Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 88/2009 (22.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

88 22.07.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2151

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/149

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02., 175/03., 136/04. i 76/07.) u članku 19. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- da je odslužila vojni rok u Republici Hrvatskoj (za prijam djelatne vojne osobe)«.

Članak 2.

U članku 23. riječ: »stipendiranju« zamjenjuje se riječju: »školovanju«.

Članak 3.

U članku 24. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 3. podstavka 2. ovoga članka osoba u statusu djelatnog vojnika na službi u Oružanim snagama može biti primljena u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog dočasnika pod uvjetom da udovoljava standardima profesionalnog razvoja dočasnika te da ispunjava ostale uvjete propisane ovim Zakonom.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osoba može biti primljena u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog časnika ako osim općih i posebnih uvjeta iz članka 19. i 20. ovoga Zakona ispunjava i dodatne uvjete:

– da ima završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, preddiplomski sveučilišni studij, stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– da nije starija od 30 godina.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka osoba u statusu djelatnog vojnika, djelatnog dočasnika ili državnog službenika na službi u Oružanim snagama može biti primljena u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog časnika pod uvjetom da udovoljava standardima profesionalnog razvoja časnika te da ispunjava ostale uvjete propisane ovim Zakonom.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. brišu se.

Članak 6.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Pripadnici Oružanih snaga koji ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima, dužni su čuvati tajnost klasificiranog podatka za vrijeme i nakon prestanka obavljanja službe u Oružanim snagama sve dok je podatak utvrđen jednim od stupnjeva tajnosti ili dok se odlukom vlasnika podatka ne oslobode obveze čuvanja tajnosti.

Ministar obrane ili osoba koju on ovlasti može pripadnika Oružanih snaga osloboditi obveze čuvanja tajnosti klasificiranog podatka u sudskom ili upravnom postupku ako je riječ o podacima bez kojih nije moguće utvrditi činjenično stanje.«

Članak 7.

U članku 37. stavku 2. iza riječi: »vrstu« zarez i riječi: »kroj i sastav« brišu se.

Članak 8.

U članku 54. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Prekršajna odgovornost ne isključuje stegovnu odgovornost ako djelo koje je predmet prekršajnog postupka predstavlja i kršenje vojne stege.

Stegovni postupak vodi se bez obzira na tijek prekršajnog postupka.«

Članak 9.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Stegovni prijestupi su:

– neizvršenje ili odbijanje izvršenja zapovijedi, odluka ili naloga nadređenoga,

– samovoljno napuštanje postrojbe ili ustanove,

– samovolja u obavljanju službe ili dužnosti,

– nesavjesno ili nemarno obavljanje službe,

– spavanje u službi ili na dužnosti,

– unošenje i omogućavanje unošenja alkohola ili opojnih droga u službene prostorije,

– dolazak na službu ili dužnost pod utjecajem alkohola ili opojnih droga,

– konzumiranje te dovođenje u stanje ovisnosti o alkoholu ili opojnim drogama na službi ili dužnosti,

– zloporaba položaja ili prekoračenje službenih ovlasti,

– povreda propisa o stražarskoj službi,

– povreda propisa o uporabi sile ili vatrenog oružja,

– neovlaštena uporaba sredstava dodijeljenih ili povjerenih radi izvršenja zadaća ili dužnosti,

– nanošenje štete vojnoj imovini ili drugoj imovini u svezi s obavljanjem službe,

– povreda propisa o čuvanju klasificiranih podataka obrane,

– neopravdani izostanak iz službe ili s dužnosti u trajanju od 2 do 5 dana,

– zlouporaba bolovanja,

– krivotvorenje izvješća ili podnošenje lažnih izvješća,

– krivotvorenje, uništenje ili prikrivanje službenih isprava, službenih knjiga ili predmeta,

– uporaba krivotvorenog dokumenta radi dovođenja u zabludu i održavanja u zabludi Ministarstva obrane i Oružanih snaga,

– nepoduzimanje propisanih, zapovjeđenih ili drugih mjera potrebnih za očuvanje života i zdravlja ljudi te ispravnosti tehnike i objekata,

– neudovoljavanje ili nepostupanje u skladu sa zahtjevom vojnostegovnog suda,

– postupak kojim se vrijeđa dostojanstvo, po spolu, vjeri, naciji ili boji kože,

– seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje,

– nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu Ministarstva obrane i Oružanih snaga,

– tjelesni sukob,

– traženje i uzimanje pozajmice od većeg broja pripadnika Oružanih snaga ili djelatnika Ministarstva obrane,

– organiziranje ili sudjelovanje u igrama za novac u službenim prostorijama,

– zahtijevanje ili primanje darova ili kakve druge koristi,

– prikrivanje ili neprijavljivanje počinitelja stegovnih prijestupa i stegovnih pogrešaka,

– obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ili bez prethodnog odobrenja ministra obrane,

– povreda propisa o političkom djelovanju ili sindikalnom organiziranju u Oružanim snagama,

– izvršenje kaznenog djela za koje se pokreće postupak po službenoj dužnosti,

– svako kršenje prava koje pripadnicima Oružanih snaga po propisima pripadaju,

– drugo postupanje suprotno propisima iz područja obrane kojim se nanosi šteta imovini Republike Hrvatske.«

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»- raskid ugovora o školovanju,«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

Članak 11.

