Odluka o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa

NN 91/2009 (27.7.2009.), Odluka o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa

HRVATSKA NARODNA BANKA

2312

Na temelju članka 27., članka 28. stavka 2. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UVJETIMA REDISTRIBUIRANJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za redistribuiranje novčanica i kovanog novca, obveznici primjene Odluke, postupak obrade novčanica i kovanog novca, kategorizacija uređaja za obradu novčanica i kovanog novca, klasifikacija i postupak s novčanicama i kovanim novcem obrađenima na uređajima za obradu, provjera uređaja za obradu novčanica i kovanog novca te kontrola primjene uređaja od strane Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: HNB) i obuka zaposlenika obveznika za postupak ručne obrade novčanica i kovanog novca.

Članak 2.

U smislu ove Odluke pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) Redistribuiranje novčanica i kovanog novca – ponovno izdavanje zaprimljenih novčanica i kovanog novca od strane obveznika kroz obavljanje poslovne djelatnosti.

2) Obrada novčanica i kovanog novca – postupak kontrole količine, autentičnosti i prikladnosti novčanica i kovanog novca za daljnji promet koji obveznik provodi pomoću uređaja za obradu novčanica i kovanog novca.

3) Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca – uređaji kojima rukuju klijenti ili zaposlenici obveznika, s mogućnošću automatske identifikacije i fizičkog razdvajanja sumnjivih i neprikladnih od originalnih i prikladnih novčanica i kovanog novca, bez mogućnosti utjecaja na postupak razdvajanja od strane rukovatelja uređajem.

4) Provjera autentičnosti novčanica i kovanog novca – postupak provjere novčanica i kovanog novca u svrhu izdvajanja sumnjivih primjeraka novčanica i kovanog novca za koje postoji opravdana sumnja da su krivotvorine.

5) Sortiranje novčanica – postupak kontrole autentičnosti i kakvoće novčanica na uređaju za sortiranje, u skladu s utvrđenim standardima HNB-a.

6) Standardi za sortiranje novčanica – kriteriji koje posebnom odlukom propisuje HNB, a primjenjuju se na uređajima za sortiranje u svrhu razdvajanja novčanica prikladnih za daljnji promet (dobre novčanice) od novčanica neprikladnih za daljnji promet (pohabane ili oštećene novčanice).

7) Ručna obrada novčanica i kovanog novca – vizualna provjera autentičnosti novčanica i kovanog novca od strane osposobljenog zaposlenika uz upotrebu opreme za provjeru autentičnosti, te vizualna provjera prikladnosti novčanica i kovanog novca za daljnji promet u skladu s Odlukom o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet (»Narodne novine«, br. 22/2002.).

8) Provjera rada uređaja – postupak provjere načina rada uređaja od HNB-a pri kontroli količine, autentičnosti i sortiranja novčanica i kovanog novca na temelju definirane tehničke procedure.

9) Isplatni bankomati – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate gotovog novca klijentu (neovisno o dodatnim uslugama), koji ne uključuju uređaje za recikliranje novčanica.

10) Uplatni bankomati – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu uplate novčanica, s mogućnošću provjere autentičnosti uplaćenih novčanica, a bez mogućnosti isplate (recikliranja) uplaćenih novčanica.

11) Uređaji za recikliranje novčanica – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu uplate i isplate novčanica, s mogućnošću provjere autentičnosti i prikladnosti novčanica za daljnji promet, s tim da isplaćuju novčanice klasificirane kao originalne i prikladne za daljnji promet, dok zadržavaju novčanice klasificirane kao sumnjive i neprikladne za daljnji promet.

12) Uplatno-isplatne blagajne – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici obveznika, s mogućnošću automatskog brojenja, provjere autentičnosti te sortiranja novčanica na prikladne za daljnji promet i sumnjive novčanice. Istovrsni uređaji kojima rukuju klijenti, a koji imaju mogućnost automatskog brojenja, provjere autentičnosti te sortiranja novčanica na prikladne za daljnji promet i sumnjive novčanice, bit će tretirani kao uplatno-isplatne blagajne.

13) Uređaji za sortiranje – različite vrste uređaja s mogućnošću automatskog brojenja, provjere autentičnosti i sortiranja novčanica i kovanog novca prema prikladnosti za daljnji promet.

