Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 88/2009 (22.7.2009.), Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u Republici Hrvatskoj

88 22.07.2009 Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2155

Na temelju članka 209. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 36/2009), te članka 29. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINI SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE STRANCA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje koja su strancu potrebna kao minimum za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Stranac iz članka 52. stavka 1. točke 1. i članka 67. stavka 1. Zakona o strancima dužan je dostaviti dokaz da mjesečno ima osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od 400% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

Za dvočlanu obitelj iznos iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za 150%, a za svakog daljnjeg člana obitelji za dodatnih 100% osnovice iz stavka 1. ovoga članka, mjesečno.

Članak 3.

Iznimno od članka 2. ove Uredbe, stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi u svrhu srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja mora dostaviti dokaz o stipendiranju, a ukoliko ne prima stipendiju mora dokazati da mjesečno ima osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 1.000,00 kuna.

Članak 4.

Stranac iz članka 83. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima, dužan je dostaviti dokaz da mjesečno ima osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od 400% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

Za dvočlanu obitelj iznos iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za 150%, a za svakog daljnjeg člana obitelji za dodatnih 100% osnovice iz stavka 1. ovoga članka, mjesečno.

Članak 5.

Za stranca koji nije u mogućnosti dokazati da sredstva za uzdržavanje, iz članaka 2., 3. ili 4. ove Uredbe ima osigurana mjesečno, smatrat će se da je ispunio uvjet o posjedovanju najmanjeg iznosa potrebnih sredstava za uzdržavanje ako dokaže da na bankovnom računu raspolaže s financijskim sredstvima u visini od dvanaest puta uvećanog iznosa propisanog ovom Uredbom, ovisno o svrsi boravka i broju članova obitelji.

Članak 6.

Ukoliko stranac posjedovanje sredstava za uzdržavanje dokazuje jamstvom neke druge osobe da će ga uzdržavati za vrijeme njegovog boravka na području Republike Hrvatske, osoba koja daje izjavu o uzdržavanju mora priložiti dokaz da raspolaže sredstvima na način da je ukupan iznos po članu kućanstva te osobe, uključujući u to i stranca/e za koje se jamči uzdržavanje, u iznosu i uz priloženu dokumentaciju sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 7.

Dokumentacija kojom se može dokazati posjedovanje sredstava za uzdržavanje iz članaka 2., 3. i 4. ove Uredbe su:

– potvrda poslodavca o prosječnoj plaći isplaćenoj strancu za tri posljednja mjeseca;

– porezno rješenje;

– pisana, javnobilježnički ovjerena izjava o uzdržavanju osobe koja uzdržava stranca, uz koju je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju sredstava za uzdržavanje;

– potvrda poslovne banke o sredstvima kojima stranac raspolaže na svom računu;

– izvadak od mirovine;

– ugovor o radu iz kojega je razvidna visina buduće plaće, ili potvrda poslodavca o visini plaće koju će stranac imati, ukoliko je riječ o zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak u svrhu rada.

Pisana izjava o uzdržavanju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, mora sadržavati obvezu da će uzdržavatelj snositi sve troškove vezane uz boravak stranca u Republici Hrvatskoj, za kojega se ta izjava daje, i da se jamči podmirenje svih troškova u vremenskom razdoblju za koje se traži odobrenje boravka u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

U sredstva za uzdržavanje ne uračunavaju se sredstva dobivena temeljem socijalne pomoći.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 217-01/09-01/01

Urbroj: 5030109-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.