Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

NN 96/2009 (4.8.2009.), Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

96 04.08.2009 Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2378

Na temelju članka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 19. stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju označeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Krugerovoj projekciji kako slijedi:

Broj polja

Broj točaka koje zatvaraju površinu polja

X

Y

Površina

(m²)

Svrha koncesije

Zona

Ovlaštenik
Koncesije

615

2

3

4

4755765

4756018

4756375

6455653

6455483

6455617

47 296,00

uzgoj školjaka

3

PLANKTON FARMA d.o.o.

616

1

4

5

4756686

4756375

4756665

6456261

6455617

6455945

42 376,00

uzgoj školjaka

3

PLANKTON FARMA d.o.o.

617

6

7

8

9

4754690

4754727

4754614

4754496

6457282

6457415

6457602

6457598

30 028,00

uzgoj školjaka

3

PLANKTON FARMA d.o.o.

622

1

2

3

4

4753774

4753752

4753644

4753666

6457298

6457343

6457290

6457245

6 000,00

uzgoj školjaka

3

OBRT MUŠULA

Vl. VILKO BAROVIĆ

195

1

2

3

4

4747687

4747860

4747849

4747678

6476203

6476320

6476343

6476222

4 705,73

uzgoj školjaka

2

OBRT PRSTAC

Vl. ROBERTO MATKOVIĆ

196

1

2

3

4

4747986

4748077

4748060

4747970

6476407

6476470

6476499

6476435

3 613,73

uzgoj školjaka

2

PASKUŠA d.o.o.

Vl. ZDRAVKO VIĆAN

III.

Koncesije se daju na rok do 31. prosinca 2022. godine.

IV.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti uzgoja školjaka.

U zoni 2 dopušteno je uzgajati 1 kilogram školjaka po metru kvadratnom koncesionirane površine.

U zoni 3 dopušteno je uzgajati 1.20 kilograma školjaka po metru kvadratnom koncesionirane površine.

V.

Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu rekonstrukciju na dodijeljenom području u redovnoj proceduri ishoditi prethodnu suglasnost Davatelja koncesije.

VI.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 0,20 kuna po m² zauzete površine pomorskog dobra godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,20% od ukupnog godišnjeg prihoda koji se ostvaruju na predmetnom pomorskom dobru.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji, u roku 45 dana. Za sljedeće godine naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka. Za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja.

– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag, u jednom obroku, do 1. ožujka naredne godine.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopi ugovore o koncesiji pomorskog dobra sa Ovlaštenikom koncesije, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te ostale eventualne statusne promjene na strani Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku iz stavka 1. ove točke ne potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/11
Urbroj: 5030116-09-3
Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.