Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

NN 86/2009 (18.7.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

86 18.07.2009 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

2119

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2009., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.104.332.936 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.083.257.936 kuna,

– suficit u iznosu od 21.075.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Zagreb, 17. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

PRIHODI POSLOVANJA

2.333.688.000

-230.255.064

2.103.432.936

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

900.000

0

900.000

RASHODI POSLOVANJA

2.008.417.100

-216.720.064

1.791.697.036

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

305.095.900

-13.535.000

291.560.900

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

21.075.000

0

21.075.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

36.924.000

0

36.924.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

220.000.000

0

220.000.000

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

220.000.000

0

220.000.000

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

 

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

57.999.000

0

57.999.000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv prihoda

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

6

PRIHODI POSLOVANJA

2.333.688.000

-230.255.064

2.103.432.936

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

410.630.000

-80.327.064

330.302.936

633

Pomoći iz proračuna

410.630.000

-80.327.064

330.302.936

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

40.000.000

-25.000.000

15.000.000

Lokalna uprava

40.000.000

-25.000.000

15.000.000

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

370.630.000

-55.327.064

315.302.936

Državni proračun

345.630.000

-55.327.064

290.302.936

Lokalna uprava

25.000.000

0

25.000.000

64

Prihodi od imovine

28.530.000

7.000.000

35.530.000

641

Prihodi od financijske imovine

24.030.000

7.000.000

31.030.000

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

30.000

0

30.000

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.000.000

3.000.000

5.000.000

6414

Prihodi od zateznih kamata

10.000.000

0

10.000.000

6416

Prihodi od dividendi

1.000.000

0

1.000.000

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

11.000.000

4.000.000

15.000.000

642

Prihodi od nefinancijske imovine

4.500.000

0

4.500.000

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.500.000

0

2.500.000

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

2.000.000

0

2.000.000

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.860.928.000

-150.900.000

1.710.028.000

652

Prihodi po posebnim propisima

1.860.928.000

-150.900.000

1.710.028.000

6522

Prihodi vodoprivrede

1.814.000.000

-152.000.000

1.662.000.000

Naknada za uređenje voda

670.000.000

-70.000.000

600.000.000

Naknada za zaštitu voda

260.000.000

-40.000.000

220.000.000

Naknada za korištenje voda

286.000.000

-26.000.000

260.000.000

Naknada za šljunak

18.000.000

-16.000.000

2.000.000

Vodni doprinos

580.000.000

0

580.000.000

6526

Ostali nespomenuti prihodi

46.928.000

1.100.000

48.028.000

66

Ostali prihodi

33.600.000

-6.028.000

27.572.000

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

33.600.000

-6.028.000

27.572.000

6631

Tekuće donacije

33.600.000

-7.128.000

26.472.000

6632

Kapitalne donacije

0

1.100.000

1.100.000

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

900.000

0

900.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

900.000

0

900.000

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

900.000

0

900.000

7211

Stambeni objekti

100.000

0

100.000

7212

Poslovni objekti

800.000

0

800.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv rashoda

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

3

RASHODI POSLOVANJA

2.008.417.100

-216.720.064

1.791.697.036

31

Rashodi za zaposlene

140.825.000

-500.000

140.325.000

311

Plaće

116.725.000

-500.000

116.225.000

3111

Plaće za redovan rad

115.612.000

-500.000

115.112.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

477.000

0

477.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

636.000

0

636.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

3.800.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

3.800.000

313

Doprinosi na plaće

20.300.000

0

20.300.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

18.270.000

0

18.270.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.030.000

0

2.030.000

32

Materijalni rashodi

1.190.666.000

-101.160.000

1.089.506.000

321

Naknade troškova zaposlenima

9.000.000

0

9.000.000

3211

Službena putovanja

2.500.000

0

2.500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.000.000

0

4.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

2.500.000

0

2.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

13.800.000

0

13.800.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.400.000

0

3.400.000

3222

