Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

NN 92/2009 (29.7.2009.), Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA


2318

Na temelju članka 87. st. 8. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08 i 76/09) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SNIMANJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE U PRETHODNOM I KAZNENOM POSTUPKU

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se tehnički uvjeti i način audio-video snimanja prvog i kasnijih ispitivanja okrivljenika te dokazne ili druge radnje, zaštita snimke od brisanja i oštećenja te način čuvanja snimke.

Članak 2.

Pojedini izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Snimka je audio-video zapis postupka ispitivanja okrivljenika, svjedoka ili provođenja dokazne ili druge radnje u prethodnom postupku ili za vrijeme kaznenog postupka sačinjena pomoću uređaja za audio-video snimanje.

2. Neizbrisivi medij za pohranu podataka je medij za jednokratno snimanje digitalnog zapisa bez mogućnosti brisanja ili izmjene zapisa.

3. Uređaj za audio-video snimanje dokazne ili druge radnje je tehnički uređaj za istodobno snimanje slike i zvuka u digitalnom obliku.

4. Uređaj za audio-video snimanje iskaza okrivljenika ili svjedoka je tehnički uređaj za istodobno snimanje slike i zvuka u digitalnom obliku u tri istovjetna primjerka.

Članak 3.

(1) Snimanjem upravlja osoba koja provodi ispitivanje okrivljenika ili svjedoka ili provodi dokaznu ili drugu radnju.

(2) Stručna osoba za rukovanje opremom za audio-video snimanje brine za nesmetano tehničko djelovanje sustava te je za to posebno obučena.

TEHNIČKI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI SUSTAV ZA AUDIO-VIDEO SNIMANJE I REPRODUCIRANJE SNIMKE

Članak 4.

(1) Sustav za audio-video snimanje u kaznenom postupku mora ispunjavati minimalne uvjete koji moraju osiguravati:

– vjerodostojan i jasan zapis događanja pri ispitivanju okrivljenika i svjedoka, te snimanju dokazne ili druge radnje,

– nesmetan tijek ispitivanja okrivljenika i svjedoka

– izravno upravljanje uređajima za audio-video snimanje s mjesta gdje se nalazi osoba koja provodi ispitivanje ili dokaznu ili drugu radnju i koja upravlja snimanjem ispitivanja,

– trenutačno i automatsko upozoravanje pomoću zvučnih ili svjetlosnih znakova na smetnje ili kvar koji utječe na tijek ili kvalitetu audio-video snimanja,

– mogućnost presnimavanja audio-video zapisa,

– nemogućnost izmjene sadržaja snimljenih audio-video zapisa.

(2) Uređaj za snimanje ispitivanja okrivljenika ili svjedoka u prethodnom postupku pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka mora osiguravati:

– istovremeno snimanje tri istovjetna primjerka,

– reprodukciju snimke na računalu te ostalim DVD kompatibilnim uređajima.

(3) Sustav za audio-video snimanje pojedine dokazne ili druge radnje, koja se obavlja izvan zgrade tijela koje provodi radnju, mora imati mogućnost prijenosa i istovremenog snimanja najmanje jedne snimke.

(4) Rukovanje uređajem za audio-video snimanje mora biti jednostavno i automatizirano u najvećoj mogućoj mjeri.

(5) Sustav audio-video snimanja mora biti redovito održavan o čemu vodi brigu osoba koju za to odredi čelnik tijela koje provodi dokaznu ili drugu radnju.

Članak 5.

(1) Audio-video snimanje ispitivanja okrivljenika ili svjedoka obavlja se na neizbrisivi medij za pohranu podataka. U prethodnom postupku snimanje se istovremeno obavlja u tri istovjetna primjerka.

(2) Audio-video snimanje dokazne ili druge radnje obavlja se posebnim uređajem s mogućnošću zapisa na neizbrisivi medij za pohranu podataka.

Članak 6.

(1) Audio-video snimanje ispitivanja okrivljenika i svjedoka u prethodnom postupku obavlja se putem dvije kamere te mikrofona koji su dio sustava za snimanje.