14) Uređaji za provjeru autentičnosti – različite vrste uređaja koje automatski broje novčanice i kovani novac i provjeravaju autentičnost te ih razdvajaju na originalne i sumnjive primjerke.

15) Oprema za provjeru autentičnosti novčanica – oprema za pojedinačnu provjeru zaštitnih obilježja na novčanicama kao što su povećala, ultraljubičaste svjetiljke, infracrvene kamere i drugo, a kojom se koriste osposobljeni zaposlenici u postupku ručne obrade novčanica, u svrhu identificiranja sumnjivih novčanica.

16) Osposobljeni zaposlenik – zaposlenik obveznika koji je prošao obuku u HNB-u ili ga je obučio instruktor za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca.

Članak 3.

Obveznici primjene ove Odluke jesu kreditne institucije i druge pravne osobe koje su u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje platni promet ovlaštene pružati usluge uplate i isplate gotovog novca.

Članak 4.

(1) Kreditne institucije koje uslugu obrade, isplate ili uplate gotovog novca ugovorno povjeravaju pravnim osobama dužne su na osnovi ugovornog odnosa osigurati primjenu ove Odluke od strane pravne osobe kojoj su povjerili obradu, isplatu ili uplatu gotovog novca.

(2) Kreditne institucije koje su uslugu obrade, isplate ili uplate gotovog novca ugovorno povjerile pravnim osobama dužne su na osnovi ugovornog odnosa s navedenim pravnim osobama osigurati provođenja kontrole iz članka 19. ove Odluke.

II. UVJETI ZA REDISTRIBUIRANJE NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

Članak 5.

Obveznici iz članka 3. ove Odluke mogu redistribuirati novčanice i kovani novac putem isplatnih bankomata ili drugih uređaja kojima rukuju klijenti samo ako su novčanice i kovani novac obrađeni postupkom provjere autentičnosti i prikladnosti za daljnji promet pomoću uređaja za sortiranje novčanica ili drugih uređaja koji su uspješno prošli provjeru rada u HNB-u.

Članak 6.

(1) Novčanice i kovani novac čiju je autentičnost ručno provjerio osposobljeni zaposlenik obveznika ne mogu se redistribuirati putem isplatnih bankomata ili drugih uređaja kojima rukuju klijenti.

(2) Novčanice i kovani novac čija je autentičnost provjerena ručno mogu se redistribuirati preko blagajne, nakon što se izvrši ručna provjera prikladnosti za daljnji promet.

(3) Ručnu obradu novčanica i kovanog novca mogu obavljati zaposlenici obveznika koji su prošli obuku u HNB-u koju organizira i provodi Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja u sklopu svojih nadležnosti određenih Odlukom o osnivanju Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca (»Narodne novine«, br. 37/2008.), a u skladu s Nacionalnim programom za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca, te stekli status instruktora ili ostali zaposlenici obveznika koji su prošli obuku koju provodi zaposlenik obveznika sa statusom instruktora.

(4) Novčanice i kovani novac koji nisu obrađeni postupkom provjere autentičnosti i prikladnosti za daljnji promet ne mogu se redistribuirati, već moraju biti upućeni na postupak obrade kreditnoj instituciji ili pravnoj osobi iz članka 4. stavak 1. ove Odluke ili gotovinskim centrima preko kojih HNB prima i obrađuje pologe novčanica i kovanog novca.

Iznimke

Članak 7.

(1) Redistribuiranje novčanica i kovanog novca putem isplatnih bankomata ili drugih uređaja kojima rukuju klijenti, a čiju su autentičnost i prikladnost za daljnji promet ručno provjerili osposobljeni zaposlenici kreditnih institucija, iznimno je dopuštena u udaljenim poslovnim jedinicama kreditnih institucija s vrlo malim opsegom gotovinskih transakcija.

(2) Ručnom provjerom novčanica i kovanog novca obavljenom u skladu sa stavkom 1. ovog članka može biti obuhvaćen samo onaj obujam novčanica i kovanog novca koji je za svaku kreditnu instituciju utvrdio HNB, a koji ni u kojem slučaju ne može biti viši od 5% ukupnog obujma novčanica i kovanog novca koje kreditna institucija distribuira u cjelokupnoj poslovnoj mreži putem isplatnih bankomata ili drugih uređaja kojima rukuju klijenti.

