Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

NN 89/2009 (24.7.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2250

Na temelju članka 15. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 110/08) točke 13., 14. i 15. mijenjaju se i glase:

»13. zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu:

– stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode,

– zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima, sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka;

14. zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu:

– stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade, sa centralnom pripremom potrošne tople vode, sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije, centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka,

– zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna postrojenja, ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene u točki 13. ovoga stavka;

15. alternativni sustavi opskrbe energijom jesu na primjer:

– decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore,

– kogeneracija i trigeneracija,

– sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja,

– dizalice topline

– kondenzacijski i niskotemperaturni kotlovi

– drugi sustavi s povratom topline.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom može se ovlastiti pravna osoba koja:

– je registrirana za projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl.,

– ima najmanje jednu osobu koja provodi radnje i postupke energetskog certificiranja zgrade i koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

Sve osobe koje u ovlaštenoj pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka provode radnje i postupke energetskog certificiranja zgrade moraju:

– imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke odnosno da imaju završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,

– imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja, odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, provođenja energetskih pregleda zgrade, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi,

– uspješno završiti Program osposobljavanja propisan u Prilogu 4.A. ovoga Pravilnika – Modul 1,

– biti zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

Ovlaštena pravna osoba imenuje jednu osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka koja u njezino ime potpisuje energetske certifikate zgrada (u daljnjem tekstu: imenovana osoba). Imenovana osoba supotpisuje i izvještaje o energetskim pregledima zgrada provedenim u ovlaštenoj pravnoj osobi.

Za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom osim pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka može se ovlastiti i fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka i ovlaštena fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka osim provođenja energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom mogu provoditi i sve energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom može se ovlastiti pravna osoba koja ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika s time da je najmanje jedna od osoba koja provodi radnje i postupke energetskog certificiranja zgrade zaposlena kod pravne osobe uspješno završila Program osposobljavanja propisan u Prilogu 4.B. ovoga Pravilnika – Modul 2.

Imenovana osoba koja potpisuje energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i supotpisuje izvještaje o energetskom pregledu takvih zgrada, osim uvjeta iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika mora uspješno završiti i Program osposobljavanja propisan u Prilogu 4.B. ovoga Pravilnika – Modul 2.

Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka osim provođenja energetskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenja energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom može provoditi i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu u kojemu ima najmanje jednu osobu zaposlenu u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme koja ispunjava uvjete iz članka 9. stavak 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom može se ovlastiti fizička osoba koja ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika i koja je uspješno završila Program osposobljavanja propisan u Prilogu 4.B. ovoga Pravilnika – Modul 2, i koja je:

– strojarske struke, za energetske preglede u dijelu u kojem se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade,

– elektrotehničke struke, za energetske preglede u dijelu u kojem se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade,

– elektrotehničke ili strojarske struke, za energetske preglede u dijelu u kojem se odnosi na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.

Energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite mogu provoditi sve ovlaštene osobe iz članka 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Osobe koje provode radnje i postupke energetskog certificiranja zgrade svojim potpisom potvrđuju istinitost i točnost podataka na izdanom energetskom certifikatu zgrade, izvještaju o energetskom pregledu zgrade.«

Članak 6.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, dužna je provođenje dijela energetskog pregleda koji se odnosi na:

– strojarski dio tehničkog sustava zgrade,

– elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade, ili

– sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade,

povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavaka 1. ovoga Pravilnika ako sama nema zaposlene osobe koje ispunjavaju te uvjete.«

Članak 7.

U članku 32. stavku 1. podstavku 2. iza broja »7.« dodaje se broj »8.,«.

Članak 8.

U članku 43. stavku 6. broj »2.« zamjenjuje se brojem »4.«, a broj »3.« brojem »5.«.

Članak 9.

U članku 46. stavku 4. riječ »Pravilnika« zamjenjuje se s riječi »članka«.

Članak 10.

U članku 47. stavku 3. se točka na kraju rečenice zamjenjuje zarezom, i dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

»– fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite,

– osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.«.

U članku 47. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Modul 2. obvezno pohađaju:

– fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade, elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade, odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade,

– osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade, elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade, odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade, zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

– osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvještaje o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava, odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.«

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/13

Urbroj: 531-01-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.