Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 96/2009 (4.8.2009.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

96 04.08.2009 Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2385

Na temelju članka 37. stavaka 3. i 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost s ministrom unutarnjih poslova i ministrom znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, program, provedba i provjera stručne osposobljenosti vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu te obliku, sadržaju, roku važenja, načinu i postupku izdavanja uvjerenja o položenom ispitu.

Članak 2.

(1) Vozači vozila za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: vozači) stručno se osposobljavaju sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Sporazum) kroz pohađanje:

– osnovnog tečaja;

– dopunskog tečaja i

– tečaja obnove znanja.

(2) Provedba tečaja iz stavka 1. ovog članka mora biti sukladna odobrenom nastavnom planu i programu ovlaštene ustanove za osposobljavanje vozača prema posebnom propisu.

Članak 3.

Vozači mogu pristupiti tečajevima iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika u rokovima propisanim u Sporazumu.

Članak 4.

Tečaju stručnog osposobljavanja može prisustvovati najviše 25 vozača.

Članak 5.

Vozač po završetku osnovnog tečaja, dopunskog tečaja, odnosno tečaja obnove znanja, sukladno odredbama Sporazuma, može pristupiti provjeri znanja (u daljnjem tekstu: ispitu) pred ispitnim povjerenstvom ustanove koja je prema posebnom propisu ovlaštena za stručno osposobljavanje vozača.

Članak 6.

(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 5. ovog Pravilnika čine predsjednik i dva člana.

(2) Predsjednik i članovi povjerenstva imaju zamjenike.

(3) Jedan od članova Ispitnog Povjerenstva obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo tijekom provedbe ispita.

(4) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva mogu biti samo osobe koji su predavači u ustanovama koje obavljaju tečajeve za vozače, a predsjednik povjerenstva mora imati položen ispit znanja za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari cestom.

Članak 7.

Prijava za polaganje ispita sadrži: ime i prezime vozača, datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta, oznaku kategorije motornog vozila za koju vozač ima vozačku dozvolu, broj dozvole i tko ju je izdao, te naznaku programa po kojem vozač polaže ispit.

Članak 8.

Ustanove koje provode tečajeve iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika, dužne su voditi evidenciju o popisu polaznika stručnog osposobljavanja i ostalu dokumentaciju (matična knjiga, zapisnik o polaganju ispita i popis izdanih uvjerenja), te ih čuvati sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

Predavači tijekom stručnog osposobljavanja vode dnevnik o izvođenju nastave za svaki tečaj prema programu i načinu provedbe stručnog osposobljavanja te ga čuvati prema posebnim propisima.

Članak 10.

Prije polaganja ispita, predsjednik ispitnog povjerenstva provjerava identitet vozača, te točnost podataka u prijavi iz članka 7. ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Ispit se provodi sukladno odredbama Sporazuma.

(2) Ispit iz Programa koji obuhvaća osnovni tečaj s praktičnim dijelom (prva pomoć, gašenje požara, ponašanje pri nesreći), sastoji se od pismenog ili kombinirano pismenog i usmenog dijela.

(3) Vozač odgovara na 25 pisanih pitanja u roku od 60 minuta.

(4) Ispit iz Programa koji obuhvaća dopunski tečaj za vozače vozila-cisterni i/ili klase 1 i/ili klase 7, sastoji se od dopunskog pismenog ispita, u kojem vozač odgovara na 15 pitanja iz pojedinačnog navedenog područja u roku od 45 minuta za svako područje.

(5) Ispit iz Programa koji obuhvaća tečaj obnove znanja, sastoji se od pismenog ispita, u kojem vozač odgovara na 15 pitanja iz područja za koja je prijavio polaganje ispita u roku od 45 minuta za svako područje.

(6) Kada je predviđen usmeni dio ispita, pitanja se smiju odnositi na prvu pomoć, gašenje požara i radnje koje je potrebno učiniti u slučaju nezgode ili akcidenta.

Članak 12.

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupni uspjeh vozača na ispitu ocjenom »zadovoljava« ili »ne zadovoljava«.

Članak 13.

(1) Ispit je položen s ocjenom »zadovoljava«, ako vozač skupi više od 70% svih bodova na ispitu.

(2) U slučaju da vozač skupi manje od 70% svih bodova na ispitu takav uspjeh se ocjenjuje »ne zadovoljava«.

Članak 14.

(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unose sljedeći podaci: sastav ispitnog povjerenstva, ime i prezime vozača, datum i mjesto rođenja vozača, adresa prebivališta vozača, oznaka kategorije motornog vozila za koju vozač ima vozačku dozvolu, broj dozvole i tko ju je izdao, te naznaku programa po kojem vozač polaže ispit, pitanja za vozača i odluka ispitnog povjerenstva o uspjehu vozača.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

Članak 15.

Vozač koji ispit nije položio prvi put, može pristupiti još jednom polaganju ispita bez ponovnog prisustvovanja tečaju, u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.

Članak 16.

(1) Vozaču koji je uspješno položio ispit iz članka 5. ovog Pravilnika, izdaje se uvjerenje.

(2) Sadržaj i oblik uvjerenja iz stavka 1. ovog članka u prilogu je ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 17.

(1) Na temelju uvjerenja iz stavka 1. članka 16. ovog Pravilnika ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje Ispravu o osposobljenosti vozača (u daljnjem tekstu: isprava).

(2) Obrazac isprave utvrđen je Sporazumom i u prilogu je ovog Pravilnika, te čini njegov sastavni dio (Prilog 3.)

(3) Isprava se izdaje se s rokom valjanosti od pet godina.

