Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 97/2009 (7.8.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

97 07.08.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

2450

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 60/96., 113/97., 7/99., 112/99., 119/99. – ispravak, 44/00., 63/00., 80/00., 109/00., 54/01., 58/03., 198/03., 55/04., 77/04. -ispravak, 153/05., 79/07. i 34/08.) u članku 57. stavku 3. brojka: »22« zamjenjuje se brojkom »23«.

U stavku 5. brojka: »22« zamjenjuje se brojkom: »23«, a brojka: »18,0328« zamjenjuje se brojkom: »18,6992«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopi koja je na snazi kad su dobra isporučena ili usluge obavljene.«

Članak 2.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Pod točkom II. iskazuju se podaci o oporezivim isporukama te poreznoj obvezi kako slijedi:

1. pod točkom 1. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 10%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 12, odnosno 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

2. pod točkom 2. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 22%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 14, odnosno 15 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Podaci koji se ovdje upisuju odnose se na isporučena dobra i obavljene usluge na koje se primjenjivala stopa poreza od 22% koja je bila na snazi prije primjene stope poreza na dodanu vrijednost od 23%. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22%.

3. pod točkom 3. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 23%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 16, odnosno 17 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

4. pod točkom 4. o izvoznim isporukama koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju (članak 13. stavak 2. i 3. Zakona). Podaci se upisuju iz knjigovodstvenih evidencija inozemnih kupaca ili drugih evidencija o tim potraživanjima i njihovoj naplati.

5. pod točkom 5. o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 21. stavak 3. Zakona). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.«

Članak 3.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»U obrascu PDV, pod točkom III. iskazuju se podaci o obračunanom pretporezu u primljenim isporukama dobara i usluga kako slijedi:

1. pod točkom 1. o pretporezu zaračunanom po stopi od 10% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 7 (osnovica) i stupca 12 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 7.

2. pod točkom 2. o pretporezu zaračunanom po stopi od 22% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 8 (osnovica) i stupca 14 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22%.

3. pod točkom 3. o pretporezu zaračunanom po stopi od 23% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 9 (osnovica) i stupca 16 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 9.

4. pod točkom 4. o pretporezu plaćenom pri uvozu. Podaci o pretporezu plaćenom pri uvozu moraju se temeljiti na uvoznim carinskim deklaracijama i ispravama o uplati poreza. Pri primitku prijave poreza, uplata poreza pri uvozu obvezno se provjerava putem informacijskih sustava Carinske i Porezne uprave.

5. pod točkom 5. o određenim uslugama oporezivim po stopi od 10% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

6. pod točkom 6. o uslugama oporezivim po stopi od 22% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge. Podaci koji se ovdje upisuju odnose se na usluge oporezivane po stopi od 22% za koje je iznos poreza plaćen i ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22%.

7. pod točkom 7. o uslugama oporezivim po stopi od 23% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

8. pod točkom 8. o ispravcima pretporeza prema članku 20. stavak 5. Zakona. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz poreznu prijavu priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu poreza u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus (+).«

Članak 4.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»U obrascu PDV-K pod točkom II. iskazuju se podaci o oporezivim isporukama te poreznoj obvezi kako slijedi:

1. pod točkom 1. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 10%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li usluge obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 12, odnosno 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

2. pod točkom 2. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) nezaračunanim isporukama oporezivanim po stopi od 22%. Pod ovom točkom se iskazuju podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 14, odnosno 15 knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, knjige izdanih računa za predujmove i knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

3. pod točkom 3. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 23%. Pod ovom točkom se iskazuju podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene.

Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 16, odnosno 17 knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, knjige izdanih računa za predujmove i knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

4. pod točkom 4. o izvoznim isporukama koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju (članak 13. stavak 2. i 3. Zakona). Podaci se upisuju iz knjigovodstvenih evidencija inozemnih kupaca ili drugih evidencija o tim potraživanjima i njihovoj naplati.

5. pod točkom 5. o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 21. stavak 3. Zakona). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.«

Članak 5.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»U obrascu PDV – K, pod točkom III. iskazuju se podaci o obračunanom pretporezu u primljenim isporukama dobara i usluga kako slijedi:

1. pod točkom 1. o pretporezu zaračunanom po stopi od 10% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 7 (osnovica) i stupca 12 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 7.

2. pod točkom 2. o pretporezu zaračunanom po stopi od 22% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 8 (osnovica) i stupca 14 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8.

3. pod točkom 3. o pretporezu zaračunanom po stopi od 23% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 9 (osnovica) i stupca 16 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 9.