(3) Ručna provjera autentičnosti i prikladnosti novčanica za daljnji promet koje se redistribuiraju putem isplatnih bankomata ili drugih uređaja kojima rukuju klijenti dopuštena je i u slučaju više sile.

(4) Obveznici su dužni u slučaju nastanka više sile odmah o ručnoj obradi novčanica i kovanog novca izvijestiti HNB. Pritom dostavljaju i detaljne podatke o točnoj naravi više sile te očekivanom trajanju ručne obrade.

III. KATEGORIZACIJA UREĐAJA ZA OBRADU NOVČANICA

Članak 8.

Uređaji koji se upotrebljavaju za obradu novčanica svrstavaju se u dvije kategorije, i to:

1) uređaje kojima rukuju klijenti i

2) uređaje kojima rukuju zaposlenici obveznika.

Članak 9.

Uređaji kojima rukuju klijenti

U kategoriju uređaja kojima rukuju klijenti spadaju sljedeći uređaji: uplatni bankomati, uređaji za recikliranje novčanica i uplatno-isplatne blagajne.

Članak 10.

Uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika

(1) Kategorija uređaja kojima rukuju zaposlenici obveznika dijeli se na dvije skupine uređaja, i to:

1) uređaje koji provjeravaju autentičnost i prikladnost novčanica i

2) uređaje koji provjeravaju autentičnost novčanica.

(2) U skupinu uređaja iz stavka 1. točke 1. ovog članka spadaju sljedeći uređaji: uređaji za sortiranje i uplatno-isplatne blagajne. Navedeni uređaji moraju omogućiti obradu novčanica, bez sudjelovanja zaposlenika obveznika koji nadgledaju rad uređaja, na način da sortiraju novčanice i fizički razdvajaju sumnjive i neprikladne novčanice od originalnih i prikladnih novčanica.

(3) U skupinu uređaja iz stavka 1. točke 2. ovog članka spadaju uređaji za provjeru autentičnosti novčanica. Navedeni uređaji moraju omogućiti obradu novčanica, bez sudjelovanja zaposlenika obveznika koji nadgledaju rad uređaja, na način da razvrstavaju novčanice na originalne i sumnjive, a sumnjive novčanice odbacuju.

Članak 11.

Uređaji za obradu novčanica navedeni u članku 9. i članku 10. stavku 1. točki 1. ove Odluke, kao i budući uređaji koji će se upotrebljavati za obradu novčanica, moraju zadovoljiti standarde za sortiranje novčanica koje će se redistribuirati putem isplatnih bankomata ili drugih vrsta uređaja kojima rukuju klijenti, a koje propisuje HNB. Navedeni uređaji moraju biti prilagodljivi kako bi se osigurala primjena promijenjenih standarda za sortiranje.

IV. KLASIFIKACIJA I POSTUPAK S NOVČANICAMA OBRAĐENIMA POMOĆU UREĐAJA ZA OBRADU

Članak 12.

Neprikladne novčanice

Postupak obrade novčanica koje se redistribuiraju klijentima mora osigurati razdvajanje prikladnih novčanica za promet od neprikladnih da bi se u prometu održala primjerena razina kakvoće novčanica. Postupak se obavlja u skladu s odlukom HNB-a kojom je propisano rukovanje novčanicama i kovanim novcem neprikladnima za promet, uz primjenu standarda za sortiranje novčanice prema prikladnosti za promet koji se primjenjuju na uređajima za sortiranje novčanica.

Članak 13.

Sumnjive novčanice

(1) Postupak obrade novčanica mora također osigurati pravodobno otkrivanje sumnjivih novčanica i spriječiti njihovo redistribuiranje klijentima. Uređaji koji se upotrebljavaju za provjeru autentičnosti novčanica moraju pouzdano identificirati sumnjive novčanice i odvajati ih od autentičnih novčanica.

(2) Obveznici su dužni postupati s izdvojenim sumnjivim krivotvorenim novčanicama prema važećim zakonskim propisima.

