Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi

NN 91/2009 (27.7.2009.), Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA


2302

Na temelju članka 40. stavka 12. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PREGLEDU ŠUMSKOGA REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA KOJI SE UVOZI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način obavljanja pregleda šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi, način i rok prijave za pregled, slučajeve u kojima se mora najaviti prispijeće pošiljke, način i rok najave prispijeća pošiljke, te način potvrđivanja da je pregled šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi obavljen.

Članak 2.

(1) Dobavljači šumskog reprodukcijskog materijala obvezni su fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu (mjestu ulaska) odmah po prispijeću pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi podnijeti prijavu za njegov pregled. Prijava se podnosi za uredovnog vremena fitosanitarne inspekcije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, šumski reprodukcijski materijal koji prispije poštom ili ga unose putnici ili osoblje prijevoznih sredstava prijavljuje za pregled carinska služba.

(3) Prijava za pregled iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, na Obrascu 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz prijavu se prilažu podrobni podaci o šumskom reprodukcijskom materijalu koji se uvozi na Obrascu 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, te svi dokumenti koji moraju pratiti reprodukcijski materijal. Prijava, uključujući i dokumente koji moraju pratiti šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi, podnosi se u dva jednaka primjerka.

Članak 3.

(1) Kad se šumski reprodukcijski materijal namjerava uvesti u Republiku Hrvatsku preko ulaznoga graničnog prijelaza na kojem fitosanitarna inspekcija nije stalno nazočna, već se pregled obavlja na poziv, dobavljači šumskog reprodukcijskog materijala su obvezni najkasnije jedan radni dan prije, osobno ili telefonom, nadležnom fitosanitarnom inspektoru najaviti prispijeće pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ne mora se najaviti prispijeće pošiljke šumskog reprodukcijskog materijala ako je posrijedi poštanska pošiljka ili ako šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi unosi putnik ili osoblje prijevoznih sredstava.

Članak 4.

(1) Pregledom šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi provjerava se:

1. je li dobavljač šumskog reprodukcijskog materijala upisan u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, za djelatnost uvoza,

2. je li za šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi izdano odobrenje za uvoz,

3. prati li šumski reprodukcijski materijal, koji se uvozi, dokument koji je izdalo nadležno službeno tijelo u državi izvoznici, a kojim se jamči da je šumski reprodukcijski materijal jednakovaljan kao šumski reprodukcijski materijal proizveden na teritoriju Republike Hrvatske i u skladu s propisanim uvjetima za šumski reprodukcijski materijal u državi izvoznici,

4. je li dokument iz podstavka 3. ovoga stavka izdalo nadležno službeno tijelo zemlje izvoznice,

5. prati li šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi dokument dobavljača iz države izvoznice,

6. je li šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi originalno pakiran i propisno označen.

(2) Dokumentom iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka smatra se:

1. kada je država izvoznica članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD):

– certifikat o provenijenciji (Certificate of Provenance),

2. kada država izvoznica nije članica OECD-a, ali jest članica Europske unije:

– glavna svjedodžba o istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala (Master Certificate),

3. kada je država izvoznica članica OECD-a i Europske unije:

– certifikat o provenijenciji (Certificate of Provenance) ili glavna svjedodžba o istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala (Master Certificate),

4. kada država izvoznica nije članica OECD-a, niti je članica Europske unije:

– glavna svjedodžba o istovjetnosti reprodukcijskog materijala ili drugi službeni certifikat zemlje izvoznice.

Članak 5.

(1) Utvrdi li pregledom šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi, da on udovoljava propisanim zahtjevima za uvoz, fitosanitarni inspektor će dopustiti uvoz šumskog reprodukcijskog materijala i to će svojim potpisom i pečatom potvrditi na Obrascu 1., u dijelu »Potvrda o obavljenom pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala«.

(2) Utvrdi li pregledom da samo dio šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi udovoljava propisanim zahtjevima za uvoz, fitosanitarni inspektor može dopustiti uvoz tog dijela šumskog reprodukcijskog materijala, pod uvjetom da se dio koji udovoljava propisanim zahtjevima za uvoz može jasno odijeliti od dijela koji ne udovoljava tim zahtjevima.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/09

Urbroj: 538-07-09-01

Zagreb, 14. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Obrazac 2.

Prilog Prijavi za pregled šumskog reprodukcijskog materijala broj: Stranica _____ od _____

PODACI O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU KOJI SE UVOZI

Redni broj

Vrsta šumskog reprodukcijskog materijala

Botanički naziv

šumske svojte ili križanca

Kategorija

Broj glavne svjedodžbe ili OECD certifikata

Službeno tijelo
nadležno za nadzor
u zemlji proizvodnje

Broj deklaracije dobavljača zemlje izvoznice

Količina
(kg, komada)

1

2

3

4

5

6

7

8

Mjesto i nadnevak: ______________________________                                                        Potpis i pečat podnositelja prijave: