Uredba o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti

NN 97/2009 (7.8.2009.), Uredba o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2433

Na temelju članka 170. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine donijela

UREDBU

O PROVOĐENJU NADZORA NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI KROZ OBAVLJANJE PREVENTIVNO-INSTRUKTIVNE DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se ovlasti tijela nadležnog za sustav javne nabave, način postupanja i druga bitna pitanja u vezi s nadzorom kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon) i podzakonskih propisa u području javne nabave.

Članak 2.

Preventivno-instruktivna djelatnost je administrativno-stručna djelatnost koju tijelo nadležno za sustav javne nabave obavlja u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti u postupcima javne nabave a koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave.

Članak 3.

Tijelo nadležno za sustav javne nabave provodi nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti na temelju:

– zahtjeva gospodarskog subjekta

– zahtjeva državnog tijela

– predstavke građanina

– anonimne predstavke

– objavljenih informacija u medijima

– pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama, i dr.

Članak 4.

(1) Tijelo nadležno za sustav javne nabave provodi nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti za vrijeme trajanja postupka javne nabave i nakon završetka postupka javne nabave, a najkasnije dvije godine od njegova završetka.

(2) Tijelo nadležno za sustav javne nabave može provoditi nadzor i nakon isteka dvije godine od završetka postupka javne nabave na temelju zahtjeva Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i redarstvenih vlasti.

(3) Nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti za vrijeme trajanja postupka javne nabave ne zaustavlja tijek postupka javne nabave.

(4) Nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti neće se provoditi u slučaju ako je natjecatelj ili ponuditelj koji traži provođenje nadzora u predmetnom postupku javne nabave, pokrenuo postupak pravne zaštite ili ako je propustio pravo korištenja instrumenata pravne zaštite pred nadležnim tijelom za kontrolu postupaka javne nabave.

Članak 5.

(1) Naručitelj je dužan na način i u zatraženom roku a najkasnije u roku 8 (osam) dana od primitka zahtjeva tijela nadležnog za sustav javne nabave dostaviti traženu dokumentaciju.

(2) Ovisno o fazi postupka javne nabave, dokumentaciju u smislu stavka 1. ovoga članka čini plan nabave, dokumentacija za nadmetanje ili pojedini njezini dijelovi, odluke, zapisnici, ponude, ugovor o javnoj nabavi, okvirni sporazum, objašnjenja, obrazloženja ili očitovanja naručitelja i ostala dokumentacija i podaci povezani s pojedinom nabavom.

(3) Nakon što zaprimi dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, tijelo nadležno za sustav javne nabave može zatražiti dodatnu dokumentaciju, objašnjenja, obrazloženja ili očitovanja naručitelja.

(4) Kada tijelo nadležno za sustav javne nabave provodi nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti za vrijeme trajanja postupka javne nabave, tada smije zahtijevati samo preslike dokumentacije, osim objašnjenja, obrazloženja ili očitovanja naručitelja.

(5) Nakon provedbe nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti, tijelo nadležno za sustav javne nabave vraća naručitelju izvornike dokumentacije, osim objašnjenja, obrazloženja ili očitovanja naručitelja.

Članak 6.

(1) O poduzetim radnjama u provođenju preventivno-instruktivne djelatnosti, tijelo nadležno za sustav javne nabave sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži podatke o mjestu, vremenu provođenja nadzora, naručitelju, načinu provođenja nadzora, dokumentaciji u koju je izvršen uvid, nalaz i mišljenje o uočenim nepravilnostima u postupku javne nabave ako ih je bilo, kao i podatke o osobi koja je provela nadzor.

(3) Tijelo nadležno za sustav javne nabave dostavit će zapisnik državnim tijelima:

– na njihov zahtjev, ili

– kada provodi nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti temeljem članka 3. alineje 2. ove Uredbe, ili

– na daljnje postupanje ako, nakon provedenog nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti, proizlazi njihova nadležnost.

Članak 7.

(1) Nakon provedenog nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti, a temeljem zapisnika iz članka 6. ove Uredbe, tijelo nadležno za sustav javne nabave dostavlja naručitelju i predlagatelju nadzora mišljenje o uočenim nepravilnostima, kao i preporuku o načinu sprječavanja ili otklanjanja uočenih nepravilnosti.

(2) Naručitelj je obvezan u roku i na način koji odredi tijelo nadležno za sustav javne nabave, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka mišljenja i preporuke, izvijestiti tijelo nadležno za sustav javne nabave o postupanju u skladu s mišljenjem i preporukom o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti.

(3) Ako tijelo nadležno za sustav javne nabave u provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti utvrdi jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja opisanih u članku 172. Zakona, pokrenut će protiv naručitelja prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.

(4) Ako tijelo nadležno za sustav javne nabave u provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti ne utvrdi nepravilnosti, o tome će izvijestiti naručitelja i predlagatelja nadzora.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno instruktivne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 14/2008).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/13

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.