Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

NN 92/2009 (29.7.2009.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2330

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., a u svezi s člankom 82. stavkom 10. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 61/09), naslov članka 25. »Prijelazne i završne odredbe« mijenja se u »Završne odredbe« te se dopunjuje tekst članka 25. na način da sada glasi:

»Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine« broj 198/03 i 3/04).«

Članak 2.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine, broj 61/09) briše se naslov članka 26. »Stupanje na snagu pravilnika« pa je članak 26. dio pravilnika pod naslovom »Završne odredbe«.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/13

Urbroj: 376-13-09-2

Zagrebu, 17. srpnja 2009.

Predsjednik Vijeća
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.