4. pod točkom 4. o pretporezu plaćenom pri uvozu. Podaci o pretporezu plaćenom pri uvozu moraju se temeljiti na uvoznim carinskim deklaracijama i ispravama o uplati poreza. Pri primitku prijave poreza, uplata poreza pri uvozu obvezno se provjerava putem informacijskih sustava Carinske i Porezne uprave.

5. pod točkom 5. o određenim uslugama oporezivim po stopi od 10% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

6. pod točkom 6. o uslugama oporezivanim po stopi od 22% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

7. pod točkom 7. o uslugama oporezivim po stopi od 23% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

8. pod točkom 8. o ispravcima pretporeza prema članku 20. stavak 5. Zakona. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz poreznu prijavu priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu poreza u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus (+).«

Članak 6.

U članku 125. stavku 1. brojka: »4.« u zagradi zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 7.

U članku 129. stavku 1. točki 1. riječi: »stopi od 0%, 10% i 22%« zamjenjuju se riječima: »propisanim poreznim stopama«.

Članak 8.

U članku 130. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. iznos računa – naknade odnosno naknade s porezom. Iznos iz ovog retka razvrstava se u isporuke koje ne podliježu oporezivanju (stupac 7); isporuke koje su oslobođene poreza: izvoz (stupac 8), oslobođenja poreza u tuzemstvu (stupac 9), ostala oslobođenja (stupac 10); isporuke koje se oporezuju po stopi 0% (stupac 11); isporuke oporezive po stopi od 10% (stupci 12 i 13), isporuke oporezivane po stopi od 22% (stupci 14 i 15) i isporuke oporezive po stopi od 23% (stupci 16 i 17). Izdani računi u kojima su zaračunane usluge npr. (prijevoz iz članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona) koje se dijelom oporezuju, a dijelom ne, zatim računi za isporuke novosagrađenih nekretnina kao i rabljenih osobnih vozila ako je osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost (u smislu članka 8. stavak 7. Zakona) manja od iznosa naknade za isporučena dobra, u knjizi će biti evidentirani na sljedeći način: u stupcu 6 ukupan iznos računa s porezom; u stupcu 7 dio naknade za obavljenu isporuku odnosno uslugu koja ne podliježe oporezivanju te podaci o oporezivom dijelu u stupcima 14, 15, 16 i 17,«

Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. oporezive isporuke po stopi od 23% (stupac 16 i 17).«

U stavku 2. točki 1. riječi: »14 i 15« zamjenjuju se riječima: »14, 15, 16 i 17«.

Članak 9.

U članku 131. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. porezna osnovica 23% (stupac 9),«

Dosadašnja točke 9., 10. i 11. koje postaju točke 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»10. u stupac 10 iznos računa (naknade s porezom), a iskazani porez se dalje razvrstava kao pretporez u stupce 12, 13, 14, 15, 16 i 17,«

»11. pretporez po stopi od 10% koji se može odbiti (stupac 12) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 13),

12. pretporez po stopi od 22% koji se može odbiti (stupac 14) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 15),«

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. pretporez po stopi od 23% koji se može odbiti (stupac 16) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 17).«

U stavku 4. riječi: »8 i 9« zamjenjuju se riječima: »8, 9 i 10«.

Članak 10.

Oblik i sadržaj obrazaca PDV, PDV-K, I-RA i U-RA, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/218

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

OBRAZAC PDV

POREZNI OBVEZNIK (NAZIV/IME I PREZIME I ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE

PRIJAVA POREZA NA DODANU
VRIJEDNOST ZA RAZDOBLJE

OD |__|__| |__|__| DO |__|__| |__|__| GOD. |__|__|__|__|

BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI

MB ILI MBG – POREZNI BROJ

OPIS

VRIJEDNOST ISPORUKE
(iznos u kunama i lipama)

POREZ PO STOPI OD 10%, 22% i 23%
(iznos u kunama i lipama)

OBRAČUN POREZA U OBAVLJENIM
ISPORUKAMA DOBARA I USLUGA U
OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU
ISPORUKE – UKUPNO (I. + II.) (+/-)

