Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

NN 88/2009 (22.7.2009.), Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2171

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/2008.) ministar unutarnjih poslova donosi:

PRAVILNIK

O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. postupak s uhićenikom prije dovođenja pritvorskom nadzorniku;

2. prijam uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu;

3. postupanje s pritvorenikom:

– zdravstvena zaštita,

– pravo na kontakt s braniteljem,

– pravo stranca na kontakt s konzularnim i diplomatskim predstavnicima,

– ostala prava,

– sigurnost osoba u pritvoru,

– postupak puštanja na slobodu,

– postupanje s privremeno oduzetim predmetima;

4. evidencija uhićenih i pritvorenih osoba;

5. način obavljanja poslova osiguranja pritvorske policijske jedinice:

– dežurstvo,

– unutarnje osiguranje,

– pretraga,

– izvođenje, premještaj i dovođenje pritvorenika,

– vanjsko osiguranje,

– posebne obveze policijskih službenika koji obavljaju osiguranje pritvorske policijske jedinice;

6. nadzor nad radom pritvorske policijske jedinice,

7. tehnički i sanitarni standardi opremanja pritvorske policijske jedinice;

Članak 2.

Prema osobi lišenoj slobode mora se postupati sukladno ratificiranim međunarodnim konvencijama, ustavnim i zakonskim odredbama koje reguliraju pravni status osobe lišene slobode prije pravomoćnosti sudske odluke.

Prema maloljetnim osobama, mlađim punoljetnim osobama i osobama s duševnim smetnjama iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se i odredbe posebnih zakona.

Članak 3.

Pritvor se mora izvršavati tako da se ne vrijeđa osobu i dostojanstvo pritvorenika, čuvajući njegovo tjelesno i duševno zdravlje, vodeći pri tome računa da se ispuni svrha zbog koje je pritvor određen te održi potreban red u pritvorskoj policijskoj jedinici.

Članak 4.

Pritvorenikova sloboda i prava mogu biti ograničeni u mjeri potrebnoj da se ostvari svrha radi koje je određen pritvor, spriječi bijeg pritvorenika, spriječi počinjenje kaznenog djela te otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi.

Članak 5.

Pritvoreniku se osigurava ravnopravan položaj tijekom izdržavanja pritvora neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članak 6.

Pritvorenik ne smije biti izložen torturi ili okrutnom i nehumanom postupanju.

Članak 7.

Pritvorenik, ni uz njegov pristanak, ne smije biti predmet medicinskog ili znanstvenog eksperimenta.

Članak 8.

Pritvoreniku će se odmah pružiti neophodna zdravstvena zaštita.

Članak 9.

Pritvorski nadzornik odgovoran je za pravilnu primjenu propisa o postupanju prema pritvoreniku te je obvezan upozoriti pritvorenika na njegova prava i obveze tijekom provedbe mjere pritvora.

II. POSTUPAK S UHIĆENIKOM PRIJE DOVOĐENJA PRITVORSKOM NADZORNIKU

Članak 10.

Policijski službenik dužan je uhićeniku dati sljedeću pouku:

»Uhićeni ste zbog (naziv kažnjivog djela zbog kojeg je uhićen), niste dužni iskazivati, imate pravo na branitelja i obavještavanje obitelji.«.

Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovog članka, ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela.

Kad je uhićenik gluha ili nijema osoba, omogućit će joj se stručna pomoć zbog komunikacije.

Kad je uhićenik u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovog članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna osoba i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.

Uhićenik vlastoručno potpisuje Potvrdu o upoznavanju s razlogom uhićenja i pravima uhićenika. Originalni primjerak Potvrde uz Izviješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu dostavlja se pritvorskom nadzorniku. U slučaju da uhićenik odbije potpisati Potvrdu o upoznavanju s razlogom uhićenja i pravima uhićenika, policijski službenik će to zabilježiti na Potvrdi.

Obrazac Potvrde iz stavka 5. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Ako postoje razlozi za određivanje pritvora, o uhićenju, čim je to moguće, izvijestit će se nadležni pritvorski nadzornik te će se u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba unijeti podaci o uhićeniku, vremenu i razlozima uhićenja. O zaprimljenoj obavijesti o uhićenju pritvorski nadzornik sastavlja službenu zabilješku.

Članak 12.

Uhićenika se dovodi i predaje pritvorskom nadzorniku uz pisano Izviješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu.

Obrazac Izviješća iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. PRIJAM UHIĆENIKA U PRITVORSKU POLICIJSKU JEDINICU

Članak 13.

Pritvorski nadzornik će prilikom prijama uhićenika provjeriti istovjetnost prema podacima iz Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, osobnih identifikacijskih dokumenata ili na drugi odgovarajući način, te će provjeriti je li uhićenik doveden u zakonom propisanom roku.

U slučaju zakašnjenja prilikom dovođenja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu, ustrojstvena jedinica policije koja je obavila uhićenje će u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu obrazložiti zakašnjenje.

Prilikom prijama uhićenika pritvorskom nadzorniku će se na čuvanje predati i predmeti privremeno oduzeti od uhićenika, o čemu će pritvorski nadzornik sačiniti Zapisnik o prijemu predmeta koji služe kao dokaz i drugih predmeta.

Po prijamu uhićenika pritvorski nadzornik će policijskim službenicima raspoređenim na rad u pritvorsku policijsku jedinicu zapovjediti pretragu uhićenika u cilju pronalaska i oduzimanja sredstava pogodnih za napad, samoozljeđivanje ili bijeg. O privremeno oduzetim predmetima pritvorski nadzornik će uhićeniku izdati potvrdu te će podatke o takvim predmetima unijeti u Pritvorski zapisnik. Ako se kod uhićenika pronađu predmeti za koje se osnovano sumnja da su u svezi s izvršenjem kaznenog djela, oduzet će se i o tome će se obavijestiti ustrojstvena jedinica policije koja je obavila uhićenje, a predmeti će se pohraniti u posebnu prostoriju namijenjenu za čuvanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku.

Detaljna osobna pretraga uhićenika obavlja se na takav način da se time ne vrijeđa njegovo dostojanstvo i osobni integritet. U pravilu, pretragu obavljaju dva policijska službenika istog spola kao uhićenik.

Uhićenik može zadržati kod sebe stvari za osobnu uporabu i to: odjeću i obuću, dioptrijske naočale i ostala ortopedska pomagala, pribor za dopisivanje, medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za kazneni postupak, pribor za održavanje osobne higijene (osim boca pod pritiskom, pribora za brijanje i drugih oštrih predmeta pogodnih za napad ili samoozljeđivanje) u količini dostatnoj za osobnu uporabu, a koje ne ometaju boravak u prostoriji i ne remete dnevni raspored. Oduzete stvari koje nisu u vezi s izvršenjem kaznenog djela, čuvaju se i osiguravaju od oštećenja u za to određenoj prostoriji.

Obrazac Zapisnika iz stavka 3. ovoga članka te Pritvorskog zapisnika iz stavka 4. ovog članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 14.

Nakon obavljene pretrage pritvorski nadzornik će u svrhu sastavljanja Pritvorskog zapisnika pribaviti potrebne podatke od uhićenika.

Pritvorski nadzornik će odmah upozoriti uhićenika na njegova prava sukladno članku 10. ovog Pravilnika, a upozorenje će upisati u Pritvorski zapisnik.

Pritvorski nadzornik će uhićeniku koji je strani državljanin priopćiti da ima pravo na komunikaciju s konzularnim predstavnikom svoje države, a ako je uhićenik strani državljanin – azilant, tražitelj azila ili ako je izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, upozorit će ga da ima pravo zahtijevati uskraćivanje podataka o njegovu uhićenju državi čiji je državljanin.

