Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

NN 96/2009 (4.8.2009.), Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2382

Na temelju članka 23. stavka 5., članka 26. stavka 5. i članka 27. stavka 4. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 84/08 i 75/09), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita, način prijave za polaganje pravosudnog ispita, način izbora predmeta za pisane radnje, dopuštena pomagala pri izradi pisanih radnji, vrijeme i mjesto izrade pisanih radnji, nadzor nad pisanim dijelom ispita, provođenje usmenog dijela ispita, uvjete pod kojima se odobrava slušanje usmenog dijela ispita te sadržaj uvjerenja i svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

2. ISPITNO POVJERENSTVO ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Članak 2.

(1) Prije imenovanja predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo) i njihovih zamjenika, ministar nadležan za poslove pravosuđa zatražit će od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske javnobilježničke komore i od pravnih fakulteta i drugih odgovarajućih tijela, obrazloženi prijedlog o mogućim kandidatima.

(2) Ispitno povjerenstvo pred kojim se polaže pravosudni ispit sastoji se od predsjednika i četiri člana.

(3) Predsjednik Ispitnog povjerenstva određuje:

– članove Ispitnog povjerenstva koji će ocjenjivati pisane radnje te

– članove Ispitnog povjerenstva koji će određenog dana ispitivati kandidate.

(4) Rješenjem o imenovanju Ispitnog povjerenstva imenuju se tajnik Ispitnog povjerenstva i njegovi zamjenici, koji obavljaju stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva.

(5) Za tajnika i njegove zamjenike može biti imenovana osoba koja ima položen pravosudni ispit.

(6) Predsjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva te njihovim zamjenicima pripada naknada za rad u visini koju odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa, određuje izvore za polaganje pravosudnog ispita.

(2) Ispitno povjerenstvo dužno je najmanje dva puta godišnje izvršiti usklađivanje izvora za polaganje pravosudnog ispita s pozitivnim pravnim propisima.

3. POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

3.1. Prijava za pravosudni ispit

Članak 4.

(1) Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita.

(2) Kandidat je prijavi dužan priložiti:

– diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava (u slučaju iz članka 5. stavka 4. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu – u daljnjem tekstu: Zakon, mora se priložiti i prijevod inozemne diplome);

– dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 21. i 22. Zakona;

– dokaz o uplati naknade za pristup polaganju pravosudnom ispitu;

– izjava kandidata o pravnom području za izradu treće pisane radnje (radno, trgovačko ili upravno pravo).

(3) Ako je kandidat nakon stjecanja diplome sveučilišnog diplomskog studija prava promijenio osobno ime, prijavi je dužan priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.

(4) Isprave iz stavka 1. i 2. ovog članka prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 5.

Za svakog kandidata osniva se spis predmeta koji sadrži:

– prijavu kandidata,

– isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita,

– rješenje o polaganju pravosudnog ispita,

– ispravljene i ocijenjene izvornike pisanih radnji kandidata, te mišljenja i ocjene članova Ispitnog povjerenstva,

– zapisnik o tijeku pravosudnog ispita,

– presliku svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu,

– zahtjeve kandidata i odluke Ispitnog povjerenstva, ako se odnose na ispitni postupak,

– liječničke potvrde ili druge isprave, ako su u vezi s ispitnim postupkom.

3.2. Raspored polaganja pravosudnog ispita

Članak 6.

(1) Vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela pravosudnog ispita određuje rasporedom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) O vremenu polaganja pisanog dijela pravosudnog ispita kandidat se mora obavijestiti pisanim putem najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje.

(3) Obavijest o polaganju pravosudnog ispita sadrži vrijeme i mjesto polaganja pisanog dijela ispita, naznaku kandidatu da je prilikom dolaska na ispit dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, te uputu o mogućnosti korištenja dopuštenih pomagala predviđenih ovim Pravilnikom.

Članak 7.

(1) Kandidatu se na njegov zahtjev može odrediti novi termin za izradu pisane radnje, ako iz opravdanih razloga nije mogao pristupiti pisanom dijelu ispita. Zahtjev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su predstavljale zapreku za pristupanje ispitu.

