Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

NN 96/2009 (4.8.2009.), Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2383

Na temelju članka 7. stavka 5., članka 10. stavka 2., članka 12. stavka 2., članka 13. stavaka 4. i 5. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj: 84/08 i 75/09), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O TEORIJSKOM I PRAKTIČNOM STRUČNOM OBRAZOVANJU VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuje se način vrednovanja kandidata za prijam vježbenika u pravosudna tijela, sadržaj pisane provjere znanja i strukturiranog razgovora, mjesto, vrijeme i program stručnog obrazovanja, način sudjelovanja vježbenika u stručnim radionicama te način njihova ocjenjivanja, nadzor nad provođenjem vježbeničke prakse, vrsta i broj obveznih radnji koje se moraju izraditi u svakom dijelu stručnog obrazovanja, kao i obrazac dnevnika kojeg je vježbenik dužan voditi tijekom vježbeničke prakse.

(2) Vježbenička praksa mora omogućiti vježbeniku stručno obrazovanje uz potpuni uvid u organizaciju i funkcioniranje pravosudnih institucija, te profesionalni rad pravosudnih dužnosnika.

(3) Vježbenici mogu biti raspoređeni na vježbeničku praksu u općinske, županijske, trgovačke i prekršajne sudove te u općinska i županijska državna odvjetništva.

II. VREDNOVANJE KANDIDATA ZA VJEŽBENIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

1. Način utvrđivanja broja bodova

Članak 2.

Postupak vrednovanja kandidata provodi Povjerenstvo za izbor vježbenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Članovima Povjerenstva pripada naknada za rad u visini koju odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 3.

(1) U postupku odabira, kandidat može ostvariti najviše 100 bodova.

(2) Na osnovi rezultata sveučilišnog diplomskog studija prava i na temelju ostalih postignuća na diplomskom, poslijediplomskom i sveučilišnom doktorskom studiju prava kandidat može ostvariti najviše 50 bodova.

(3) Opći uspjeh ostvaren na studiju bodovno se vrednuje na način da se prosječna ocjena ostvarena na studiju izražena cijelim brojem i jednom decimalom, množi sa brojem 10 i dobiveni broj predstavlja broj ostvarenih bodova.

(4) Za postignuća tijekom diplomskog studija prava kandidat može ostvariti ukupno najviše 5 bodova i to za primljenu:

– Rektorovu nagradu 3 boda,

– Dekanovu nagradu 2 boda.

(5) Za postignuća na poslijediplomskom studiju prava kandidat može ostvariti najviše 5 bodova i to za:

– završen sveučilišni doktorski studij prava 5 bodova,

– završen specijalistički poslijediplomski studij 3 boda.

(6) Povjerenstvo odlučuje u svakom pojedinom slučaju koji se broj bodova ostvaruje za završen sveučilišni diplomski studij prava u inozemstvu, vrednujući postignuti opći uspjeh na tom studiju, primjenom kriterija iz stavka 3. ovog članka.

(7) Na temelju rezultata pisane provjere znanja kandidat može ostvariti najviše 40 bodova.

(8) Na temelju rezultata provedenog strukturiranog razgovora kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

(9) Nakon provedenog postupka vrednovanja, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prema ostvarenom broju bodova.

2. Sadržaj pisane provjere znanja

Članak 4.

(1) Cilj pisane provjere znanja je ocijeniti sposobnost kandidata za prepoznavanje pravnih problema u pojedinim predmetima, predlaganje mogućih materijalnopravnih i postupovnih rješenja te sposobnost postupanja u uvjetima ograničenog vremena.

(2) Na pisanoj provjeri znanja kandidat mora:

– odabrati među predloženim odgovorima (višestruki odabir) ili

– dopuniti ponuđenu tvrdnju ključnim pojmom koji nedostaje

(3) Kandidati pisanu provjeru znanja izrađuju pod osobnom zaporkom koju određuje Povjerenstvo. Članovi povjerenstva koji ocjenjuju pisanu provjeru znanja ne smiju znati identitet kandidata.

