Izmjene i dopune tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 87/2009 (21.7.2009.), Izmjene i dopune tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2137

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 17. srpnja 2009. donosi

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 34/07 i 47/07) članak 3. mijenja se i glasi:

»Ovaj Tarifni sustav dužan je primjenjivati opskrbljivač plinom koji opskrbljuje plinom tarifne kupce.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08), Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08 i 83/09) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (»Narodne novine«, broj 43/09).

(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

Kućanstvo – tarifni kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu,

Osnovna ogrjevna vrijednost – donja ogrjevna vrijednost prirodnog plina koja iznosi 33.338,35 kJ/ Sm3,

Regulacijska godina – dio regulacijskog ciklusa koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

Regulacijski period – razdoblje tijekom kojega se primjenjuju jednaki parametri koji utječu na izračun dozvoljenog prihoda koji opskrbljivač plinom ostvaruje od obavljanja energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca,

Regulirana sredstva – samo ona sredstva koja se koriste za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca,

Standardni metar kubni (Sm3)- obujam plina od 1m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa i temperatura plina 288,15 K,

Tarifna grupa kućanstvo (TG) – tarifni kupci iz kategorije kućanstvo koji se opskrbljuju plinom na regulirani način i po reguliranoj cijeni,

Tarifni model (TM) – podgrupa tarifne grupe ovisna o ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina,

Tarifna stavka (Ts) – dio Tarifnog sustava kojom se u financijskom iznosu u kunama određuje vrijednost isporučene jedinične količine prirodnog plina osnovne ogrjevne vrijednosti (kn/Sm3) ili fiksne mjesečne naknade (kn).«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »plinom« dodaju se riječi: »tarifnog kupca«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Za utvrđivanje cijene opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca primjenjuju se sljedeće tarifne stavke:

■ fiksna mjesečna naknada (kn) i

■ jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina osnovne ogrjevne vrijednosti (kn/Sm3).

(2) Prilikom ispostavljanja računa tarifnom kupcu, opskrbljivač plinom će umanjiti ili uvećati tarifnu stavku jedinične cijene isporučene količine prirodnog plina osnovne ogrjevne vrijednosti (kn/Sm3) iz stavka 1. ovoga članka za novčani iznos koji mu je na ispostavljenom računu iskazao dobavljač plina temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca, a odnosi se na povećanje ili smanjenje izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina u odnosu na osnovnu ogrjevnu vrijednost prirodnog plina za isto obračunsko razdoblje.«.

Članak 5.

U članku 7. iza riječi: »opskrbe prirodnim plinom« dodaju se riječi: »tarifnog kupca«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »opskrbe prirodnim plinom« dodaju se riječi: »tarifnog kupca«.

U stavku 2. iza riječi: »troškove dobave« briše se zarez, a riječ: »skladištenja« zamjenjuje se riječima »sa skladištenjem«.

U stavku 3. podstavku c) iza riječi: »nabave prirodnog plina« dodaju se riječi: »za opskrbu prirodnim plinom tarifnog kupca«.

U stavku 3. podstavku d) iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Vrijednost reguliranih sredstava kojima se obavlja djelatnost opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca, u odnosu na ukupnu vrijednost reguliranih sredstava kojima se obavlja djelatnost opskrbe prirodnim plinom, određuje se razmjerno količini prirodnog plina koji je isporučen tarifnim kupcima u regulacijskoj godini t-1 u odnosu na ukupnu količinu prirodnog plina koja je isporučena svim kupcima u regulacijskoj godini t-1.«.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Tarifne stavke su:

Ts1 – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina osnovne ogrjevne vrijednosti (kn/Sm3) i

Ts2 – fiksna mjesečna naknada koja nije vezana za isporučenu količinu prirodnog plina, a namijenjena je pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca (obračun i drugi vezani troškovi).

(2) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNA

GRUPA – TG

TARIFNI

MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts

Ts1

(kn/Sm3)

Ts2

(kn)

KUĆANSTVO

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

Ts11O

Ts21O

Članak 8.

Članak 10. briše se.

Članak 9.

U članku 12. u objašnjenju značenja oznake Qi riječ: »(m³)« zamjenjuje se riječju: »(S/m³)«.

