Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

NN 92/2009 (29.7.2009.), Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

92 29.07.2009 Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

2325

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA RAZVRSTAVANJE NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom potanje se razrađuju kvantitativni i kvalitativni kriteriji za razvrstavanje naselja u turističke razrede i način njihovog ocjenjivanja.

Članak 2.

Razvrstavanje naselja u turističke razrede provodi se temeljem zakona kojim se određuju područja općina, gradova i naselja u Republici Hrvatskoj.

II. KVANTITATIVNI KRITERIJI

Članak 3.

(1) Kvantitativni kriteriji za razvrstavanje naselja u turističke razrede provodi se na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku prema sljedećim kriterijima:

1. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkoj općini, gradu ili naselju (broj noćenja),

2. broju turističkih noćenja po stanovniku turističke općine, grada ili naselja (koeficijent intenziteta turističkog prometa),

3. vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku općine, grada ili naselja (koeficijent specifičnoga turističkog prometa),

4. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u općini, gradu ili naselju po krevetu ili smještajnoj jedinici.

(2) Vrijednosti pokazatelja iz stavka 1. točke 1. i 4. ovoga članka izračunava se iz broja noćenja u pet uzastopnih kalendarskih godina koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

(3) Vrijednost pokazatelja iz stavka 1. točke 3. ovoga članka izračunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

(4) Broj stanovnika iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se prema posljednjem popisu pučanstva.

(5) Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih naselja poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.

(6) Tako izračunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja.

(7) Podaci se iskazuju za sva naselja u općini i gradu u kojima su ostvarena noćenja i/ili promet u ugostiteljskim i turističkim objektima.

Članak 4.

(1) Naselje se razvrstava prema kvantitativnim kriterijima u razred A ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 3. stavak 1. točke 1., 2., 3. i 4.) prelaze tri od četiri granične vrijednosti pokazatelja.

(2) Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred A su:

a) četverostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika

b) četverostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika

c) 2,5 puta veća srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika

d) 2,5 puta veća srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Naselje se razvrstava prema kvantitativnim kriterijima u razred B ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 3. stavak 1. točke 1., 2., 3. i 4.) prelaze tri od četiri granične vrijednosti pokazatelja.

(2) Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred A su:

a) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika

b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika

c) srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika

d) srednja vrijednost pokazatelja iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Naselje se razvrstava prema kvantitativnim kriterijima u razred C ako njegove vrijednosti pokazatelja prelaze 50% srednjih vrijednosti tri pokazatelja iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Naselje se razvrstava prema kvantitativnim kriterijima u razred D ako njegove vrijednosti pokazatelja ne prelaze 50% srednjih vrijednosti tri pokazatelja iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika.

III. KVALITATIVNI KRITERIJI

Članak 8.

(1) Kvalitativni kriteriji za razvrstavanje naselja u turističke razrede su:

1. turistički i smještajni ugostiteljski kapaciteti odgovarajuće kvalitete,

2. razina izgrađenosti infrastrukture,

3. prirodna i kulturna baština, a naročito: povijesni i umjetnički spomenici i sadržaji, prirodne ljepote, pojave, običaji i tradicija, te druge turističke zanimljivosti,

4. stanje organiziranosti zdravstvene zaštite,

5. uređenost javnih površina te

6. dodatna ponuda: sport, kultura, trgovine i sl.

(2) Ocjenjivanje pojedinih kvalitativnih kriterija vrši se prema tabeli u Prilogu I i II. ovog Pravilnika.

IV. POVJERENSTVO I POSTUPAK OCJENJIVANJA KVALITATIVNIH KRITERIJA

Članak 9.

(1) Postupak ocjenjivanja kvalitativnih kriterija za razvrstavanje naselja u razrede provode povjerenstva koja se imenuju za svaku županiju i za Grad Zagreb.

(2) Povjerenstvo ima tri člana. Predsjednik povjerenstva je direktor turističkog ureda turističke zajednice županije, odnosno Grada Zagreba..

(3) Članovima povjerenstva imenuju se zamjenici.

(4) Članove povjerenstva i zamjenike imenuje direktor turističke zajednice županije za svaku županiju, odnosno direktor Turističke zajednice Grada Zagreba za Grad Zagreb.

(5) Ovisno o broju naselja u pojedinoj županiji za koje se ocjenjuju kvalitativni kriteriji, direktor turističkog ureda može imenovati više povjerenstava.

Članak 10.

(1) Svaki kriterij (element) ocjenjuje se bodovima prema tabelama u prilogu I. i II. Ovoga Pravilnika.