(4) Sadržaj pisane provjere znanja utvrđuje Povjerenstvo.

(5) Pisana provjera znanja traje dva sata i sastoji se od 40 pitanja ili zadataka pri čemu se za svaki točan odgovor dobiva jedan bod.

(6) Pisana provjere znanja provodi se pod nadzorom jednog člana Povjerenstva ili druge osobe koju za to odredi predsjednik Povjerenstva.

(7) Tijekom pisane provjere znanja kandidati se ne smiju služiti bilo kakvim pravnim materijalima, kao što su tekstovi propisa, stručna literatura, niti bilo kakvim tehničkim pomagalima, uključujući i komunikacijske uređaje. Kandidat ne smije napuštati mjesto održavanja pisane provjere znanja bez odobrenja osobe zadužene za provođenje nadzora.

3. Strukturirani razgovor

Članak 5.

(1) Strukturiranom razgovoru može pristupiti kandidat koji je na temelju članka 3. i 4. ovog Pravilnika ostvario najmanje 51 bod.

(2) Strukturiranim razgovorom ocjenjuju se društvene i komunikacijske vještine kandidata, motivacija za obnašanje pravosudne dužnosti i njegovi profesionalni ciljevi.

(3) Strukturirani razgovor provode članovi Povjerenstva, uz sudjelovanje stručne osobe (psihologa).

(4) O provođenju strukturiranog razgovora vodi se zapisnik.

(5) Ako kandidat na strukturiranom razgovoru ne ostvari niti jedan bod, takva se ocjena pisano obrazlaže.

III. VJEŽBENIČKA PRAKSA

1. Praktični dio vježbeničke prakse

Članak 6.

(1) Praktično stručno obrazovanje vježbenika obavljat će se u pravosudnom tijelu u koje je raspoređen.

(2) Tijekom praktičnog stručnog obrazovanja, vježbenik mora izraditi najmanje dvije pisane radnje mjesečno od kojih najmanje jedna mora biti obrazložena odluka (presuda/optužnica).

(3) Mentor mora ocijeniti obvezne pisane radnje u roku od 15 dana od dana kada mu je radnja predana. Radnju će raspraviti s vježbenikom obzirom na oblik i sadržaj u postupovnom i materijalnom smislu. Svaka pisana radnja ocjenjuje se s najviše 100 bodova.

(4) Na kraju praktičnog stručnog obrazovanja mentor ocjenjuje vježbenika na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 1).

(5) Po završetku rada s pojedinim mentorom vježbenik anonimno ocjenjuje rad mentora na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 2).

2. Sudjelovanje vježbenika u stručnim radionicama

Članak 7.

(1) Teorijsko stručno obrazovanje vježbenika u pravosudnim tijelima provodi se sudjelovanjem u stručnim radionicama Pravosudne akademije.

(2) Stručne radionice sastoje se od sljedećih nastavnih cjelina:

– uvod i organizacija pravosuđa u trajanju od 5 dana,

– građansko pravo i građansko postupovno pravo u trajanju od 17 dana,

– kazneno pravo i kazneno postupovno pravo u trajanju od 17 dana,

– trgovačko pravo u trajanju od 5 dana,

– radno pravo u trajanju od 2 dana,

– obiteljsko pravo u trajanju 2 dana,

– upravno pravo u trajanju od 5 dana,

– ustavno pravo u trajanju od 2 dana, te

– osnove Europske unije u trajanju od 5 dana.

(3) Nastavni dan traje 6 sati.

(4) Sadržaj pojedine nastavne cjeline određen je Programom Pravosudne akademije.

Članak 8.

(1) Čelnik pravosudnog tijela mora vježbeniku omogućiti redovito sudjelovanje u stručnim radionicama.