(2) Kamere i mikrofon moraju biti raspoređeni u prostoriji u kojoj se vrši ispitivanje tako da jedna kamera u širokom pogledu snima cijelu prostoriju, dok druga u krupnom pogledu snima osobu koju se ispituje, a mikrofon na način da omogućuje snimanje glasa svih sudionika ispitivanja okrivljenika.

(3) Snimanje dokazne ili druge radnje može se obaviti i jednom kamerom.

AUDIO-VIDEO SNIMANJE

Članak 7.

(1) Snimka mora sadržavati podatke o državnom tijelu koje provodi radnju, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad je radnja započeta i završena, imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem su svojstvu prisutne, te naznaka kaznenog predmeta u kojem se poduzima radnja. Na zahtjev ispitane osobe snimka će se odmah reproducirati, a ispravci ili objašnjenja te osobe će se snimiti.

(2) Snimka mora sadržavati i druge podatke propisane Zakonom o kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Osoba koja provodi dokaznu ili drugu radnju prethodno će upozoriti osobe koje sudjeluju u radnji, da se radnja snima određenim tehničkim uređajem i da snimka može biti upotrijebljena kao dokaz u postupku.

a) Snimanje prvog ispitivanja okrivljenika

Članak 8.

Snimanje prvog ispitivanja okrivljenika audio-video uređajem je obavezno, a odluku o snimanju daljnjih ispitivanja donosi tijelo koje provodi ispitivanje, sve u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku.

Članak 9.

(1) Snimka mora sadržavati podatke potrebne za identificiranje okrivljenika, te druge podatke iz članka 6. ovog Pravilnika.

(2) Snimanje započinje nalogom osobe koja provodi ispitivanje i traje do kraja ispitivanja okrivljenika osim:

– u slučaju prekida ispitivanja zbog savjetovanja okrivljenika s braniteljem ili zbog drugih razloga,

– u slučaju odgode ispitivanja,

– ako nastupe smetnje u radu sustava audio-video snimanja, te

– u slučaju više sile.

(3) Svi prekidi ispitivanja koje uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisnik o tijeku ispitivanja okrivljenika s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja.

(4) Kod odgode ispitivanja okrivljenika, snimanje će biti prekinuto i to će se posebno zabilježiti na snimci i zapisniku. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja.

Članak 10.

Zapisničar tijekom prvog ispitivanja unosi po diktatu osobe koja vrši ispitivanje u zapisnik podatke o poukama koje su dane prema odredbama Zakona, podatke o tijeku snimanja okrivljenika, kao i druge podatke koji se moraju unijeti u zapisnik o provom ispitivanju okrivljenika.

b) Snimanje kasnijih ispitivanja okrivljenika ili svjedoka

Članak 11.

(1) Snimanje započinje nalogom osobe koja provodi ispitivanje i traje do kraja ispitivanja okrivljenika ili svjedoka.

(2) Kad se snimaju izjave ili iskazi više osoba, mora se osigurati da se iz snimke može jasno razaznati tko je dao koju izjavu ili iskaz.

(3) Svi prekidi ispitivanja koji uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisnik o tijeku ispitivanja okrivljenika s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja.

(4) Kada je snimanje prekinuto i to će se posebno zabilježiti na snimci i zapisniku. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja.

c) Snimanje dokazne ili druge radnje

Članak 12.

(1) Kada se provodi snimanje dokazne ili druge radnje snimanje započinje nalogom osobe koja provodi radnju i upravlja snimanjem i traje do završetka provođenja radnje. Svi prekidi provođenja dokazne ili druge radnje koji uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisniku o tijeku provođenja radnje, s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja.

(2) Ako se snimanje provodi uređajem koji ne omogućava istovremeno zapisivanje na više neizbrisivih medija za pohranu podataka, osoba koja provodi dokaznu ili drugu radnju će odmah po dovršetku snimanja učvrstiti snimku na potreban broj neizbrisivih medija.

d) Zapisnik o snimanju ispitivanja okrivljenika i svjedoka,
te dokazne ili druge radnje

Članak 13.