U slučaju da uhićenik ne razumije hrvatski jezik ili drugi strani jezik koji govore policijski službenici, pritvorski nadzornik će bez odgode zatražiti angažiranje prevoditelja za jezik kojim govori uhićenik, radi upozoravanja uhićenika s njegovim pravima.

Članak 15.

Pritvorski nadzornik odmah po prijamu uhićenika (usmeno, telefonom, teklićem, brzojavom, telefaksom, elektronskom poštom ili na drugi način) obavještava nadležnog državnog odvjetnika, a podatke o obavijesti i nalozima koje je dobio od nadležnog državnog odvjetnika unosi u Pritvorski zapisnik.

Pritvorski nadzornik će po nalogu nadležnog državnog odvjetnika uhićenika odmah pustiti na slobodu, pri čemu će u Pritvorski zapisnik unijeti podatke o državnom odvjetniku koji je dao takav nalog, kao i podatke o vremenu puštanja na slobodu uhićenika.

Ako državni odvjetnik u roku od 10 sati od predaje uhićenika pritvorskom nadzorniku ne ispita uhićenika ili ako pritvorski nadzornik u roku od 20 sati od uhićenja osobe na području policijske uprave u kojoj se nalazi pritvorska policijska jedinica, odnosno 32 sata od trenutka uhićenja osobe uhićene na području druge policijske uprave od one u kojoj se nalazi pritvorska policijska jedinica u koju je doveden uhićenik, ne zaprimi pisano rješenje o pritvoru protiv uhićenika, po isteku roka pustit će uhićenika na slobodu.

Ako je pritvorski nadzornik uhićenika pustio na slobodu radi toga jer nije zaprimio rješenje državnog odvjetnika o određivanju pritvora, o tome će izvijestiti višeg državnog odvjetnika.

Podatke o izvješćivanju višeg državnog odvjetnika, kao i podatke o vremenu puštanja na slobodu uhićenika, pritvorski nadzornik će unijeti u Pritvorski zapisnik.

Prije puštanja na slobodu uhićenika ili pritvorenika, pritvorski nadzornik će o tome bez odgode izvijestiti ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje ili po čijem zahtjevu je obavljeno uhićenje.

Članak 16.

Pritvorski nadzornik će uhićeniku predložiti liječnički pregled. Ako uhićenik odbije liječnički pregled, a očigledno je da mu treba pružiti hitnu medicinsku pomoć, pritvorski nadzornik će organizirati pružanje takve pomoći. U slučaju procjene liječnika o potrebi zbrinjavanja uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik će o tome izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika te od njega zatražiti odluku o upućivanju uhićenika u medicinsku ustanovu.

Podatke o obavljenom liječničkom pregledu, pruženoj liječničkoj pomoći, kao i o odluci nadležnog državnog odvjetnika o zbrinjavanju uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik upisuje u Osobnik pritvorenika, o čemu izvješćuje i ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje.

U slučaju potrebe pružanja hitne medicinske pomoći u medicinskoj ustanovi ili zbrinjavanja uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik će organizirati i provesti potrebne mjere u svrhu osiguranja sigurnosti i sprječavanju bijega uhićenika, te će o tome izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika.

Članak 17.

Pritvorski nadzornik ispunjava Osobnik pritvorenika za svakog uhićenika koji mu je doveden. U Osobniku pritvorenika prikupljaju se obrađuju i pohranjuju podaci o uhićeniku i pritvoreniku.

Obrazac Osobnika iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 18.

Pritvorski nadzornik će prilikom smještaja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu voditi brigu o posebnom postupku s uhićenikom, ako je takav zahtjev sadržan u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu. Sukladno takvom zahtjevu će se organizirati i nadzirati rad policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici.

Odluku o potrebi posebnog postupka s uhićenikom može donijeti i pritvorski nadzornik, ako tijekom prijama uhićenika prosudi da bi uhićenik mogao pokušati samoubojstvo, biti agresivan prema drugim osobama ili biti ugrožen od drugih pritvorenika.

U slučaju potrebe da se zbog izvršenja zahtjeva o posebnom postupku s uhićenikom poveća broj policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, pritvorski nadzornik će od nadležnog rukovoditelja zatražiti osiguranje potrebnog broja policijskih službenika.

Podatke o naloženim mjerama iz stavka 1. do 3. ovog članka pritvorski nadzornik unosi u Osobnik pritvorenika.

IV. POSTUPANJE S PRITVORENIKOM

Članak 19.

Pritvorski nadzornik će podatke o nazivu tijela koje je izdalo rješenje o određivanju pritvora ili nalog o zadržavanju u pritvoru, broju i datumu rješenja ili naloga, kao i podatak o trajanju zadržavanja u pritvoru odmah unijeti u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba i u Osobnik pritvorenika.

Pritvorski nadzornik će omogućiti pritvoreniku podnošenje žalbe na rješenje o pritvoru, pri čemu pritvorenik za podnošenje žalbe može koristiti pravnu pomoć branitelja sukladno odredbama članka 22. ovog Pravilnika ili na rješenje o pritvoru može izjaviti žalbu na zapisnik pritvorskom nadzorniku.

Pritvorski nadzornik će žalbu iz stavka 2. ovog članka bez odgode u Zakonom propisanom roku dostaviti nadležnom tijelu, a podatke o načinu i vremenu podnošenja žalbe, kao i rješenje nadležnog tijela u postupanju po žalbi upisat će u Osobnik pritvorenika.

Obrazac Izjave o žalbi na rješenje o pritvoru iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

1. Zdravstvena zaštita pritvorenika

Članak 20.

Pritvoreniku se osigurava zadovoljavanje potreba zdravstvene zaštite sukladno općim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Ostvarivanje zdravstvene zaštite u pravilu se provodi putem ekipa hitne medicinske pomoći koje će nakon pregleda odrediti eventualnu potrebu pružanja zdravstvene zaštite pritvoreniku u određenoj zdravstvenoj ustanovi.

Pritvoreniku će se uz liječnički nadzor omogućiti provođenje medicinske terapije koju je započeo prije određivanja mjere pritvora.

Pritvorenik može uz odobrenje nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage o svom trošku nabaviti i druge lijekove koji mu se mogu dati pod nadzorom i prema uputama liječnika medicine.

Pritvorenim trudnicama osigurava se posebna zdravstvena zaštita.

Pritvorenik ili njegov branitelj mogu od nadležnog državnog odvjetnika tražiti poduzimanje dodatnih medicinskih pregleda.

Kirurške i druge medicinske intervencije prema pritvoreniku mogu se poduzimati samo uz njegov prethodni pristanak, a ako se radi o maloljetnoj osobi, uz prethodni pristanak roditelja ili skrbnika.

Iznimno, u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti, kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati i bez prethodnog pristanka, ako je osoba u takvom stanju da ne može sama odlučivati, ili ako zbog hitnosti nije moguće pribaviti pristanak roditelja ili skrbnika.

Ako postoji sumnja da pritvorenik boluje od neke akutne ili zarazne bolesti koja zahtjeva liječenje ili izolaciju postupit će se sukladno općim propisima.

Podatke o postupanju vezanom za pružanje zdravstvene pomoći pritvorski nadzornik upisat će u Osobnik pritvorenika.

Članak 21.

Pritvorenika može po odobrenju nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage posjećivati i pregledavati liječnik kojeg on odabere.

U hitnim slučajevima o upućivanju pritvorenika u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu odlučuje pritvorski nadzornik o čemu bez odgode obavještava nadležnog državnog odvjetnika i ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje.

Način ostvarivanja prava iz članka 20. ovoga Pravilnika, kao i provođenja mjera iz stavka 1. i 2. ovog članka organizira i nadzire pritvorski nadzornik.

2. Pravo na kontakt s braniteljem

Članak 22.