(2) Vježbenik mora aktivno sudjelovati u stručnim radionicama, izrađivati pisane radnje u zadanim rokovima te izvršavati druge zadatke koje mu dodijeli voditelj stručne radionice.

Članak 9.

(1) Voditelji ocjenjuju rad vježbenika u roku od sedam dana od završetka pojedine nastavne cjeline na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 3).

(2) Jedan primjerak ocjene dostavlja se vježbeniku, a jedan ulaže se u njegov osobni očevidnik.

(3) Po završetku nastavne jedinice vježbenik anonimno ocjenjuje rad voditelja na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 4).

Članak 10.

(1) Pravosudna akademija osigurava prostor i opremu za održavanje stručnih radionica, utvrđuje raspored održavanja stručnih radionica, te organizira posjete pravosudnim i drugim institucijama u svrhu provedbe programa obrazovanja vježbenika u stručnim radionicama.

(2) Nadzor nad provođenjem stručnih radionica i radom njihovih voditelja obavlja ravnatelj Pravosudne akademije.

Članak 11.

Troškovi sudjelovanja vježbenika u pravosudnim tijelima u stručnim radionicama Pravosudne akademije (putni troškovi, troškovi smještaja i sl.), kao i troškovi izobrazbe voditelja stručnih radionica i mentora, podmiruju se iz sredstava državnog proračuna predviđenih u posebnim aktivnostima Pravosudne akademije.

Članak 12.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa posebnom će odlukom odrediti visinu naknade za sudjelovanje odvjetničkih vježbenika, javnobilježničkih vježbenika i osoba iz članka 19. Zakona u stručnim radionicama Pravosudne akademije, ukoliko teorijski dio njihovog stručnog obrazovanja u cjelini ili djelomično provodi Pravosudna akademija.

3. Dnevnik rada vježbenika

Članak 13.

(1) Vježbenik je dužan tijekom vježbeničke prakse voditi dnevnik rada, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 5).

(2) Dnevnik rada mora sadržavati:

– ime, prezime, adresu, telefon i e-mail adresu,

– ukupno vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi,

– vrstu suda/odjela/državnog odvjetništva/ u koje je vježbenik raspoređen,

vrijeme provedeno na praktičnom dijelu vježbeničke prakse,

– vrijeme provedeno u stručnim radionicama Pravosudne akademije,

– ocjene mentora,

– ocjene voditelja stručnih radionica,

– podatke o posjetima stručnim ustanovama i institucijama.

(3) Preslika dnevnika rada po završetku vježbeničke prakse ulaže se u osobni očevidnik.

IV. OSOBNI OČEVIDNIK VJEŽBENIKA

Članak 14.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi za svakog vježbenika osobni očevidnik.

(2) Osobni očevidnik vježbenika mora sadržavati:

– ime, adresu, telefon i e-mail adresu vježbenika,

– rješenje o prijamu i rasporedu,

– vrijeme provedeno na praktičnom dijelu vježbeničke prakse i teorijskom stručnom obrazovanju,

– podatke o mentorima,

– ocjene mentora i voditelja stručnih radionica,

– podatke o izrečenim stegovnim mjerama,

– podatke o bolovanjima i porodnom dopustu,

– podatke o plaćenom i neplaćenom dopustu i godišnjem odmoru,

– podatke o vremenu korištenom za pripremu pravosudnog ispita,

– ostale podatke važne za obavljanje vježbeničke prakse,

– presliku zapisnika o pravosudnom ispitu te

– presliku svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

(2) Postupci prijama vježbenika u pravosudna tijela koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavit će se i dovršiti prema dosadašnjim propisima.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnom organima (»Narodne novine« broj 17/90).

Klasa: 130-01/09-01/17
Urbroj: 514-03-09-1
Zagreb, 7. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.


Obrazac broj 1

Mentorova ocjena
vježbenika

Ovaj obrazac sadrži podatke o radu vježbenika tijekom praktičnog dijela vježbeničke prakse i ocjenu mentora.

