Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja

NN 89/2009 (24.7.2009.), Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2252

Na temelju članka 45. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA, VRSTAMA I VISINI DODATNIH TROŠKOVA TE NAČINU PLAĆANJA ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina naknada, vrste i visina dodatnih troškova te način plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja.

Članak 2.

Poslovi koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja, a za koje se određuje naknada jesu:

1. organiziranje dopunskog stručnog osposobljavanja radnika te obnove znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja o primjeni mjera zaštite,

2. provođenje provjere znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

3. sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom,

4. dozimetrijska procjena izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša.

Članak 3.

Visina naknade za poslove iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika iznosi 1.000,00 kuna po polazniku.

Članak 4.

Visina naknade za poslove iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika iznosi 400,00 kuna po polazniku.

Članak 5.

Visina naknade za poslove iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika ovisi o vrsti građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i jednaka je stvarnim materijalnim troškovima u svezi s obavljanjem poslova iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Visina naknade za poslove iz članka 2. točke 4. ovoga Pravilnika iznosi 1.000,00 kuna.

Članak 7.

Naknada za poslove iz članka 2. ovoga Pravilnika koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja prihod su državnog proračuna.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-07/32

Urbroj: 534-08-1-7/1-09-05

Zagreb, 15. srpnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.