Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave

NN 91/2009 (27.7.2009.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave

91 27.07.2009 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2301

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« br. 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA INFORMACIJSKE ISPRAVE[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način korištenja informacijske isprave prilikom stavljanja šumskog reprodukcijskog materijala na tržište, te nadležno tijelo koje izdaje informacijsku ispravu.

Članak 2.

Informacijska isprava službeni je dokument koji potvrđuje porijeklo šumskog reprodukcijskog materijala i vjerodostojnost podataka navedenih na deklaraciji dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: dobavljač).

Članak 3.

1) Informacijska isprava izdaje se za sav šumski reprodukcijski materijal iz Republike Hrvatske koji dobavljač upisan u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala stavlja na tržište u države članice Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, informacijska isprava može se izdati i za šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište u treće zemlje, ako službeno tijelo treće zemlje u koju se šumski reprodukcijski materijal stavlja na tržište to zatraži.

Članak 4.

Službeno tijelo Republike Hrvatske izrađuje i dostavlja informacijsku ispravu nadležnom službenom tijelu države iz članka 3. ovoga Pravilnika u kojoj se šumski reprodukcijski materijal stavlja na tržište.

Članak 5.

Dobavljač je u obvezi najkasnije 5 dana nakon stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala iz Republike Hrvatske u države iz članka 3. ovoga Pravilnika pismeno obavijestiti Službeno tijelo Republike Hrvatske, te priložiti izvornik ili presliku deklaracije šumskog reprodukcijskog materijala koji je stavljen na tržište.

Članak 6.

1) Službeno tijelo Republike Hrvatske je po primitku obavijesti dobavljača o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala u obvezi provjeriti podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika i izraditi informacijsku ispravu.

2) Službeno tijelo Republike Hrvatske može od dobavljača zatražiti i dodatnu dokumentaciju potrebnu za izradu informacijske isprave šumskog reprodukcijskog materijala koji je stavljen na tržište i/ili izvršiti terenski uvid kod dobavljača.

Članak 7.

1) Službeno tijelo Republike Hrvatske je u obvezi službenome tijelu države iz članka 3. ovoga Pravilnika, u koju je šumski reprodukcijski materijal stavljen na tržište, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 3 mjeseca nakon obavljenog stavljanja na tržište dostaviti informacijsku ispravu.

2) Službeno tijelo Republike Hrvatske informacijsku ispravu može dostaviti putem pošte, telefaksa, elektroničke pošte ili na neki drugi elektronski način.

3) Službeno tijelo Republike Hrvatske je u obvezi izraditi i voditi očevidnik izdanih informacijskih isprava.

4) Službeno tijelo Republike Hrvatske informacijsku ispravu dostavlja na obrascu INFODOC koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

U slučaju kada službeno tijelo države u kojoj je šumski reprodukcijski materijal iz Republike Hrvatske stavljen na tržište, zatraži dodatne informacije, povrh onih navedenih u informacijskoj ispravi, Službeno tijelo Republike Hrvatske je u obvezi na svaki mogući način pružiti pomoć u prikupljanju i dostavi tih informacija.

Članak 9.

Ako je službenom tijelu države iz članka 3. ovoga Pravilnika u okviru inspekcijskog nadzora potrebna informacija, uzorak ili dokaz koji je moguće prikupiti jedino u Republici Hrvatskoj, Službeno tijelo Republike Hrvatske je na temelju dostavljenog zahtjeva u obvezi na svaki mogući način pružiti pomoć u prikupljanju i dostavi tih informacija, uzoraka ili ostalih dokaza.

Članak 10.

Ako se u bilo kojem trenutku pojavi sumnja u vjerodostojnost šumskog reprodukcijskog materijala, Službeno tijelo Republike Hrvatske u obvezi je surađivati sa službenim tijelima drugih država iz članka 3. ovoga Pravilnika kako bi se problemi riješili u najkraćem mogućem vremenskom periodu.

Članak 11.

Ako Službeno tijelo Republike Hrvatske utvrdi da je dobavljač proslijedio bilo koju nepotpunu ili netočnu informaciju iz ovoga Pravilnika, u obvezi je o tome odmah obavijestiti službeno tijelo države(a) u koju(e) je šumski reprodukcijski materijal iz Republike Hrvatske stavljen na tržište.

Članak 12.

Službeno tijelo Republike Hrvatske u obvezi je u najkraćem mogućem roku obavijestiti državnog šumarskog inspektora ako:

– utvrdi nepotpunost ili netočnost informacija ili deklaracije koju je izdao dobavljač prilikom stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala,

– posumnja u potpunost ili točnost informacija ili deklaracije koju je izdao dobavljač prilikom stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala,

– utvrdi da dobavljač nije obavijestio Službeno tijelo Republike Hrvatske o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala u roku 5 dana od dana stavljanja na tržište,

– ako dobavljač na bilo koji način odbije suradnju sa Službenim tijelom Republike Hrvatske.

Članak 13.

Službeno tijelo Republike Hrvatske u obvezi je preslike informacijskih isprava zaprimljenih od službenih tijela drugih država dostaviti Ministarstvu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/07

Urbroj: 538-07-09-01

Zagreb, 13. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1598/2002.