(2) Kandidat koji bez opravdanog razloga nije pristupio pisanom dijelu pravosudnog ispita može pristupiti polaganju pravosudnog ispita protekom najmanje tri mjeseca od dana kada mu je bio određen termin za polaganje istog.

3.3. Pisani dio ispita

Članak 8.

(1) Ispitno povjerenstvo izabire predmete koji služe kao predložak za pisane radnje. Ukoliko se u spisu predmeta nalazi odluka kakvu je kandidat dužan izraditi, takva će se odluka izuzeti iz spisa.

(2) Predložak za izradu pisane radnje mora biti prvostupanjski spis predmeta iz područja građanskog i kaznenog sudovanja.

(3) Treću pisanu radnju kandidat izrađuje iz područja radnog, trgovačkog ili upravnog prava, prema osobnom izboru, koja osim izrade presude može predstavljati izradu rješenja, tužbe i odgovora na tužbu, žalbe te drugih obrazloženih podnesaka sudu.

(4) Ako postoje opravdani razlozi, kao što su zaštita privatnosti, zaštita poslovne ili službene tajne te zaštita podataka iz nekog drugog opravdanog razloga, iz spisa predmeta uklonit će se podaci o strankama u postupku.

(5) Kandidati koji istodobno pišu pisanu radnju kao predložak će dobiti presliku istog spisa predmeta.

(6) Predlošci za izradu pisanih radnji zapečatit će se u posebnim omotnicama, koje se otvaraju na dan pisanog ispita, neposredno prije početka ispita.

(7) Jednom upotrijebljeni spis predmeta ne može se ponovno koristiti kao predložak za izradu pisane radnje.

Članak 9.

(1) Sve tri pisane radnje moraju se izraditi u roku od osam dana, s time da se u jednom radnom danu može pisati samo jedna.

(2) Pisane radnje izrađuju se na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu.

Članak 10.

(1) Izrada pojedine pisane radnje može trajati najduže osam sati. Ako kandidat u tom vremenu ne dovrši pisanu radnju predaje je nedovršenu, a ova činjenica upisuje se u zapisnik o tijeku pravosudnog ispita.

(2) U slučaju remećenja urednog tijeka pisanog dijela ispita osoba zadužena za nadzor, uz suglasnost predsjednika Ispitnog povjerenstva, može produžiti vrijeme za izradu pisane radnje razmjerno trajanju prekida, ali ne duže od dva sata. U slučaju da smetnja traje duže od dva sata pojedinim ili svim kandidatima omogućit će se ponovna izrada te pisane radnje.

Članak 11.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva može na zahtjev kandidata s invaliditetom vrijeme za izradu radnje produžiti za najviše dva sata, ako kandidat zbog svog invaliditeta nije u mogućnosti radnju izraditi u vremenu iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u prijavi za polaganje pravosudnog ispita te istome mora biti priložena vjerodostojna liječnička dokumentacija.

(3) Odluka o zahtjevu dostavit će se kandidatu uz poziv za pristup pisanom dijelu ispita, a protiv iste nije dopušten pravni lijek.

Članak 12.

Pisane radnje izrađuju se u prostorijama koje odredi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 13.

(1) Prilikom izrade pisanih radnji kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti tekstove propisa s komentarom.

Dopuštena pomagala kandidati sami donose na pisani ispit.

(2) Predsjednik Ispitnog povjerenstva može na zahtjev kandidata s invaliditetom odobriti i dodatna pomagala, ako je njihovo korištenje potrebno da bi se kandidatu omogućilo ravnopravno sudjelovanje na ispitu (npr. prijevod spisa predmeta na Brailleovo pismo ili na drugi način da ih kandidat može čitati, računalo, prevoditelj za znakovni jezik, materijalna ili slušna pomagala, osobe koje čitaju na glas te materijalna pomagala za pisanje ili osobe koje kandidatima pomažu pri pisanju).