Članak 14.

Klasifikacija novčanica pomoću uređaja kojima rukuju klijenti

(1) U postupku obrade novčanica uređaji kojima rukuju klijenti moraju položene novčanice razvrstati prema obilježjima u jednu od kategorija i omogućiti postupak naveden u sljedećoj tablici. Uređaji koji ne sortiraju novčanice prema prikladnosti i ne redistribuiraju novčanice ne moraju praviti razliku između kategorija 4a i 4b.

Klasifikacija novčanica pomoću uređaja kojima rukuju klijenti i daljnji postupak s novčanicama

KATEGORIJA

KLASIFIKACIJA

OBILJEŽJA

POSTUPAK

1

Nije novčanica, nije prepoznato kao novčanica kuna.

Nije prepoznato kao novčanica kuna:

– zbog pogrešne slike ili formata

– zbog pogreške pri unosu (npr. unesene su dvije novčanice i sl.)

– jer ima velike uši ili nedostaju dijelovi

– jer je riječ o rukom nacrtanoj novčanici, kartici za odjeljivanje itd.

– jer valuta nije kuna.

Novčanice se vraćaju klijentu.

2

Novčanice prepoznate kao sumnjive ili krivotvorene novčanice kuna.

Slika i format su prepoznati, ali nedostaje još jedna ili više karakteristika autentičnosti ili one ne odgovaraju zahtjevima.

Potrebno je novčanice povući iz optjecaja. Treba ih predati HNB-u na provjeru autentičnosti, zajedno s podacima o vlasniku računa, najkasnije tri radna dana nakon što su položene u automat. Iznos se ne uplaćuje na račun vlasnika.

3

Novčanice čija autentičnost nije jasno utvrđena.

Slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznate sve karakteristike autentičnosti zbog kvalitete i/ili one ne odgovaraju postavljenim zahtjevima. Većinom je riječ o oštećenim ili prljavim novčanicama.

Novčanice treba obraditi pojedinačno te, što je prije moguće, dostaviti HNB-u radi provjere autentičnosti, a najkasnije tri radna dana nakon što su novčanice položene u automat. Podaci o vlasniku računa moraju se čuvati tri mjeseca pošto je automat otkrio novčanice. Ti podaci moraju biti isporučeni na zahtjev. Također, moguće je u suradnji s HNB-om i policijom zajedno s novčanicama dostaviti HNB-u ili policiji podatke koji omogućuju identificiranje vlasnika računa. Iznos se može uplatiti na račun vlasnika.

4a

Novčanice kuna za koje je utvrđeno da su autentične i prikladne.

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti pomoću automata završile su pozitivno.

Novčanice se mogu redistribuirati. Iznos se može uplatiti na račun vlasnika.

4b

Novčanice kuna za koje je utvrđeno da su autentične i neprikladne.

Sve provjere autentičnosti pomoću automata završile su pozitivno, dok je provjera prikladnosti dala negativne rezultate.

Novčanice se ne redistribuiraju, već ih se polaže u gotovinski centar HNB-a. Iznos se može uplatiti na račun vlasnika.

(2) Podatke o identifikacijskim karakteristikama novčanica određene kategorije i identiteta klijenta obveznik je dužan čuvati tri mjeseca nakon što je uređaj otkrio novčanice, ako podaci nisu predani HNB-u zajedno s novčanicama.

Članak 15.

Klasifikacija novčanica pomoću uređaja kojima rukuju zaposlenici obveznika

U postupku obrade novčanica uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika moraju novčanice razvrstati na sumnjive i originalne, a originalne novčanice moraju ujedno biti razvrstane na prikladne i neprikladne za promet prema obilježjima u jednu od kategorija, te moraju omogućiti postupak naveden u sljedećoj tablici.

Klasifikacija novčanica pomoću automata kojima rukuju zaposlenici i daljnji postupak s novčanicama

KATEGORIJA

KLASIFIKACIJA

OBILJEŽJA

POSTUPAK

A

Nije prepoznato kao novčanica kuna ili se sumnja da je riječ o krivotvorini novčanice.

Nije prepoznato kao novčanica kuna:

– zbog pogreške pri unosu (npr. unesene su dvije novčanice i sl.)

