Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji

NN 102/2009 (26.8.2009.), Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2639

Na temelju članka 337. stavka 7. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008 i 76/2009), ministar unutarnjih poslova uz prethodnu suglasnost ministra pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVOĐENJA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja posebnih dokaznih radnji kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana.

II. NAČIN PROVOĐENJA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI

a) Nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu

Članak 2.

Nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu vrši se u prostorijama policije.

Članak 3.

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija osigurava policiji tehničke uvjete za provedbu nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu na način da vrši ukapčanje i transfer neobrađenih sadržaja i podataka od davatelja telekomunikacijskih usluga za nadziranu komunikaciju do prostorija policije.

Članak 4.

Policija na pogodan način provodi privremeno elektroničko snimanje (pohranu) sadržaja i podataka nadzirane komunikacije za vrijeme trajanja posebne dokazne radnje iz članka 2. ovoga Pravilnika u svojim prostorijama te osigurava tehničke i programske preduvjete za obradu privremeno pohranjenog zapisa, snimanje i dostavu snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.

Članak 5.

Pomoću odgovarajućih tehničkih sučelja policija vrši nadzor ostvarenih telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu te sastavlja sažetke nadzirane komunikacije koji predstavljaju dokumentacije tehničkog zapisa.

b) Presretanje, prikupljanje i snimanje računalnih podataka

Članak 6.

Presretanje, prikupljanje i snimanje računalnih podataka provodi se prikriveno iz prostorija policije, odnosno drugih odgovarajućih prostora.

Članak 7.

Presretanje računalnih podataka provodi se pomoću odgovarajućih programskih rješenja i tehničkih sučelja.

Članak 8.

Policija na pogodan način provodi privremeno elektroničko snimanje (pohranu) presretanih i prikupljenih podataka za vrijeme trajanja posebne dokazne radnje iz članka 6. ovoga Pravilnika u svojim prostorijama te osigurava tehničke i programske preduvjete za obradu privremeno pohranjenih podataka, snimanje i dostavu snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.

Članak 9.

Pomoću odgovarajućih tehničkih i programskih rješenja policija provodi uvid u sadržaj presretanih i prikupljenih računalnih podataka i sastavlja sažetke sadržaja koji predstavljaju dokumentacije tehničkog zapisa.

c) Ulazak u prostorije radi provođenja nadzora i tehničko snimanje prostorija

Članak 10.

Ulazak u prostorije radi provođenja nadzora i tehničkog snimanja prostorija provodi se na pogodan, prikriveni način koji ne razotkriva ili ugrožava provođenje posebnih dokaznih radnji.

Članak 11.

Za ulazak u prostorije policija koristi potrebne alate i elektroničke naprave.

Članak 12.

Nadzor i tehničko snimanje prostorija provodi se pomoću odgovarajućih tehničkih uređaja za nadzor, snimanje i prijenos audio i video signala.

Članak 13.

Po isteku ili obustavi nadzora i tehničkog snimanja prostorija policija će na pogodan način iz prostorija ukloniti primijenjena tehnička sredstva.

Članak 14.

Policija na pogodan način provodi privremenu pohranu tehničkih snimaka nadzora i tehničkog snimanja prostorija za vrijeme trajanja posebne dokazne radnje iz članka 10. ovoga Pravilnika, osigurava tehničke i programske preduvjete za izradu cjelovite snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.

Članak 15.

Pomoću odgovarajućih tehničkih i programskih rješenja i alata policija provodi uvid u prikupljene i privremeno pohranjene tehničke snimke nadzora i tehničkog snimanja prostorija, sastavlja sažetke audio zapisa i izrađuje foto i video dokumentaciju video zapisa koji predstavljaju dokumentaciju tehničkog zapisa.

d) Tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta

Članak 16.

Tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta provodi se na pogodan, prikriveni način koji ne razotkriva ili ugrožava provođenje posebnih dokaznih radnji.

Članak 17.

Tijekom provedbe posebne dokazne radnje tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta, policija koristi odgovarajuće tehničke uređaje za pozicioniranje, nadzor kretanja, prijenos i snimanje audio i video signala.