Pritvorenik se s braniteljem dopisuje i razgovara bez nadzora. Iznimno, dopisivanje i kontakt s braniteljem mogu se nadzirati na temelju rješenja nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage.

Posjeta branitelja pritvoreniku obavlja se u za to određenoj prostoriji, koja zadovoljava minimalne uvjete radnog prostora, bez pregrade između branitelja i pritvorenika.

Pritvorski nadzornik može prekinuti posjetu ako pritvorenik narušava sigurnost i red u pritvorskoj policijskoj jedinici.

Podaci o mjestu, vremenu i duljini razgovora branitelja s pritvorenikom unose se u Osobnik pritvorenika.

3. Pravo stranca na kontakt s konzularnim i diplomatskim predstavnicima

Članak 23.

Pritvorski nadzornik će omogućiti razgovor pritvorenika stranca s konzularnim i diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin. Na razgovor će se na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 22. ovog Pravilnika.

Podaci o razgovoru iz stavka 1. ovog članka unose se u Osobnik pritvorenika.

4. Ostala prava pritvorenika

Članak 24.

Pritvoreniku se mora osigurati mogućnost održavanja osobne higijene.

Članak 25.

Tijekom izdržavanja pritvora, pritvoreniku se osigurava prehrana koja količinom i kakvoćom mora zadovoljavati higijenske i prehrambene standarde.

Dnevne obroke pritvorenici jedu u svojim sobama ili u odgovarajućim zajedničkim prostorijama, koje odredi pritvorski nadzornik.

Pritvoreniku se osiguravaju najmanje tri obroka dnevno kalorične vrijednosti najmanje 3000 kalorija.

Bolesni pritvorenici dobivaju hranu čiju kaloričnu vrijednost i sastav određuje liječnik.

Nadzor glede zadovoljavanja uvjeta prehrane obavlja pritvorski nadzornik.

5. Sigurnost osoba u pritvoru

Članak 26.

Osobna pretraga, pretraga stvari i pretraga prostorija u kojima borave pritvorenici može se obaviti u svako doba, sukladno sigurnosnim potrebama.

Sredstva prisile prema pritvoreniku policijski službenik može uporabiti pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

O postupanju sukladno stavku 1. i 2. ovog članka policijski službenici dužni su odmah izvijestiti pritvorskog nadzornika.

Članak 27.

U slučaju tjelesnog ozljeđivanja ili smrti pritvorenika, pritvorski nadzornik će o tome bez odgode izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage čijim rješenjem je pritvor određen te će poduzeti potrebne mjere osiguranja relevantnih tragova na mjestu događaja.

Članak 28.

O pokušaju bijega ili bijegu pritvorenika pritvorski nadzornik će obavijestiti nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage.

Za odbjeglim pritvorenikom će se raspisati potraga.

Načelnik policijske uprave organizirat će provođenje potrebnih mjera radi utvrđivanja povoda, uzroka, načina i posljedica bijega, te mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 29.

Uz zakonom propisane radnje, u slučaju bijega pritvorenika, teškog tjelesnog ozljeđivanja pritvorenika ili smrti pritvorenika ili teškog ozljeđivanja ili smrti policijskog službenika koji je u to vrijeme obavljao službu osiguranja u pritvorskoj policijskoj jedinici ili prepratu pritvorenika, prikupljanje obavijesti potrebnih za ocjenu zakonitosti postupanja policijskih službenika obavit će stručni tim Ministarstva unutarnjih poslova. Stručnim timom rukovodi službenik Odjela za unutarnju kontrolu, a članovi tima su službenik za zakonitost postupanja, službenik Uprave kriminalističke policije i službenik Operativno komunikacijskog centra policije Ministarstva unutarnjih poslova.

6. Postupak puštanja pritvorenika na slobodu

Članak 30.

Pritvorski nadzornik će pritvorenika pustiti na slobodu:

– po isteku roka iz članka 112. Zakona o kaznenom postupku,

– odmah ako je pritvor ukinut (članak 113. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku),

– po isteku roka iz članka 118. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku.

O postupanju sukladno stavku 1. ovog članka pritvorski nadzornik će prethodno izvijestiti ustrojstvenu jedinicu policije koja je uhitila pritvorenika.

Maloljetni pritvorenik pušta se na slobodu u nazočnosti roditelja, skrbnika ili socijalnog ili drugog stručnog radnika nadležnog centra za socijalnu skrb.

7. Postupanje s predmetima privremeno oduzetim od pritvorenika

Članak 31.

Prilikom otpuštanja, pritvorski nadzornik će pritvoreniku predati predmete privremeno oduzete prilikom uhićenja i prilikom prijama u pritvorsku policijsku jedinicu. O primopredaji predmeta pritvorski nadzornik sastavlja Zapisnik o prijemu predmeta koji služe kao dokaz i drugih predmeta.

Pritvorski nadzornik neće predati pritvoreniku iz stavka 1. ovog članka predmete koji su privremeno oduzeti kao dokaz u kaznenom postupku.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, pritvorski nadzornik će postupiti i kada na slobodu pušta osobu prema odredbi članka 15. stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 32.

Prilikom dovođenja (preprate) uhićenika kojemu je određen istražni zatvor pritvorski će nadzornik nadležnom sucu istrage dostaviti predmete privremeno oduzete od pritvorenika i Zapisnik, odnosno Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

Predmete iz članka 31. stavka 2. ovog Pravilnika, prilikom postupanja prema stavku 1. ovog članka, pritvorski nadzornik dostavlja nadležnom državnom odvjetniku ili istražitelju zajedno sa Zapisnikom, odnosno Potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta.

Članak 33.

Pritvorski nadzornik podatke o postupanju sukladno članku 31. i članku 32. ovog Pravilnika upisuje u Osobnik pritvorenika.

V. EVIDENCIJA UHIĆENIH I PRITVORENIH OSOBA

Članak 34.

Evidencija uhićenih i pritvorenih osoba vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o:

– identitetu uhićenika / pritvorenika,

– mjestu i vremenu uhićenja,

– kaznenom djelu radi kojeg je uhićenje obavljeno,

– ustrojstvenoj jedinici policije koja je obavila uhićenje,

– uporabi sredstava prisile i tjelesnim ozljedama uhićenika,

– vremenu puštanja uhićenika na slobodu ili dovođenja uhićenika ustrojstvenoj jedinici policije koja je zatražila uhićenje, odnosno dovođenja pritvorskom nadzorniku,

– o podacima pritvorskog nadzornika kojemu je uhićenik doveden,

– o vremenu i načinu izvješćivanja nadležnog državnog odvjetnika te o sadržaju naloga državnog odvjetnika,

– o vremenu puštanja uhićenika na slobodu ili pritvaranju po rješenju državnog odvjetnika,

– o vremenu puštanja pritvorenika na slobodu:

– zbog isteka roka za određivanje pritvora te izvješćivanju višeg državnog odvjetnika,

– na temelju rješenja o ukidanju pritvora,

– istekom pritvora određenog rješenjem,

– o vremenu i mjestu dovođenja pritvorenika sucu istrage.

Podaci sadržani u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka su tajni, stupnja tajnosti »Ograničeno«.

Podaci u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se dvostruko duže od rokova zastare pokretanja kaznenog postupka propisanih posebnim Zakonom.

VI. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA OSIGURANJA PRITVORSKE POLICIJSKE JEDINICE

Članak 35.

Na prijedlog rukovoditelja pritvorske policijske jedinice, načelnik policijske uprave utvrđuje Plan osiguranja pritvorske policijske jedinice.

