Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

NN 91/2009 (27.7.2009.), Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA


2299

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« br. 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZRADI NACIONALNOG POPISA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način izrade i razmjene podataka iz nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata (u daljnjem tekstu: Nacionalni popis).

Članak 2.

Nacionalni popis predstavlja sažetak Registra šumskih sjemenskih objekata (u daljnjem tekstu: Registar), a sadržava popis svih šumskih sjemenskih objekata prema kategoriji šumskog reprodukcijskog materijala.

Nacionalni popis je službeni dokument koji izrađuje Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Nacionalni popis dostavlja se na zahtjev Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije u elektronskom obliku (tablica ili podatkovna baza).

Članak 4.

Nacionalni popis sadržava sljedeće podatke:

država

botanički naziv šumske svojte ili križanca

kategorija

provenijencija i/ili registarski broj šumskog sjemenskog objekta iz Registra

lokacija šumskog sjemenskog objekta:

lokalitet ili odobreni naziv

zemljopisna širina

zemljopisna dužina

nadmorska visina

tip šumskog sjemenskog objekta

površina

podrijetlo

podrijetlo neautohtonog šumskog sjemenskog objekta

namjena

napomena

Članak 5.

Nacionalni popis dostavlja se u standardiziranom formatu na obrascu NP-ŠRM koji je u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Upute za ispunjavanje obrasca NP-ŠRM nalaze se u Prilogu 2. i Prilogu 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-07/09-01/06

Urbroj: 538-07-09-01

Zagreb, 13. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

NACIONALNI POPIS ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA

Obrazac: NP-ŠRM

A

B

C

D

Lokacija šumskog sjemenskog objekta

I

J

K

L

M

N

E

F

G

H

Država

Botanički naziv šumske svojte ili križanca

Kategorija

Provenijencija i/ili registarski broj šumskog sjemenskog objekta iz Registra

Lokalitet ili odobren naziv

Zemljopisna širina

Zemljopisna dužina

Nadmorska visina

Tip šumskog sjemenskog objekta

Površina

Podrijetlo

Podrijetlo

neautohtonog šumskog sjemenskog objekta

Namjena

Napomene

PRILOG 2.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE NACIONALNOG POPISA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA

1. Svojte trebaju biti navedene abecednim redom (stupac B) i unutar svake svojte po kategorijama (stupac C) počevši od poznato podrijetlo, nakon čega slijedi selekcioniran, kvalificiran i testiran.

Unutar kategorije kvalificiran poredak mora biti sjemenska plantaža, roditeljska stabla, klon i klonska smjesa dok unutar kategorije testiran sjemenska sastojina prethodi sjemenskoj plantaži.

2. Različiti stupci se popunjavaju prema Standardiziranom poretku i označavanju podataka Nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata.

3. Stupac B se popunjava sukladno kraticama navedenim u Prilogu 3.

Standardizirani poredak i označavanje podataka Nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

STUPAC
NACIONALNOG POPISA NAVEDEN U PRILOGU 1.

VRSTA PODATAKA

INFORMACIJA O POPUNJAVANJU

A

Kratica

Kratica države (HR)

B

Kratica

Vidi Prilog 3. Varijetete svojte Pinus nigra i roda

Populus treba navesti u stupcu N

C

Oznaka

– Poznato podrijetlo: 1

– Selekcioniran: 2

– Kvalificiran: 3

– Testiran (Genetska provjera/komparativni testovi/privremeno odobren – 4

treba navesti u stupcu N):

D

Identifikacijski kod provenijencije/registarski broj šumskog sjemenskog objekta

Za sjemenske izvore i sjemenske sastojine:

Identifikacijski kod provenijencije i/ili registarski broj šumskog sjemenskog objekta

Za kategoriju kvalificiran i testiran:

Samo registarski broj šumskog sjemenskog objekta

E

Tekst

Naziv lokaliteta za sjemenski izvor, sjemensku sastojinu, sjemensku plantažu, roditeljska stabla ili ukoliko to nije primjereno npr. kod klonova i klonskih smjesa njihov odobren naziv

F

Stupnjevi i minute

Izraženo u decimalnom obliku - na primjer 56º31’N se upisuje kao 56.31N; točno ili raspon.