(1) Zapisnik o snimanju pojedine dokazne ili druge radnje sadrži podatke propisane Zakonom o kaznenom postupku.

(2) Bez obzira koja se dokazna ili druga radnja snima zapisničar tijekom ispitivanja po diktatu osobe koja vrši ispitivanje unosi u zapisnik;

– naziv državnog tijela pred kojim se obavlja radnja,

– da su prisutne osobe, a posebno osoba koja se ispituje prethodno upoznate da se dokazna radnja snima,

– mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad je radnja započeta i završena,

– imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem su svojstvu prisutne,

– naznaku kaznenog predmeta u kojem se poduzima radnja,

– pouke koje su dane,

– podatke o tijeku snimanja okrivljenika, tko je snimanje obavio, kojim je uređajem snimanje obavljeno, kratki sadržaj danih iskaza i izjava, kada to Zakon propisuje i je li snimka reproducirana, te gdje se snimka čuva ako nije priložena spisima predmeta.

RUKOVANJE SNIMKAMA

Članak 14.

(1) Po završetku provođenja ispitivanja ili dokazne ili druge radnje osoba koja upravlja snimanjem daje nalog za završetak snimanja i objavljuje da je snimanje završeno, nakon čega stručna osoba zaustavlja snimanje.

(2) Ako je izvršeno snimanje ispitivanja okrivljenika ili svjedoka u prethodnom postupku, jedan snimljeni medij stavlja u za to predviđenu omotnicu koja se nakon toga pečati. Na omotnici se potpisuju: osoba koje je izvršila ispitivanje, osoba koja je ispitana, te stručna osoba koja je izvršila snimanje, a ako je ispitan okrivljenik i branitelj ako je prisutan.

(3) Jedna snimka ispitivanja okrivljenika odmah se predaje okrivljeniku, dok jednu snimku zadržava državni odvjetnik. Ako je ispitivanje proveo istražitelj, jednu snimku uz zapisnik o provedenom ispitivanju dostavlja državnom odvjetniku.

(4) Oblik, veličina i sadržaj teksta na omotnici nalazi se na obrascu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Omotnica mora biti tako izrađena da ostaje trag u slučaju otvaranja.

Članak 15.

(1) Snimka o prvom ispitivanju okrivljenika u zapečaćenoj omotnici se uz dostavnicu predaje sucu istrage.

(2) Radi zaštite snimke, s omotnicom treba pažljivo rukovati, vodeći računa da ne dođe do oštećenja snimljenog medija.

(3) Snimka se čuva, dok se čuva i kazneni spis.

(4) Evidencija primljenih snimki i način čuvanja propisuje se Sudskim poslovnikom.

Članak 16.

(1) U svim drugim slučajevima kada se snima iskaz okrivljenika ili svjedoka u prethodnom postupku osnovna snimka se pečati i potpisuje na način opisan u članku 13. stavak 2. ovog Pravilnika i sastavni je dio zapisnika o ispitivanju.

(2) Oblik, veličina i sadržaj teksta na omotnici nalazi se na obrascu II. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Omotnica mora biti tako izrađena da ostaje trag u slučaju otvaranja.

(3) Ako se ispituje okrivljenik, jedna nezapečaćena snimka se odmah predaje okrivljeniku, dok jednu snimku zadržava državni odvjetnik. Ako je ispitivanje proveo istražitelj, osnovnu zapečaćenu snimku i jednu nezapečaćenu snimku uz zapisnik o provedenom ispitivanju dostavlja državnom odvjetniku.

(4) Ako se ispituje svjedok, jednu nezapečaćenu snimku zadržava državni odvjetnik, dok se druga nezapečaćena snimka predaje okrivljeniku ako je prisutan ispitivanju, a u protivnom se čuva u spisu i predaje se okrivljeniku na njegov zahtjev i kada mu Zakon dozvoljava uvid u spis. Ako je ispitivanje proveo istražitelj osnovnu zapečaćenu snimku i nezapečaćene snimke uz zapisnik predaje državnom odvjetniku. Ako je prisutan okrivljenik, predaje mu odmah jednu nezapečaćenu snimku.