Planom osiguranja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

– postupci i mjere za održavanje sigurnosti u pritvorskoj policijskoj jedinici,

– vrsta i količina opreme i naoružanja,

– način obavljanja zadaća policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici,

– oprema i naoružanje na pojedinom radnom mjestu,

– prostor koji se osigurava, zone motrenja i kretanja službenika na radnim mjestima vanjskog osiguranja,

– znakovi za komuniciranje i prepoznavanje,

– način primopredaje službe na radnim mjestima,

– postupci i mjere u slučaju organiziranog narušavanja reda i stege, požara, elementarnih nepogoda ili drugim izvanrednim okolnostima,

– plan pretrage prostorija u kojima borave pritvorene osobe,

– drugi postupci i mjere značajni za sigurnost.

Članak 36.

Poslovi osiguranja pritvorske policijske jedinice su:

1. dežurstvo,

2. unutarnje osiguranje,

3. pretraga,

4. izvođenje, premještaj i dovođenje,

5. vanjsko osiguranje.

1. Dežurstvo

Članak 37.

Dežurstvo obuhvaća praćenje i nadziranje pravilnog i pravovremenog obavljanja poslova iz osiguranja prema dnevnom rasporedu poslova i koordinaciju unutarnjeg i vanjskog osiguranja, a u odnosu na policijske službenike u pritvorskoj policijskoj jedinici i pridržavanja posebnih obveza i zabrana iz članka 51. ovoga Pravilnika.

Članak 38.

U obavljanju dežurstva u pritvorskoj policijskoj jedinici, policijski službenik će:

– prilikom preuzimanja smjene utvrditi stanje u pritvorskoj policijskoj jedinici,

– u odsutnosti nadređenih službenika koordinirati obavljanje svih poslova u pritvorskoj policijskoj jedinici i obavljati poslove iz nadležnosti njenog rukovoditelja, osim onih koje rukovoditelj pritvorske policijske jedinice mora osobno obaviti,

– voditi knjigu dežurstva i propisane evidencije.

2. Unutarnje osiguranje

Članak 39.

Unutarnje osiguranje obuhvaća nadzor nad pritvorenim osobama, održavanje unutarnjeg reda i stege među pritvorenicima, zaštitu zaposlenika i osoba koje ovlašteno borave u pritvorskoj policijskoj jedinici te imovine.

Policijski službenik na unutarnjem osiguranju će:

– nadzirati pritvorenike tijekom dnevnog rasporeda i za vrijeme spavanja,

– bilježiti zapažanja o ponašanju pritvorenika koja su od značaja za održavanje reda, stege i sigurnosti,

– sprječavati samovoljno udaljavanje pritvorenika iz prostora u kojemu se provode aktivnosti prema kućnom redu i dnevnom rasporedu,

– onemogućavati pritvorenika u izradi predmeta pogodnih za napad ili drugih predmeta čije držanje nije dopušteno,

– pretraživati pritvorenika.

3. Pretraga

Članak 40.

Pretraga obuhvaća: pretragu osoba (uhićenika, pritvorenika, zaposlenika, posjetitelja, branitelja ili punomoćnika pritvorenika), stvari, prostorija, prostora pritvorske policijske jedinice te vozila koja ulaze ili izlaze iz pritvorske policijske jedinice.

Članak 41.

Pretraga osobe je djelomična ili temeljita.

Djelomična pretraga osobe je uvid u sadržaj njezine odjeće i obuće, a obavlja se na način da policijski službenik otvorenih šaka i jednoličnim pokretom, laganim dodirom bez zastoja prelazi po odjeći koju pretražuje te pregled obuće.

Temeljitu pretragu osobe obavljaju najmanje dva policijska službenika u posebnoj prostoriji, bez nazočnosti drugih osoba, detaljnim pregledom i uvidom u sadržaj odjeće, obuće i stvari osobe koja se pretražuje.

Prilikom pretrage osobe i njezinih stvari smiju se koristiti tehnička pomagala (detektori, sustav ogledala i sl.).

Pretragu osobe bez tehničkih pomagala obavlja policijski službenik istog spola kao osoba koja se pretražuje.

Ako pritvorski nadzornik prosudi da postoji potreba obavljanja pregleda tjelesnih otvora osobe o tome će izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika i predložiti mu izdavanje naloga za takav tjelesni pregled. Tjelesni pregled obavlja liječnik u zatvorenoj prostoriji u prisutnosti policijskog službenika istog spola kao i uhićenik ili pritvorenik.

Članak 42.

Posjetitelji, branitelj ili punomoćnik koji bez nadzora posjećuju pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, pretražit će se djelomično, a temeljito u slučaju sumnje da unose nedopuštene stvari ili tvari.

Članak 43.

Temeljita pretraga zatvorenika obavit će se:

– kod prijama u pritvorsku policijsku jedinicu,

– prije smještaja u posebnu prostoriju prilikom odvajanja od ostalih pritvorenika,

– prije svakog izlaska iz, odnosno nakon povratka u pritvorsku policijsku jedinicu,

– nakon preprate ako je u tijelu u koje je doveden bio bez nadzora,

– prije i nakon posjete bez nadzora,

– ako postoji sumnja da posjeduje ili sakriva predmete ili tvari čije držanje je zabranjeno.

Članak 44.

Pretraga prostorija i prostora obuhvaća pregled prostorija i prostora u kojima pritvorenici borave ili se kreću, opreme, uređaja i drugih stvari koje se u njima nalaze kao i zidova i podova, a obavlja se prema planu osiguranja (redovita), a najmanje dva puta u godini.

Pretraga prostorija i prostora obavlja se uvijek kad postoji sumnja da se u njima nalaze stvari ili tvari čije držanje nije dopušteno ili kad postoji sumnja da pritvorenici obavljaju nedopuštene radnje (izvanredna).

Pretragom se pretražuju pojedine prostorije ili prostori (posebna) ili sve prostorije i prostori pritvorske policijske jedinice (opća).

Prigodom pretrage prostorija i prostora pretražuju se pritvorenici i stvari.

Za obavljanje pretrage prostorija i prostora mogu se koristiti i službeni psi.

Članak 45.

Predmet koji se pretragom pronađe, a čije držanje pritvorenicima nije dopušteno, te nedopušteni predmeti pronađeni pretragom zaposlenika ili posjetitelja, oduzet će se.

O oduzetom predmetu sastavlja se zapisnik koji potpisuje policijski službenik koji rukovodi pretragom i osoba od koje je predmet oduzet. Primjerak zapisnika uručit će se osobi od koje je predmet oduzet.

4. Razgovor, premještaj i dovođenje uhićenika ili pritvorenika

Članak 46.

Razgovor s uhićenikom i premještaj uhićenika kojemu rješenjem nije određen pritvor odobrava pritvorski nadzornik.

S pritvorenikom kojem je rješenjem određen pritvor može se razgovarati samo po odobrenju suca istrage ili predsjednika vijeća, u prisutnosti suca istrage ili branitelja.

Dovođenje (preprata) pritvorenika nadležnom sucu istrage obavlja se po nalogu nadležnog državnog odvjetnika, a prije preprate pritvorski nadzornik Pritvorski zapisnik dostavlja nadležnom državnom odvjetniku.

Ako za to postoje opravdani razlozi, uz prethodnu suglasnost nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage, pritvorski nadzornik može pritvorenika privremeno premjestiti u drugu pritvorsku policijsku jedinicu.

Prilikom premještaja pritvorenika i preprate nadležnom sucu istrage postupit će se sukladno odredbama članaka 47. i 48. ovog Pravilnika.

Policijski službenici koji su obavljali razgovor s pritvorenikom, nakon obavljene službene radnje, pritvorenika predaju pritvorskom nadzorniku, koji će podatke o vremenu obavljanja službene radnje unijeti u Osobnik pritvorenika.

Članak 47.

Prepratu pritvorenika obavljaju najmanje dva policijska službenika uz provođenje propisanih mjera sigurnosti.

Prepratu maloljetnog pritvorenika u pravilu obavljaju policijski službenici u građanskoj odjeći službenim vozilom bez policijskih obilježja.