– zbog pogrešne slike ili formata

– jer ima velike uši ili nedostaju dijelovi

– jer je riječ o rukom nacrtanoj novčanici, kartici za odjeljivanje itd.

– jer valuta nije kuna

– slika i format su prepoznati, ali nedostaje još jedna ili više karakteristika autentičnosti ili one ne odgovaraju zahtjevima

– slika i format su prepoznati, ali nisu prepoznate sve karakteristike autentičnosti zbog kvalitete i/ili one ne odgovaraju postavljenim zahtjevima. Većinom je riječ o oštećenim ili prljavim novčanicama.

Novčanice koje nisu prepoznate kao novčanice kuna, npr. prazan papir, druge novčanice ili čekove, potrebno je odvojiti od sumnjivih novčanica kuna pošto ih zaposlenik vizualno procijeni.

Sve ostale, tj. sumnjive novčanice kuna, potrebno je pojedinačno obraditi te, što je prije moguće, dostaviti HNB-u radi provjere autentičnosti, a najkasnije tri radna dana nakon što su novčanice položene u automat.

B1

Novčanice za koje je utvrđeno da su autentične i prikladne.

Sve provjere autentičnosti i prikladnosti pomoću automata završile su pozitivno.

Novčanice se mogu redistribuirati. Iznos se uplaćuje na račun vlasnika.

B2

Novčanice za koje je utvrđeno da su autentične, ali ne i prikladne.

Sve provjere autentičnosti pomoću automata završile su pozitivno, dok je provjera prikladnosti dala negativne rezultate.

Novčanice se ne redistribuiraju, već ih se vraća gotovinskim centrima HNB-a. Iznos se uplaćuje na račun vlasnika.

V. UREĐAJI ZA OBRADU KOVANOG NOVCA

Članak 16.

(1) Uređaji za obradu kovanog novca klasificiraju se u dvije kategorije: uređaje kojima rukuju klijenti i uređaje kojima rukuju zaposlenici obveznika. Uređaji iz obiju kategorija moraju pouzdano identificirati sumnjive primjerke kovanog novca.

(2) Uređaji za obradu kovanog novca kojima rukuju klijenti ili zaposlenici obveznika moraju osigurati u postupku obrade provjeru autentičnosti kovanog novca na način da odvajaju sumnjive primjerke od originalnih primjeraka.

(3) Uređaji za obradu kovanog novca kojima rukuju klijenti moraju osigurati i podatke o identitetu klijenta u svrhu koja je navedena u članku 14. stavku 2. ove Odluke.

(4) Ako obveznici redistribuiraju kovani novac na blagajnama, obvezni su osigurati provjeru autentičnosti koju će obaviti osposobljeni zaposlenik.

(5) Izdvojene sumnjive primjerke kovanog novca obveznik je odmah dužan dostaviti HNB-u zajedno s podacima o identitetu klijenta koji je položio kovani novac, te u svemu ostalome postupiti u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 17.

Informacije o novčanicama i kovanom novcu i njihovim sigurnosnim obilježjima

(1) HNB će pravodobno dostaviti svim obveznicima i svim relevantnim sudionicima na tržištu informacije o važećim i nevažećim novčanicama i kovanom novcu te o sigurnosnim obilježjima, kao i o promjenama kod novih izdanja u svrhu pravodobnih prilagodba uređaja za obradu novčanica i kovanog novca.

(2) HNB će pravodobno obavještavati sve obveznike kao i sve relevantne sudionike na tržištu o aktualnim krivotvorinama te imitaciji sigurnosnih obilježja koja se moraju registrirati na uređajima za obradu novčanica i kovanog novca.

VI. PROVJERA RADA I PRIMJENE UREĐAJA

Članak 18.

Provjera rada uređaja

(1) Obveznici iz ove Odluke koji obavljaju postupak obrade novčanica i kovanog novca mogu se koristiti samo uređajima koji su uspješno prošli postupak provjere rada uređaja od strane HNB-a, uz primjenu propisanih kriterija i parametara u postupku obrade novčanica i kovanog novca.

(2) Postupak provjere rada uređaja obuhvaća, ovisno o vrsti uređaja, provjeru načina rada uređaja pri kontroli količine, autentičnosti i sortiranja novčanica i kovanog novca.