Članak 18.

Policija na pogodan način provodi privremenu pohranu tehničkih snimaka nastalih tijekom provođenja posebne dokazne radnje iz članka 16. ovoga Pravilnika, osigurava tehničke i programske preduvjete za izradu cjelovite snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.

Članak 19.

Pomoću odgovarajućih tehničkih i programskih rješenja i alata policija provodi uvid u prikupljene i privremeno pohranjene tehničke snimke nastale tijekom provođenja tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta, sastavlja sažetke audio zapisa i izrađuje foto i video dokumentaciju video zapisa koji predstavljaju dokumentaciju tehničkog zapisa.

e) Uporaba prikrivenih istražitelja i pouzdanika

Članak 20.

Prikriveni istražitelj je policijski službenik koji na temelju naloga suca istrage provodi posebne dokazne radnje.

Pouzdanik je građanin koji dobrovoljno, na temelju naloga suca istrage i po uputama državnog odvjetnika ili policije provodi posebne dokazne radnje.

Prije početka provedbe posebnih dokaznih radnji pouzdanik će potpisati izjavu u kojoj je navedeno da pristaje provoditi posebne dokazne radnje u svojstvu pouzdanika, kojom prilikom će mu biti pojašnjena sva prava i obveze.

Članak 21.

Prilikom provedbe posebnih dokaznih radnji prikriveni istražitelj u svrhu prikrivanja svojstva policijskog službenika može koristiti mjere prikrivanja.

Članak 22.

Tijekom provedbe posebnih dokaznih radnji prikriveni istražitelji i pouzdanici mogu se koristiti prikrivenim audio i video uređajima i drugim tehničkim uređajima za stvaranje tehničkog zapisa o provedbi posebnih dokaznih radnji.

O provedenim posebnim dokaznim radnjama prikriveni istražitelji i pouzdanici sastavljaju izvješća koja ovjerava rukovoditelj ustrojstvene jedinice policije zadužene za provedbu posebnih dokaznih radnji ili nadležni državni odvjetnik te se izrađuje dokumentacija tehničkog zapisa snimaka nastalih korištenjem audio i video uređaja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

Prikriveni istražitelj ili pouzdanik svoj iskaz pred nadležnim sudom daje sukladno odredbama posebnog Zakona, u svojstvu ugroženog ili zaštićenog svjedoka.

Radi sigurnosnih, zdravstvenih ili drugih razloga prikriveni istražitelj ili pouzdanik mogu svjedočiti posredstvom tehničkih uređaja za prijenos slike i zvuka i iz prostorija koje nisu u zgradi gdje se nalazi sudac istrage ili druge osobe koje su prisutne ispitivanju.

f) Simulirana prodaja i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine

Članak 24.

Simuliranu prodaju i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine provode prikriveni istražitelji ili pouzdanici.

Članak 25.

Prilikom provedbe simulirane prodaje predmeta mogu se koristiti predmeti privremeno oduzeti sukladno odredbama posebnog Zakona, kao i predmeti trajno oduzeti na temelju pravomoćne odluke suda.

U slučaju da se koriste predmeti privremeno oduzeti na temelju odredbi posebnog Zakona, odobrenje za njihovo korištenje daje nadležni državni odvjetnik, sudac istrage odnosno sud.

Ukoliko tijekom provedbe simulirane prodaje predmeta dođe do oštećenja, uništenja ili trajnog otuđenja predmeta, postupit će se po odredbama posebnih propisa o naknadi štete.

Novčana sredstva pribavljena primjenom simulirane prodaje ili simuliranog primanja potkupnine postaju sredstva državnog proračuna, a tako pribavljeni predmeti postaju vlasništvo Republike Hrvatske kojim se koristi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 26.

Za provedbu simuliranog otkupa predmeta te simulirano davanje potkupnine koriste se posebno namijenjena sredstva i predmeti policije, državnog odvjetništva ili sredstva iz članka 25. stavka 4. ovog Pravilnika.

Simulirani otkup predmeta može se odnositi na sve predmete koji mogu biti predmet kaznenog djela.

Članak 27.

