Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

NN 101/2009 (21.8.2009.), Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2598

Na temelju članka 57a. stavka 3. i članka 93. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I STRUČNIM ZNANJIMA ZA IMENOVANJE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU TE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita, te program, sadržaj i način polaganja stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu.

Članak 2.

Koordinator za zaštitu na radu može obavljati poslove koordinacije kod investitora, glavnog projektanta i poslodavca kao:

1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I

2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II.

II. UVJETI STRUČNE SPREME I STRUČNA ZNANJA KOORDINATORA

Članak 3.

Koordinator I mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva te položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.

Članak 4.

Koordinator II mora ispunjavati uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika ili mora imati najmanje završen stručni studij sigurnosti sa stečenim akademskim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer, položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručni ispit za koodrinatora za zaštitu na radu.

Članak 5.

Stručni ispit za koordinatora I ne mora polagati osoba koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva i stručni ispit po posebnom propisu iz zaštite na radu.

Koordinator I može obavljati poslove koordinatora II.

III. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 6.

Pravo na polaganje stručnog ispita za koordinatora I ima osoba koja ima najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položeni stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva.

Članak 7.

Pravo na polaganje stručnog ispita za koordinatora II ima osoba iz članka 4. ovog Pravilnika i osoba s najmanje završenim stručnim studijem sigurnosti sa stečenim akademskim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položenim stručnim ispitom stručnjaka zaštite na radu.

IV. ISPITNI PROGRAM

Članak 8.

Stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se prema jedinstvenom programu za koordinatore za zaštitu na radu u fazi izrade projekta i koordinatore zaštite na radu u fazi izvođenja radova, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Dodatak I).

V. PRIJAVA STRUČNOG ISPITA

Članak 9.

Za polaganje stručnog ispita kandidat se prijavljuje Ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita sastavni je dio ovoga Pravilnika (Dodatak 2, Obrazac SIK-1).

Uz prijavu kandidat mora priložiti dokaze o vrsti i stupnju stručne spreme, položenom stručnom ispitu po posebnom propisu iz graditeljstva odnosno stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu.

U slučaju da kandidat uz prijavu ne priloži svu potrebnu dokumentaciju Ministarstvo će zatražiti da je dostavi u roku od petnaest dana.

Ako kandidat ne dostavi potrebnu dokumentaciju u roku propisanom stavkom 4. ovoga članka smatrat će se da je odustao od polaganja ispita.

Ministar nadležan za rad rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

Članak 10.

Ministarstvo pismeno obavještava kandidata najmanje 30 dana prije polaganja ispita o mjestu i vremenu održavanja stručnog ispita.

Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi stručnom ispitu smatra se da stručni ispit nije položio.

Kandidat može pisanim podneskom Ministarstvu uz odgovarajući dokaz odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje, uz prilaganje odgovarajućih dokaza o nepredviđenim razlozima zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita. U tom se slučaju smatra da kandidat stručni ispit nije polagao.

VI. ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 11.

Stručni ispit kandidati polažu pred ispitnim povjerenstvom za stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu.

Članak 12.

Ministar nadležan za rad odlukom imenuje ispitno povjerenstvo.

Osobe za listu ispitivača predlažu Ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Državni inspektorat.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati najmanje akademski naziv diplomiranog inženjera i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima izrade, nadzora, primjene ili provedbe propisa zaštite na radu s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit po propisima struke, odnosno državni stručni ispit prema posebnom zakonu.

Članak 13.

Ispitno povjerenstvo za svaki ispitni rok imenuje načelnik Odjela zaštite na radu Ministarstva s liste ispitivača iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Ispitno povjerenstvo sačinjavaju predsjednik i dva člana.

Članak 14.

Administrativne i tehničke poslove obavlja tajnik ispitnog povjerenstva.

VII. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 15.

Stručni ispit se polaže usmeno.

O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SIK-2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.

Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

Ocjenu stručnog ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 17.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja, a ispit ima pravo polagati najviše tri puta.

Članak 18.

Popravni ispit može polagati samo kandidat koji nije položio jedan ispitni predmet.

Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuje na polaganje popravnog ispita.

VIII. UVJERENJE I REGISTAR IZDANIH UVJERENJA

Članak 19.

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SIK-3, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 20.

Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja (u daljnjem tekstu: Registar).

Registar se vodi prema obrascu SIK-4, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

IX. TROŠKOVI ISPITA

Članak 21.

Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

Iznos troškova stručnog ispita rješenjem utvrđuje ministar nadležan za rad.

Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u višem iznosu te se u tom slučaju nadoplaćuje razlika.

Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 40% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih kandidat ili njegov poslodavac.

Članak 22.

Članovima ispitnog povjerenstva pripada nagrada za rad na temelju rješenja koje donosi ministar nadležan za rad.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/33
Urbroj: 526-08-03/1-09-5
Zagreb, 27. srpnja 2009.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

SADRŽAJ PROGRAMA STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU

Sadržaj programa osposobljavanja koordinatora za zaštitu na radu mora sadržavati sljedeće teme:

1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina,

2. Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu

3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu

4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta

5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta.

1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina

Opći ciljevi:

– poznavanje važećih propisa ili dijelova propisa, kojima se uređuje gradnja

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– opći pojmovi u području zaštite na radu

– svrha stručnog osposobljavanja:

– važeći propisi koji uređuju gradnju građevina

– odredbe u svezi s projektiranjem

– poznavanje, sadržaja i izrade elaborata zaštite na radu

– poznavanje oblika i sadržaja zaštite od požara

– odredbe u svezi s građevinskom dozvolom

– odredbe u svezi s gradnjom

– važeći propisi kojima se uređuje i provodi zaštita na radu

– zakon o zaštiti na radu

– pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore

– pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

– drugi propisi koji se odnose na zaštitu na radu u graditeljstvu.

2. Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu

Opći ciljevi:

– poznavanje zadaća različitih sudionika u gradnji

– poznavanje zadaća koordinatora u fazi projektiranja i koordinatora u fazi izvođenja projekta

– aktivnosti koordinatora u fazi projektiranja i koordinatora u fazi izvođenja radova i njihovog sudjelovanja s ostalim učesnicima na radu pri provedbi načela zaštite na radu

– međudjelovanje obavljanja različitih poslova na istoj lokaciji

– mjere za provedbu koji su na raspolaganju koordinatoru

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– uloga i zadaće koordinatora.

– različite faze projektiranja i gradnje objekta te dužnosti i obveze različitih sudionika pri gradnji (ugovorna dokumentacija)

– način provedbe dužnosti koordinatora

– ciljevi, sastav i sadržaj različitih sredstava koordinacije: plan izvođenja radova, tehničke specifikacije projekta (izvedbeni projekt), vođenje evidencije o radu koordinacije

– obavještavanje radnika.

3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu

Opći ciljevi:

– poznavanje različitih načina koordinacije sigurnosti na radu

– sposobnost prepoznavanja i procjenjivanja rizika na radu:

– opći rizici, kojima su izloženi radnici

– rizici koji su posljedica istovremenog ili uzastopnog (jednog za drugim) rada različitih izvođača na radilištu

– rizici pri izvođenju naknadnih radova na građevinama

– sposobnost određivanja mjera za sprečavanje rizika u pojedinim fazama gradnje (koordinator mora biti kadar predlagati preventivne mjere, pri čemu mora dati prednost poduzimanju mjera u fazi izrade projekta i pri tome voditi računa o troškovima, učinkovitosti i radu u skladu s propisima)

– sposobnost provođenja tih mjera od strane različitih izvođača u svim fazama gradnje.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– opća načela zaštite

– procjenjivanje rizika

– različite preventivne mjere za sprečavanje nesreća na radu i očuvanja zdravlja radnika te mjerila za izbor tih mjera

– analiza najčešćih rizika i primijenjenih preventivnih mjera na radilištu (u fazi pripreme projekta)

– čimbenici okoliša (određivanje radilišta, ograđivanje radilišta od okolnog terena i uređenje pristupa, geološki čimbenici, okolina radilišta, postojeće mreže i infrastruktura)

– osiguranje prve pomoći, sanitarne opreme, mjesta za odmor, odgovarajuće prehrane i napitaka

– rukovanje teretima

– zemljani radovi

– skladištenje

– rad na velikim visinama i/ili rad koji se odvija na različitim razinama

– uporaba medija i različitih oblika energije na radu (privremene el. instalacije, komprimirani zrak, voda)

– uporaba opasnih proizvoda (kemijske tvari, radioaktivne i ionizirajuće tvari)

– promet i uporaba radne opreme

– kretanje ljudi

– odstranjivanje otpada (prikupljanje, skladištenje i odvoz)

– specifični uvjeti (buka, prašina, zračenje)

– grubi građevinski radovi

– završni građevinski radovi

– utvrđivanje posebno opasnih radova i definiranje odgovarajućih načina sprečavanja rizika pri tim radovima

– studije o rizicima i preventivnim mjerama pri naknadnim radovima na građevinama nakon završetka radova

– kretanje ljudi, pristup do radnih mjesta

– radovi na krovu

– radovi na fasadi

– rad pod zemljom i na tehničkim lokacijama, cjevovodima (voda, plin, telefon, kabelska televizija...)

