Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 94/2009 (1.8.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2364

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine

Klasa: 011-01/09-01/152

Urbroj: 71-05-03/3-09-2

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08.) u članku 6. stavku 1. točki 25. iza riječi: »članovi obitelji« dodaju se riječi: »smrtno stradalog,«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 2. točki 3. iza zareza dodaju se riječi: »te zdravstvenu zaštitu u vezi s medicinskom oplodnjom sukladno općem aktu Zavoda,«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti,«.

Iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite.«.

U stavku 3. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. – 9. postaju točke 1. – 8.

Članak 3.

U članku 29. stavku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo koje imenuje Zavod« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor Zavoda«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 4. riječi: »utvrdilo nadležno liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »utvrdio ovlašteni doktor«.

Članak 5.

U članku 34. stavku 1. riječi: »liječničkom povjerenstvu područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenom doktoru«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 1. riječi: »nadležno liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 6. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 7.

U članku 37. riječi: »ispunio uvjete za starosnu mirovinu u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »navršio 65 godina života i 20 godina staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada«.

Članak 8.

U članku 40. stavku 1. podstavku 5. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«, a u podstavku 6. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 9.

U članku 46. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 10.

U članku 53. stavku 2. riječi: »Zakona izdvajaju društva za osiguranje u visini od 10%« zamjenjuje se riječima: »članka uplaćuju društva za osiguranje u visini od 7%«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Društva za osiguranje obvezna su sredstva na ime prihoda iz stavka 2. ovoga članka uplatiti do 10-tog dana u mjesecu za protekli mjesec na ukupan iznos naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u korist računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

Način plaćanja i izvješćivanja te postupak i ovlaštenje za nadzor nad provedbom odredbe stavka 3. ovoga članka utvrdit će pravilnikom ministar financija.«

Članak 11.

U članku 69. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno.«

Članak 12.

U članku 103. stavku 4. riječi: »sadržaju i obliku« zamjenjuju se riječima: »sadržaju, obliku i naknadi za troškove izdavanja«.

Članak 13.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»U postupcima za priznavanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema ovom Zakonu sudjeluje ovlašteni doktor Zavoda, dok u postupcima iz članka 109. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona sudjeluje liječničko povjerenstvo Zavoda, ako općim aktom Zavoda iz stavka 2. ovoga članka nije drukčije utvrđeno.

Opći akt o ovlastima i načinu rada ovlaštenog doktora Zavoda, odnosno sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkog povjerenstva Zavoda donijet će Upravno vijeće Zavoda.«

Članak 14.

Iza članka 125. dodaje se članak 125.a koji glasi:

»Članak 125.a

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje u propisanom roku ne uplati prihod u visini od 7% na ukupan iznos naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (članak 53. stavak 2. i 3.).

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u društvu za osiguranje.«

Članak 15.

U članku 129. podstavku 1. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuje se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 16.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Zavod će opći akt iz članka 13. ovoga Zakona donijeti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/09-01/03

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.