(3) Zahtjev za korištenje dodatnih pomagala iz stavaka 2. ovoga članka mora biti sadržan u prijavi za polaganje pravosudnog ispita, uz priloženu vjerodostojnu liječničku dokumentaciju. Odluka o zahtjevu dostavit će se kandidatu uz poziv za pristup pisanom dijelu ispita, a protiv iste nije dopušten pravni lijek.

Članak 14.

(1) Kandidata koji na pisanom dijelu ispita koristi nedopuštena pomagala, kao što su primjerci sudskih odluka, tehnička pomagala i komunikacijske uređaje ili remeti uredni tijek ispita, osoba koja nadzire pisani dio ispita udaljit će iz prostorije i preuzet do tada izrađen pisani dio radnje, koja će se ocijeniti uzimajući u obzir sve okolnosti. Ova činjenica upisuje se u zapisnik o tijeku pravosudnog ispita.

(2) Kandidatu koji, bez prethodne dozvole osobe koja nadzire pisani dio ispita, napusti prostoriju u kojoj se održava ispit, neće se dopustiti da nastavi pisanje radnje. U tom slučaju postupit će se sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 15.

(1) Prije početka izrade svake pisane radnje tajnik Ispitnog povjerenstva utvrdit će identitet kandidata na temelju važeće osobne iskaznice ili putovnice, te mu dodijeliti osobnu zaporku.

(2) Zaporka se sastoji od kombinacije pet znamenki, bilježi se u spisu kandidata, a kandidat je istu dužan naznačiti na prvoj stranici svake pisane radnje.

(3) Ako kandidat na pisanu radnju pored zaporke stavi bilo kakvu drugu oznaku, predsjednik Ispitnog povjerenstva naložit će mu ponovno pisanje radnje.

Članak 16.

(1) Nadzor nad tijekom pisanog dijela pravosudnog ispita provodi tajnik Ispitnog povjerenstva ili njegov zamjenik, odnosno druga osoba koju odredi predsjednik Ispitnog povjerenstva. O tijeku pisanog dijela ispita vodi se zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 1).

(2) Osoba zadužena za nadzor upozorit će kandidate prije početka pisanog dijela ispita na posljedice uporabe nedopuštenih pomagala, prekoračenja vremena predviđenog za izradu pisane radnje, propuštanja predaje radnje, remećenja urednog tijeka ispita i neopravdanog napuštanja prostorije u kojoj se izrađuje pisana radnja te takvo upozorenje unosi u zapisnik.

(3) Osoba zadužena za nadzor uručit će kandidatima zapečaćene omotnice s pripremljenim predlošcima za izradu pisane radnje.

(4) Zapisnik o tijeku pisanog dijela ispita dostavlja se Predsjedniku Ispitnog povjerenstva.

Članak 17.

(1) Pisana radnja i spis predmeta koji je služio kao predložak za njenu izradu, zapečatit će se i dostaviti predsjedniku Ispitnog povjerenstva, koji određuje članove Ispitnog povjerenstva za pregled i bodovanje pisanih radnji.

(2) Članovi Ispitnog povjerenstva zaduženi za pregled i bodovanje pisanih radnji dužni su iste pregledati i ocijeniti najkasnije u roku od 6 dana po dovršetku pisanog dijela ispita.

(3) Tajnik Ispitnog povjerenstva na prikladan će način obavijestiti kandidate o ostvarenom broju bodova na pisanom dijelu ispita, najkasnije 14 dana prije usmenog dijela ispita.

Članak 18.

Na zahtjev kandidata omogućit će se uvid u njegove pisane radnje i postignuti broj bodova. Zahtjev se podnosi predsjedniku Ispitnog povjerenstva u roku od 15 dana nakon primitka obavijesti o rezultatima ispita.

3.4. Usmeni dio ispita

Članak 19.

(1) Usmeni dio pravosudnog ispita održava se u prostorijama koje odredi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Tajnik Ispitnog povjerenstva izvijestit će kandidate pisanim putem o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela ispita najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje.

Članak 20.

Prije početka usmenog dijela ispita tajnik Ispitnog povjerenstva utvrdit će identitet kandidata i upozoriti kandidate na posljedice težeg remećenja urednog tijeka ispita i neopravdanog napuštanja usmenog dijela pravosudnog ispita.