Mentor:

Ime i prezime:

Naziv pravosudnog tijela/odjel:

Vježbenik:

Ime i prezime:

Vrijeme provedeno na praktičnom dijelu vježbeničke prakse:

od ____________________ do ______________________

Vrijeme sudjelovanja u stručnim radionicama Pravosudne akademije:

Tijekom praktičnog dijela prakse vježbenik je obavljao sljedeće poslove / aktivnosti:

• Uredske poslove u sudskoj/državnoodvjetničkoj pisarnici ☐

• Vođenje zapisnika ☐

• Sudjelovanje pri saslušanju sudionika u postupcima ☐

• Vođenje rasprava ☐

• Ispitivanje / saslušanje sudionika u postupcima ☐

• Izrađivanje nacrta odluka ☐

Vježbenik je tijekom prakse najčešće obavljao poslove ____________________________________________________________.

Ocjena rada vježbenika

Molimo da zaokružite jedan od ponuđenih odgovora ili obrazložite svoje mišljenje gdje je to potrebno.

Znanje i stručnost

A. Vježbenik je pokazao izvrsno pravno znanje, koje je svestrano koristio u rješavanju pravnih problema i slučajeva.

B. Vježbenik je sposoban rješavati pravne probleme na odgovarajući način, dobro poznaje propise te koristi pravnu literaturu. Posjeduje očekivanu razinu pravnih i praktičnih znanja s obzirom na obuku koju je pohađao.

C. Vježbenik je pokazao određene nedostatke u pravnom znanju (osobito u _____________________________________________________________________________________________________________________________) i/ili nije u stanju primijeniti pravno znanje u rješavanju pravnih problema i slučajeva.

Pravno opažanje

A. Vježbenik odmah i u potpunosti opaža bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama.

B. Vježbenik brzo opaža bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama.

C. Vježbenik (često) ne prepoznaje bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama i / ili treba dodatno vrijeme za njihovo opažanje.

Odgovornost i pristup poslu

A. Vježbenik izvršava zadatke koje mu je mentor zadao precizno i pouzdano, bez pogrešaka, pokazujući i vlastitu inicijativu u obavljanju posla.

B. Vježbenik izvršava zadatke koje mu je mentor zadao precizno i pouzdano (nenamjerne pogreške pojavljuju se tek povremeno).

C. Vježbenik izvršava zadaće koje mu je mentor zadao tek ukoliko mentor na tome inzistira, uz pogreške i nedovoljan interes.

Donošenje odluka i odlučnost

A. Vježbenik zadatke obavlja brzo i donosi odluke na vrijeme nakon odgovarajućeg promišljanja.

B. Vježbenik zadatke obavlja brzo, precizno i odlučno te je u stanju donijeti jasnu i razumljivu odluku.

C. Vježbenik donosi odluke bez odgovarajućeg promišljanja, intuitivno ili oklijevajući.

Brzina rada i sposobnost rada u stresnim situacijama

A. Vježbenik izvršava dodijeljene zadatke vrlo brzo. Sposoban je odrediti prioritete kada mu se nekoliko zadataka dodijeli u isto vrijeme, kao i ubrzano raditi ukoliko je to potrebno, uz zadržavanje visokog stupnja kvalitete rada.

B. Vježbenik izvršava dodijeljene zadatke na vrijeme. Snalazi se u situaciji kada mu je dodijeljeno nekoliko zadataka u isto vrijeme.

C. Vježbeniku treba više vremena za izvršavanje zadataka. Ponekad ne može pratiti izvršavanje nekoliko zadataka dodijeljenih u isto vrijeme.

Pisano i usmeno izražavanje

A. Vježbenik je sposoban jasno prikazati bitne činjenice i iznijeti pravne stavove o teškim predmetima u pisanom i usmenom obliku, uz isticanje važnih aspekata slučaja. Ukoliko je potrebno, sposoban je prikazati situaciju i iz pozicije stranke/protustranke.