Značenje oznake Ts1i mijenja se i glasi:

»Ts1i

jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina osnovne ogrjevne vrijednosti za pojedini tarifni model u regulacijskoj godini t (kn/Sm3),«.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »opskrbu plinom« dodaju se riječi: »tarifnog kupca«.

U stavku 1. podstavku a) riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 11.

U članku 16. stavku 4. riječi: »Tablicu 4.« zamjenjuju se riječima: »Tablicu 3.«.

Članak 12.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

»TABLICE

ZA PRAĆENJE TROŠKOVA NABAVE PLINA

Tablica 1. Troškovi dobave prirodnog plina

R.b.

Troškovi dobave prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Prodajna cijena prirodnog plina1 (kn/Sm3)

2.

Ukupna količina prirodnog plina (Sm3)

3.

Trošak dobave prirodnog plina (kn)

3. = 1. x 2.

1utvrđena Odlukom o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca, za osnovnu ogrjevnu vrijednost plina

Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura prema isporukama izvršenim u toj godini od energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost dobave prirodnog plina.

Tablica 2. Troškovi transporta prirodnog plina

R.b.

Troškovi transporta prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima vršnog opterećenja1 (kn/Sm3/dan)

2.

Iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima srednjeg opterećenja1 (kn/Sm3/dan)

3.

Iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima osnovnog opterećenja1 (kn/Sm3/dan)

4.

Suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece vršnog opterećenja1 (Sm3/dan)

5.

Suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece srednjeg opterećenja1 (Sm3/dan)

6.

Suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece osnovnog opterećenja1 (Sm3/dan)

7.

Trošak transporta prirodnog plina (kn) 7. = 1. x 4. + 2. x 5. + 3. x 6.

8.

Trošak transporta prirodnog plina prema konačnom obračunu za prethodnu godinu2 (kn)

9.

Trošak transporta prirodnog plina (kn) 9. = 7. + 8.

1 utvrđeno primjenom odredbi Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 32/06 i 3/07),

2trošak transporta prirodnog plina prema konačnom obračunu za godinu koja prethodi, prema kriterijima Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki.

Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost dobave prirodnog plina i kojeg je opskrbljivač plinom ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun ugovori transport prirodnog plina.

Tablica 3. Troškovi distribucije prirodnog plina

R.b.

Troškovi distribucije prirodnog plina

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina za tarifnu grupu KUĆANSTVO, model TM11 (kn/m3)

2.

Fiksna mjesečna naknada za tarifnu grupu KUĆANSTVO, model TM11 (kn)

3.

Ukupna godišnja količina prirodnog plina distribuirana korisnicima tarifne grupe KUĆANSTVO, model TM1 (m3)

4.

Ukupan broj korisnika tarifne grupe KUĆANSTVO, model TM1

5.

Trošak distribucije prirodnog plina za tarifnu grupu KUĆANSTVO, model TM11 (kn) 5. = 1. x 3. + 2. x 4.

1utvrđuje se primjenom odredbi Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki.

Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina.

Prilikom prvog podnošenja zahtjeva za promjenu visine tarifnih stavki opskrbljivač plinom unosi samo planirane veličine za regulacijsku godinu t.

Tablica 4. Troškovi nabave ostalih plinova

R.b.

Troškovi nabave ostalih plinova

Regulacijska godina t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Cijena energenta1 (kn/kg)

2.

Rabat2 (%)

3.

Cijena energenta s uključenim rabatom (kn/kg)

3. = 1. – (1. x 2.)

4.

Poseban porez3 (kn/kg)

5.

Prijevoz4 (kn/kg)

6.

Nabavna cijena energenta (kn/kg)

6. = 3. + 4. + 5.

7.

Koeficijent konverzije energenta u plin5 (kg/Sm3)

8.

Cijena plina prije pripreme (kn/Sm3)

8. = 6. x 7.

9.

Trošak pripreme plina za isporuku kupcima6 (kn/Sm3)

10.

Cijena plina (kn/Sm3)

10. = 8. + 9.

11.

Ukupno isporučena količina plina tarifnim kupcima (Sm3)

12.

Trošak nabave plina (kn)

12. = 10. x 11.

