Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

NN 96/2009 (4.8.2009.), Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

MINISTARSTVO FINANCIJA

2381

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine«, broj 94/09) donosim

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije propisuje način provedbe Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (dalje u tekstu Zakon) te sadržaj i oblik izvješća o isplaćenim primicima i uplaćenom posebnom porezu.

II. PRIMICI NA KOJE SE PLAĆA POSEBAN POREZ

Članak 2.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se na primitke rezidenata iz članka 4. stavka 1. Zakona i to:

1. primitke ostvarene od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak,

2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak,

3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,

4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

(2) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se na primitke iz stavka 1. ovoga članka ako te primitke ostvaruju rezidenti fizičke osobe odnosno rezidenti pravne i fizičke osobe za primitke po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

III. POREZNA OSNOVICA

Članak 3.

(1) Primici od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće i mirovine smatraju se primici iz članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka prema Zakonu o doprinosima, uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, pri čemu se premije osiguranja priznaju samo ukoliko su porezno priznati izdatak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

(2) Pri utvrđivanju porezne osnovice iz članka 4. stavka 4. Zakona za obračun posebnog poreza na primitke iz kojih se utvrđuje drugi dohodak ukupni primici ne umanjuju se za:

1. izdatke u visini 30% ostvarenih primitaka po osnovi autorskih naknada, profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša iz članka 32. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak,

2. 25% neoporezivog dijela od ostvarene naknade za umjetničko djelo iz članka 46. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak.

(3) Primicima u smislu članka 4. stavaka 2. i 3. Zakona, ne smatraju se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina ako ne prelaze iznose iz članka 13. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak.

IV. POREZNA STOPA

Članak 4.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se po stopi od 2% odnosno 4% na način iz članka 5. stavka 1. Zakona.

(2) Porezna osnovica za obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona utvrđuje se iz ukupno ostvarenih primitaka u tijeku jednog mjeseca kod jednog isplatitelja, ostvarenih po istoj osnovi i to:

1. plaća ili

2. mirovina ili

3. drugi dohodak ili

4. dividenda i udjel u dobiti.

(3) Poseban porez iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na isplate plaća koje su ostvarene u proteklim poreznim razdobljima, a koje se isplaćuju po sudskim presudama, pod uvjetom da utuženi iznos plaće sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz plaće prema posebnim propisima, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a sukladno članku 61. stavku 10. Pravilnika o porezu na dohodak.

(4) Poseban porez iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na isplate mirovina ili razlike mirovina koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje u tijeku kalendarskog mjeseca za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine), a sukladno članku 45. stavku 3. točki 2. Zakona o porezu na dohodak.

(5) Ako isplatitelj zbog opravdanih razloga isplaćuje plaće za više proteklih mjeseci istog ili različitih poreznih razdoblja (neredovita isplata plaće), tada se porezna osnovica iz članka 4. stavka 2. Zakona za obračun i uplatu posebnog poreza utvrđuje razmjerno broju mjeseci za koje je plaća trebala biti isplaćena.

(6) Na način iz stavka 5. ovoga članka ima obvezu postupiti i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u slučaju isplate mirovina za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja.

V. NAČIN PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 5.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se u skladu s člankom 6. Zakona.

(2) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke jest konačan porez i ne prijavljuje se u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

VI. RAZDOBLJE OBRAČUNA

Članak 6.

(1) Oporezivanju posebnim porezom na plaće, mirovine i druge primitke podliježu plaće, mirovine i drugi primici iz članka 4. stavka 1. Zakona koji su isplaćeni u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona do 31. prosinca 2010. godine.

(2) Plaće, mirovine i drugi primici iz članka 4. stavka 1. Zakona koji su ostvareni u razdoblju primjene Zakona, a koji će se isplaćivati nakon 1. siječnja 2011. godine i nadalje, neće podlijegati oporezivanju posebnim porezom na plaće, mirovine i druge primitke, čime je osigurana ravnoteža u razdoblju obračunavanja i plaćanja posebnog poreza sukladno članku 1. stavku 1. Zakona.

VII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 7.

(1) Isplatitelji plaće, mirovine i drugih primitaka obvezni su o tim isplaćenim primicima te obračunanom i uplaćenom posebnom porezu podnositi Poreznoj upravi mjesečno »Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke u _______ mjesecu _________ godine« – Obrazac IPP i to do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) U Obrazac IPP unose se:

1. pod I. – osnovni podaci o isplatitelju: naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta ili uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), porezni broj,

2. pod II. – redni broj (stupac 1), vrsta primitka na koji se plaća poseban porez (stupac 2), broj stjecatelja čiji primici podliježu oporezivanju posebnim porezom (stupac 3), porezna osnovica za obračun posebnog poreza (stupac 4), iznos obračunanog i uplaćenog posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke (stupac 5).

(3) Isplatitelji plaće, mirovine i drugih primitaka popunjavaju Obrazac IPP iz stavka 1. ovoga članka na temelju podataka iz analitičke evidencije plaća te drugih isprava (isplatnih lista i slično).

(4) Iznosi se u Obrascu IPP iskazuju u kunama i lipama.

(5) Obrazac IPP može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(6) Obrazac IPP potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(7) »Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke u _______ mjesecu_________ godine« – Obrazac IPP, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/09-01/1152

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 4. kolovoza 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Obrazac IPP

Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
u _______ mjesecu_________ godine

I.

PODACI O ISPLATITELJU

1.

Naziv / Ime i prezime

 

2.

Adresa

 

3.

Porezni broj

 

II.

PODACI O ISPLAĆENIM PRIMICIMA I OBRAČUNANOM I UPLAĆENOM POSEBNOM POREZU

R.br.

Vrsta primitka

Broj stjecatelja

Porezna osnovica

(u kunama i lipama)

Iznos posebnog poreza

(u kunama i lipama)

1

2

3

4

5

1.

Plaća

 

 

 

2.

Mirovina

 

 

 

3.

Drugi dohodak

 

 

 

4.

Dividende i udjeli u dobiti

 

 

 

Ukupno

 

 

 

U ___________, _________godine M.P. __________________________

(potpis ovlaštene osobe)