Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

NN 96/2009 (4.8.2009.), Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

96 04.08.2009 Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2395

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08. i 86/09.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O PEDAGOŠKOJ MJERI ODGOJNO-OBRAZOVNOG TRETMANA PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način provođenja pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka u školama te prava i dužnosti osoba uključenih u provođenje navedene mjere.

Članak 2.

Pedagoška mjera odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka u osnovnim i srednjim školama oblik je odgojnog postupanja koji se provodi s ciljem utvrđivanja razloga neprihvatljivog ponašanja, složenijih oblika poremećaja u ponašanju i/ili visokorizičnih ponašanja učenika, te poduzimanje mjera za uklanjanje istih, odnosno do vraćanja uravnoteženog i društveno prihvatljivog ponašanja.

Članak 3.

Ukoliko je učeniku izrečena pedagoška mjera zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja sukladno statutu škole, ravnatelj imenuje stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje razmatra opravdanost izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka.

Članovi Povjerenstva u pravilu su razrednik kao predsjednik povjerenstva, učitelj, odnosno nastavnik, jedan član razrednog vijeća i stručni suradnik u školi.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno razmatrati opravdanost izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka poštujući razvojne karakteristike učenika, njegovo opće, emocionalno, mentalno, obiteljsko i socijalno stanje te druge okolnosti koje su dovele do neprihvatljivog i visokorizičnog ponašanja.

Članak 5.

Tijekom razmatranja potrebe za izricanjem pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, članovi Povjerenstva dužni su preispitati i analizirati okolnosti koje su dovele do izricanja pedagoških mjera zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja, posebice vodeći računa o sljedećim elementima učenikova ponašanja:

– neopravdano izostajanje s nastave kao posljedica njegova narušenog emocionalnog, psihičkog i fizičkog zdravlja,

– izazivanje tučnjave ili fizičkih napada na učenika, djelatnika škole ili druge osobe,

– dolazak u školu pod utjecajem alkohola ili sredstava ovisnosti ili je iste samo unio u školu,

– unos oružja u prostore škole,

– svojim ponašanjem ugrozio sebe ili ostale sudionike izleta, ekskurzije i slične aktivnosti izvan škole, a u organizaciji škole,

– otuđivanje ili namjerno oštećenje tuđe imovine ili imovine škole.

Članak 6.

Povjerenstvo analizira, prati i pomaže učeniku u rješavanju situacije koja je dovela do izricanja pedagoške mjere zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja i, u roku od najviše 30 dana, podnosi o tome pisano izvješće učiteljskom, odnosno nastavničkom vijeću.

Članak 7.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da izrečena pedagoška mjera zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja nije dovela do poboljšanja ponašanja, predlaže učiteljskom odnosno nastavničkom vijeću izricanje pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka.

U prijedlogu za provođenje pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka trebaju biti opisane okolnosti i razlozi iz kojih se vidi opravdanost za provođenje navedene mjere, uz obvezu zaštite privatnosti učenika i poštujući etičke norme.

Članak 8.

Pedagošku mjeru odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka izriče učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće za tekuću nastavnu godinu.

Članak 9.

Škola je dužna o prijedlogu za izricanje pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, pisano obavijestiti roditelja/skrbnika, a u iznimno teškim okolnostima, centar za socijalnu skrb.

Članak 10.

Ukoliko učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće izrekne pedagošku mjeru odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, Povjerenstvo je dužno:

– izraditi opis stanja (problema i uzroka):

– definirati probleme i uzroke, izraditi procjenu odgojnih aktivnosti koje treba provesti tijekom individualnog programa s učenikom (odgojne potrebe učenika), izraditi individualni program, definirati ciljeve – ishode i vrijeme postignuća,

– izraditi program aktivnosti (metode, oblike, sadržaj, vrijeme) koje će se provoditi i odrediti tko će provoditi koju aktivnost,

– definirati metode i oblike praćenja,

– popisati i dokumentirati aktivnosti o izrečenoj mjeri.

Članak 11.

Program u kojemu će biti navedeni razlozi koji su doveli do izricanja mjere, procjena odgojnih potreba učenika, suradnici i aktivnosti koje će se provoditi, način praćenja i očekivani ishodi, određuje se za razdoblje koje ne može biti dulje od 3 mjeseca.

Članak 12.

Članovi Povjerenstva ravnatelju će, prema potrebi, predložiti uključivanje jednoga do dva stručnjaka iz područja odgoja, zdravstva i /ili socijalne skrbi i drugih, u provođenje pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, s ciljem pružanja pomoći i podrške učeniku te osiguravanja integracije učenika uz primjenu načela interdisciplinarnosti/multidisciplinarnosti i odgovarajućih odgojnih ili restitucijskih mjera i intervencija.

U okviru provođenja pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, učenika se može uputiti u savjetovališta ili druge ustanove koje se bave problemima djece i adolescenata.

Članak 13.

Članovi Povjerenstva tijekom provođenja pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka neprekidno prate ponašanje i napredovanje učenika, bilježe zapažanja, a na kraju utvrđenog razdoblja predsjednik Povjerenstva o tome podnosi pisano izvješće ravnatelju i učiteljskom, odnosno nastavničkom vijeću.

Tijekom provedbe pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka svi članovi razrednog vijeća prate ponašanje i napredovanje učenika te, po potrebi, izvješćuju članove Povjerenstva.

Članak 14.

Evidenciju i dokumentaciju o provođenju mjere, u pravilu, vodi razrednik, a dokumentacija se pohranjuje u tajništvu škole i mora biti dostupna ravnatelju i članovima Povjerenstva.

Razrednik je dužan u roku od 8 dana od izricanja mjere upisati istu u matičnu knjigu (E-maticu).

Članak 15.

Roditelj/skrbnik učenika mlađeg od 18 godina, odnosno učenik stariji od 18 godina, ima pravo žalbe na izrečenu pedagošku mjeru odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka.

O žalbi na izrečenu pedagošku mjeru odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka odlučuje ravnatelj.

Članak 16.

Na početku svake školske godine ravnatelj škole upoznaje učitelje/nastavnike, a razrednik učenike i roditelje/skrbnike o načinu postupanja u primjeni pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/09-05/00261

Urbroj: 533-09-09-0001

Zagreb, 23. srpnja 2009.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.