Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni nazva stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

NN 87/2009 (21.7.2009.), Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni nazva stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

87 21.07.2009 Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni nazva stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

2140

Na temelju članka 14. stavka 3. alineja 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/2007), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donosi

DOPUNU POPISA

ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA S KOJIMA SE IZJEDNAČAVA STRUČNI NAZIV STEČEN ZAVRŠETSKOM STRUČNOG DODIPLOMSKOG STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE

5.2. Pravo

Visoka upravna škola/
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Upravno pravo

2

upravni pravnik

Društveno veleučilište
u Zagrebu

Javna uprava

3

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
javne uprave

bacc. admin. publ.

Klasa: 602-04/07-24/110

Urbroj: 380-07/1-09-75

Zagreb, 2. srpnja 2009.

Predsjednik
Rektorskog zbora
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.