Prilikom preprate pritvorenik mora biti vezan sredstvima za vezivanje. O primjeni sredstava za vezivanje ne podnosi se pisano izviješće.

Pritvorenik se u pravilu prepraćuje pješice i policijskim vozilom za dovođenje.

Iznimno od stavka 4. ovog članka, preprata se može obaviti i drugim policijskim vozilom, pri čemu se pritvorenik prevozi na stražnjem sjedištu iza suvozača, a policijski službenik – pratitelj na stražnjem sjedištu iza vozača.

Preprata pritvorenika brodom ili zrakoplovom obavlja se sukladno pravilima posebnih propisa o sigurnosti pomorskog, odnosno zračnog prometa.

Članak 48.

Pritvorski nadzornik će prije preprate naložiti pretragu pritvorenika, te će pritvorenika i policijske službenike određene za prepratu upoznati s mogućnosću primjene uporabe sredstava prisile i vatrenog oružja u slučaju napada ili bijega pritvorenika.

Sukladno sigurnosnoj prosudbi pritvorski nadzornik odrediti će način preprate, pravac kretanja preprate i broj policijskih službenika koji obavljaju prepratu te će organizirati i nadzirati prepratu pritvorenika do određenog mjesta koje je odredio nadležni državni odvjetnik ili sudac istrage, kao i prepratu prilikom povratka pritvorenika u pritvorsku policijsku jedinicu.

Prilikom povratka pritvorenika u prostorije pritvorske policijske jedinice, pritvorski nadzornik će postupiti sukladno odredbama članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika.

Podatke o izvođenju pritvorenika iz, kao i o povratku pritvorenika u pritvorsku policijsku jedinicu pritvorski nadzornik unosi u Osobnik pritvorenika.

5. Vanjsko osiguranje

Članak 49.

Iznimno, sukladno sigurnosnoj prosudbi, pritvorska policijska jedinica će se osiguravati i vanjskim osiguranjem. Plan vanjskog osiguranja pritvorske policijske jedinice utvrđuje načelnik policijske uprave, na prijedlog rukovoditelja pritvorske policijske jedinice.

Vanjsko osiguranje obuhvaća nadzor i zaštitu pritvorenika, pritvorske policijske jedinice te njihove imovine.

Vanjsko osiguranje obavlja se na mjestu, u pokretu, ophodnjom ili na drugi način predviđen planom osiguranja.

Članak 50.

Vanjsko osiguranje obavlja policijski službenik naoružan i opremljen sukladno planu osiguranja.

Policijski službenik na vanjskom osiguranju pritvorske policijske jedinice će:

– zabraniti neovlaštenoj osobi pristup prostoru, odnosno objektu kojeg osigurava,

– održavati vezu s policijskim službenicima na drugim mjestima vanjskog osiguranja i nadređenim službenikom na način utvrđen planom osiguranja,

– odmah izvijestiti nadređenog službenika o svim događajima u blizini prostora, odnosno objekta kojeg osigurava, ako su značajni za sigurnost,

– utvrditi identitet osobe koja se neovlašteno nalazi u blizini prostora koji osigurava i o tome odmah izvijestiti nadređenog službenika.

Trajanje smjene na vanjskom osiguranju određuje se ovisno o atmosferskim i radnim uvjetima, a smjena može trajati najdulje dva sata neprekidno.

Službeni psi smiju se koristiti na vanjskom osiguranju sukladno općim propisima.

6. Posebne obveze policijskih službenika raspoređenih na osiguranje pritvorske policijske jedinice

Članak 51.

Policijski službenik raspoređen na osiguranje pritvorske policijske jedinice obvezan je:

– prije dolaska na radno mjesto obratiti se nadređenom službeniku radi pregleda ispravnosti opreme i naoružanja,

– primopredaju poslova obaviti prema planu osiguranja,

– poslove obavljati propisno odjeven i naoružan prema planu osiguranja,

– izvijestiti nadređenog službenika o stanju iz njegovog djelokruga rada,

– surađivati sa službenicima drugih ustrojstvenih jedinica,

– poduzimati protupožarne mjere,

– izvršavati druge obveze utvrđene planom osiguranja.

Policijskom službeniku raspoređenom na osiguranje pritvorske policijske jedinice zabranjeno je:

– obavljati radnju koja onemogućuje ili umanjuje mogućnost nadzora nad pritvorenicima, objektima odnosno prostorima koje osigurava,

– samom ulaziti u prostorije u kojima borave pritvorenici.

VII. NADZOR NAD RADOM PRITVORSKE POLICIJSKE JEDINICE

Članak 52.

Nadzor nad postupanjem prema pritvorenicima obavljaju nadležni rukovoditelj policijske uprave, nadležni rukovoditelj pritvorske policijske jedinice i pritvorski nadzornik, a ako je pritvorenik maloljetan i posebno osposobljeni policijski službenik za kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika.

Osobe iz stavka 1. ovog članka prilikom obilaska pritvorske policijske jedinice nadziru rad policijskih službenika, te rukovoditelju pritvorske policijske jedinice ili osobi koja ga zamjenjuje nalažu poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, o čemu pisanim putem izvješćuju načelnika policijske uprave.

Ukoliko osobe iz stavka 1. ovoga članka prilikom razgovora s pritvorenicima zaprime usmenu ili pisanu pritužbu na postupanje policijskih službenika o tome će odmah sačiniti Izviješće i izvijestiti načelnika policijske uprave.

VIII. TEHNIČKI I SANITARNI STANDARDI OPREMANJA PRITVORSKE POLICIJSKE JEDINICE

Članak 53.

Pritvorska policijska jedinica su posebne prostorije policije u koje se smještaju uhićenik ili pritvorenik, veličine dostatne za njihov smještaj (u pravilu 4 m2 po osobi).

Pritvorska policijska jedinica ima odgovarajuće svjetlo, po mogućnosti danje svjetlo, ventilaciju, mjesto za odmaranje (učvršćeni stolac ili klupu), dostupnost tekućoj vodi, mogućnost uporabe sanitarnog čvora uz odgovarajuće higijenske uvjete.

Uhićeniku ili pritvoreniku treba biti dostupna oprema za odmor (čista posteljina, madrac i pokrivač).

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-37793-2009.

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Uručiti uhićeniku
Ide uz Izvješće o uhićenju
Ostaje u bloku

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008 i 76/2009) i članka 10. stavka 5. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

____________________________ ime oca _______________

(ime i prezime uhićene osobe)

rođen-og/e dana _______ godine u _______________________
(mjesto, općina i država rođenja)

______________, državljan-ina/ke ___________, s prebivalištem – boravištem u ______________________________________,

(mjesto i adresa prebivališta – boravišta)

Sastavlja se:

POTVRDA
O UPOZNAVANJU S RAZLOGOM UHIĆENJA I PRAVIMA UHIĆENIKA

1. Uhićenik je dana _____________________ godine u ________ sati prema odredbama članka 7. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku i članka 108. istog Zakona upoznat s:

– razlogom uhićenja _______________________________

(upisati razlog – kazneno djelo)

– pravom da nije dužan iskazivati,

– pravom na stručnu pomoć branitelja kojeg može sam izabrati,

– pravom da se na njegov zahtjev o uhićenju izvijesti njegova obitelj ili druga osoba koju on odredi,

– pravom da se na njegov zahtjev o uhićenju izvijesti veleposlanstvo /konzulat države čiji je državljanin

– pravom azilanta, tražitelja azila ili osobe koja je izrazila namjeru za podnošenje zahtjeva za azil da se na njegov zahtjev ne izvijesti veleposlanstvo/konzulat države čiji je državljanin.

2. Nakon upoznavanja s pravima uhićenik je:

a. pozvao branitelja _______________________________

(ime, prezime i adresa)

koj-i/a je u prostorije organizacijske jedinice policije pristupi-o/la dana ___________________________ u ___________ sati;

b. odbio pravo na branitelja;

c. zatražio da se o njegovom uhićenju obavijesti _____________________________________________________________

(ime i prezime)

iz ______________________________________________________ koj-i/a je obaviješten/a putem ___________________ dana _________________________ u ________________sati;

d. zatražio da se o njegovom uhićenju obavijesti Konzulat / Veleposlanstvo** ___________ koj-i/e je obaviješten/o putem ____________ dana __________________ u __________sati;

e. odbio da se o njegovom uhićenju obavijesti:

– obitelj,

– konzulat / veleposlanstvo**

3. O uhićenju je obaviješteno nadležno tijelo socijalne skrbi radi poduzimanja mjera za zbrinjavanje djece i drugih članova obitelji uhićenika o kojima se on brine dana _______ u ____ sati.

POLICIJSKI SLUŽBENIK UHIĆENIK:

______________________ ___________________

POTPIS TUMAČA (AKO JE

UHIĆEN STRANAC): ZAKONSKI ZASTUPNIK:

______________________ ___________________

Napomena: ___________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA _______________

________________________________

Broj: ____________________________

________________________________

Na temelju članka 12. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici sastavlja se:

IZVJEŠĆE O UHIĆENJU I DOVOĐENJU
U PRITVORSKU POLICIJSKU JEDINICU

____________________________ ime oca _______________

(ime i prezime uhićene osobe)

rođen-og/e dana _______ godine u _______________________
(mjesto, općina i država rođenja)

______________, državljan-ina/ke ___________, s prebivalištem – boravištem u ______________________________________,

(mjesto i adresa prebivališta – boravišta)

osobni podaci provjereni uvidom u_________________________________________________________________________,

(naziv i serijski broj isprave u koju je izvršen uvid, odnosno osobni
podaci, naziv i serijski broj isprave osobe preko koje je provjeren identitet)

uhićen-og/e dana __________ u __________ sati u/na ______

__________________________________________________,

(bliža oznaka mjesta, adresa i policijska uprava)

po policijskim službenicima ______________________________________________________________________________.

(ime i prrezime policijskog službenika i ustrojstevna jedinica)

1. Osoba je uhićena na temelju ovlasti iz članka 107. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku jer policija protiv nje izvršava:

a) Dovedbeni nalog broj ______ izdan od ______________;

(naziv)

b) Rješenje o pritvoru broj _____ izdano od ____________.

(naziv)

2. Osoba je uhićena na temelju ovlasti iz članka 107. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku jer postoje osnove sumnje da je počinila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, za koje je propisana kazna zatvora tri ili više godina, kad postoji neki od razloga za određivanje istražnog zatvora iz članka 123. ovog Zakona

3. Osoba je zatečena u kaznenom djelu ___________________________________________________________________

(naziv kaznenog djela i broj članka Kaznenog zakona)

za koje se progoni po službenoj dužnosti;

4. Osoba je uhićena na temelju ovlasti iz članka 107. Zakona o kaznenom postupku s obzirom da je od strane građana _________________________________________________________

(ime, ime oca, prezime)

spriječena u bijegu prema odredbi članka 106. stavka 1. istog Zakona.

5. Prilikom zadržavanja od strane građana uhićena osoba:

– zadobila je tjelesne ozljede,

– nije zadobila tjelesne ozljede.

6. Prilikom uhićenja upotrijebljena su sredstva prisile nad uhićenom osobom i to:

_________________________ kojom prilikom uhićena osoba:

– je zadobila tjelesne ozljede,

– nije zadobila tjelesne ozljede.

7. Uhićena osoba:

– pregledana je od strane liječnika i pružena joj je potrebna liječnička pomoć,

– nije pregledana od strane liječnika.

8. Uhićena osoba je iskazala:

– da trpi bolove,

– da provodi medicinsku terapiju uzimanjem medikamenata,

– da je zdrava.

9. Uhićenik je upoznat s razlozima uhićenja i pravima uhićenika dana _____________________ godine u _______ sati.

10. O uhićenju je dana ____________ godine u _________ sati izvješteno nadležno tijelo socijalne skrbi radi zbrinjavanja djece i drugih članova obitelji o kojima se brine uhićena osoba.

11. Podaci o uhićenju su na temelju članka 109. stavka 3. dana _________ godine u ______ sati unijeti u Evidenciju uhićenih osoba u Informacijskom sustavu MUP-a, a pritvorski nadzornik __________ izviješćen je dana________ godine, u ______sati.

12. Uhićenika su u pritvorsku policijsku jedinicu doveli policijski službenici:

____________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime, ustrojstvena jedinica policije)

13. Uhićenik je dana _________ godine, u ______ sati na temelju dovedbenog naloga/ rješenja o pritvoru dovedena i predana ___________________________ u ____________________.

14. Dana __________ godine u ____ sati prema odredbama članka 109. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku uhićena osoba puštena je na slobodu.

15. Uhićenik je dana ____________ godine u _____ sati doveden u pritvorsku policijsku jedinicu i predan pritvorskom nadzorniku, te se predlaže primjena mjere policijskog pritvora zbog toga što:

a) je u bijegu ili osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći (krije se, ne može se utvrditi njezina istovjetnost i slično),

b) osobite okolnosti upućuju na opasnost da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikrivače,

c) osobite okolnosti upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo ili da će dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da će počiniti teže kazneno djelo za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti,

d) je istražni zatvor nužan zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,

e) okrivljenik koji je uredno pozvan izbjegava doći na raspravu.

16. Prilikom dovođenja rok iz članka 109. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku:

a) Nije prekoračen

b) Prekoračen je zbog ______________________________

(navesti razloge)

17. Predlaže se __________ državnom odvjetniku da odredi pritvor protiv uhićenika _____________ zbog postojanja osnove sumnje da je počinio kazneno djelo ___________, jer postoje razlozi za istražni zatvor iz članka 123. stavka 1. točke 1. do 4. ovog Zakona, a pritvor je potrebno odrediti radi:

– utvrđivanja istovjetnosti,

– provjere alibija,

– prikupljanja podataka o dokazima.

POSEBAN POSTUPAK S UHIĆENOM OSOBOM

1. Tijekom provođenja mjere pritvora uhićenu osobu potrebno je izolirati od:

– ostalih pritvorenih osoba

– pritvorenika: __________________________________

______________________________________________

2. Tijekom provođenja mjere pritvora predlaže se primjena mjere iz članka 75. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku i članka 76. stavka 2. ovog Zakona

3. Tijekom provođenja mjere pritvora potrebno je:

– omogućiti uhićeniku nastavak medicinske terapije

– ostvariti neprekinuti nadzor nad uhićenikom zbog postojanja opasnosti da pokuša samoubojstvo

PRIVREMENO ODUZETI PREDMETI

Prilikom uhićenja od uhićenika su privremeno oduzeti sljedeći predmeti:

a) Privremeno oduzeti predmeti predaju se na čuvanje pritvorskom nadzorniku:

____________________________________________________________________________________________________

b) Privremeno oduzeti predmeti koji se ne dostavljaju pritvorskom nadzorniku:

____________________________________________________________________________________________________

(obrazložiti postupak s predmetom i mjesto gdje je predmet pohranjen)

POLICIJSKI SLUŽBENIK

M. P. ______________________

Prilog: Potvrda o upoznavanju s razlozima uhićenja i pravima uhićenika

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA _______________

________________________________

Broj: ____________________________

________________________________

(mjesto i datum)

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008 i 76/2009) i članka 13. stavka 3. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici pritvorski nadzornik_____________________, dana _________ godine, u

(ime i prezime)