(3) Postupak provjere rada uređaja provodi se na temelju definirane tehničke procedure HNB-a, kojom se testira sustav detektora ugrađenih u uređaj koji provjeravaju autentičnost novčanica i kovanog novca te razdvajaju sumnjive i neprikladne od autentičnih i prikladnih novčanica i kovanog novca.

(4) Postupak provjere rada pojedine vrste uređaja HNB obavlja pomoću palete poznatih krivotvorina te autentičnih prikladnih i neprikladnih novčanica prema sljedećoj tablici:

Provjera rada uređaja prema vrsti uređaja

VRSTA
UREĐAJA

PROVJERA RADA

Uplatni bankomati

Mogućnost prepoznavanja novčanica kuna i mogućnost provjere autentičnosti novčanica i razdvajanja sumnjivih od autentičnih novčanica te mogućnost praćenja traga transakcije

Uređaji za recikliranje novčanica

Mogućnost prepoznavanja novčanica kuna i mogućnost provjere autentičnosti novčanica i razdvajanja sumnjivih i neprikladnih od autentičnih novčanica prikladnih za daljnju isplatu te mogućnost praćenja traga transakcije

Uplatno-isplatne blagajne

Mogućnost prepoznavanja novčanica kuna i mogućnost provjere autentičnosti novčanica i razdvajanja sumnjivih i neprikladnih od autentičnih novčanica prikladnih za daljnju isplatu te mogućnost praćenja traga transakcije

Uređaji za sortiranje novčanica

Mogućnost prepoznavanja novčanica kuna i mogućnost provjere autentičnosti novčanica i razdvajanja sumnjivih i neprikladnih od autentičnih novčanica prikladnih za daljnju isplatu

Uređaji za provjeru
autentičnosti

Mogućnost prepoznavanja novčanica kuna i mogućnost provjere autentičnosti novčanica i razdvajanja sumnjivih od autentičnih novčanica

Uređaji za deponiranje/sortiranje kovanog novca

Mogućnost prepoznavanja kovanog novca kuna i lipa i mogućnost provjere autentičnosti kovanog novca i razdvajanja sumnjivih i neprikladnih primjeraka od autentičnih i prikladnih za daljnju isplatu

(5) Mogućnost provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca vrijedi samo za poznatu paletu krivotvorina kojima raspolaže HNB i koje su upotrijebljene pri provjeri uređaja.

(6) HNB ne snosi odgovornost ako pojedini uređaj ne udovoljava zahtjevima iz ove Odluke, neovisno o tome što se radi o tipu uređaja koji je uspješno prošao provjeru.

(7) HNB provodi provjeru rada uređaja na temelju zahtjeva za provjeru rada uređaja koji HNB-u podnosi proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik.

(8) HNB će na svojim internetskim stranicama učiniti dostupnim obrazac zahtjeva za provjeru rada uređaja, koji proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik ispunjava i dostavlja HNB-u. Uz zahtjev za provjeru sposobnosti proizvođač ili ovlašteni zastupnik dostavlja sve relevantne podatke koji se odnose na rad uređaja. Ti podaci bit će u HNB-u tretirani kao poslovna tajna i neće biti predočeni trećim osobama.

(9) HNB izdavat će izvještaj o izvršenoj provjeri rada uređaja. Izvještaj o uspješno izvršenoj provjeri rada uređaja izdavat će se za ograničeno razdoblje. HNB će u izvještaju utvrditi rok za ponovnu provjeru rada uređaja. Ako uređaj uspješno ne prođe ponovnu provjeru rada, bit će uklonjen s popisa na internetskoj stranici HNB-a, što znači da se ne može dalje upotrebljavati.

(10) HNB na svojim internetskim stranicama objavljuje popis tipova uređaja koji su prošli uspješnu provjeru rada uređaja.

(11) Tipove uređaja koji su na popisu iz stavka 10. obveznici mogu nesmetano upotrebljavati.

(12) Obveznici su dužni obavijestiti HNB o instaliranju uređaja za obradu novčanica i kovanog novca, i to prije nego što se taj uređaj počne upotrebljavati.

