Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremeno obalnom pomorsko prometu

NN 87/2009 (21.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremeno obalnom pomorsko prometu

HRVATSKI SABOR

2132

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojega je Hrvatski sabor dobnio na sjednici 10. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/137

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06. i 38/09.) u članku 4. točki 4. iza riječi: »i dolaska u luku« dodaju se riječi: »ili vrijeme trajanja putovanja«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »ovoga Zakona« stavlja se točka, a ostali tekst briše se.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. iza riječi: »ovoga Zakona« stavlja se točka, a ostali tekst briše se.

Članak 4.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »ovoga Zakona« stavlja se točka, a ostali tekst briše se.

Članak 5.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 2. ovoga članka izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sklopit će ugovor o povećanoj učestalosti prijevoza na toj liniji s brodarom koji je dobio koncesiju za obavljanje prijevoza na toj državnoj liniji, pod istim uvjetima pod kojima je sklopljen ugovor o prijevozu na toj državnoj liniji, s tim da će se samo povećati učestalost prijevoza.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Povećanje učestalosti prijevoza financirat će se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno stavku 2. ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 14. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. poslove u vezi davanja koncesije i to: obavljanje pripremnih radnji za davanje koncesije, provođenje postupka za davanje koncesija, donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, potpisivanje ugovora o koncesiji, davanje suglasnosti na prijenos koncesije na drugog brodara i svi ostali poslovi koje sukladno ovom Zakonu i Zakonu o koncesijama obavlja davatelj koncesije; davanje odobrenja za zamjenski brod, davanje suglasnosti na cjenik usluga i na red plovidbe.«

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. davanje prethodne suglasnosti na ugovor o povećanoj učestalosti prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.«

Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

Članak 8.

U članku 20. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. odlučuje o namjeri davanja koncesije, donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na drugog brodara, o poništenju postupka davanja koncesije, o određivanju zamjenskog broda te daje suglasnost na cjenik usluga i red plovidbe.«

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. daje prethodnu suglasnost na ugovor o povećanoj učestalosti prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.«

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 6., 7., 8., 9. i 10.

Dosadašnje točka 10. koja postaje točka 11. mijenja se i glasi:

»11. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom, Zakonom o koncesijama o kojima odlučuje davatelj koncesije, a koja Statutom Agencije nisu stavljena u nadležnost ravnatelja Agencije.«

Članak 9.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Pravo obavljanja javnog prijevoza stječe se na temelju koncesije.

Na temelju konačne odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja davatelj koncesije i koncesionar potpisuju ugovor o koncesiji na temelju kojeg koncesionar stječe pravo i preuzima obvezu obavljati djelatnost iz ugovora o koncesiji.

Koncesija za obavljanje javnog prijevoza smatra se koncesijom za javne usluge te se na sva pitanja u vezi s tom koncesijom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje Zakon o koncesijama.«

Članak 10.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Davatelj koncesije za državne linije je Agencija.

Davatelj koncesije za županijske linije je županijska skupština, a za lokalne linije gradsko ili općinsko vijeće.

Davatelj koncesija za međužupanijske linije su nadležne županijske skupštine koje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donose u suglasnosti.

Ako se županijske skupštine prema stavku 3. ovoga članka u roku od 30 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda ne usuglase u vezi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, dužne su donijeti odluku o poništenju postupka davanja koncesije.«

Članak 11.

Članak 29. briše se.

Članak 12.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije obavlja stručno povjerenstvo.

Stručno povjerenstvo za koncesije na državnim linijama imenuje Agencija.

Stručno povjerenstvo za koncesije za županijske, međužupanijske i lokalne linije imenuje davatelj koncesije za te linije.

U stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka obvezno se imenuje:

1. jedan predstavnik lučke kapetanije – pomorske struke,

2. jedan predstavnik Hrvatskog registra brodova – tehničke struke.

Članak 13.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Stručno povjerenstvo za koncesije na državnim linijama ima pet članova, a čine ga:

1. dva predstavnika Ministarstva – ekonomske i tehničke struke,

2. jedan predstavnik lučke kapetanije – pomorske struke,

3. jedan predstavnik Hrvatskog registra brodova – tehničke struke,

4. jedan predstavnik Agencije – pravne struke.

Ako ministarstvo nadležno za financije imenuje svojeg predstavnika u stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka tada u stručno povjerenstvo ulazi jedan predstavnik Ministarstva tehničke struke ili ekonomske struke.«

Članak 14.

U članku 32. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 15.

Članci 33. do 35. brišu se.

Članak 16.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Kada odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži uvjet koji se mora ispuniti do potpisivanja ugovora o koncesiji, ako koncesionar ne ispuni taj uvjet ugovor se neće potpisati, već će se odabrati sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne može izvršiti odabir donijet će se odluka o poništavanju postupka davanja koncesije.«

Članak 17.

Članak 37. briše se.

Članak 18.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Podrobnije uvjete, vrednovanje kriterija za davanje koncesije, kriteriji za određivanje cijene usluge, visinu naknade i način plaćanja, vrstu i vrijednost jamstva propisuje Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 19.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u slučaju izvanrednih okolnosti koje traju privremeno, davatelj koncesije može s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o obavljanju privremenog prijevoza na toj liniji dok takve okolnosti traju.

Izvanredne okolnosti u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. kada na strani koncesionara nastupe takve okolnosti uslijed kojih više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz ugovora o koncesiji,

2. kada na strani koncesionara nastupe okolnosti zbog kojih je koncesionaru izvršavanje obveza otežano, a koje se mogu otkloniti u roku od 90 dana,

3. razdoblje od prestanka koncesije prema Zakonu o koncesijama do konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

4. rekonstrukcija mosta ili luke i havarija broda.

U slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ugovor o obavljanju privremenog prijevoza može trajati najduže do konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju iz točke 2. do uspostave ponovnog redovitog izvršavanja ugovornih obveza od strane koncesionara.

Ugovor o obavljanju privremenog prijevoza iz stavka 1. i 3. ovoga članka smatra se ugovorom o javnim uslugama, te se na postupak za njegovo sklapanje odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na sklapanje ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodne objave.«

Članak 20.

Članak 41. briše se.

Članak 21.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 1. ovoga članka koncesionar ima pravo na raskid ugovora, pod uvjetima utvrđenim ugovorom.«

Članak 22.

U članku 43. stavku 1. riječi: »o odluci o raspisivanju javnog natječaja« zamjenjuju se riječima: »u obavijesti o namjeri davanja koncesije«.

Članak 23.

U članku 44. stavku 1. riječi: »odluka i« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »ugovora« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »pod uvjetima utvrđenim ugovorom.«

Članak 24.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme trajanja koncesije davatelj koncesije može na zahtjev koncesionara odobriti promjenu broda tako da se brod za koji je dana koncesija zamijeni brodom manjeg ili većeg kapaciteta, ako za to postoje opravdani razlozi, ali pod uvjetom da to ne utječe na kvalitetu i redovito obavljanje javnog prijevoza na određeno liniji.

U slučaju zamjene brodova prema stavku 1. ovoga članka potpora se mora temeljiti na stvarnim troškovima zamjenskog broda, s tim da visina potpore ne može biti veća od potpore određene ugovorom o koncesiji, ali može biti manja ovisno o stvarnim troškovima broda.

Uvjeti zamjene broda prema stavku 1. ovoga članka podrobnije se uređuju propisom iz članka 39. ovoga Zakona.«

Članak 25.

U članku 48. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravo davatelja koncesije na davanje suglasnosti na cjenik usluga mora biti sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.«

Članak 26.

U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Svaki koncesionar dužan je platiti naknadu za koncesiju neovisno o eventualnoj potpori koju može dobiti.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Minimalni iznos pokrića troškova (potpora) predstavlja najviši iznos određen za podmirenje razlike između rashoda i prihoda na liniji.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 27.

U članku 52. stavku 5. riječi: »najkasnije 60 dana prije stupanja na snagu reda plovidbe« zamjenjuju se riječima: »do 31. listopada za sljedeću godinu«.

Članak 28.

U članku 53. stavku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »najkasnije do 31. listopada za sljedeću godinu.«.

Članak 29.

U članku 55. stavku 3. riječi: »u odluci o raspisivanju javnog natječaja« zamjenjuju se riječima: »ugovorom o koncesiji.«

Članak 30.

U članku 56. stavku 2. riječi: »turističke ponude« zamjenjuju se riječima: »turističke usluge«.

U stavku 5. riječi: »koncesijskim odobrenjem« zamjenjuju se riječima: »odobrenjem za obavljanje taksi prijevoza na pomorskom dobru«.

Članak 31.

U članku 58. stavku 1. riječi: »turističke ponude« zamjenjuju se riječima: »turističke usluge«, a riječi: »turistička djelatnost« zamjenjuju se riječima: »pružanje usluga u turizmu«.

Članak 32.

U članku 61. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »5. 000, 00« zamjenjuje se brojkom: »10. 000, 00«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

"1. obavlja javni prijevoz bez potpisanog ugovora o koncesiji (članak 26. stavak 2.).«

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 5.000,00« zamjenjuju se riječima: »od 2.000,00 do 10.000,00.«

U stavku 3. riječi: »od 1.000,00 do 2.000,00« zamjenjuju se riječima: »od 2.000,00 do 5.000,00.«

Članak 33.

U cijelom tekstu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06. i 38/09.) riječi: »ovlaštenik koncesije« i riječi: »korisnik koncesije« u odgovarajućem rodu i padežu zamjenjuju se riječju: »koncesionar«.

Članak 34.

Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 132/06. i 145/08.) i Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 130/06. i 141/08.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od njegovog donošenja.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/09-01/03

Zagreb, 10. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.