Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 94/2009 (1.8.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

2360

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/155

Urbroj: 71-05-03/3-09-2

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07. i 87/09.) u članku 10. brojka: »22« zamjenjuje se brojkom: »23«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2009. godine.

Klasa: 410-19/09-01/06

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.