(2) Ukupni mogući zbroj bodova je 109 za naselja na kontinentu i 116 za naselja na moru.

(3) Predsjednik povjerenstva po ocjenjivanju svih kvalitativnih kriterija Ministarstvu turizma dostavlja popunjenu tabelu iz priloga I i/ili II ovog Pravilnika potpisanu od svih članova povjerenstva.

(4) Ministarstvo turizma može izvršiti kontrolu ocijenjenih kvalitativnih kriterija iz stavka 3. ovog članka.

Članak 11.

Naselja se, ovisno o ukupnom broju bodova ocijenjenih kvalitativnih kriterija, razvrstavaju u razrede prema sljedećoj shemi:

Kontinent

Od 82 bodova do 109 bodova razred A.

Od 54 bodova do 81 bodova razred B.

Od 26 bodova do 53 bodova razred C.

Do 25 bodova razred D.

More

Od 87 bodova do 116 bodova razred A.

Od 57 bodova do 86 bodova razred B.

Od 27 bodova do 56 bodova razred C.

Do 26 bodova razred D.

V. RAZVRSTAVANJE NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 12.

Pojedina naselja razvrstavaju se u turističke razrede prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima na sljedeći način:

Razred naselja prema kvantitativnim kriterijima

Razred naselja prema kvalitativnim kriterijima

Razred
naselja

A

A

A

A

B

A

A

C

B

A

D

C

B

A

A

B

B

B

B

C

B

B

D

C

C

A

B

C

B

B

C

C

C

C

D

C

D

A

C

D

B

C

D

C

C

D

D

D

Članak 13.

(1) Sva naselja u nekoj općini ili gradu koja nisu razvrstana u A, B ili C razred razvrstavaju se u razred D.

(2) Naselja, za koja prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku nisu prikazana turistička noćenja niti je prikazan promet u ugostiteljskoj djelatnosti, razvrstavaju se prema kvantitativnim kriterijima u razred D, ako prema kvalitativnim kriterijima ispunjavaju najmanje uvjet za razvrstavanje u razred B.

(3) Turistička zajednica općine, grada, odnosno turistička zajednica mjesta i županije može predložiti Ministarstvu turizma da se naselje koje je razvrstano u razred A, B, C ili D, razvrsta u sljedeći viši ili niži razred ako su u naselju nastale promjene u obujmu i kvaliteti turističke ponude.

Članak 14.

Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, broj 75/94., 69/97., 60/98., 78/99., 127/07. i 88/08.).

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ovaj Pravilnik se primjenjuje od dana stupanja na snagu u smislu odredbi članaka 4. i 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.).

Klasa: 011-01/09-02/06

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 29. lipnja 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

PRILOG I

KONTINENT

Kvalitativni kriteriji za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Naselje: ___________________

Kriterij

Bodovi

Ocjena

1. TURISTIČKI I SMJEŠTAJNI UGOSTITELJSKI KAPACITETI

1.1. Hoteli

1.1.1. Hotel, hotel baština, aparthotel

od 0 – 1

1.1.2. Turističko naselje, turistički apartmani

od 0 – 1

1.1.3. Pansion

od 0 – 1

1.2. Kampovi

1.2.1. Kamp, kamp naselje

od 0 – 1

1.2.2. Kampiralište, kamp odredište

od 0 – 1

1.3. Usluge smještaja u domaćinstvu

1.3.1. Sobe

od 0 – 1

1.3.2. Apartman, studio apartman

od 0 – 1

1.3.3. Kuća za odmor, kamp

od 0 – 1

1.4. Vrste objekata u seljačkom domaćinstvu

1.4.1. Vinotočje/kušaonica

od 0 – 1

1.4.2. Izletište

od 0 – 1

1.4.3. Soba, apartman

od 0 – 1

1.4.4. Kamp

od 0 – 1

2. RAZINA IZGRAĐENOSTI INFRASTRUKTURE (javna i turistička infrastruktura)

2.1. Električna mreža na cijelom području mjesta

od 0 – 1

2.2. Javna rasvjeta

od 0 – 1

2.3. Vodovodna mreža na cijelom području mjesta

od 0 – 1

2.4. Kanalizacija u cijelom mjestu, odnosno organizirano redovito pražnjenje septičkih jama

od 0 – 1

2.5. Organizirani odvoz smeća

od 0 – 1

2.6. Autobusni kolodvor (povezanost mjesta autobusnim linijama s drugim destinacijama)

od 0 – 1

2.7. Željeznički kolodvor (udaljenost cca 30 km)