X X X X X

I. ISPORUKE KOJE NE PODLIJEŽU
OPOREZIVANJU, KOJE SU OSLOBOĐENE
I PO STOPI OD 0% – UKUPNO (1.+2.+3.) (+/-)

X X X X X

1. KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU
(čl. 2. u svezi s čl. 5. i čl. 8. st. 8. Zakona) (+/-)

X X X X X

2. OSLOBOĐENE POREZA – UKUPNO
(2.1.+2.2.+2.3.) (+/-)

X X X X X

2.1. IZVOZNE – s pravom na odbitak pretporeza
(čl. 13. st. 1. t. 1. i čl. 14. Zakona ) (+/-)

X X X X X

2.2. TUZEMNE – bez prava na odbitak pretporeza
(čl. 11. Zakona) (+/-)

X X X X X

2.3. OSTALO
(čl. 13. st. 1. t. 2., 3., 4. i 5. Zakona) (+/-)

X X X X X

3. ISPORUKE PO STOPI OD 0%
(čl. 10a. Zakona) (+/-)

X X X X X

II. OPOREZIVE ISPORUKE – UKUPNO
(1.+2.+3.+4.+5.) (+/-)

1. ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI, NEZARAČUNANE I
VLASTITA POTROŠNJA
(čl. 2. st. 1. toč. 1a.,1b., 1c., 2a., 2b., 2c. i 3., čl. 7. st. 1. i 4.
i čl. 15. st. 8. Zakona) po stopi od 10% ( +/-)

2. ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI, NEZARAČUNANE I
VLASTITA POTROŠNJA
(čl. 2. st. 1. toč. 1a.,1b., 1c., 2a., 2b., 2c. i 3., čl. 7. st. 1. i 4.
i čl. 15. st. 8. Zakona) po stopi od 22% (+/-)

3. ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI, NEZARAČUNANE I
VLASTITA POTROŠNJA
(čl. 2. st. 1. toč. 1a.,1b., 1c., 2a., 2b., 2c. i 3., čl. 7. st. 1. i 4.
i čl. 15. st. 8. Zakona) po stopi od 23% (+/-)

4. NENAPLAĆENI IZVOZ
(čl. 13. st. 2. i 3. Zakona) (+/-)

5. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU
OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA
(čl. 21. st. 3. Zakona) (+/-)

III. OBRAČUNANI PRETPOREZ U
PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA I
USLUGA – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+ 5.+6.+7.+8.)
(+/-)

1. PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA
(čl. 20. st. 1., 9. i 10. Zakona) po stopi od 10% (+/-)

2. PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA
(čl. 20. st. 1., 9. i 10. Zakona) po stopi od 22% (+/-)

3. PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA
(čl. 20. st. 1., 9. i 10. Zakona) po stopi od 23% (+/-)

4. PLAĆENI PRETPOREZ PRI UVOZU
(čl. 20. st. 2. odnosno čl. 7. st. 5. Zakona) (+/-)

5. PLAĆENI PRETPOREZ NA USLUGE INOZEMNIH
PODUZETNIKA
(čl. 19. st. 2. Zakona) po stopi od 10% (+/-)

6. PLAĆENI PRETPOREZ NA USLUGE INOZEMNIH
PODUZETNIKA
(čl. 19. st. 2. Zakona) po stopi od 22% (+/-)

7. PLAĆENI PRETPOREZ NA USLUGE INOZEMNIH
PODUZETNIKA
(čl. 19. st. 2. Zakona) po stopi od 23% (+/-)

8. ISPRAVCI PRETPOREZA PREMA ČL. 20. ST. 5.
ZAKONA (+/-)

X X X X X

IV. POREZNA OBVEZA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU:
ZA UPLATU (II. - III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)
X X X X X

V. PO PRETHODNOM OBRAČUNU: NEUPLAĆENI POREZ DO DANA
PODNOŠENJA OVE PRIJAVE – VIŠE UPLAĆENO – POREZNI KREDIT
X X X X X

VI. UKUPNO RAZLIKA: ZA UPLATU/ZA POVRAT X X X X X

☐ __________ kn

POVRAT

☐ __________ kn

PREDUJAM

☐ __________ kn

USTUP POVRATA

OBRAČUN SASTAVIO
(IME, PREZIME I POTPIS)


NADNEVAK PRIMITKA

|____|____|

|____|____|

|___|___|___|___|

POTPIS I PEČAT
POREZNOG OBVEZNIKA


POTPIS SLUŽBENIKA
POREZNE UPRAVE

OBRAZAC PDV

POREZNI OBVEZNIK (NAZIV/IME I PREZIME I ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE

PRIJAVA POREZA NA DODANU
VRIJEDNOST ZA RAZDOBLJE

OD |__|__| |__|__| DO |__|__| |__|__| GOD. |__|__|__|__|

BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA)
DJELATNOSTI PREMA
NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI

MB ILI MBG – POREZNI BROJ

OPIS

VRIJEDNOST ISPORUKE

(iznos u kunama i lipama)

