Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 101/2009 (21.8.2009.), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

2606

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03.) Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U članku 9. stavak 1. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 193/03, 73/04, 116/08) mijenja se i glasi:

»Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u područjima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zakonom o otpadu i Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U Fondu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Ured direktora,

– Služba za upravno-pravne poslove, poslove naplate naknada i posebne naknade,

– Služba pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša,

– Služba pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji,

– Služba za gospodarenje posebnim kategorijama otpada,

– Služba za financije i planiranje,

– Samostalni odjel za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz instrumenata pomoći i fondova Europske unije,

– Samostalni odjel za unutarnju reviziju,

– Tajništvo Fonda.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U sklopu unutarnjih ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovoga članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mogu se osnivati odjeli i druge uže ustrojstvene jedinice čiji se djelokrug utvrđuje tim Pravilnikom.«

U stavku 2. riječi »Pravilnikom o unutarnjem ustrojstva i načinu rada Fonda« zamjenjuju se riječima »Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka«.

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 15. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.«

Članak 4.

Članak 34.a i naslov ispred toga članka mijenjaju se i glase:

»5. Pomoćnik direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša.«

Članak 34.a

Pomoćnik direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša, raspisivanja natječaja za dodjelu sredstava Fonda, odabira korisnika sredstava te obavljanja stručnog nadzora u realizaciji programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša.

Za pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog ili tehničko-tehnološkog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima u području zaštite okoliša.

Pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovog Statuta kojima su uređena pitanja raspisivanja i provedbe natječaja za direktora Fonda te njegovo imenovanje i razrješenje odgovarajuće se primjenjuju i na pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša.

Tužba protiv odluke o imenovanju ili razrješenju pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša podnosi se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.«

Članak 5.

Članak 34.b mijenja se i glasi:

»Pomoćnik direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, raspisivanja natječaja za dodjelu sredstava Fonda, odabira korisnika sredstava te obavljanja stručnog nadzora u realizaciji programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji.

Za pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarskog ili elektrotehničkog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima na području energetike.

Pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovog Statuta kojima su uređena pitanja raspisivanja i provedbe natječaja za direktora Fonda te njegovo imenovanje i razrješenje odgovarajuće se primjenjuju i na pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji.

Tužba protiv odluke o imenovanju ili razrješenju pomoćnika direktora za pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i drugih aktivnosti u području u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji podnosi se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.«

Članak 6.

Članak 34.c mijenja se i glasi:

»Pomoćnik direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada vodi, organizira i koordinira poslove u svezi gospodarenja posebnim kategorijama otpada, organizira i koordinira poslove u svezi izrade plana rashoda od naknada za posebne kategorije otpada, sustava prikupljanja, privremenog skladištenja, reciklaže i oporabe svih posebnih kategorija otpada, raspisivanja natječaja za dodjelu sredstava Fonda, odabira korisnika sredstava, te obavljanja stručnog nadzora u svezi korištenja sredstava ostvarenih od naknada za posebne kategorije otpada.

Za pomoćnika direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima na području zaštite okoliša.

Pomoćnika direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovog Statuta kojima su uređena pitanja raspisivanja i provedbe natječaja za direktora Fonda te njegovo imenovanje i razrješenje odgovarajuće se primjenjuju i na pomoćnika direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Tužba protiv odluke o imenovanju ili razrješenju pomoćnika direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada podnosi se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.«

Članak 7.

Iza članka 34.c dodaje se članak 34.d koji glasi:

»6. Pomoćnik direktora za financije i planiranje

Članak 34.d

Pomoćnik direktora za financije i planiranje vodi, organizira i koordinira poslove u svezi planiranja i analize izvršenja plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Fonda, financijske podrške za predlaganje korisnika sredstava Fonda i odabira projekata i programa za koje će se koristiti sredstva Fonda, utvrđivanja financijskog boniteta korisnika sredstava, praćenja izvršenja njihovih financijskih obveza, predlaganja načina korištenja sredstava Fonda, stručnog nadzora u svezi naplate naknada za posebne kategorije otpada, kontrole namjenskog korištenja sredstava te obavljanja poslova suradnje s financijskim i drugim institucijama u zemlji i svijetu radi sudjelovanja u financiranju projekata i programa u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Za pomoćnika direktora za financije i planiranje može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima financija.

Pomoćnika direktora za financije i planiranje imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovog Statuta kojima su uređena pitanja raspisivanja i provedbe natječaja za direktora Fonda te njegovo imenovanje i razrješenje odgovarajuće se primjenjuju i na pomoćnika direktora za financije i planiranje.

Tužba protiv odluke o imenovanju ili razrješenju pomoćnika direktora za financije i planiranje podnosi se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.«

Članak 8.

Iza članka 34d. dodaje se članak 34e. koji glasi:

» Pomoćnici direktora imenuju se na vrijeme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora bez ograničenja.«

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja naknada i posebne naknade utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim propisima dužni su uplaćivati sredstva na račun Fonda sukladno tom Zakonu i drugim propisima.

Fond donosi rješenje kojim se utvrđuju obveznici plaćanja naknada i posebne naknade, iznos naknada te način i rokove plaćanja tih naknada.

Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša u roku od 8 dana od dana dostave rješenja. Ovlaštena osoba Fonda koja donosi rješenje mora imati državni stručni ispit.

Na pitanja u svezi naplate naknada i posebne naknade, nadzora naplate, žalbenog postupka, prekršaja i zastare, koje nisu uređena Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.«

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»– poticanje učinkovitog korištenja energije i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije.«

Podstavci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. postaju podstavci 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stupaju na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/09-03/03
Urbroj: 563-01-09-12
Zagreb, 17. lipnja 2009.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.