Materijal i sirovine

700.000

0

700.000

3223

Energija

9.050.000

0

9.050.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

0

200.000

3225

Sitni inventar i auto gume

450.000

0

450.000

323

Rashodi za usluge

1.154.136.000

-99.430.000

1.054.706.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.140.000

0

15.140.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.010.767.000

-93.245.000

917.522.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

800.000

0

800.000

3234

Komunalne usluge

2.528.000

0

2.528.000

3235

Zakupnine i najamnine

1.540.000

0

1.540.000

3236

Zdravstvene usluge

0

500.000

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

54.675.000

-2.000.000

52.675.000

3239

Ostale usluge

68.686.000

-4.685.000

64.001.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.730.000

-1.730.000

12.000.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

150.000

0

150.000

3292

Premije i osiguranja

4.100.000

-500.000

3.600.000

3293

Reprezentacija

1.470.000

0

1.470.000

3294

Članarine

300.000

0

300.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.710.000

-1.230.000

6.480.000

34

Financijski rashodi

33.800.000

500.000

34.300.000

342

Kamate za primljene zajmove

31.000.000

1.000.000

32.000.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

11.000.000

0

11.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

20.000.000

1.000.000

21.000.000

Tuzemne

17.000.000

1.000.000

18.000.000

Inozenmne

3.000.000

0

3.000.000

343

Ostali financijski rashodi

2.800.000

-500.000

2.300.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.640.000

-500.000

2.140.000

3433

Zatezne kamate

160.000

0

160.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

93.008.000

-11.325.000

81.683.000

363

Pomoći unutar opće države

93.008.000

-11.325.000

81.683.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

93.008.000

-11.325.000

81.683.000

Lokalna uprava

93.008.000

-11.325.000

81.683.000

38

Ostali rashodi

550.118.100

-104.235.064

445.883.036

381

Tekuće donacije

1.800.000

0

1.800.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.800.000

0

1.800.000

383

Kazne, penali i naknade štete

1.000.000

30.000

1.030.000

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

1.000.000

30.000

1.030.000

386

Kapitalne pomoći

547.318.100

-104.265.064

443.053.036

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

547.318.100

-104.265.064

443.053.036

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

305.095.900

-13.535.000

291.560.900

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

12.000.000

400.000

12.400.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

12.000.000

400.000

12.400.000

4111

Zemljište

12.000.000

400.000

12.400.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

180.615.000

1.475.000

182.090.000

421

Građevinski objekti

168.381.000

2.875.000

171.256.000

4212

Poslovni objekti

16.800.000

0

16.800.000

4214

Ostali građevinski objekti

151.581.000

2.875.000

154.456.000

422

Postrojenja i oprema

6.100.000

-1.400.000

4.700.000

4221

Uredska oprema i namještaj

2.900.000

-200.000

2.700.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

-50.000

50.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

0

1.000.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

900.000

-900.000

0

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.200.000

-250.000

950.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.134.000

0

6.134.000

4262

Ulaganja u računalne programe

6.134.000

0

6.134.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

112.480.900

-15.410.000

97.070.900

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

112.480.900

-15.410.000

97.070.900

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

112.480.900

-15.410.000

97.070.900

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red

Sku-pina

Pod-
skupina

Odje-ljak

 

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

NETO FINANCIRANJE

0

0

0

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

220.000.000

0

220.000.000

84

Primici od zaduživanja

220.000.000

0

220.000.000

844

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

220.000.000

0

220.000.000

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

57.000.000

0

57.000.000

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

163.000.000

0

163.000.000

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

220.000.000

0

220.000.000

51

Izdaci za dane zajmove

80.000.000

0

80.000.000

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

80.000.000

0

80.000.000

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

80.000.000

0

80.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

140.000.000

0

140.000.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

69.000.000

0

69.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

46.000.000

0

46.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

23.000.000

0

23.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2009.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2009.

