Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 89/2009 (24.7.2009.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

89 24.07.2009 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2251

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA

Članak 1.

U članku 52. stavku 3. broj »1.« mijenja se u broj »2.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Obveza prilaganja elaborata iz stavka 1. ovoga članka za zgrade s ploštinom većom od 1000 m2 primjenjuje se šest mjeseci nakon objave Studije primjenjivosti alternativnih sustava na službenim internetskim stranicama ministarstva«.

Članak 2.

U članku 62. stavku 2. podstavku 1. i podstavku 2. mijenjaju se riječi: »30. rujna 2009. godine« u »31. ožujka 2010. godine«.

Članak 3.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/17

Urbroj: 531-01-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.