od 0 – 1

2.8. Zračna luka (udaljenost cca 30 km)

od 0 – 1

2.9. Garaža ili parking s organiziranom naplatom

od 0 – 1

2.10. Prometna signalizacija: prometni znakovi, oprema cesta: prometna zrcala, zaštitne ograde, označeni rubovi kolnika, svježe obojeni pješački prijelazi

od 0 – 3

2.11. Pokrivenost signalima mobilnih mreža

od 0 – 1

2.12. Nogostupi uz prometnice

od 0 – 3

2.13. Smeđa signalizacija

od 0 – 1

2.14. Interpretacijske ploče kulturne baštine

od 0 – 1

2.15. Ugibališta/vidikovci uz prometnice s postavljenim klupama za odmor

od 0 – 1

2.16. Natkrivena čekališta na autobusnim stanicama

od 0 – 1

2.17. Panoi s planovima grada/općine/naselja i drugim turističkim informacijama

od 0 – 1

2.18. Table dobrodošlice

od 0 – 1

2.19. Tenisko, nogometno, košarkaško, mini golf igralište i sl.

od 0 – 3

2.20. Dječje igralište

od 0 – 1

2.21. Uređeno kupalište (unutarnji ili vanjski bazeni, prirodna kupališta – plaže uz obalu mora, jezera ili rijeka)

od 0 – 1

2.22. Klizalište

od 0 – 1

2.23. Šetnice uz rijeke ili jezera, kroz šumu i sl.

od 0 – 1

2.24. Biciklističke, jahačke, planinarske i slične staze

od 0 – 1

2.25. Vinske, maslinarske i slične ceste

od 0 – 1

3. PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

3.1. Prirodna baština

3.1.1. Strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat (udaljenost cca 70 km)

od 0 – 1

3.1.2. Regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture

od 0 – 1

3.2. Kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i kulturna baština pod zaštitom UNESCO-a

3.2.1. Nepokretna dobra u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.2. Arheološka kulturna dobra u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.3. Pokretna kulturna dobra u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.4. Nematerijalna baština u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.5. Lokaliteti i spomenici pod zaštitom UNESCO-a

od 0 – 1

4. STANJE ORGANIZIRANOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Dostupnost medicinske pomoći (dom zdravlja, zdravstvena organizacija, blizina bolnice, poliklinike, lječilišta – udaljenost cca 15 km)