Članak 21.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva određuje redoslijed ispitivanja pojedinih grupa predmeta i brine se o održavanju reda na usmenom dijelu ispita.

(2) Nakon završenog ispitivanja pojedine grupe predmeta određuje se stanka od 10 minuta.

Članak 22.

(1) Usmeni dio ispita je javan.

(2) Osobe zainteresirane za slušanje ispita prijavljuju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa putem interneta, odnosno putem web-portala.

(3) Raspored slušanja usmenog dijela ispita određuje se prema raspoloživim prostornim mogućnostima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju tijeka usmenog dijela ispita.

(4) Predsjednik Ispitnog povjerenstva može udaljiti slušatelje koji svojim ponašanjem ometaju tijek usmenog dijela ispita, kao i slušatelje koji se u prostoriji u kojoj se održava ispitivanje ne mogu smjestiti na način da ne ometaju tijek ispita.

Članak 23.

(1) Po završetku usmenog dijela ispita iz pojedine grupe predmeta Ispitno povjerenstvo za svakog kandidata utvrđuje ostvareni broj bodova za tu grupu predmeta.

(2) Kandidatu koji iz pojedine grupe predmeta dobije manje od 5 bodova, predsjednik Ispitnog povjerenstva utvrdit će da nije položio pravosudni ispit, te prestati s daljnjim ispitivanjem tog kandidata.

(3) Po završetku usmenog dijela ispita, Ispitno povjerenstvo za svakog kandidata utvrđuje ukupno ostvareni broj bodova i donosi odluku o rezultatu pravosudnog ispita.

(4) Odluka Ispitnog povjerenstva o rezultatu pravosudnog ispita priopćuje se kandidatima. Ako kandidat ne želi da se odluka objavi u nazočnosti ostalih kandidata, odluka će mu se priopćiti samo u nazočnosti članova Ispitnog povjerenstva.

Članak 24.

(1) O tijeku pravosudnog ispita tajnik Ispitnog povjerenstva vodi zapisnik za svakog kandidata zasebno na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 2).

(2) Zapisnik potpisuju svi članovi Ispitnog povjerenstva koji su ispitivali kandidata, tajnik Ispitnog povjerenstva i kandidat.

3.5. Izdavanje uvjerenja i svjedodžbe

Članak 25.

(1) Neposredno nakon položenog ispita kandidatu koji je ispit položio izdaje se uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 3).

(2) O rezultatima pravosudnog ispita izdaje se svjedodžba na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 4).

(3) Kandidatu koji je na pravosudnom ispitu ostvario 90 ili više bodova, izdaje se svjedodžba s posebnom pohvalom na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 5).

(4) Uvjerenje i svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu potpisuje predsjednik i tajnik Ispitnog povjerenstva.

(5) Svjedodžba o položenom pravosudnom ispitu dostavit će se kandidatu u roku od 30 dana od dana položenog ispita.

Članak 26.

(1) U ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa vodi se evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju pravosudnog ispita u knjizi pravosudnih ispita na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 6).

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka može se voditi i u elektronskom obliku.

3.6. Troškovi pravosudnog ispita

Članak 27.

Visinu troškova polaganja pravosudnog ispita određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa posebnom odlukom, s ciljem podmirivanja svih izdataka vezanih za njegovo održavanje.

Članak 28.

(1) Troškove polaganja pravosudnog ispita za vježbenika u pravosudnom tijelu koji prvi put polaže pravosudni ispit, snosi pravosudno tijelo u koje je raspoređen.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji pravosudni ispit ne položi prvi puta, sam snosi troškove ponovnog pristupa polaganju pravosudnog ispita.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2009. godine.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 17/90).

Klasa: 133-03/09-01/2
Urbroj: 514-03-09-1
Zagreb, 7. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.