1prema cijenama sukladno Pravilniku o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina (»Narodne novine«, broj 52/09)

2prema Ugovoru s dobavljačem

3prema Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 136/02, 123/03 i 57/06)

4prema Ugovoru s dobavljačem ili prijevoznikom ili trošak vlastitog prijevoza

5koeficijent utroška mase UNP-a u volumenu miješanog/gradskog/otparenog plina

6prema realnim troškovima pripreme iskazanim od vlasnika postrojenja za pripremu plina

Napomena: Za regulacijske godine t-2 i t-1 potrebno je priložiti preslike faktura nabave energenta.«

Članak 13.

Tablica u Prilogu 3. mijenja se i glasi:

R.b.

Potrebni podaci

Prethodna godina – ostvareno

TM 1

1.

Visina tarifnih stavki

1.1.

Ts1 – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina (kn/Sm3)

1.2.

Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn)

2.

Ukupan broj tarifnih kupaca u godini

2.1.

Broj tarifnih kupaca po mjesecima

Siječanj

2.2.

Veljača

2.3.

Ožujak

2.4.

Travanj

2.5.

Svibanj

2.6.

Lipanj

2.7.

Srpanj

2.8.

Kolovoz

2.9.

Rujan

2.10.

Listopad

2.11.

Studeni

2.12.

Prosinac

3.

Ukupne isporučene količine prirodnog plina u godini

3.1.

Isporučene količine prirodnog plina po mjesecima (m3)

Siječanj

3.2.

Veljača

3.3.

Ožujak

3.4.

Travanj

3.5.

Svibanj

3.6.

Lipanj

3.7.

Srpanj

3.8.

Kolovoz

3.9.

Rujan

3.10.

Listopad

3.11.

Studeni

3.12.

Prosinac

4.

Nove investicije – ukupno*

4.1.

Izgradnja novih objekata

4.2.

Rekonstrukcija objekata

4.3.

Ostale investicije (vozila, oprema, alati, uređaji i sl.)

* Opskrbljivač plinom u prilogu ove tablice dužan je dostaviti podatke o naturalnim i financijskim pokazateljima za nove investicije

Članak 14.

Prilog 4. mijenja se i glasi:

R.b.

Kategorija

Regulacijska godina t

a.

Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara (kn) –

Prilog 1 – Tablica 1. UKUPNO iz stupca 5.

b.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn) –

Prilog 1 – Tablica 2. UKUPNO iz stupca 5.

c.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn) –

Prilog 1 – Tablica 3c. UKUPNO iz stupca 5.

d.

Trošak plaća radnika (kn) –

Prilog 1 – Tablica 4. UKUPNO iz stupca 5.

e.

Ostali troškovi poslovanja (kn) –

Prilog 1 – Tablica 5. UKUPNO iz stupca 5.

f.

Izvanredni rashodi (kn) –

Prilog 1 – Tablica 6. UKUPNO iz stupca 5.

1.

T -Iznos za pokrivanje operativnih troškova (kn)

(a.+b.+c.+d.+e.+f.)

2.

Amortizacija reguliranih sredstava (kn) –

Prilog 1 – Tablica 7c. UKUPNO iz stupca 5.

a.

Troškovi dobave prirodnog plina (kn) –

Prilog 2 – Tablica 1. – stupac 5.

b.

Troškovi transporta prirodnog plina (kn) –

Prilog 2 – Tablica 2. – stupac 5.

c.

Troškovi distribucije prirodnog plina (kn) –

Prilog 2 – Tablica 3. – stupac 5.

d.

Troškovi nabave ostalih plinova (kn) –

Prilog 2 – Tablica 4. – stupac 5.

3.

TNP -Iznos za pokrivanje troškova nabave plina (kn)

(a.+b.+c.+d.)

a.

RSpoč – Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn)

b.

NI – Vrijednost novih investicija u regulacijskoj godini t (kn)

c.

A – Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

d.

OR – Otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn)

e.

RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn)

(a. + b. – c. – d.)

f.

RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn)

(a. + e.)/2

g.

Е – iznos vlastitog kapitala (kn)

h.

D – iznos duga (kn)

i.

Kd – kamatna stopa na zaduženje (%)

j.

Tp – stopa poreza na dobit (%)

k.

Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

l.

Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

m.

β – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica opskrbljivača plinom u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

n.

Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%)

k. + m. x (l. – k.)

o.

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala

[g. x n. + h. x i. x (1 – j.)] / (g. + h.)

4.

RS – Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

f. x o.

5.

Dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn)

1. + 2. + 3. + 4.

Članak 15.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-02/09

Urbroj: 371-01/09-11

Zagreb, 17. srpnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.