Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 91/2009 (27.7.2009.), Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

91 27.07.2009 Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2306

Na osnovi članka 103. stavka 4., a u svezi s člankom 131. i 132. točkom 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08.), i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 4/07. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 9. točki 2. riječi: »članka 9.« zamjenjuju se riječima: »članka 10.«.

Članak 2.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Iskaznica iz članka 9. točke 4. ove Odluke izdaje se na rok od:

a) 4 godine:

– osobama iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 4., točke 6. do 8., točke 12., točke 14. do 19. i točke 24. do 26. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon)

– osobama iz članka 9. i 12. Zakona

– djeci osiguranika iz članka 10. stavka 1. Zakona koja su starija od 18 godina ako su na redovnom školovanju, a najduže do navršenih 26 godina života

– članovima obitelji inozemnih osiguranika u zemljama s kojima je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim članovima obitelji osoba osiguranih u Republici Francuskoj

b) 1 godine:

– osobama iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona, korisnicima prava na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske iz članka 6. stavka 1. točke 9. Zakona, osobama iz članka 6. stavka 1. točke 13. i točke 20. do 23. Zakona, te osobama iz članka 11. Zakona

– članovima obitelji osoba osiguranih u Republici Francuskoj, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

– članovima obitelji inozemnih osiguranika u zemljama s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor ili njime nije riješeno pitanje zdravstvene zaštite, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

– strancima u Republici Hrvatskoj koji su osigurani u Zavodu na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

c) 180 dana:

– osobama iz članka 38. stavka 2. i 3. Zakona, a najduže do datuma do kojeg im je priznato pravo na naknadu plaće rješenjem Zavoda.

Članovima obitelji osiguranika iz članka 8. Zakona iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok na koji je izdana i iskaznica osiguraniku po kojem su osigurani, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Osobama iz članka 13. Zakona iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok do kojeg im je rješenjem ureda državne uprave nadležnog za poslove socijalne skrbi priznato pravo na zdravstveno osiguranje, osim u slučaju kad im je to pravo priznato na rok kraći od 180 dana, u kojem slučaju im se ne izdaje iskaznica.

Strancima u Republici Hrvatskoj – korisnicima mirovine iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor i članovima njihovih obitelji, a koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i koji posjeduju važeću potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu predviđenu za osobe koje prebivaju na području druge države ugovornice, iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok do kojeg im je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj od nadležne policijske uprave, osim ako im je privremeni boravak odobren na rok kraći od 180 dana, u kojem slučaju im se ne izdaje iskaznica.

Strancima u Republici Hrvatskoj – članovima obitelji inozemnih osiguranika zaposlenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor, a koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i koji posjeduju važeću potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu predviđenu za osobe koje prebivaju na području druge države ugovornice, iskaznica iz članka 4. ove Odluke izdaje se na rok do kojeg im je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj od nadležne policijske uprave, osim ako im je privremeni boravak odobren na rok kraći od 180 dana, u kojem slučaju im se ne izdaje iskaznica.

Osiguranim osobama iz članka 6. stavka 1. točke 11., članka 7. i članka 38. stavka 1. Zakona ne izdaje se iskaznica, a status osigurane osobe dokazuju ovjerenom tiskanicom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje koja je utvrđena općim aktom Zavoda o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. Odluke riječi: »članka 5. stavka 1. točke 10. do 15.« zamjenjuju se riječima: »članka 6. stavka 1. točke 12. do 17.«, a riječi: »članka 9.« zamjenjuju se riječima: »članka 10.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 3. Odluke riječi: »članka 5. stavka 1. točke 10. do 15.« zamjenjuju se riječima: »članka 6. stavka 1. točke 12. do 17.«, a riječi: »članka 9.« zamjenjuju se riječima: »članka 10.«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/145

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 15. srpnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.