Obrazac broj 1

ZAPISNIK
O TIJEKU PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA

1. Mjesto i datum održavanja pisanog dijela pravosudnog ispita

2. Imena kandidata koji su pristupili pisanom dijelu pravosudnog ispita te njihove osobne zaporke

3. Imena kandidata koji nisu pristupili pisanom dijelu pravosudnog ispita

4. Kandidati poučeni o odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu i Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita kojima je uređen pisani dio pravosudnog ispita

5. Vrijeme početka pisanog dijela pravosudnog ispita

6. Imena kandidata kod kojih su pronađena nedopuštena pomagala, vrsta nedopuštenog pomagala i vrijeme oduzimanja pisane radnje

7. Razlozi i trajanje ometanja urednog tijeka ispita

8. Imena kandidata kod su remetili uredni tijek pravosudnog ispita i vrijeme oduzimanja

pisane radnje

9. Vrijeme za koje je svima-pojedinom kandidatu produžen pisani dio ispita i razlog produžetka

10. Imena kandidata kojima je naložena ili omogućena ponovna izrada pisane radnje uz obrazloženje razloga

11. Imena kandidata koji nisu predali pisanu radnju u propisanom vremenu te vrijeme predaje radnje.

12. Napomena:

13. Vrijeme završetka ispita

14. Ime i potpis osobe zadužene za nadzor tijeka pisanog dijela pravosudnog ispita

Obrazac broj 2

ZAPISNIK O PRAVOSUDNOM ISPITU

Sastavljen pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita o polaganju pravosudnog ispita kandidata _________________________________________ iz ___________________.

(ime i prezime, osobna zaporka, (mjesto prebivališta

datum i mjesto rođenja)

A. Pisani dio pravosudnog ispita

Kandidatu je – nije oduzeta pisana radnja iz ___________ ________________ predmeta zbog korištenja nedopuštenih pomagala – remećenja urednog tijeka ispita prije isteka propisanog vremena trajanja pisanog dijela pravosudnog ispita.

Kandidatu je – nije produženo vrijeme za izradu pisane radnje iz ________________________ predmeta.

Kandidat nije predao pisanu radnju iz _______________________ u propisanom vremenu slijedom čega predsjednik Ispitnog povjerenstva utvrđuje da pravosudni ispit nije položio.

U pisanom dijelu pravosudnog ispita kandidat je izradio:

I. Dana ________________ pisanu radnju iz građanskog predmeta, ______________ suda u ____________, poslovni broj predmeta: _____________ koju su ocjenjivali:

1. _________________________________ koji je istu ocijenio sa ______________ bodova i to za;

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja __________ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

2. _________________________________ koji je istu ocijenio sa ________ bodova i to za:

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja __________ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

Konačno ostvareni broj bodova _____________.

II. Dana _________________ pisanu radnju iz kaznenog predmeta, ______________ suda u ____________, poslovni broj predmeta: _____________ koju su ocjenjivali:

1. _________________________________ koji je istu ocijenio sa ______________ bodova i to za;

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja __________ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

2. _________________________________ koji je istu ocijenio sa ________ bodova i to za:

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja __________ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

Konačno ostvareni broj bodova _____________.

III. Dana _________________________ pisanu radnju iz predmeta, ___________________________________ koju su ocjenjivali:

1. _________________________________ koji je istu ocijenio sa ______________ bodova i to za;

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja __________ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

2. _________________________________ koji je istu ocijenio sa ________ bodova i to za:

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja __________ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

Konačno ostvareni broj bodova _____________.

B. Usmeni dio pravosudnog ispita

Usmeni dio pravosudnog ispita kandidat je polaže dana ___________________________ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik: _______________________

Članovi: 1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Tajnik: _________________________

I. Iz predmeta građansko i trgovačko pravo kandidat je izvukao karticu broj ______ sa slijedećim pitanjima:

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ove grupe predmeta s ________ bodova.

II. Iz predmeta građansko postupovno i obiteljsko pravo kandidat je izvukao karticu broj _______ sa sljedećim pitanjima:

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ove grupe predmeta s ________ bodova.

III. Iz predmeta kazneno i kazneno postupovno pravo kandidat je izvukao karticu broj _______ sa sljedećim pitanjima:

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ove grupe predmeta s ________ bodova.