____sati sastavlja:

ZAPISNIK
O PRIJEMU PREDMETA KOJI SLUŽE KAO DOKAZ I DRUGIH PREDMETA

prilikom predaje uhićenika ______________________________

(ime i prezime uhićenika)

o čemu je sačinjen Pritvorski zapisnik pod brojem _______________________________________________________________

(broj zapisnika o prijamu uhićenika)

policijski službenik ___________________________________

(ime i prezime policijskog službenika)

predaje na čuvanje i daljnji postupak pritvorskom nadzorniku sljedeće predmete privremeno oduzete prilikom uhićenja:

a) Predmete koji mogu služiti kao dokaz u kaznenom postupku:

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(Opis predmeta i broj Potvrde o privremeno oduzetim predmetima)

b) Ostali predmeti:

____________________________________________________________________________________________________

(Opis predmeta i broj Potvrde o privremeno oduzetim predmetima)

Policijski službenik Pritvorski nadzornik

M. P.

(vlastoručni potpis i broj službene značke) (vlastoručni potpis i broj službene značke)

Postupak s privremeno oduzetim predmetima:

a) privremeno oduzete predmete dana _______ godine u ________ sati na čuvanje je preuzeo: ______________________________

__________________________________________________.

(ime i prezime, naziv poduzeća – ustanove)

(potpis osobe koja je predala predmete na čuvanje i datum predaje)

M. P.

(potpis osobe koja je preuzela predmete)

b) privremeno oduzeti predmeti vraćeni su _________________

(ime i prezime)

______________ dana ________________ godine u ____ sati.

(potpis osobe koja je vratila predmete)

(potpis osobe koja je preuzela predmete)

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA _______________

________________________________

Broj: ____________________________

________________________________

(mjesto i datum)

Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008 i 76/2009) i članka 13. stavka 4. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici pritvorski nadzornik

__________________________________________________

(ime i prezime)

dana____________ godine, u______ sati, u prostorijama ________________________________________________________,

(naziv ustrojstvene jedinice)

mjesto___________________ ulica broj __________________

sastavlja:

PRITVORSKI ZAPISNIK

1. Uhićenik: _____________________________, ime i prezime

(ime i prezime, nadimak ako ga ima)

roditelja _______________ djevojačko obiteljsko ime majke ____________, rođen u __________, s mjestom stanovanja _________, dan mjesec i godina rođenja ________ po narodnosti___________, državljanin __________, po zanimanju ______, po zvanju ________, zaposlen _______, završio školu ___________ OIB ___________, Obiteljske prilike ____________________________________________________________

Vojni čin ___________, je li odlikovan _______, imovnog stanja __________,

Je li, kad i zašto je osuđivan _____________________________

je li i kad izrečenu kaznu izdržao _________________________

vodi li se protiv njega postupak za drugo kazneno djelo ________

ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik ______________

2. Uhićenje su obavili policijski službenici _____________________________________________________________________

(naziv ustrojstvene jedinice policije)

Dana ________ godine u _______ sati, u mjestu ____________

zbog postojanja osnove sumnje da je počinio kazneno djelo: ________________________________________________________

3. PRIVREMENO ODUZETI PREDMETI

3.1. Prilikom uhićenja od uhićenika su privremeno oduzeti sljedeći predmeti:

a) koji su predani na čuvanje pritvorskom nadzorniku o čemu je sačinjen poseban Zapisnik;

b) koji nisu dostavljeni pritvorskom nadzorniku:

____________________________________________________________________________________________________

(obrazložiti postupak s predmetom i mjesto gdje je predmet pohranjen)

3.2. Prilikom pretrage koju je naložio pritvorski nadzornik kod uhićenika su pronađeni i privremeno oduzeti sljedeći predmeti: _____________________________________________________

O čemu je izdana potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: ___________________________________.

4. Uhićenik je prema odredbama članka 7. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku i članka 108. istog Zakona upoznat s:

– razlozima uhićenja,

– pravom da nije dužan iskazivati,

– pravom na stručnu pomoć branitelja kojeg može sam izabrati,

– pravom da se na njegov zahtjev o uhićenju izvijesti njegova obitelj ili druga osoba koju on odredi,

– pravom da se na njegov zahtjev o uhićenju izvijesti veleposlanstvo /konzulat države čiji je državljanin,

– pravom da zahtijeva uskraćivanje podataka o njegovu uhićenju državi čiji je državljanin,

– pravom azilanta, tražitelja azila ili osobe koja je izrazila namjeru za podnošenje zahtjeva za azil da se na njegov zahtjev ne izvijesti veleposlanstvo/konzulat države čiji je državljanin.

5. Na temelju članka 109. stavak 3 Zakona o kaznenom postupku. pritvorski nadzornik je dana ______ godine, u ______sati putem _______ obavijestio ________ državnog odvjetnika o prijamu uhićenika, kojom prilikom je državni odvjetnik:

a) naložio da se uhićenika odmah pusti na slobodu,

Uhićenik je dana _______ godine, u _______sati, pušten na slobodu.

b) nije naložio da se uhićenik pusti na slobodu.

Zapisnik dovršen dana_______________ godine u _______sati

Uhićenik osobnim potpisom potvrđuje da je dana ________ godine u _______sati upoznat s pravima.

__________________

Potpis uhićenika

Pritvorski nadzornik

______________

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA _______________

________________________________

Broj: ____________________________

________________________________

(mjesto i datum)

Na temelju članka 17. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom u pritvorskoj policijskoj jedinici te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, pritvorski nadzornik _____________________________________sastavlja:

OSOBNIK PRITVORENIKA

1. Uhićenik ________________________________________,

(ime i prezime, nadimak ako ga ima)

ime i prezime roditelja ________________________________

djevojačko obiteljsko ime majke_________, rođen u __________, sa mjestom stanovanja _________, dan mjesec i godina rođenja ____________ po narodnosti___________, državljanin _______, OIB _________,

ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik ______________

2. Na temelju članka 110. Zakona o kaznenom postupku pritvorski nadzornik naložio je pretragu uhićenika, koju su obavili policijski službenici ____________________________________________________________________________________________________

Pretraga je započeta u _________sati i dovršena u ________sati.

Prilikom pretrage kod uhićenika:

a) nisu pronađeni predmeti koje je potrebno privremeno oduzeti

b) pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti o čemu je uhićeniku izdana Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj:_____________

3. Zdravstveno stanje uhićenika:

a) neposredno opažanje pritvorskog nadzornika:

– Uhićenik nema vidljivih ozljeda na tijelu

– Uhićenik ima vidljive ozljede na tijelu u vezi s kojima izjavljuje: __________________________________________________

(mjesto, vrijeme, okolnosti i način nastanka ozljeda)

b) uhićenik:

– izjavljuje da nema zdravstvenih tegoba

– žali se na bolove ili druge tegobe ___________________________________________________________________

(dio tijela i jačina bola ili tegobe)

– izjavljuje da boluje od _______________________________________________________________________________

(akutne, kronične, zarazne, duševne i dr. bolesti)

– izjavljuje da koristi terapiju, __________________________________________________________________________

(datum i vrijeme posljednjeg uzimanja lijekova, vrstu lijekova, način uzimanja, učestalost uzimanja lijekova)

c) uhićenik:

– ne posjeduje liječničku dokumentaciju o bolesti

– posjeduje liječničku dokumentaciju o bolesti

d) medicinska pomoć pružena je uhićeniku

– prije dovođenja u prostorije pritvorske policijske jedinice

– u prostorijama pritvorske policijske jedinice

– u medicinskoj ustanovi ___________________________

– uhićenik je zadržan na liječenju u medicinskoj ustanovi ______________________________________________________

e) podaci o zatraženim dodatnim liječničkim pregledima i dodatnim lijekovima i sl. _________________________________

4. Nakon upoznavanja s pravima uhićenik je:

– pozvao branitelja _______________________________

(ime, prezime i adresa)

koji je u prostorije organizacijske jedinice policije pristupio dana _________________________ u _________ sati;

– odbio pravo na branitelja;

– zatražio da se o njegovom uhićenju obavijesti ___________

__________________________________________________

(ime i prezime)

iz ______________________________ koji je obaviješten putem ________________ dana ______________ u __________sati;

– nadležno tijelo socijalne skrbi radi poduziman je mjera za zbrinjavanje djece i drugih članova obitelji uhićenika o kojima se on brine što je učinjeno dana _______________ u _______sati.

