Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini pristojbi i nak­nada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

NN 93/2009 (31.7.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini pristojbi i nak­nada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2336

Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08) te članka 73. stavka 8. i članka 116. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 79/09), u Prilogu I. tablici – Vrijeme potrebno za obavljanje post mortem pregleda, u dijelu koji se odnosi na goveda, riječi: »Od 6 mjeseci do 24 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »Od 8 mjeseci do 24 mjeseca«.

Riječi: »Od 6 tjedana do 6 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »Od 6 tjedana do 8 mjeseci«.

U dijelu koji se odnosi na perad i lagomorfe, u trećoj koloni broj: »0,5« zamjenjuje se brojem »1,00«.

U osmoj koloni broj: »1,51« zamjenjuje se brojem: »2,01«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/206

Urbroj: 525-11-09-2

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.