od 0 – 1

5. UREĐENOST I OPREMLJENOST JAVNIH POVRŠINA

5.1. Mjesto

5.1.1. Održavanost čistoće mjesta

od 0 – 3

5.1.2. Uređenost središnjih trgova

od 0 – 3

5.1.3. Održavanost zelenih površina (parkovi, cvjetnjaci)

od 0 – 3

5.1.4. Održavanost zelenih površina oko lokalnih prometnica od ulaska u turističko mjesto i u samom mjestu

od 0 – 3

5.1.5. Koševi za smeće

od 0 – 1

5.1.6. Javni WC

od 0 – 1

5.2. Kupališta (uz jezera ili rijeke, bazeni)

5.2.1. Održavanost čistoće kupališta

od 0 – 3

5.2.2. Prilaz za invalide

od 0 – 1

5.2.3. Kabine za presvlačenje

od 0 – 1

5.2.4. Tuševi

od 0 – 1

5.2.5. WC-i

od 0 – 1

5.2.6. Spremnici i košare za smeće

od 0 – 1

5.2.7. Spasilačka služba

od 0 – 1

6. DODATNA PONUDA

6.1. Kultura

6.1.1. Kulturna događanja (manifestacije, koncerti i drugo)

od 0 – 1

6.1.2. Muzej, galerija

od 0 – 1

6.1.3. Kazalište, koncertna dvorana, kino i sl.

od 0 – 1

6.2. Uslužna djelatnost

6.2.1. Restoran, gostionica

od 0 – 1

6.2.2. Zdravljak, zalogajnica, objekt brze prehrane

od 0 – 1

6.2.3. Pečenjarnica, pizzeria, bistro

od 0 – 1

6.2.4. Slastičarnica

od 0 – 1

6.2.5. Kavana, caffe bar, pivnica

od 0 – 1

6.2.6. Noćni klub, noćni bar, disco klub

od 0 – 1

6.2.7. Buffet, krčma, konoba, klet

od 0 – 1

6.2.8. Turistički ured TZ, TIC, turističko društvo

od 0 – 1

6.2.9. Putnička agencija

od 0 – 1

6.2.10. Trgovine (prehrana)

od 0 – 1

6.2.11. Trgovine (suveniri, tehnika, moda, drogerija i dr.)

od 0 – 1

6.2.12. Frizerski i kozmetički salon, salon za uljepšavanje i sl.

od 0 – 1

6.2.13. Mjenjačnica

od 0 – 1

6.2.14. Poštanski ured, poštanski sandučić

od 0 – 2

6.2.15. Banka, bankomat

od 0 – 1

6.2.16. Benzinska postaja (udaljenost cca 5 km)

od 0 – 1

6.2.17. Ljekarna

od 0 – 1

6.3. Ostalo

6.3.1. Ponuda turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, welness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru i na slatkim vodama, ronilačkom turizmu i dr.

od 0 – 3

6.3.2. Ponuda turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti: skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, rafting, vožnja kanuima i dr. sličnim plovilima, padobransko jedrenje (paragliding), skakanje s užetom (bungee-jumping) i sl.

od 0 – 3

UKUPNA

OCJENA

Članovi povjerenstva:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________

PRILOG II

MORE

Kvalitativni kriteriji za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Naselje: __________________

Kriterij

Bodovi

Ocjena

1. TURISTIČKI I SMJEŠTAJNI UGOSTITELJSKI KAPACITETI

1.1. Hoteli

1.1.1. Hotel, hotel baština, aparthotel

od 0 – 1

1.1.2. Turističko naselje, turistički apartmani

od 0 – 1

1.1.3. Pansion

od 0 – 1

1.2. Kampovi

1.2.1. Kamp, kamp naselje

od 0 – 1

1.2.2. Kampiralište, kamp odmorište

od 0 – 1

1.3. Luke nautičkog turizma

1.3.1. Sidrište (ili blizina sidrišta)

od 0 – 1

1.3.2. Odlagalište plovnih objekata (ili blizina odlagališta plovnih objekata

od 0 – 1

1.3.3. Suha marina (ili blizina suhe marine)

od 0 – 1

1.3.4. Marina (ili blizina marine)

od 0 – 1

1.4. Usluge smještaja u domaćinstvu

1.4.1. Sobe

od 0 – 1

1.4.2. Apartman, studio apartman

od 0 – 1

1.4.3. Kuća za odmor, kamp

od 0 – 1

1.5. Vrste objekata u seljačkom domaćinstvu

1.5.1. Vinotočje/kušaonica

od 0 – 1

1.5.2. Izletište

od 0 – 1

1.5.3. Soba, apartman

od 0 – 1

1.5.4. Kamp

od 0 – 1

2. RAZINA IZGRAĐENOSTI INFRASTRUKTURE (javna i turistička infrastruktura)

2.1. Električna mreža na cijelom području mjesta

od 0 – 1

2.2. Javna rasvjeta

od 0 – 1

2.3. Vodovodna mreža na cijelom području mjesta

od 0 – 1

2.4. Kanalizacija u cijelom mjestu, odnosno organizirano redovito pražnjenje septičkih jama

od 0 – 1

2.5. Organizirani odvoz smeća

od 0 – 1

2.6. Autobusni kolodvor (povezanost mjesta autobusnim linijama s drugim destinacijama)

od 0 – 1

2.7. Željeznički kolodvor (udaljenost cca 30 km)

od 0 – 1

2.8. Zračna luka (udaljenost cca 30 km)

od 0 – 1

2.9. Pomorske luke s redovnim trajektnim i brodskim linijama (udaljenost cca 20 km)

od 0 – 1

2.10. Garaža ili parking s organiziranom naplatom

od 0 – 1

2.11. Prometna signalizacija: prometni znakovi, oprema cesta: prometna zrcala, zaštitne ograde, označeni rubovi kolnika, svježe obojeni pješački prijelazi