B. Vježbenik je sposoban jasno prikazati bitne činjenice i iznijeti pravne stavove o predmetu prosječnog stupnja težine na razumljiv način, u pisanom i usmenom obliku.

C. Vježbenik povremeno iskazuje poteškoće u iznošenju činjenica i pravnih stavova na potpun, jasan i razumljiv način.

Ispitivanje/saslušanje sudionika u postupcima

A. Vježbenik je sposoban brzo i potpuno razjasniti slučajeve koristeći standardne tehnike ispitivanja, uz izvođenje potpunog slijeda dokaza.

B. Vježbenik je sposoban u odgovarajućem vremenu razjasniti slučajeve koristeći standardne tehnike ispitivanja i uz nadzor mentora.

C. Vježbenik povremeno pokazuje poteškoće u razjašnjavanju slučajeva.

Izrađivanje nacrta odluka

A. Vježbenik je sposoban izraditi točne i cjelovite nacrte odluka (uključujući izreke presuda, ocjenu dokaza, pravne stavove, odluku o troškovima).

B. Vježbenik je sposoban izraditi upotrebljive nacrte odluka.

C. Vježbenik pokazuje poteškoće u sastavljanju nacrta odluka. Pravni stavovi ne pokazuju potrebnu razinu stručnosti.

Poznavanje rada na kompjutoru

Vježbenik pokazuje aktivno znanje u:

A. obradi teksta i uporabi baza podataka ☐

B. obradi teksta ☐

C. Vježbenik ponekad iskazuje poteškoće u korištenju
kompjutora ☐

Poznavanje stranih jezika

Vježbenikova osobnost

Realističan ☐

Tolerantan ☐

Dosljedan ☐

Individualac ☐

Pozitivan u pristupu ☐

Želja za prepoznatljivošću ☐

Sugestibilan ☐

Vježbenikov nastup

Umjeren ☐

Uvjerljiv ☐

Samouvjeren ☐

Arogantan ☐

Povučen ☐

Pretjerano uslužan ☐

Vježbenikovo ponašanje u kontaktu s drugima

Pristojan, prijateljski ☐

Osjetljiv, s razumijevanjem za druge ☐

Kvalitetno komuniciranje ☐

Izražena želja za učenjem ☐

Kolegijalan ☐

Arogantan ☐

Nema mnogo prijatelja ☐

Suviše direktan ☐

Vježbenikov pristup radu

Samostalan u radu ☐

Dobro organiziran ☐

Učinkovit ☐

Dobro podnosi pritisak (stres) ☐

Prilagodljiv ☐

Pokazuje vlastitu inicijativu ☐

Pokazuje manjak koncentracije ☐

Površan ☐

Spor ☐

Vježbenikov odnos prema radu

Ustrajan ☐

Želi postići dobre rezultate ☐

Nedovoljno motiviran ☐

Radi najmanje što može ☐

Vježbenikove analitičke vještine

Dobre analitičke vještine ☐

Nema predrasuda ☐

Objektivan ☐

Samoanaliza

Prihvaća kritičke primjedbe ☐

Ne priznaje vlastite pogreške ☐

Nema razvijenu samokritičnost ☐

Komunikacijske i integracijske vještine

prema sucima i državnim odvjetnicima ☐

prema sudskim službenicima i osoblju ☐

prema kolegama vježbenicima ☐

prema javnosti i strankama u postupku ☐

Podobnost za zvanje suca/zamjenika državnog odvjetnika

DaNe

Zaključna ocjena:

Izvrstan (izvrsno znanje, sposobnosti i kvaliteta rada)

Vrlo dobar (iznadprosječno znanje, sposobnosti i kvaliteta rada)

Dobar (prosječno znanje, sposobnosti i kvaliteta rada)

Dovoljan (u slučaju pokazanog minimuma znanja, sposobnosti i kvaliteta rada)

Nedovoljan (u slučaju da nije pokazan minimum znanja, sposobnosti i kvalitete rada)

Mjesto i datum: Potpis mentora

_____________________ ______________________


Obrazac broj 2

Vježbenikova ocjena
mentora

Ovaj obrazac popunjava vježbenik, a sadrži podatke o mentoru i vrednovanju njegova rada.