G

Stupnjevi i minute

Izraženo u decimalnom obliku; točno ili raspon; istočno ili zapadno od Greenwicha.

H

Metara

Točno ili raspon

I

Oznaka

Sjemenski izvor: 1

Sjemenska sastojina: 2

Sjemenska plantaža: 3

Roditeljska stabla: 4

Klon: 5

Klonska smjesa: 6

J

Hektari

Za mješovite sastojine, stvarna površina sjemenskih stabala svojte.

Ukoliko to nije primjereno, navodi se broj stabala popraćen sa slovom T.

K

Oznaka

Autohtono: 1

Neautohtono: 2

Nepoznato: 3

L

Tekst

Podrijetlo šumskog sjemenskog objekta se navodi ukoliko je označen kao neautohton u stupcu K.

M

Oznaka

Šumarstvo: 1

Druga određena namjena (navodi se u stupcu N): 2

N

Tekst

Ostali podaci (vidi također stupce B, C i M)

Ukoliko neki stupac ne treba popuniti, upisat će se NP (ne popunjava se), kako bi ga se razlikovalo od slučaja u kojem ostaje prazno zbog nedostatka podataka.

Stupce F, G, H i J ne treba popuniti za šumske sjemenske objekte tipa: roditeljska stabla, klon ili klonska smjesa.

PRILOG 3.

Kratice botaničkih naziva svojti šumskog drveća i križanaca koje se koriste za stupac B Nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

Botanički naziv

var./sp.

Kratica

Abies alba Mill.

aal

Abies cephalonica Loud.

ace

Abies grandis Lindl.

agr

Abies pinsapo Boiss.

api

Acer platanoides L.

apl

Acer pseudoplatanus L

aps

Alnus glutinosa Gaertn.

agl

Alnus incana Moench.

ain

Betula pendula Roth.

bpe

Betula pubescens Ehrh.

bpu

Carpinus betulus L.

cbe

Castanea sativa Mill.

csa

Cedrus atlantica Carr.

cat

Cedrus deodara G. Don.

cde

Cedrus libani A. Richard

cli

Cupressus sempervirens L.

var. pyramidalis

var. horizontalis

cse

Fagus sylvatica L.

fsy

Fraxinus angustifolia Vahl

fan

Fraxinus excelsior L.

fex

Juglans nigra L.

jni

Larix decidua Mill.

lde

Larix xeurolepis Henry

leu

Larix kaempferi Carr.

lka

Larix sibirica Ledeb.

lsi

Picea abies Karts.

pab

Picea sitchensis Carr.

psi

Pinus brutia Ten.

pbr

Pinus canariensis C. Smith

pca

Pinus cembra L.

pce

Pinus contorta Loud.

pco

Pinus halepensis Mill.

pha

Pinus leucodermis Antoine

ple

Pinus nigra Arnold

var. austriaca

var. dalmatica

var. calabrica

var. corsicana

var. maritima

var. clusiana

pni

Pinus pinaster Ait.

ppa

Pinus pinea L.

ppe

Pinus radiata D. Don

pra

Pinus sylvestris L.

psy

Populus spp.

i umjetni križanci između ovih vrsta

alba

canadensis

nigra

tremula

itd.

pop

Prunus avium L.

pav

Pseudotsuga menziesii Franco

pme

Quercus cerris L.

qce

Quercus ilex L.

qil

Quercus petraea Liebl.

qpe

Quercus pubescens Willd.

qpu

Quercus robur L.

f. tardiflora

qro

Quercus rubra L.

qru

Quercus suber L.

qsu

Robinia pseudoacacia L.

rps

Salix spp.

i umjetni križanci između ovih vrsta

alba

fragilis

matsudana

sal

Taxodium distichum (L.) Rich.

tdi

Tilia cordata Mill.

tco

Tilia platyphyllos Scop.

tpl

Tilia tomentosa Moench.

tto

Ulmus minor Mill.

umi

[1] Pravilnikom o izradi Nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1597/2002.