Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom

NN 96/2009 (4.8.2009.), Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom

96 04.08.2009 Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2372

Na temelju članka 7. stavka 6. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008 i 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA ORGANIZIRANJE, NAČIN POSLOVANJA TE POSTUPAK PRODAJE RIBE NA TRŽNICAMA NA VELIKO RIBOM

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se uvjeti za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom i ostalim proizvodima ribarstva (u daljnjem tekstu: ribe).

(2) Predmet ove Uredbe je trgovanje ribom na veliko na tržnicama na veliko ribom (u daljnjem tekstu: veletržnice ribe), ne dovodeći u pitanje reguliranje trgovine na veliko koja se ne odvija na veletržnicama ribe.

(3) Veletržnice ribe u smislu ove Uredbe su mjesta na kojima se trgovina ribom na veliko odvija isključivo putem javne dražbe ili putem rezerviranja ribe.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, do uspostave funkcionalnog sustava veletržnica (elektroničkog trženja), trgovanje ribom na veletržnicama ribe može se odvijati i izravnom pogodbom, što mora biti predviđeno unutarnjim aktima veletržnice ribe iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 2.

(1) Veletržnice ribe mogu obavljati djelatnost trgovine ribom ukoliko ispunjavaju uvjete propisane ovom Uredbom.

(2) Na trgovinu ribom na veletržnicama ribe odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 125/2007), Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/2007 i 155/2008), Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, br 99/2007 i 27/2008), Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/2007), Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/2007), Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, broj 41/2008), Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani (»Narodne novine«, broj 154/2008), Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/2002, 96/2005, 53/2006 i 30/2007), Pravilnika o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 154/2008) i Pravilnika o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, broj 67/2009).

Članak 3.

(1) Veletržnica ribe može biti mjesto prve prodaje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 154/2008).

(2) Veletržnice ribe kao organizirani sustav prometovanja i trgovanja ribom su centri sa uređenim sadržajima, a osnivaju se radi uspostave organiziranog sustava prometovanja i trgovanja ribom.

Članak 4.

(1) Veletržnice ribe su institucije od javnog interesa, a osnivaju se društvenim ugovorom kojim se uređuju temeljna pravila glede pravnog statusa i ustrojstva veletržnica ribe, vođenja i upravljanja te međusobnih obveza osnivača.

(2) Upravljanje veletržnicom ribe može se dati u zakup (ribarskim zadrugama i ribarskim udruženjima), uz suglasnost osnivača, a sukladno društvenom ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Veletržnica ribe mora biti smještena na lokaciji koja osigurava odgovarajuću prometnu povezanost, dostatan manipulativni prostor te kvalitetan i nesmetan prijevoz i rukovanje ribom.

(2) Veletržnica ribe mora imati prostor na kojem će se prezentirati riba, prostor za prodavanje i skladištenje (rashladne komore) čija veličina mora odgovarati opsegu prometa te vrsti, količini i strukturi ribe, vagu odgovarajuće nosivosti te uredske prostore.

(3) Veletržnica ribe mora osigurati zdravstvenu ispravnost hrane i zaštitne mjere u ribarstvu (lovostaj, minimalne veličine) sukladno posebnim propisima.

(4) Veletržnica ribe mora osigurati obavljanje svih administrativno-upravnih poslova vezanih uz trgovanje ribom kao i druge aktivnosti kako bi se omogućilo nesmetano i propisno poslovanje na veletržnici ribe.

(5) Riba s kojom se trguje na veletržnicama ribe mora biti u odgovarajućoj ambalaži, odnosno pakiranim jedinicama (sanduci, palete, kontejneri i slično).

Članak 6.

Na veletržnici ribe, trgovinu smiju obavljati pravne i fizičke osobe koji su trgovci u smislu odredbi članka 4. Zakona o trgovini, kao i osobe koje djelatnost trgovine obavljaju temeljem članka 5. stavka 1. podstavka 3. Zakona o trgovini, a u skladu s unutarnjim aktima veletržnice ribe iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) U slučaju prodaje ribe na veletržnici ribe putem javne dražbe, na javnoj dražbi sudjeluju kupci, a provodi je dražbovatelj (aukcionar), dok prodavatelji mogu pratiti odvijanje tijeka dražbe.

(2) Na ekranu koji je smješten u prostoru za dražbu moraju biti ispisane sve važne informacije za kupce (oznaka da li se riba prodaje u odgovarajućoj ambalaži ili po kilogramu), težina ribe (izmjerena elektroničkom vagom postavljenom uz pokretnu traku), cijena ribe po kilogramu (kg), stanje prodaje (da li je roba prodana ili je dražba za tu ribu još u tijeku), te šifra kupca koji je dao najpovoljniju ponudu.

(3) Ribe moraju biti jasno vidljive kupcima.

(4) Prodavatelj može povući svoju ribu s dražbe ako mu trenutna cijena njegove robe ne odgovara, ali to ne može učiniti nakon što za njegovu robu pristigne ponuda na dražbi.

Članak 8.

(1) U slučaju prodaje ribe na veletržnici putem rezerviranja ribe, kupci ne moraju biti prisutni na javnoj dražbi, već daju ponudu za ribe koja će se prodavati na dražbi.

(2) Ponudom iz stavka 1. ovoga članka, kupci obavještavaju dražbovatelja u pisanom obliku o vrsti i količini ribe koju žele kupiti na dražbi, te cijeni koju nude za svaku pojedinu vrstu ribe koju žele kupiti. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe te ovjerena žigom kupca.

(3) Ako je ponuda kupca valjana sukladno stavku 2. ovoga članka, dražbovatelj ili osoba koju on ovlasti će prije početka dražbe unijeti ponudu kupca u informatički sustav dražbe, te će se ponuda kupca aktivirati na ekranu dražbe kad cijena ribe svojim kretanjem na dražbi stigne do iznosa koji je kupac ponudio.

Članak 9.

(1) U slučaju izravne pogodbe iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, ribom se trguje izravnom pogodbom između prodavatelja i kupca isključivo na prostoru veletržnice ribe.

(2) Tijek izravne prodaje odvija se uz prisustvo voditelja prodaje veletržnice ribe.

(3) Sve aktivnosti izravne prodaje, što podrazumijeva i novčane transakcije, moraju biti evidentirane na veletržnici ribe.

Članak 10.

(1) Nadzor nad radom veletržnice ribom obavljaju tijela ovlaštena za nadzor veletržnica sukladno posebnim propisima.

(2) Unutarnje ustrojstvo i poslovanje veletržnice ribom uređuje se unutarnjim aktima veletržnice ribom.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-02/09-02/01
Urbroj: 5030105-09-1
Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.