01

HRVATSKE VODE

2.533.513.000

-230.255.064

2.303.257.936

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

228.959.000

-2.400.000

226.559.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

199.925.000

-1.000.000

198.925.000

3111

Plaće za redovan rad

115.612.000

-500.000

115.112.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

477.000

0

477.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

636.000

0

636.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

3.800.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

18.270.000

0

18.270.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.030.000

0

2.030.000

3211

Službena putovanja

2.500.000

0

2.500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.000.000

0

4.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

2.500.000

0

2.500.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.300.000

0

2.300.000

3223

Energija

4.700.000

0

4.700.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

0

200.000

3225

Sitni inventar i auto gume

400.000

0

400.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.000.000

0

5.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

15.800.000

0

15.800.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

800.000

0

800.000

3234

Komunalne usluge

2.300.000

0

2.300.000

3235

Zakupnine i najamnine

600.000

0

600.000

3236

Zdravstvene usluge

0

500.000

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

4.700.000

0

4.700.000

3239

Ostale usluge

800.000

200.000

1.000.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

150.000

0

150.000

3292

Premije i osiguranja

4.000.000

-500.000

3.500.000

3293

Reprezentacija

1.470.000

0

1.470.000

3294

Članarine

300.000

0

300.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000.000

-200.000

1.800.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.630.000

-500.000

2.130.000

3433

Zatezne kamate

150.000

0

150.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.800.000

0

1.800.000

K2000

OPREMANJE

4.600.000

-1.400.000

3.200.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.400.000

-200.000

1.200.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

-50.000

50.000

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

1.000.000

0

1.000.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

900.000

-900.000

0

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.200.000

-250.000

950.000

K2001

INFORMATIZACIJA

7.634.000

0

7.634.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.500.000

0

1.500.000

4262

Ulaganja u računalne programe

6.134.000

0

6.134.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

16.800.000

0

16.800.000

4212

Poslovni objekti

16.800.000

0

16.800.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

145.000.000

1.000.000

146.000.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

82.000.000

0

82.000.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

11.000.000

0

11.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

71.000.000

0

71.000.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

63.000.000

1.000.000

64.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

17.000.000

1.000.000

18.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

46.000.000

0

46.000.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

26.000.000

0

26.000.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

26.000.000

0

26.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.000.000

0

3.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

23.000.000

0

23.000.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

1.137.166.000

-101.130.000

1.036.036.000

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

710.000.000

-40.000.000

670.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

707.730.000

-40.000.000

667.730.000

3234

Komunalne usluge

150.000

0

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

220.000

0

220.000

3237

Intelektualne usluge

600.000

0

600.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

300.000

0

300.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

1.000.000

0

1.000.000

A1005

OBRANA OD POPLAVA

23.000.000

2.000.000

25.000.000

3223

Energija

4.000.000

0

4.000.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

60.000

0

60.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

18.737.000

2.000.000

20.737.000

3234

Komunalne usluge

3.000

0

3.000

3292

Premije osiguranja

100.000

0

100.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

100.000

0

100.000

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

266.600.000

-55.130.000

211.470.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

266.600.000

-55.230.000

211.370.000

3237

Intelektualne usluge

0

100.000

100.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

56.500.000

-3.000.000

53.500.000

3237

Intelektualne usluge

600.000

0

600.000

3239

Ostale usluge

55.900.000

-3.000.000

52.900.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

2.166.000

0

2.166.000

3239

Ostale usluge

2.166.000

0

2.166.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

60.000.000

-3.000.000

57.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.100.000

0

1.100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000.000

0

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

48.660.000

-3.000.000

45.660.000

3239

Ostale usluge

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

3431

Bankarske naknade

10.000

0

10.000

3433

Zatezne kamate

10.000

0

10.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

3.900.000

0

3.900.000

3222

Materijal i sirovine

700.000

0

700.000

3223

Energija

350.000

0

350.000

3225

Sitni inventar i autogume

50.000

0

50.000

3231

Usluge telefona,pošte i prijevoza

80.000

0

80.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.900.000

-15.000

1.885.000

3234

Komunalne usluge

75.000

0

75.000

3235

Zakupnine i najamnine

720.000

0

720.000

3237

Intelektualne usluge

15.000

0

15.000

3239

Ostale usluge

0

15.000

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

10.000.000

-1.000.000

9.000.000

3237

Intelektualne usluge

100.000

900.000

1.000.000

3239

Ostale usluge

9.800.000

-1.900.000

7.900.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

5.000.000

-1.000.000

4.000.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000.000

-1.030.000

3.970.000

3831

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama

0

30.000

30.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

996.388.000

-127.725.064

868.662.936

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

103.750.000

-12.750.000

91.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

0

1.300.000

1.300.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

368.100

0

368.100

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

103.381.900

-14.050.000

89.331.900

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

315.350.000

-73.132.000

242.218.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

17.000.000

0

17.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

298.350.000

-73.132.000

225.218.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

239.600.000

-39.528.000

200.072.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

30.000.000

-4.000.000

26.000.000

3862

Kapitane pomoći trgovačkim društvima

209.600.000

-35.528.000

174.072.000

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

104.000.000

13.022.936

117.022.936

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

24.000.000

13.022.936

37.022.936

5116

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

80.000.000

0

80.000.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

9.000.000

-600.000

8.400.000

4111

Zemljište

9.000.000

-600.000

8.400.000

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

107.438.000

-9.159.600

98.278.400

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

46.008.000

-8.625.000

37.383.000

4111

Zemljiše

3.000.000

1.000.000

4.000.000

4214

Ostali građevinski objekti

49.331.000

-174.600

49.156.400

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9.099.000

-1.360.000

7.739.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

102.250.000

0

102.250.000

4214

Ostali građevinski objekti

102.250.000

0

102.250.000

K2013

IPA I OSTALI PROJEKTI

15.000.000

-5.578.400

9.421.600

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

15.000.000

-8.628.000

6.372.000

4214

Ostali građevinski objekti

0

3.049.600

3.049.600