified for

Uzgoj/Breeding ☐ Odobreno tijelo/ Approved body ☐ Drugo/Other ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju/ Transit through third country ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP/BIP unit No.

Ulazno mjesto Jedinični broj GIP

I.27. Provoz kroz države članice/Transit through Member States ☐

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

Država članica/Member State ISO kod/ISO code

I.28. Izvoz/Export ☐

Treća zemlja/Third country ISO kod/ISO code

Izlazno mjesto/Exit point Kod/Code

I.29.

1.30.

I.31. Identifikacija životinja/Identification of the animals

Vrsta (Znanstveni naziv )/Species (Scientific Name) Kategorija/Category Identifikacija/Identification

Dob /Age Broj pakiranja/Number of packages Količina /Quantity

EUROPSKA ZAJEDNICA Perad za popunjavanje lovišta / Poultry for restocking game supplies

Dio II: Certificiranje / Part II : Certification

II.1. Potvrda o zdravlju životinja / Animal health attestation

II.a. Referentni broj certifikata / Certificate reference number

lI.b. Lokalni referentni broj /
Local referenece number

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da je gore opisana perad: / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry described above:

(a) u skladu s odredbama članaka 10a i 15 Direktive Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Articles 10a and 15 of Council Directive 90/539/EEC.

(1) (b) u skladu s odredbama članaka 12 (1) (c) Vijeća 90/539/EEC / comply with the provisions of Article 12 (1) (c) of Council Directive 90/539/EEC.

(2)(c) u skladu s odredbama Odluke(a) Komisije ): __________ /__________ / EZ što se tiče dodatnih jamstava vezano uz ___________________ (navesti bolest(i)) u skladu s člankom 13 ili 14 Direktive Vijeća 90/539/EEZ (2). / comply with the provisions of Commission Decision(s): __________ /__________ / EC concerning additional guarantees with regard to____________________ (indicate disease(s)) in accordance with Article 13 or 14 of Council Directive 90/539/EEC (2).

(3) ili (d) [nije bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti;] / either [have not been vaccinated against Newcastle disease;]

(3) ili [je bila cijepljena protiv Newcastleske bolesti koristeći: / or [have been vaccinated against Newcastle disease using:

_________________________________________________________________________________________

Ime i vrsta (živa ili inaktivirana) linije virusa Newcastleske bolesti korištenog u cjepivu(ima) datum dob (tjedni) name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s) date age (weeks)

Dana / On __________________ (datum) / (date) u dobi od / at the age of _______________( tjedana / weeks)].

II.3. Dodatni podaci o zdravlju / Additional health information

(3) II.3.1. Pošiljka se sastoji od žive peradi /jednodnevne peradi/jaja za nasad koja potječe s gospodarstava gdje se nije provodilo cijepljenje protiv influence ptica / The consignment consists of live poultry/day-old chicks/hatching eggs originating from holdings where no vaccination against avian influenza has been carried out.

(1) II3.2. Ova pošiljka udovoljava uvjetima zdravlja životinja propisanim u Odluci Komisije 2006/605/EC. / This consignment complies with the animal health conditions laid down in Commission Decision 2006/605/EC.

Opaske / Notes

Dio I: / Part I:

Polje 1.16: Upisati registracijske broj(eve) (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplov) ili naziv (brod). /

Box reference 1.16: Indicate the registration number(s) of (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship).

Polje I.19: koristiti odgovarajuće CT kodove: 01.05, 01.06.39,./ Box reference I.19: use the appropriate HS codes: 01.05, 01.06.39.

– Polje I.31: Kategorija: izaberite jedno od slijedećeg: čista pasmina / djedovi / roditelji / mlade kokoši nesilice / tov / ostalo; /

Box reference I.31: Category: select one of the following: pure line / grandparents / parents / laying pullets / fattening / others.

Identifikacija: naznačiti detalje o identifikaciji roditeljskog jata; / Identification: indicate the identification details of flocks of origin.

Dob/Age: navesti približnu dob peradi / provide the approximate of poultry.

Dio II: / Part II:

(1) Potvrditi u slučaju otpreme u Državu članicu, koja ima EZ –odobreni status za ne cijepljenje za Newcastlesku bolest trenutno: Finsku i Švedsku inače obrisati polje / To certify in case of dispatch to a Member State, which has an EC-approved non vaccinating status for Newcastle disease currently: Finland and Sweden otherwise delete reference.

(2) Popuniti po potrebi / Complete if appropriate

(3) Zadržati po potrebi / Keep as appropriate.

- Boja pečata I potpisa mora se razlikovati od one ostalih detalja u

Službeni veterinar / Official veterinarian Kvalifikacija i titula / Qualification and title:

Ime (tiskanim slovima) Name (in capitals): Potpis / Signature:

Lokalna veterinarska jedinica / Local Veterinary Unit: Broj odgovarajuće LVJ: / No of the related LVU:

Datum:/ Date:

Pečat / Stamp:

DODATAK V.

ZARAZNE BOLESTI KOJE SE OBVEZNO PRIJAVLJUJU

– Influenca ptica

– Newcastleska bolest

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o zdravstveno-veterinarskim uvjetima koji uređuju promet unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje;

[2]Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine«, br. 41/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za uvoz i provoz Zajednicom određenih živih papkara i kopitara, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i ukida Direktiva 72/462/EEZ.

[3]Pravilnikom o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 31/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o prijavi bolesti životinja u Zajednici.

[4]Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[5]Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br 1234/2007 od 22. listopada 2007. kojom se utvrđuje zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i specifične odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o Jedinstvenom tržnom redu).

[6]6,7 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[7]8, 9, 10 Postupak Europske komisije

[8]11 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[9]12, 13 Postupak Europske komisije

[10]14, 16 Člankom 17. stavka 3. Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07) preuzete su odredbe članka 17. stavka 3. Direktive Vijeća o mjerama Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti;

[11]15 Postupak Europske komisije.

[12]17 Postupak Europske komisije

[13]18 Pravilnikom o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07) preuzete su odredbe Direktive Vijeća o mjerama Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti;

[14]19 Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2005/94 o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica kojom se ukida Direktiva Vijeća 92/40.

[15]20 Pravilnikom o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07) preuzete su odredbe Direktive Vijeća o mjerama Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti;

[16]21 Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2005/94 o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica kojom se ukida Direktiva Vijeća 92/40.

[17]22, 23, 24 Postupak Europske komisije

[18]25, 26, 27 Postupak Europske komisije

[19]28 Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[20]29 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[21]30 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br 1234/2007 od 22. listopada 2007. kojom se utvrđuje zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i specifične odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o Jedinstvenom tržnom redu) kojim se ukida Uredba 2782/75.