Članak 18.

(1) Rok valjanosti isprave produžava se na temelju uvjerenja da je imatelj potvrde pristupio tečaju obnove znanja iz članka 2. ovog Pravilnika i položio ispit iz članka 5. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje, odnosno za produljenje valjanosti isprave podnosi se najviše godinu dana prije isteka isprave na posebnom obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.).

(3) Kada vozač zadovolji na ispitu tijekom godine koja prethodi isteku roka valjanosti isprave, valjanost isprave koja se izdaje, počinje s danom prestanka valjanosti prethodne isprave.

(4) Kada vozač zadovolji na ispitu nakon isteka roka valjanosti isprave, valjanost isprave koja se izdaje počinje s danom izdavanja uvjerenja.

Članak 19.

Visinu naknada pojedinih programa osposobljavanja i naknadu članovima ispitnog povjerenstava propisuje ministar nadležan za promet. Odluka o visini naknada objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 24/95.).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/60

Urbroj: 530-07-09-01

Zagreb, 7. srpnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

Obrazac

(Naziv ustanove koji ima ovlaštenje za stručno osposobljavanje vozača cestovnog vozila pri prijevozu opasnih tvari)

Mat. broj ----------------/ 20... god

Broj i nadnevak Uvjerenja ----------------------- 20... god -----

Na temelju članka 37. stavak 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07) i članka 16. stavak 1 i 2, Pravilnika o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, te obliku, sadržaju, roku važenja Uvjerenja o položenom ispitu

(Naziv ustanove)

izdaje

UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu vozača vozila
za prijevoz opasnih tvari

Vozač (ica) ------------------------------------------------

(Ime, ime oca i prezime)

Rođen(a) ----------------------- u -------------------------------

(dan, mjes. i god.) (mjesto, općina, država)

polagao (la) je stručni ispit za prijevoz opasnih tvari

dana ------------------ 20...... god. u ------------------------------------

(naziv mjesta)

Vozač (ica) je položio (la) stručni ispit prema -----------------------------

(naziv i vrsta programa)

te je osposobljen (a) za:

a) prijevoz opasnih tvari klase: --------------------------------

– u cisternama izvan cisterni

(precrtati naziv na koje se ne odnosi)

b) sudjeluje u prijevozu kao član posade -----------------------------

Predsjednik ispit. pov. M.P. Ovlaštena osoba

------------------------------ ---------------------------

PRILOG 2

Obrazac

POLICIJSKA UPRAVA --------------------------------------

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ISPRAVE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Ime, ime oca i prezime vozača ------------------------------

Datum rođenja --------------------------------------------------

Mjesto, općina i država rođenja -----------------------------

Prebivalište i adresa stanovanja ----------------------------

Broj vozačke dozvole ------------------------------------------

Naziv tijela koje je izdalo vozačku dozvolu ---------------

----- Vrsta zahtjeva

0 Promjena stare ADR potvrde

1 Izdavanje ADR potvrde

2 Upis produžetka roka valjanosti

----- Razlog promjene

1 izgubljena

2 uništena

3 ukradena

4 dotrajala, oštećena, nečitka

5 upis produžetka roka valjanosti

6 upis proširenja na klase

PRILOG

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za prijevoz opasnih tvari

Pristojba u iznosu -------------- kn POTPIS PODNOSITELJA

ZAHTJEVA

Dana ---------------------------------- -----------------------------

PRILOG 3

Obrazac

ISPRAVA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OPASNE TVARI

1

ADR – POTVRDA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OPASNE TVARI
ADR –TRAINING CERTIFICATE FOR DRIVERS OF VEHICLES CARRYING DANGEROUS GOODS

u cisternama 1 drugačije od cisterni 1
In tanks Other than in tanks

Broj isprave
Certificate No.

Oznaka države koja izdaje ispravu
Distinguishing sing of issuing State

Vrijedi za klasu(e) 1, 2
Valid fir class(es)

u cisternama drugačije od cisterni
in tanks other than in tanks

1 1

2 2

3 3

4.1, 4.2, 4.3 4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2 5.1, 5.2

6.1, 6.2 6.1, 6.2

7 7

8 8

9 9

do (datum) 3
until (date)

1 Nepotrebno precrtati.
Strike out what does not apply

2 Za proširenje na druge klase, vidi stranicu 3.
For extension to other classes, see page 3

3 Za obnovu valjanosti, vidi stranicu 2.
For renewal, see page 2

2

Prezime

Surname

Ime
First name(s)

Datum rođenja .......... Državljanstvo
Date of birth Nationality

Potpis vlasnika … ....
Signature of holder

Izdaje
Issued by

Datum
Date

Potpis 4
Signature

Produljenje valjanosti do
Renewed until

Valjanost produžio
By

Datum
Date

Potpis 4 .
signature

4 i/ili pečat (ili žig) tijela koje izdaje.
And/or seal (or stamp) of issuing autority

3

PROŠIRENJE NA KLASU(E)5
EXTENDED TO CLASS(ES)

in tanks
u cisternama

1

2

3 Datum
4.1, 4.2, 4.3 Date

5.1, 5.2 Potpis i/ili pečat ili žig

6.1, 6.2

7 Signature and/or seall or stamp

8

9

drugačije od cisterni
other than in tanks

1

2

3 Datum
4.1, 4.2, 4.3 Date

5.1, 5.2 Potpis i/ili pečat ili žig

6.1, 6.2

7 Signature and/or seall or stamp

8

9

5 Nepotrebno precrtati
Strike out what does not apply

4

Samo za nacionalne propise

For national regulations only