Mentor:

Ime i prezime: ______________________________________

Pravosudno tijelo/odjel: _________________________

_______________________________

Ocjena

1. Priprema

Pripremni sastanak s mentorom bio je održan, pri čemu su zadaće i odgovornosti bile jasno definirane.

DA ☐ NE ☐ NEKADA DA, NEKADA NE ☐

Komentar:

2. Tijekom prakse obavljao/la sam sljedeće poslove/aktivnosti:

• Uredske poslove u sudskoj/državnoodvjetničkoj pisarnici ☐

• Vođenje zapisnika ☐

• Sudjelovanje pri saslušanju sudionika u postupcima ☐

• Vođenje rasprava ☐

• Ispitivanje / saslušanje sudionika u postupcima ☐

• Izrađivanje nacrta odluka ☐

Tijekom prakse najčešće sam obavljao/la poslove ________________________________________________________________.

Ocjena rada od strane vježbenika

• Obavljao/la sam isključivo rutinske poslove ☐

• Obavljao/la sam sve važnije poslove unutar odjela ☐

• Za obavljanje zadataka uvijek sam na raspolaganju imao/la malo vremena ☐

• Od mentora sam uvijek imao/la odgovarajuću podršku ☐

• Mentor je odvajao dovoljno vremena za poučavanje i prenošenje znanja ☐

• Imao/la sam dojam kako moj rad služi isključivo kao pripomoć mentoru u obavljanju njegova svakodnevnog posla ☐

• Praksa je najviše bila usmjerena ka prenošenju znanja, praktičnih vještina i upućenosti u problematiku ☐

Sudske rasprave

Sudjelovao/la sam u saslušanjima i ispitivanjima sudionika u postupku

DA ☐ NE ☐

Ukoliko je odgovor potvrdan, molimo, navedite koliko često i kakve vrste rasprava i saslušanja ste pratili:

EVALUACIJA MENTORA:

• Mentor mi je tijekom prakse davao povratnu informaciju o mom radu:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Mentor mi je davao podršku i upute glede oblika i sadržaja mojih zadataka:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Trebao/la sam sam/a izvršavati pojedine, lakše zadatke:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Redovito sam se sastajao/la i raspravljao/la s mentorom:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

• Imao/la sam priliku postavljati pitanja i raspravljati o problemima:

Često ☐ Ponekad ☐ Nikada ☐

PROCJENA:

Mentor me obavijestio o svojim opažanjima u svezi mog rada sredinom prakse

DA ☐ NE ☐

Mentor mi je davao povremene informacije o mojim dobrim i lošijim stranama

DA ☐ NE ☐

Na završetku prakse mentor me obavijestio o svojoj konačnoj procjeni mog rada

DA ☐ NE ☐

Moja vlastita procjena odgovara mentorovoj

DA ☐ NE ☐

Mentor me je obavijestio o mojim dobrim i lošijim stranama

DA ☐ NE ☐

Mentor me obavijestio o njegovoj konačnoj procjeni moje podobnosti za zvanje suca/zamjenika državnog odvjetnika

DA ☐ NE ☐

PROSTOR ZA RAD:

Imao/la sam odgovarajući prostor za rad: DA ☐ NE ☐

Radni prostor imao je pristup internetu: DA ☐ NE ☐

Komentar čelnika pravosudnog tijela/predsjednika odjela

Potpis čelnika pravosudnog tijela/
predsjednika odjela
___________________________

Mjesto i datum __________________________


Obrazac broj 3

Voditeljeva ocjena
vježbenika

Ovaj obrazac sadrži podatke o sudjelovanju vježbenika u stručnim radionicama Pravosudne akademije, a ispunjava ga voditelj stručne radionice.

