Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 96/2009 (4.8.2009.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

96 04.08.2009 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

2425

Na temelju članka 29. i 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05) i članka 19. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ravnatelj Fonda donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 8/2008, 20/09) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovica za obračun naknade razlike smanjenog radnog učinka iznosi 80% mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđene Naredbom ministra financija.«

Članak 2.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovica za obračun troškova osobnog asistenta iznosi 80% mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđene Naredbom ministra financija.«

Članak 3.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta iznosi 80% mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđene Naredbom ministra financija.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Trošak prilagodbe iz stavka 1. i 2. ovog članka nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 50 osnovica iz stavka 3. ovog članka, za jednu osobu s invaliditetom.«

Članak 4.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta iznosi 80% mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđene Naredbom ministra financija.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Trošak prilagodbe iz stavka 1. i 2. ovog članka nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 50 osnovica iz stavka 3. ovog članka, za jednu osobu s invaliditetom.«

Članak 5.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovica za obračun troškova radnog terapeuta iznosi 80% mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđene Naredbom ministra financija.«

Članak 6.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Poslodavci iz članka 10. stavak 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05) ostvaruju pravo na poticaje iz članka 3., 8., 14., 21., 25., 29., 34., 39., 43., samo za svako novo zapošljavanje osobe s invaliditetom, pod uvjetom da ispunjavaju obveznu kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom iz članka 10. stavak 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05).«

Članak 7.

Iza članka 48. dodaje se članak 48. a koji glasi:

»Osnovica za obračun poticaja iz članka 8., 14., 29., 34., i 43., za zaštitne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovane do stupanja ove Odluke na snagu, je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom ministra financija.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/09-01/0001
Ur.broj: 0129-01-00/00-09-0004
Zagreb, 30. srpnja 2009.

Ravnatelj
mr. sc. Ante Vučić, v. r.