Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

NN 88/2009 (22.7.2009.), Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

88 22.07.2009 Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2174

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 67/2008), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove produljenja valjanosti prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i/i izvanredni tehnički pregled:

a) opći dio

1.

Moped, motocikl ili laka prikolica

84,37

2.

Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor

138,91

3.

Autobus ili teretni automobil

223,27

b) posebni dio

(ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)

4.

Vozilo s dizelskim motorom

93,40

5.

Vozilo s BEZ-KAT motorom

48,26

6.

Vozilo s REG-KAT motorom

90,65

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7.

Moped, motocikl

48,26

8.

Osobni automobil

66,31

9.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo

111,84

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10.

Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom)

555,25

11.

Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

917,44

12.

Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

446,56

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13.

Poslovi koji prethode registraciji i produljenju valjanosti prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste)

41,99

14.

Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu)

16,56

15.

Produljenje valjanosti prometne dozvole

41,99

16.

Popunjavanje registracijskog lista

31,39

17.

Izdavanje registracijskih pločica

20,80

18.

Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole ili knjižice vozila

47,09

19.

Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

20,80

Ostale naknade:

20.

Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan

60,43

21.

Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.)

45,13

22.

Utiskivanje broja šasije na vozilo

90,65

23

Izdavanje potvrde i probnih pločica

51,41

24.

Naljepnica – znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda

6,89

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 155/2008).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-45032-2009.

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.