Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza

NN 92/2009 (29.7.2009.), Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2317

Na temelju članka 100. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 152/08) ministar pravosuđa uz suglasnost ministra unutarnjih poslova i ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način izvršavanja mjera opreza te vođenje evidencije o izvršavanju mjera opreza.

Članak 2.

Okrivljeniku na kojeg se primjenjuje mjera opreza mogu se ograničiti slobode i prava samo u mjeri potrebnoj da se ostvari svrha radi koje je naložena mjera opreza.

Članak 3.

Tijelo koje izvršava mjeru opreza ustrojit će evidenciju o izvršavanju mjera opreza.

Članak 4.

(1) U slučaju utvrđenja postupanja protivno rješenju kojim se nalaže mjera opreza tijelo koje izvršava mjeru opreza odmah će putem telekomunikacijskih sredstava izvijestiti tijelo koje je naložilo mjeru opreza te u roku od 24 sata dostaviti i pisano izvješće.

(2) Tijelo koje je naložilo mjeru opreza dužno je o ukidanju mjere opreza odmah obavijestiti tijelo nadležno za provjeru izvršavanja mjere opreza.

PROVJERA IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA

Članak 5.

Rješenje kojim se policiji nalaže izvršenje mjera opreza iz članka 100. stavak 2. i stavak 3. Zakona o kaznenom postupku prema vojnoj osobi ili državnom službeniku i namješteniku na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske dostavit će se na izvršenje vojnoj policiji sukladno Zakonu o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02 i 76/07).

Članak 6.

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane napuštanja boravišta nadležna je policija na čijem području boravi okrivljenik.

(2) Provjera se vrši neposredno na terenu: dolaskom djelatnika policije na adresu boravišta, razgovorom s ukućanima i susjedima okrivljenika, provjerom na radnom mjestu okrivljenika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 7.

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja nadležna je policija prema mjestu ili području na koje se zabrana odnosi.

(2) Provjera se vrši obilaskom mjesta ili područja za koje je zabrana određena.

Članak 8.

(1) Provjera izvršavanja mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu provodi se dolaskom okrivljenika na kojeg se mjera primjenjuje nadležnom tijelu određenom rješenjem o primjeni mjere opreza.

(2) Ako je rješenjem određeno da mjeru opreza izvršava policija, nadležna je policija na čijem području boravi okrivljenik.

(3) Ako je rješenjem određeno da mjeru opreza izvršava drugo državno tijelo nadležno je tijelo određeno posebnim propisom.

Članak 9.

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane približavanja određenoj osobi nadležna je policija prema mjestu gdje se nalazi osoba u svrhu čije zaštite je mjera određena.

(2) Provjera se vrši razgovorom s osobom u svrhu čije zaštite je mjera određena.

Članak 10.

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom nadležna je policija prema mjestu gdje se nalazi osoba u svrhu čije zaštite je mjera određena.

(2) Provjera se vrši razgovorom s osobom u svrhu čije zaštite je mjera određena.

Članak 11.

(1) Provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane poduzimanja određene poslovne aktivnosti provodi tijelo određeno posebnim propisom za nadzor nad tom poslovnom aktivnošću.

(2) Provjera se vrši neposrednim zapažanjem, razgledavanjem poslovne dokumentacije ili na drugi način sukladno posebnim propisima tijela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza privremenog oduzimanja putne i druge isprave za prijelaz državne granice nadležna je policija na čijem području boravi okrivljenik.

(2) Mjera opreza provodi se privremenim oduzimanjem putne i druge isprave za prijelaz državne granice.

(3) O privremenom oduzimanju putne i druge isprave izdat će se odgovarajuća potvrda u skladu s posebnim propisima.

Članak 13.

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza privremenog oduzimanja dozvole za upravljanje motornim vozilom nadležna je policija na čijem području boravi okrivljenik.

(2) Mjera opreza provodi se privremenim oduzimanjem dozvole za upravljanje motornim vozilom.

(3) O privremenom oduzimanju dozvole za upravljanje motornim vozilom izdat će se odgovarajuća potvrda u skladu s posebnim propisima.

EVIDENCIJA O IZVRŠAVANJU MJERA OPREZA

Članak 14.

(1) Tijelo koje izvršava mjeru opreza dužno je o nadzoru izvršavanja mjere opreza voditi evidenciju.

(2) Evidencija se vodi u sustavu za elektroničku obradu podataka.

Članak 15.

(1) U evidenciju se upisuju osobni podaci o okrivljeniku kojemu je izrečena mjera opreza, podaci o izrečenoj mjeri opreza te podaci o nadzoru nad izvršavanjem mjere opreza.

(2) Osobni podaci okrivljenika su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, ime i prezime oca i majke, djevojačko prezime majke, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo i zanimanje te adresa stanovanja.

(3) Podaci o izrečenoj mjeri opreza su: vrsta mjere opreza, naziv tijela koje je donijelo rješenje o mjeri opreza, poslovni broj spisa, datum pravomoćnosti rješenja, trajanje mjere opreza, datum pravomoćnosti rješenja o produljenju mjere opreza, datum do kada se primjenjuje mjera opreza te datum pravomoćnosti rješenja kojim se ukida mjera opreza.

(4) Podaci o nadzoru nad izvršavanjem mjere opreza su: datum i vrijeme nadzora, ime i prezime službene osobe koja je izvršila nadzor, mjesto nadzora, datum dostavljanja izvješća odnosno obavijest tijelu koje je donijelo rješenje o mjeri opreza te okolnosti utvrđene nadzorom.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-02-01/09-12

Zagreb: 21. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.