Vježbenik:

Ime i prezime: ______________________________________

Pravosudno tijelo u koje je vježbenik raspoređen:

________________________________________________________________________

Nastavna cjelina:

___________________________________________

Voditelji stručne radionice:

Ocjena

Znanje i stručnost

A. Vježbenik je pokazao izvrsno pravno znanje, koje je svestrano koristio u rješavanju pravnih problema i slučajeva.

B. Vježbenik je sposoban rješavati pravne probleme na odgovarajući način, dobro poznaje propise te koristi pravnu literaturu. Posjeduje očekivanu razinu pravnih i praktičnih znanja s obzirom na obuku koju je pohađao.

C. Vježbenik je pokazao određene nedostatke u pravnom znanju (osobito u _____________________________________________________________________________________________________________________) i/ili nije u stanju primijeniti pravno znanje u rješavanju pravnih problema i slučajeva.

Pravno opažanje

A. Vježbenik odmah i u potpunosti opaža bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama.

B. Vježbenik brzo opaža bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama.

C. Vježbenik (često) ne prepoznaje bitne pravne probleme u pojedinim predmetima i situacijama i / ili treba dodatno vrijeme za njihovo opažanje.

Odgovornost i pristup poslu

A. Vježbenik izvršava zadatke koje mu je voditelj zadao precizno i pouzdano, bez pogrešaka, pokazujući i vlastitu inicijativu u obavljanju posla.

B. Vježbenik izvršava zadatke koje mu je voditelj zadao precizno i pouzdano (nenamjerne pogreške pojavljuju se tek povremeno).

C. Vježbenik izvršava zadaće koje mu je voditelj zadao tek ukoliko voditelj na tome inzistira, uz pogreške i nedovoljan interes.

Pisano i usmeno izražavanje

A. Vježbenik je sposoban jasno prikazati bitne činjenice i iznijeti pravne stavove o teškim predmetima u pisanom i usmenom obliku, uz isticanje važnih aspekata slučaja. Ukoliko je potrebno, sposoban je prikazati situaciju i iz pozicije stranke/protustranke.

B. Vježbenik je sposoban jasno prikazati bitne činjenice i iznijeti pravne stavove o predmetu prosječnog stupnja težine na razumljiv način, u pisanom i usmenom obliku.

C. Vježbenik povremeno iskazuje poteškoće u iznošenju činjenica i pravnih stavova na potpun, jasan i razumljiv način.

Izrađivanje nacrta odluka

A. Vježbenik je sposoban izraditi točne i cjelovite nacrte odluka (uključujući izreke presuda, ocjenu dokaza, pravne stavove, odluku o troškovima).

B. Vježbenik je sposoban izraditi upotrebljive nacrte odluka.

C. Vježbenik pokazuje poteškoće u sastavljanju nacrta odluka. Pravni stavovi ne pokazuju potrebnu razinu stručnosti.

Vježbenikove analitičke vještine

Dobre analitičke vještine ☐

Nema predrasuda ☐

Objektivan ☐

Samoanaliza

Prihvaća kritičke primjedbe ☐

Ne priznaje vlastite pogreške ☐

Nema razvijenu samokritičnost ☐

Zaključna ocjena

Pisanih radnji:

izvrstan vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan

Aktivnosti i zalaganja vježbenika

izvrstan vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan

Potpis voditelja:

1. ______________________

2. ______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

Datum: Ravnatelj Pravosudne akademije:

______________________ ________________________

(ime, prezime i potpis)


Obrazac broj 4

Vježbenikova ocjena
voditelja stručnih radionica/nastavnih jedinica

Ovaj obrazac popunjava vježbenik-polaznik stručne radionice u Pravosudnoj akademiji, a sadrži podatke o održanim stručnim radionicama, njihovim voditeljima i vrednovanju rada voditelja stručnih radionica i pojedinih nastavnih cjelina.

