Pravilnik o uvjetima za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kroz zaštićeno područje i za premještanje toga bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ako potječu iz zaštićenog područja i premještaju se unutar njega

NN 100/2009 (19.8.2009.), Pravilnik o uvjetima za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kroz zaštićeno područje i za premještanje toga bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ako potječu iz zaštićenog područja i premještaju se unutar njega

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2573

Na temelju članka 23. stavka 5. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PREMJEŠTANJE ODREĐENOG BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KROZ ZAŠTIĆENO PODRUČJE I ZA PREMJEŠTANJE TOGA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA AKO POTJEČU IZ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA I PREMJEŠTAJU SE UNUTAR NJEGA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koji moraju biti ispunjeni kad se bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu A, odjeljku II. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[2] (»Narodne novine«, br. 74/06) – koji potječu izvan zaštićenog područja uspostavljenog za navedeno bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete uzimajući u obzir jedan štetni organizam ili više štetnih organizama zbog kojih se u skladu s člankom 15. Zakona o biljnom zdravstvu[3] (u daljnjem tekstu: Zakon) zaštićeno područje proglašava – premještaju kroz zaštićeno područje na krajnje odredište izvan tog područja, a bez biljne putovnice koja važi za to zaštićeno područje.

Članak 2.

(1) Uvjeti iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu sljedeći:

(a) Pakiranje i, tamo gdje je to potrebno, prijevozno sredstvo u kojem se prevozi bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti iz članka 1. ovoga Pravilnika, mora biti čisto i u njemu ne smije biti štetnih organizama iz članka 1. ovoga Pravilnika, i takvih svojstava da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

(b) Odmah nakon pakiranja, pakiranje i, tamo gdje je to potrebno, prijevozno sredstvo u kojem se prevoze navedeno bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti, mora biti zaštićeno sukladno strogim normama iz područja biljnoga zdravstva, kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost od širenja štetnog organizma u dotičnom zaštićenom području, da identitet ostane nepromijenjen, da navedeno bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti udovoljavaju uvjetima propisanima Zakonom i Pravilnikom iz članka 1. ovoga Pravilnika te da ostanu zaštićeni tijekom prijevoza kroz to zaštićeno područje.

(c) Bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete iz članka 1. ovoga Pravilnika mora pratiti uobičajena trgovačka isprava, iz koje je vidljivo da ono ne potječe iz dotičnog zaštićenog područja i da je odredište izvan tog zaštićenog područja.

(2) Ne dovodeći u pitanje mjere koje će se poduzeti ako bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti ne ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom i Pravilnikom iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako se tijekom službenog pregleda u okviru sustavnih istraživanja, planiranog praćenja zdravstvenog stanja ili drugih redovitih ili povremenih pregleda provedenih unutar zaštićenog područja, utvrdi da zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka nisu ispunjeni, fitosanitarni ili šumarski inspektor odmah će narediti sljedeće mjere:

– pečaćenje pakiranja

– prijevoz, pod službenim nadzorom, bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na odredište izvan dotičnog zaštićenog područja.

Članak 3.

Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu A, odjeljku II. Pravilnika iz članka 1. ovoga Pravilnika koji potječu iz zaštićenog područja uspostavljenog za navedeno bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete zbog jednog ili više štetnih organizama i premještaju se unutar njega, mogu se premještati ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na istraživanja propisana Pravilnikom o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima[4] (»Narodne novine«, br. 96/09).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/191

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 7. kolovoza 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 93/51/EEZ od 24. lipnja 1993. kojom se utvrđuju pravila o premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kroz zaštićeno područje i o premještanju toga bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji potječu iz takvog zaštićenog područja i premještaju se unutar njega

[2]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3]Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[4]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 92/70/EEZ od 30. srpnja 1992. kojom se propisuju podrobna pravila za obavljanje istraživanja u svrhu priznavanja zaštićenih područja u Zajednici