(13) Obveznici su dužni od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika pribaviti izjavu kojom se jamči da karakteristike instaliranog uređaja odgovaraju karakteristikama tipa uređaja koji se nalazi na popisu iz stavka 10. ovog članka te da instalirani uređaj obavlja obradu novčanica i kovanog novca na istovjetan način kao i uređaj istog tipa čiji je rad provjerio HNB. Obveznici su dužni izjavu dostaviti u HNB, uz obavijest o instaliranju uređaja iz stavka 12. ovog članka.

(14) Nakon svake dogradnje ili ažuriranja hardvera/softvera na uređajima koji su uspješno prošli provjeru rada, proizvođač ili ovlašteni zastupnik upućuju zahtjev za ponovnu provjeru rada uređaja.

Članak 19.

Provjera primjene uređaja

(1) HNB će na temelju Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008. i 74/2009.) provoditi kontrolu izrade i primjene procedura za obradu novčanica i kovanog novca prije redistribuiranja od strane kreditnih institucija te provjeru rada instaliranih uređaja u kreditnim institucijama, kako bi se utvrdilo da njihovi uređaji pouzdano utvrđuju autentičnost i prikladnost novčanica i kovanog novca te omogućuju praćenje traga transakcija.

(2) U slučaju nepravilnosti utvrđenih u kontroli iz stavaka 1. ovog članka, HNB će postupiti u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Obveznici su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke do 1. siječnja 2011.

(2) U razdoblju od stupanja na snagu ove Odluke do 1. siječnja 2011. obveznici će ovu Odluku primjenjivati u mjeri u kojoj će biti osposobljeni, a u skladu s dinamikom primjene Odluke koja će biti iskazana u Poslovnom planu primjene Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa koji će obveznici izraditi i dostaviti HNB-u u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(3) Poslovni plan primjene Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca iz stavka 2. ovog članka sadržavat će najmanje sljedeće:

1) popis poslovnih jedinica koje posluju s gotovim novcem,

2) obujam obrade novčanica i kovanog novca predviđen za redistribuiranje klijentima tijekom godine dana, po poslovnim jedinicama, u skladu s Odlukom,

3) organizaciju obrade predviđenog obujma novčanica i kovanog novca i donošenje procedura za obradu, u skladu s Odlukom,

4) trenutačno stanje broja i tipova instaliranih uređaja za obradu novčanica i kovanog novca i raspored instaliranih uređaja po lokacijama,

5) plan i dinamiku nabave i instaliranja uređaja po lokacijama u pripremnom razdoblju,

6) ukupno planirani kapacitet svih instaliranih uređaja za obradu novčanica i kovanog novca nakon isteka pripremnog razdoblja (kapacitet instaliranih uređaja povećan za kapacitet uređaja koji se planiraju instalirati do konca pripremnog razdoblja), razrađen pojedinačno za svaki tip uređaja i

7) popis poslovnih jedinica u kojima će se iznimno obavljati ručna provjera prikladnosti i autentičnosti novčanica u skladu s uvjetima utvrđenima u Odluci te predviđen iznos malih transakcija u jednom danu.

(4) Ako HNB utvrdi da dostavljeni Poslovni plan primjene Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa za pripremno razdoblje ne sadrži sve potrebne podatke navedene u stavku 3. ovog članka ili ako podaci nisu usklađeni s ovom Odlukom, obveznik je dužan na zahtjev HNB-a izvršiti dodatnu razradu dostavljenih podataka.

(5) Obveznik je dužan svaka tri mjeseca pismenim putem izvještavati HNB o realizaciji Plana primjene Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa za pripremno razdoblje.

(6) HNB je dužan podatke zaprimljene na temelju ove Odluke čuvati kao poslovnu tajnu, a podaci koji se odnose na pojedinačnog obveznika ne mogu se dostavljati trećim osobama.

(7) HNB će u roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Odluke na internetskim stranicama objaviti tehničke procedure za provjeru rada uređaja i obrazac zahtjeva za provjeru rada uređaja u skladu s člankom 18. stavkom 3. i stavkom 8. ove Odluke.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 637-020/07-09/ŽR

Zagreb, 17. srpnja 2009.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.