IV. Iz predmeta radno i upravno pravo kandidat je izvukao karticu broj _______ sa sljedećim pitanjima:

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ove grupe predmeta s ________ bodova.

V. Iz predmeta ustavno uređenje, osnove sustava Europske unije i organizacija pravosuđa kandidat je izvukao karticu broj ________ sa sljedećim pitanjima:

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ove grupe predmeta s ________ bodova.

Time je ispitivanje završeno.

Nakon toga u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat na pravosudnom ispitu ostvario ukupno _____________ bodova slijedom čega je – nije položio pravosudni ispit.

Odluku Ispitnog povjerenstva kandidatu je priopćio predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti – odsutnosti drugih kandidata te mu je uručio uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: _______________________

Članovi: 1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Tajnik: _________________________

Kandidat: _________________________

Obrazac broj 3

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 25. stavka 1. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine« broj _____), izdaje

UVJERENJE
o položenom pravosudnom ispitu

Potvrđuje se da je ________________________, rođen-a ____________ u ____________, pristupio-la na osnovi rješenja ovog Ministarstva, klasa: __________________, urbroj: __________________ od __________________, polaganju pravosudnog ispita na dane ____________________________________________________.

Imenovani-na je ispit položio-la.

Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu reguliranja prava koja se stječu na osnovi položenog pravosudnog ispita.

Uvjerenje je oslobođeno od naplate upravne pristojbe na osnovi članka 7. stavka 2. točke 22. Zakona o upravnim pristojbama.

Tajnik Predsjednik
Ispitnog povjerenstva Ispitnog povjerenstva

_________________ __________________

Obrazac broj 4

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 25. stavka 2. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine« broj _____), izdaje

SVJEDOŽBU
o položenom pravosudnom ispitu

_________________ rođen-a ________ u ______________ položio-la je pravosudni ispit dana ________________ pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Imenovani je na pravosudnom ispitu ostvario:

– za pisanu radnju iz građanskog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz kaznenog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz ______________ prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog i
trgovačkog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog
postupovnog i obiteljskog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz kaznenog i
kaznenog postupovnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz radnog i
upravnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz ustavnog uređenja,
osnova sustava Europske unije te organizacije
pravosuđa: _____ bodova,

pa je prema tome na pravosudnom ispitu
ostvario ukupno ________ bodova.

Ova svjedodžba je oslobođena od naplate upravne pristojbe na temelju članka 7. stavka 2. točke 22. Zakona o upravnim pristojbama.

Tajnik Predsjednik
Ispitnog povjerenstva Ispitnog povjerenstva

_________________ __________________

Obrazac broj 5

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 25. stavka 3. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine« broj _____), izdaje

SVJEDODŽBU
o položenom pravosudnom ispitu
S POSEBNOM POHVALOM

________________ rođen-a _________ u ______________ položio-la je pravosudni ispit dana ______________________ pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Imenovani je na pravosudnom ispitu ostvario:

– za pisanu radnju iz građanskog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz kaznenog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz ________________ prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog i
trgovačkog prava: ________ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog
postupovnog i obiteljskog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz kaznenog i
kaznenog postupovnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz radnog i
upravnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz ustavnog uređenja,
osnova sustava Europske unije te organizacije
pravosuđa: _____ bodova,

pa je prema tome na pravosudnom ispitu
ostvario ukupno _____ bodova.

Stoga Ispitno povjerenstvo za ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu izriče

POSEBNU POHVALU.

Tajnik Predsjednik
Ispitnog povjerenstva Ispitnog povjerenstva

_________________ __________________

Obrazac broj 6

Redni broj: ____________/____

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Kandidat _______________________, rođen-a __________ u __________________, polagao-la je _____________ put pravosudni ispit na osnovi ____________________________ Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, i to pisani dio ispita dana __________________________, a usmeni dio ispita dana _______________.

Kandidat je na pravosudnom ispitu ostvario ukupno _________ bodova te je – nije ispit položio.

Tajnik Predsjednik
Ispitnog povjerenstva Ispitnog povjerenstva

_________________ __________________

(ime, prezime i potpis) (ime, prezime i potpis)