Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju

NN 92/2009 (29.7.2009.), Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju

92 29.07.2009 Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2314

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/2003, 140/2005, 132/2006 i 150/2008) u članku 78. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Dana 1. siječnja 2010. prestaje važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 28. stavak 4., članak 29., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 8.a, 9., 11. i 15. i članak 68. ovoga Zakona.

(3) Dana 1. veljače 2010. prestaje važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. točka 10. ovoga Zakona.

(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 150/2008).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/09-01/01

Urbroj: 5030120-09-1

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.