(5) Ako ima više okrivljenika, na njihov zahtjev ili zahtjev njihovih branitelja napravit će se kopija snimke.

(6) Zapečaćena snimka se može otvoriti po nalogu suda i čuva se dok se čuva i kazneni spis.

Članak 17.

(1) Kada se snima dokazna ili druga radnja u prethodnom postupku osnovna snimka se pečati i na omotnici se potpisuje osoba koja je provela radnju, okrivljenik i njegov branitelj, ako ga ima, i ako su bili prisutni provođenju dokazne radnje, svjedoci ako su bili prisutni provođenju dokazne radnje, te stručna osoba koja je rukovala snimanjem. Takova snimka sastavni je dio zapisnika o provođenju dokazne ili druge radnje.

(2) Ako to sam uređaj ne omogućuje stručna osoba koja je rukovala snimanjem, napravit će prije pečaćenja potreban broj kopija osnovne snimke, što će se unijeti u zapisnik.

(3) Ako je ispitivanje proveo istražitelj osnovnu zapečaćenu snimku i nezapečaćenu snimku uz zapisnik o provedenoj dokaznoj ili drugoj radnji dostavlja državnom odvjetniku. Kada to Zakon dozvoljava, kopija snimke predat će se odmah okrivljeniku.

(4) Zapečaćena snimka se čuva, dok se čuva i kazneni spis.

Članak 18.

Ako je snimanje dokazne radnje izvršeno u kaznenom postupku, snimka je sastavni dio sudskog zapisnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-02-01/09-7

Zagreb, 21. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.

Obrazac: I

OMOT ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKOM O PRVOM ISPITIVANJU OKRIVLJENIKA

Omot je veličine 32×16 cm i na prednjoj strani ima prozor, te sigurnosnu traku na poklopcu.

Na prednjoj strani omota je sljedeći tekst:

__________________________

(naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/________

Okr:

__________________________

Na stražnjoj strani omota na dijelu kojim se zatvara nalazi se tekst:

NE OTVARATI BEZ NALOGA

SUCA ISTRAGE

Na stražnjoj strani omota je sljedeći tekst:

__________________________

(naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/________

Okr: ______________________

SNIMKA PRVOG ISKAZA
osumnjičenika/okrivljenika

__________________________

(ime i prezime i godina rođenja)

zbog kaznenog djela: __________

__________________________

(mjesto, datum i vrijeme snimanja iskaza)

Osumnjičenik/okrivljenik u pritvoru

DA NE

Oštećenik:

__________________________

(ime i prezime ili naziv)

Izvršio ispitivanje:

__________________________

(ime i prezime, zvanje i potpis)

__________________________

(osumnjičenik/okrivljenik – potpis)

__________________________

(branitelj – ime i prezime i potpis)

Stručna osoba koja je izvršila snimanje:

__________________________

(ime i prezime i potpis)

Obrazac: II

OMOT ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKOM O PROVOĐENJU DOKAZNE RADNJE (OSIM PRVOG ISPITIVANJA OKRIVLJENIKA)

Omot je veličine 32×16 cm i na prednjoj strani ima prozor, te sigurnosnu traku na poklopcu.

Na prednjoj strani omota je sljedeći tekst:

__________________________

(naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/________

Okr:

__________________________

Na stražnjoj strani omota na dijelu kojim se zatvara nalazi se tekst:

NE OTVARATI BEZ NALOGA

OVLAŠTENE OSOBE

Na stražnjoj strani omota je sljedeći tekst:

__________________________

(naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/________

Okr: ______________________

zbog kaznenog djela: __________

__________________________

__________________________

(navesti dokaznu ili drugu radnju)

__________________________

(mjesto, datum i vrijeme snimanja)

__________________________

(proveo dokaznu ili drugu radnju –
ime i prezime, zvanje i potpis)

__________________________

(okrivljenik – ime i prezime – potpis)

__________________________

(branitelj – ime i prezime – potpis)

__________________________

(svjedok – ime i prezime – potpis)

__________________________

(svjedok – ime i prezime – potpis)

__________________________

(Stručna osoba koja je izvršila snimanje
– ime i prezime – potpis)