– zatražio da se o njegovom uhićenju obavijesti Konzulat / Veleposlanstvo _____________ koji je obaviješten putem _______ dana _________ u ____________sati;

– odbio da se o njegovom uhićenju obavijesti:

– obitelj,

– konzulat/veleposlanstvo

5. Uhićenik je razgovor s braniteljem _______, obavio dana _______ godine u vremenu od _______ do _______.

6. Uhićenik je razgovor s konzularnim i diplomatskim predstavnicima svoje države____________, obavio dana ___________ godine u vremenu od ______________ do _________________.

7. Nakon prijama uhićenika pritvorski nadzornik naložio je rukovoditelju pritvorske policijske jedinice sljedeći postupak prema uhićeniku:

__________________________________________________

__________________________________________________

(ukratko sadržaj danih naloga)

8. Po odobrenju pritvorskog nadzornika:

dana_____________ godine, u vremenu od ____ do ____sati u prostorijama pritvorske policijske jedinice policijski službenici:

__________________________________________________

__________________________________________________

(imena i prezimena policijskih službenika i naziv ustrojstvene jedinice policije)

obavili su obavijesni razgovor s uhićenikom.

9. Nadležni državni odvjetnik:

a) u roku od 10 sati od prijama uhićenika nije ispitao uhićenika pa je isti pušten na slobodu dana ___________ u ____________ sati.

b) u roku od 10 sati od prijama uhićenika ispitao je uhićenika te je naložio da se.

1. uhićenika pusti na slobodu,

– uhićenik pušten na slobodu dana _________ u sati ________.

2. nije naložio da se uhićenika pusti na slobodu.

10. Uhićenik je:

a) pušten na slobodu jer u Zakonom propisnom roku (članak 109. stavak 4. ZKP-a) nadležni državni odvjetnik

nije rješenjem odredio pritvor o čemu je pritvorski nadzornik dana ____ godine, u _______sati, putem _____________________izvijestio____________________________državnog odvjetnika

(naziv nadležnog višeg)

u _________________________________________;

b) nije pušten na slobodu jer je _______________ državni odvjetnik dana________ godine, u ____sati, Rješenjem broj: ___________ od ________________ godine, odredio pritvor nad pritvorenikom u trajanju od ____________ sati, a rješenje je pritvoreniku uručeno dana _____________ godine, u ____sati.

Pritvorenik:

– nije uložio žalbu na rješenje

– je dana ________ godine, u _____sati uložio žalbu na rješenje.

11. Rješenjem:

a) suca istrage broj: _________ od ______ ukinut je pritvor po rješenju državnog odvjetnika, a pritvorenik je dana ________________ u __________ sati pušten na slobodu.

b) državnog odvjetnika broj: _________ od ________ ukinut je pritvor, a pritvorenik je dana _________ u ________ sati pušten na slobodu.

12. Po nalogu državnog odvjetnika pritvorenik je doveden sucu istrage ________ suda u _________ dana _____ godine u _____ sati, koji je:

a) rješenjem broj: ________ od _____ godine, produljio pritvor u trajanju od _____ sati,

b) rješenjem broj: _______ od ______ godine, pustio ga na slobodu.

13. Rješavajući po žalbi na pritvor vijeće nadležnog suda je rješenjem broj: _______ od _______ ukinulo rješenje o pritvoru pa je pritvorenik dana_______ sati _____________ pušten na slobodu.

14. Po nalogu državnog odvjetnika _______ pritvorenik je doveden sucu istrage dana _________________ u _______ sati koji je:

a) pustio na slobodu,

b) odredio istražni zatvor,

c) produljio pritvor do 12 sati.

15. Na temelju rješenja suca istrage broj: _______ od _______ pritvorenik je doveden sucu istrage dna ________ u ____ sati koji je pritvorenika:

a) pustio na slobodu,

b) odredio mu istražni zatvor.

16. Prilikom puštanja na slobodu pritvoreniku su vraćeni sljedeći predmeti: ____________________________________________________________________________________________

17. Predmeti privremeno oduzeti od pritvorenika:

a) koji mu nisu vraćeni prilikom puštanja na slobodu,

b) koji se dovodi sucu istrage

dostavljeni su ili predani: _________________________________________________________________________________.

(nadležnom državnom odvjetniku ili sucu istrage)

18. Za vrijeme trajanja pritvora pritvoreniku je osiguran dnevni odmor:

– dana_________ godine u trajanju od _____ do ____ sati,

– dana_________ godine u trajanju od _____ do ____ sati,

– dana_________ godine u trajanju od _____ do ____ sati,

19. Na temelju članka 208. Stavka 4. Zakona o kaznenom postupku po odobrenju ________ suca istrage dana______ godine, u ____sati policijski službenici u prisutnosti suca istrage __________ ili branitelja _____________________________________________________________________________________________

(imena i prezimena policijskih službenika i naziv ustrojstvene jedinice policije)

obavili su obavijesni razgovor s pritvorenikom koji je završen dana__________________ godine u ______ sati.

20. Zapažanja pritvorskog nadzornika prilikom obavljanja nadzora i upute date rukovoditelju pritvorske policijske jedinice u vezi s postupkom prema pritvoreniku ______________________________________________________________________________

(kratak sadržaj zapažanja i danih uputa)

21. Podaci o izvanrednim događajima ________________________________________________________________________

(odbijanje hrane, lijekova, oštećenje imovine, prosvjed, nezgode, samoozljeđivanje pritvorenika)

______________________________________________________________________________________________________________ napad drugih pritvorenika, napad pritvorenika na policijske službenike ili druge pritvorenike, pokušaj bijega, bijeg i sl.)

Osobnik pritvorenika zaključen je dana ___________ godine, u _____ sati.

22. Podaci o pritvorskim nadzornicima:

– ______________________________ početak smjene u ____

(ime i prezime pritvorskog nadzornika)

sati, završetak smjene u _____________ sati,

– ______________________________ početak smjene u ____

(ime i prezime pritvorskog nadzornika)

sati, završetak smjene u _____________ sati,

Pritvorski nadzornik

M.P. _________________

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA _______________

________________________________

Broj: ____________________________

________________________________

(mjesto i datum)

Na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008 i 76/2009) i članka 19. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici pritvorski

nadzornik ____________________________________________________________________________________________

(ime i prezime)

dana ____________ godine u ____ sati, u prostorijama __________________________________________________________,

(naziv ustrojstvene jedinice)

mjesto_____________ ulica i broj _______________________

od pritvorenika:

___________________________, ime i prezime roditelja ____

(ime i prezime, nadimak ako ga ima)

djevojačko obiteljsko ime majke__________, rođen u _______, sa mjestom stanovanja ___________, dan mjesec i godina rođenja ___________ po narodnosti __________, državljanin __________, OIB __________,

zaprimio je:

IZJAVU O ŽALBI NA RJEŠENJE O PRITVORU

broj: ___________________ od ____________ godine, izdano od __________________________________________________________________________________________________.

(naziv tijela koje ga je izdalo)

(tekst izjave) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dovršeno u _______ sati.

Izjavu dao: Pritvorski nadzornik:

________________ ___________________

Napomena: Izjava se bez odgode dostavlja nadležnom tijelu.