– rad s radnom opremom (viličari, radni strojevi, dizalice i dr.)

– održavanje instalacija za distribuciju tekućina i energije

– postupak vezano za ozljedu na radu na gradilištu.

4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta

Opći ciljevi:

– sposobnost da se u početnoj fazi projektiranja predvide, utvrde i odrede prioriteti procijenjenih rizika, koji bi mogli nastati iz različitih arhitektonskih, tehničkih, tehnoloških i organizacijskih područja i iz radnog okoliša (bliže i daljnje okoline)

– sposobnost određivanja preventivnih mjera, koje moraju biti sadržane u natječajnoj dokumentaciji: popis uvjeta natječaja, ocjena troškova, plan izvođenja radova, dokumentacija projekta i sposobnost izrade plana izvođenja radova

– sposobnost donošenja organizacijskih odluka, vođenja i održavanja gradilišta

– sposobnost izrade dokumentacije, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– različite faze izrade projekta i postupci, koje je potrebno provesti prije početka radova

– proučavanje dokumentacije i nacrta, koji su dio projekta sa stanovišta sprečavanja rizika (zaštite na radu) pri izvođenju građevinskih radova

– identificiranje rizika koje nije moguće otkloniti te utvrđivanje specifičnih (posebnih) rizika uz definiranje odgovarajućih mjera i tehnika za sprečavanje rizika na radu

– poznavanje načina vođenja sastanaka s različitim sudionicima (investitor, projektant, zaposlenima u projektnom birou, predstavnicima tvrtki) te poznavanje načina davanja odgovarajućih informacija u svezi s osiguranjem zaštite na radu.

– izrada plana izvođenja radova uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično radilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu.

– određivanje pravila organiziranja, vođenja i održavanja radilišta, uključujući i pravila uporabe skupne zaštitne opreme i instalacija te pravila, kojima je cilj izbjegavanje rizika, koji proizlaze iz istovremenog odvijanja različitih aktivnosti na radilištu.

5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta

Opći ciljevi:

– poznavanje oblika i sadržaja plana izvođenja radova

– sposobnost predviđanja situacija, koje bi mogle dovesti do rizika prije početka građevinskih radova

Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:

– određivanje radnih zadaća koordinatora

– različite faze radova i radne zadaće različitih sudionika pri gradnji (zadaće, obveze, ugovorna dokumentacija)

– postupak izmjene plana izvođenja radova koji su u tijeku

– poznavanje načina vođenja sastanaka s različitim izvođačima (sudionicima) te poznavanje načina davanja odgovarajućih informacija u svezi s osiguranjem (primjenom) zaštite na radu

– sastavljanje službenih obavijesti, izvješća sa sastanaka ili o obilasku gradilišta, vođenje knjige poduzetih mjera za siguran rad.

Mjera za siguran rad

– nadzor nad provedbom zaštite na radu na radilištu, prepoznavanje i procjena rizika te određivanja odgovarajućih preventivnih mjera, koje je potrebno provesti

– pravila i zahtjevi, koji se odnose na uporabu zajedničke radne opreme (montaža, uporaba, održavanje i rastavljanje)

– način obavještavanja sudionika na radu.

DODATAK 2.

Obrazac SIK-1

______________________________
Ime i prezime kandidata

______________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
RADA I PODUZETNIŠTVA
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

ZAHTJEV
za polaganje stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu

Redni broj

PODATAK

1.

Ime i prezime

2.

Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja

3.

Broj osobne iskaznice, tko je izdao i gdje

4.

Adresa stanovanja i tel. broj

5.

Stručna sprema stečena školovanjem, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem, struka

6.

Strukovno područje – djelatnost (građevinarstvo) i vrsta poslova za koje se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita (koordinator I, koordinator II)

7.

Tko snosi troškove polaganja ispita

8.

Djelatnosti poslodavca u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti

9.

Ovjerena preslika diplome

10.

Preslika dokumenta o položenom stručnom ispitu ispitu – original na uvid

Priložene dokumente navesti:

Potpis kandidata
______________________

DODATAK 3.

Obrazac: SIK-2 +

DODATAK 4.

Obrazac: SIK-3 +

DODATAK 5.

Tablica: SIK-4