od 0 – 3

2.12. Pokrivenost signalima mobilnih mreža

od 0 – 1

2.13. Nogostupi uz prometnice

od 0 – 3

2.14. Smeđa signalizacija

od 0 – 1

2.15. Interpretacijske ploče kulturne baštine

od 0 – 1

2.16. Ugibališta/vidikovci uz prometnice s postavljenim klupama za odmor

od 0 – 1

2.17. Natkrivena čekališta na autobusnim stanicama

od 0 – 1

2.18. Panoi s planovima grada/općine/naselja i drugim turističkim informacijama

od 0 – 1

2.19. Table dobrodošlice

od 0 – 1

2.20. Tenisko, nogometno, košarkaško, mini golf igralište i sl.

od 0 – 3

2.21. Dječje igralište

od 0 – 1

2.22. Uređeno kupalište (unutarnji ili vanjski bazeni, prirodna kupališta-plaže uz obalu mora, jezera ili rijeka)

od 0 – 1

2.23. Klizalište

od 0 – 1

2.24. Šetnice uz more

od 0 – 1

2.25. Biciklističke, jahačke, planinarske i slične staze

od 0 – 1

2.26. Vinske, maslinarske i slične ceste

od 0 – 1

3. PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

3.1. Prirodna baština

3.1.1. Strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat (udaljenost cca 70 km)

od 0 – 1

3.1.2. Regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture

od 0 – 1

3.2. Kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i kulturna baština pod zaštitom UNESCO-a

3.2.1. Nepokretna dobra u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.2. Arheološka kulturna dobra u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.3. Pokretna kulturna dobra u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.4. Nematerijalna baština u funkciji turizma

od 0 – 3

3.2.5. Lokaliteti i spomenici pod zaštitom UNESCO-a

od 0 – 1

4. STANJE ORGANIZIRANOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Dostupnost medicinske pomoći (dom zdravlja, zdravstvena organizacija, blizina bolnice, poliklinike, lječilišta – udaljenost cca 15 km)

od 0 – 1

5. UREĐENOST I OPREMLJENOST JAVNIH POVRŠINA

5.1. Mjesto

5.1.1. Održavanost čistoće mjesta

od 0 – 3

5.1.2. Uređenost središnjih trgova

od 0 – 3

5.1.3. Održavanost zelenih površina (parkovi, cvjetnjaci)

od 0 – 3

5.1.4. Održavanost zelenih površina oko lokalnih prometnica od ulaska u turističko mjesto i u samom mjestu

od 0 – 3

5.1.5. Koševi za smeće

od 0 – 1

5.1.6. Javni WC

od 0 – 1

5.2. Javne plaže

5.2.1. Održavanost čistoće javnih plaža

od 0 – 3

5.2.2. Prilaz za invalide

od 0 – 1

5.2.3. Kabine za presvlačenje

od 0 – 1

5.2.4. Tuševi

od 0 – 1

5.2.5. WC-i

od 0 – 1

5.2.6. Spremnici i košare za smeće

od 0 – 1

5.2.7. Spasilačka služba

od 0 – 1

5.2.8. Skakaonica, tobogan, odbojka na pijesku i dr.

od 0 – 1

5.2.9. Suncobrani, ležaljke, pedaline i dr.

od 0 – 1

6. DODATNA PONUDA

6.1. Kultura

6.1.1. Kulturna događanja (manifestacije, koncerti i drugo)

od 0 – 1

6.1.2. Muzej, galerija

od 0 – 1

6.1.3. Kazalište, koncertna dvorana, kino, i sl.

od 0 – 1

6.2. Uslužna djelatnost

6.2.1. Restoran, gostionica

od 0 – 1

6.2.2. Zdravljak, zalogajnica, objekt brze prehrane

od 0 – 1

6.2.3. Pečenjarnica, pizzeria, bistro

od 0 – 1

6.2.4. Slastičarnica

od 0 – 1

6.2.5. Kavana, caffe bar, pivnica

od 0 – 1

6.2.6. Noćni klub, noćni bar, disco klub

od 0 – 1

6.2.7. Buffet, krčma, konoba, klet

od 0 – 1

6.2.8. Turistički ured TZ, TIC, turističko društvo

od 0 – 1

6.2.9. Putnička agencija

od 0 – 1

6.2.10. Trgovine (prehrana)

od 0 – 1

6.2.11. Trgovine (suveniri, tehnika, moda, drogerija i dr.)

od 0 – 1

6.2.12. Frizerski i kozmetički salon, salon za uljepšavanje i sl.

od 0 – 1

6.2.13. Mjenjačnica

od 0 – 1

6.2.14. Poštanski ured, poštanski sandučić

od 0 – 2

6.2.15. Banka, bankomat

od 0 – 1

6.2.16. Benzinska postaja (udaljenost cca 5 km)

od 0 – 1

6.2.17. Ljekarna

od 0 – 1

6.3. Ostalo

6.3.1. Ponuda turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, welness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru i na slatkim vodama, ronilačkom turizmu i dr.

od 0 – 3

6.3.2. Ponuda turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti: skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, rafting, vožnja kanuima i dr. sličnim plovilima, padobransko jedrenje (paragliding), skakanje s užetom (bungee-jumping) i sl.

od 0 – 3

UKUPNA

OCJENA

Članovi povjerenstva:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________