Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

NN 91/2009 (27.7.2009.), Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

91 27.07.2009 Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2300

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« br. 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE ODREĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak kojim se zabranjuje stavljanje na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala za koji se utvrdi da bi mogao štetno utjecati na fenotipske ili genotipske osobine šumskih sastojina, šumskih sjemenskih objekata, okoliša, genetskih izvora, biološku raznolikost ili ljudsko zdravlje, te dokumentacija koja mora biti priložena uz zahtjev.

Članak 2.

Zahtjev za zabranu stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Zahtjev iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi se Europskoj komisiji.

Članak 4.

U zahtjevu se moraju navesti razlozi zbog kojih se smatra da je potrebno zabraniti stavljanje na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sve dostupne prateće informacije i isprave, a posebice:

karte i pojedinosti o provenijenciji ili podrijetlu šumskog reprodukcijskog materijala,

dokumentaciju koja iskazuje razlike u njihovim klimatskim i ekološkim odnosima:

podatke o svojtama koje rastu na području ili dijelu područja: da li su od prirode ili su unesene,

karte i identifikacijski kod provenijencije ili registarski broj šumskog sjemenskog objekta iz Registra šumskih sjemenskih objekata (u daljnjem tekstu: Registar) za koji se podnosi zahtjev,

označeno područje ili dio područja za koji se podnosi zahtjev,

klimatske podatke o provenijenciji ili šumskom sjemenskom objektu, odnosno označenom području ili dijelu područja za koji se podnosi zahtjev:

ukupna godišnja količina oborina (mm),

količina oborina (mm) po mjesecima u vrijeme vegetacije,

temperatura:

prosječna godišnja temperatura (°C),

prosječno najhladniji mjesec (°C),

prosječno najtopliji mjesec (°C).

duljina trajanja vegetacije (dani s temperaturom iznad 5°C).

ekološki podaci o provenijenciji ili šumskom sjemenskom objektu, odnosno označenom području ili dijelu područja za koji se podnosi zahtjev:

raspon nadmorske visine,

glavne geološke podloge,

prevladavajući tipovi tala.

rezultate pokusa ili znanstvenih istraživanja ili rezultate dobivene iz šumarske prakse, koji iskazuju zašto materijal nije pogodan za stavljanje na tržište na cijelome području ili dijelu područja,

pojedinosti o pokusima (nacrt, postupak procjene i analiza podataka) koji moraju biti provedeni na odgovarajućim staništima i u skladu sa zahtjevima za sve testove pri odobravanju šumskog reprodukcijskog materijala u kategoriji »testiran«, te podatke o osobama koje su provele pokuse i jesu li rezultati recenzirani ili objavljeni,

uz rezultate znanstvenih istraživanja moraju se priložiti i pojedinosti o istraživanju (nacrt, izvori podataka, postupak procjene i rezultati izmjera),

uz rezultate šumarske prakse moraju se priložiti informacije i dokumentacija o preživljavanju, te rastu i razvoju šumskog reprodukcijskog materijala.

Članak 5.

Uz zahtjev, u kategorijama »poznato podrijetlo« ili »selekcioniran« iz šumskog sjemenskog objekta tipa sjemenski izvor ili sjemenska sastojina, Ministarstvo mora priložiti ocjenu njegove neprikladnosti izrađenu temeljem podataka o provenijenciji.

Članak 6.

Uz zahtjev, u kategorijama »kvalificiran« ili »testiran« iz šumskog sjemenskog objekta tipa sjemenska plantaža, roditeljska stabla, klon ili klonska smjesa, Ministarstvo mora priložiti ocjenu njegove neprikladnosti izrađenu temeljem podataka o pojedinačnom šumskom sjemenskom objektu.

Članak 7.

Uz podatke navedene u Nacionalnom popisu šumskih sjemenskih objekata, na zahtjev je potrebno priložiti:

• kriterije selekcije sastavnih dijelova šumskog sjemenskog objekta,

• omjer sastavnih dijelova šumskog sjemenskog objekta,

• podatke o provenijenciji iz koje potječu sastavni dijelovi šumskog reprodukcijskog materijala korištenog u šumskom sjemenskom objektu.

Članak 8.

Druge države članice Europske unije u obvezi su na zahtjev Ministarstva dostaviti karte i podatke o klimatskim i ekološkim uvjetima provenijencije iz koje potječe šumski reprodukcijski materijal čije stavljanje na tržište Republika Hrvatska želi zabraniti.

Članak 9.

U trenutku podnošenja zahtjeva iz članka 2. ovoga Pravilnika, Ministarstvo je u obvezi presliku zahtjeva dostaviti i državi članici Europske unije iz koje je šumski reprodukcijski materijal podrijetlom ili u kojoj se nalazi provenijencija šumskog reprodukcijskog materijala za koji se podnosi zahtjev.

Država članica Europske unije iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je u roku od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva, dostaviti Europskoj komisiji obavijest o svome stavu na predmetni zahtjev. Ako postoje opravdani razlozi, Europska komisija može na zahtjev države članice Europske unije produljiti taj rok.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 321-07/09-01/05

Urbroj: 538-07-09-01

Zagreb, 13. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1] Pravilnikom o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1602/2002.