Sredstva i predmeti koji se koriste kod simuliranog otkupa i prodaje predmeta ili simuliranog davanja potkupnine moraju se zapisnički popisati. Zapisnik potpisuje državni odvjetnik ili rukovoditelj ustrojstvene jedinice policije koja provodi posebne dokazne radnje.

Sredstva i predmeti iz stavka 1. ovog članka ne mogu se koristiti do okončanja postupka.

g) Pružanje simuliranih poslovnih usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova

Članak 28.

Radi provedbe pružanja simuliranih poslovnih usluga ili sklapanja simuliranih pravnih poslova mogu se osnivati pravne osobe.

Pružanje simuliranih poslovnih usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova mogu se provoditi uz primjenu mjere prikrivanja identiteta osoba, vlasništva nad stvarima i pravnim osobama.

U provedbi mjera prikrivanja iz stavka 2. ovog članka, policija surađuje s drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, drugim pravnim osobama i udrugama građana.

Pružanje simuliranih poslovnih usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova provode prikriveni istražitelji ili pouzdanici.

Članak 29.

Sredstva za poslovanje pravnih osoba koje su osnovane radi pružanja simuliranih poslovnih usluga osiguravaju se iz posebno namijenjenih sredstava policije ili državnog odvjetništva.

Novčana sredstva pribavljena tijekom simuliranog pružanja usluga ili simuliranog pravnog posla postaju sredstva državnog proračuna, a tako pribavljeni predmeti postaju vlasništvo Republike Hrvatske kojim se koristi Ministarstvo unutarnjih poslova

Uz odobrenje državnog odvjetništva, sredstva i predmeti iz stavka 2. ovoga članka mogu se koristiti za podmirenje tekućih troškova pravnih osoba koje pružaju simulirane poslovne usluge.

Članak 30.

Šteta nastala trećim osobama prilikom pružanja simuliranih poslovnih usluga ili sklapanja simuliranog pravnog posla naknađuje se prema odredbama posebnih propisa o naknadi štete.

h) Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta kaznenog djela

Članak 31.

Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta kaznenog djela provodi se na pogodan, prikriveni način koji ne razotkriva ili ugrožava provedbu posebnih dokaznih radnji.

Članak 32.

Tijekom provedbe nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela policija koristi odgovarajuće tehničke uređaje za pozicioniranje, nadzor i dokumentiranje. U svrhu izrade foto i video dokumentacije koriste se tehnički uređaji za prijenos i snimanje audio i video signala.

Članak 33.

Na pogodan način policija vrši privremenu pohranu tehničkih snimaka nastalih tijekom provedbe nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela i osigurava tehničke i programske preduvjete za izradu cjelovite snimke i dokumentacije tehničkog zapisa.

Članak 34.

Pomoću odgovarajućih tehničkih i programskih rješenja i alata policija provodi uvid u prikupljene i privremeno pohranjene tehničke snimke nastale tijekom provođenja nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela i izrađuje foto i video dokumentaciju video zapisa koji predstavljaju dokumentaciju tehničkog zapisa.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 35.

Dnevna izvješća i dokumentaciju tehničkog zapisa o tijeku provođenja posebnih dokaznih radnji, policija dostavlja državnom odvjetniku na njegov zahtjev.

Po okončanju naloženih posebnih dokaznih radnji iz članka 2., 6., 10., 16. i 31. ovoga Pravilnika, sve snimke ostvarene komunikacije, presretanih i prikupljenih računalnih podataka, tehničke snimke nadzora i tehničkog snimanja prostorija, tehničke snimke tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta te tehničke snimke nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela, snimaju se i dostavljaju državnom odvjetniku na odgovarajućem elektronskom mediju za ukupno vrijeme trajanja zajedno s dokumentacijom tehničkog zapisa.

Članak 36.

Prilikom provedbe posebnih dokaznih radnji iz članka 2., 6., 10., 16. i 31. ovoga Pravilnika, policija vrši kriminalističko-analitičku obradu prikupljenih i privremeno pohranjenih sadržaja pomoću odgovarajućih programskih rješenja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-37792/4-2009
Zagreb, 12. kolovoza 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.