U članku 66. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Stegovna kazna raskida ugovora o školovanju može se izreći kadetima.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 12.

U članku 67. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pokretanje stegovnog postupka zbog stegovnog prijestupa zastarijeva nakon isteka 12 mjeseci od dana kad je nadređena osoba postavljena na dužnost zapovjednika bojne, njoj ravne ili više razine saznala za stegovni prijestup, ali najkasnije u roku od dvije godine od izvršenog prijestupa, a postupak se mora završiti u roku od dvije godine od dana pokretanja.«

Članak 13.

U članku 82. stavku 3. riječi: »koje nemaju položen pravosudni ispit« zamjenjuju se riječima: »koje nemaju položen državni stručni ispit«, a riječi: »u roku od dvije godine«, zamjenjuju se riječima: »u roku od 12 mjeseci«.

Članak 14.

U članku 101. stavku 1. podstavku 8. iza riječi: »vojni izaslanik« stavlja se zarez i dodaju riječi: »vojni predstavnik«.

U stavku 6. riječi: »iz stavka 7. i 8. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. podstavka 7. i 8. ovoga članka«.

Članak 15.

U članku 102. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Pripadnici Oružanih snaga koji vode upravne postupke ili rješavaju u upravnim stvarima obvezni su imati položen državni stručni ispit.

Djelatne vojne osobe koje se raspoređuju u Ministarstvo obrane na dužnosti na kojima vode upravne postupke ili rješavaju u upravnim stvarima obvezne su imati položen državni stručni ispit.

Osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka koje na dan rasporeda na dužnosti na kojima se vode upravni postupci ili rješava u upravnim stvarima nemaju položen državni stručni ispit dužne su ga položiti u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na te dužnosti.

Istekom roka iz stavka 5. ovoga članka osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka koje ne polože državni stručni ispit raspoređuju se na drugo odgovarajuće ustrojbeno mjesto.

Osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka koje imaju položen pravosudni ispit nisu dužne polagati državni stručni ispit.«

Članak 16.

U članku 122. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Djelatnoj vojnoj osobi, službeniku i namješteniku vrijeme provedeno na školovanju odnosno usavršavanju – specijalizaciji računa se u vrijeme provedeno u službi i pripada im naknada plaće temeljem dužnosti s koje su upućeni na školovanje, odnosno usavršavanje – specijalizaciju.«

Članak 17.

U članku 128. stavku 1. podstavku 2. riječi: »do 6 mjeseci«, zamjenjuju se riječima: »do 12 mjeseci«.

Članak 18.

U članku 133. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»- ako konačnom odlukom vojnostegovnog suda bude oslobođen od odgovornosti ili postupak bude obustavljen,«.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 4. i 5.

Članak 19.

U članku 144. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnom dočasniku i časniku koji je stekao akademski stupanj magistar znanosti, doktor znanosti, doktor umjetnosti ili akademski naziv sveučilišni specijalist određene struke vrijeme provedeno u činu potrebno za promaknuće skraćuje se za godinu dana jednom u tijeku službe za svaki stečeni akademski stupanj, odnosno akademski naziv.«

Članak 20.

U članku 145. stavku 2. riječi: »višu ili visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, preddiplomski sveučilišni studij, stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

Članak 21.

U članku 146. stavku 1. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

U stavku 2. riječi: »višu stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij«.

Članak 22.

U članku 147. stavku 1. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

U stavku 2. riječi: »višu stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij«.

Članak 23.

U članku 148. stavku 1. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

U stavku 2. riječi: »višu stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij«.

Članak 24.

U članku 149. stavku 1. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

U stavku 2. riječi: »višu stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij«.

Članak 25.

U članku 150. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

Članak 26.

U članku 152. podstavku 1. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

Članak 27.

U članku 153. podstavku 1. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«.

Članak 28.

U članku 189. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- kad je osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od jedne godine za kaznena djela počinjena s namjerom – danom pravomoćnosti presude,«.

Članak 29.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»Djelatnoj vojnoj osobi miruje djelatna vojna služba u slučaju kad je imenovana na dužnost u pravnu osobu koja je u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili na javnu ili upravnu dužnost izvan Ministarstva obrane ili Oružanih snaga.

Djelatnoj vojnoj osobi mirovanje službe iz stavka 1. ovoga članka traje do isteka roka na koji je imenovana.«

Članak 30.

U članku 197. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »vojnih izaslanika« dodaju se riječi: »i vojnih predstavnika«.

Članak 31.

U članku 200. stavku 1. podstavci 18. i 19. brišu se.

Članak 32.

Pripadnici Oružanih snaga koji vode upravne postupke ili rješavaju u upravnim stvarima, odnosno djelatne vojne osobe raspoređene u Ministarstvo obrane na dužnosti na kojima vode upravne postupke ili rješavaju u upravnim stvarima koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nemaju položen državni stručni ispit dužni su ga položiti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje istekom roka iz stavka 1. ovoga članka ne polože državni stručni ispit raspoređuju se na drugo odgovarajuće ustrojbeno mjesto.

Članak 33.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s člankom 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07.).

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-03/09-01/01

Zagreb, 17. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.