Nastavna cjelina: ________________________________________________

Voditelj radionice: ___________________________________

(Ime, prezime, pravosudna dužnost)

Nastavna jedinica: ______________________________________________________________________

Voditelj nastavne jedinice: _____________________________

(Ime, prezime)

__________________________________________________

(pravosudna dužnost)

Ocjena uspješnosti voditelja

1. Jesu li po Vašem mišljenju ostvareni postavljeni ciljevi radionice?

1 2 3 4 5

Komentar ocjene ___________________________________

________________________________________________

2. Je li struktura odvijanja programa bila dobro podešena?

1 2 3 4 5

Komentar ocjene ___________________________________

________________________________________________

3. Jeste li mogli bez poteškoća pratiti izlaganje sadržaja?

1 2 3 4 5

Komentar ocjene ___________________________________

________________________________________________

4. Je li voditelj/ica uspio/la ostvariti interakciju s polaznicima?

1 2 3 4 5

Komentar ocjene ___________________________________

________________________________________________

5. Je li bilo dovoljno praktičnih primjera?

1 2 3 4 5

Komentar ocjene ___________________________________

________________________________________________

6. Poseban komentar i primjedbe

Obrazac broj 5

Dnevnik rada vježbenika

Vježbenik:

Ime i prezime: _______________________________________

Adresa: ____________________________________________

Broj telefona i e-mail adresa: ____________________________

Pravosudno tijelo u koje je raspoređen na vježbeničku praksu:

__________________________________________________

Ukupno vrijeme provedeno na vježbeničkoj praksi:

Od _________________ godine do ________________ godine.

Vrijeme provedeno na praktičnom dijelu vježbeničke prakse:

1. Građanski prvostupanjski odjel

Naziv suda: ______________________________________

Trajanje stručne prakse: od ___________ do ___________

Mentor: _________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

2. Kazneni prvostupanjski odjel

Naziv suda: ______________________________________

Trajanje stručne prakse: od ___________ do ___________

Mentor: _________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

3. Građanski drugostupanjski odjel

Naziv suda: ______________________________________

Trajanje stručne prakse: od ___________ do ___________

Mentor: _________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

4. Kazneni drugostupanjski odjel

Naziv suda: ______________________________________

Trajanje stručne prakse: od ___________ do ___________

Mentor: _________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

5. Trgovački sud

Naziv suda: ______________________________________

Trajanje stručne prakse: od ___________ do ___________

Mentor: _________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

6. Stručna praksa na državnom odvjetništvu

Naziv državnog odvjetništva: __________________________

Trajanje stručne prakse: od ___________ do ___________

Mentor: _________________________________________

(ime, prezime i pravosudna dužnost)

Ocjena mentora ___________________________________

7. Raspored odlukom čelnika pravosudnog tijela (članak 11. Zakona):

(Naziv pravosudnog/ih tijela i vrijeme trajanja rasporeda)

_______________________________________________

_______________________________________________

Vrijeme provedeno na stručnim radionicama Pravosudne akademije:

1. Uvod i organizacija pravosuđa

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

2. Građansko pravo i građansko postupovno pravo:

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

3. Kazneno pravo i kazneno postupovno pravo

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

4. Trgovačko pravo

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

5. Radno pravo

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

6. Obiteljsko pravo

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

7. Upravno pravo

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

8. Ustavno pravo

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja, ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

9. Osnove Europske unije

Nastavne jedinice, vrijeme i mjesto njihovog održavanja: ocjene aktivnosti i zalaganja vježbenika:

Izrađene pisane radnje (naziv radnje) i ocjene radnji:

Podaci o posjetu stručnim ustanovama i tijelima za vrijeme trajanja vježbeničke prakse:

POTPIS VJEŽBENIKA