Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

NN 83/2009 (15.7.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

2045

Na temelju članka 45. stavka 2. i članka 46. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 69/08):

U članku 3. stavku 2. točki 3. alineji 3. iza riječi: »Prilog III.« dodaje se zarez i riječi: »osim za plovne objekte dužine do 7 metara.«

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Plovni objekti koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00) i Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine« br. 22/96, 137/98 i 153/02) nemaju obveze usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Na ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00) i Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine« br. 22/96, 137/98 i 153/02) u dijelu koji se odnosi na plovne objekte i nadalje će se primjenjivati odredbe tih Pravilnika.«

Članak 3.

U prilogu III. – Uvjeti za vrste: Plovni objekt za iznajmljivanje s ili bez usluge smještaja iza točke 1.1. iza teksta: »na obali« dodaje se zarez i tekst: »osim za plovne objekte za iznajmljivanje bez usluge smještaja (dnevni charter) dužine do 7 metara.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-03/108

Urbroj: 529-03-09-2

Zagreb, 15. lipnja 2009.

Ministar turizma
Damir Bajs, v. r.