Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima

NN 94/2009 (1.8.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima

94 01.08.2009 Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

2363

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/158

Urbroj: 71-05-03/3-09-2

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08. i 152/08.) u članku 78. riječi: »koeficijenta 1,2« zamjenjuju se riječima: »koeficijenta 0,8«.

Članak 2.

Ministar financija će naredbom propisati iznos mjesečne osnovice kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,8 za obračunsko razdoblje – 2009. godinu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 411-01/09-01/01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.