POREZ PO STOPI OD 10%, 22% i 23%

(iznos u kunama i lipama)

OBRAČUN POREZA U OBAVLJENIM
ISPORUKAMA DOBARA I USLUGA U
OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU
ISPORUKE – UKUPNO (I. + II.)
(+/-)

X X X X X

I. ISPORUKE KOJE NE PODLIJEŽU
OPOREZIVANJU, KOJE SU OSLOBOĐENE
I PO STOPI OD 0% - UKUPNO (1.+2.+3.)
(+/-)

X X X X X

1. KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU
(čl. 2. u svezi s čl. 5. i čl. 8. st. 8. Zakona) (+/-)

X X X X X

2. OSLOBOĐENE POREZA – UKUPNO
(2.1.+2.2.+2.3.) (+/-)

X X X X X

2.1. IZVOZNE – s pravom na odbitak pretporeza
(čl. 13. st. 1. t. 1. i čl. 14. Zakona ) (+/-)

X X X X X

2.2. TUZEMNE – bez prava na odbitak pretporeza
(čl. 11. Zakona) (+/-)

X X X X X

2.3. OSTALE – s pravom na odbitak pretporeza
(čl. 13. st. 1. t. 2., 3., 4. i 5. Zakona) (+/-)

X X X X X

3. ISPORUKE PO STOPI OD 0%
(čl. 10a. Zakona) (+/-)

X X X X X

II. OPOREZIVE ISPORUKE – UKUPNO
(1.+2.+3.+4.+5.) (+/-)

1. ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI, NEZARAČUNANE I VLASTITA POTROŠNJA
(čl. 2. st. 1. toč. 1a.,1b., 1c., 2a., 2b., 2c. i 3., čl. 7. st. 1. i 4.
i čl. 15. st. 8. Zakona) po stopi od 10% ( +/-)

2. ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI, NEZARAČUNANE I VLASTITA POTROŠNJA
(čl. 2. st. 1. t. 1a.,1b., 1c., 2a., 2b., 2c. i 3., čl. 7. st. 1. i 4.
i čl. 15. st. 8. Zakona) po stopi od 22% (+/-)

3. ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI, NEZARAČUNANE I VLASTITA POTROŠNJA
(čl. 2. st. 1. t. 1a.,1b., 1c., 2a., 2b., 2c. i 3., čl. 7. st. 1. i 4.
i čl. 15. st. 8. Zakona) po stopi od 23% (+/-)

4. NENAPLAĆENI IZVOZ
(čl. 13. st. 2. i 3. Zakona) (+/-)

5. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU
OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA
(čl. 21. st. 3. Zakona) (+/-)

III. OBRAČUNANI PRETPOREZ U
PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA I
USLUGA – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+ 5.+6.+7.+8.)
(+/-)

1. PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA
(čl. 20. st. 1., 9. i 10. Zakona) po stopi od 10% (+/-)

2. PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA
(čl. 20. st. 1., 9. i 10. Zakona) po stopi od 22% (+/-)

3. PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA
(čl. 20. st. 1., 9. i 10. Zakona) po stopi od 23% (+/-)

4. PLAĆENI PRETPOREZ PRI UVOZU
(čl. 20. st. 2. odnosno čl. 7. st. 5. Zakona) (+/-)

5. PLAĆENI PRETPOREZ NA USLUGE INOZEMNIH
PODUZETNIKA
(čl. 19. st. 2. Zakona) po stopi od 10% (+/-)

6. PLAĆENI PRETPOREZ NA USLUGE INOZEMNIH
PODUZETNIKA
(čl. 19. st. 2. Zakona) po stopi od 22% (+/-)

7. PLAĆENI PRETPOREZ NA USLUGE INOZEMNIH
PODUZETNIKA
(čl. 19. st. 2. Zakona) po stopi od 23% (+/-)

8. ISPRAVCI PRETPOREZA PREMA ČL. 20. ST. 5.
ZAKONA (+/-)

X X X X X

IV. UKUPNA POREZNA OBVEZA ZA POREZNO
RAZDOBLJE: ZA UPLATU (II. - III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)
X X X X X

V. UPLAĆENO DO DANA PODNOŠENJA OVE PRIJAVE X X X X X

VI. UKUPNO RAZLIKA: ZA UPLATU / ZA POVRAT X X X X X

☐ __________ kn

POVRAT

☐ __________ kn

PREDUJAM

☐ __________ kn

USTUP POVRATA

OPIS

VRIJEDNOST ISPORUKE
IZNOS U KUNAMA I LIPAMA

VII. OSTALI PODACI

1. ZA ISPRAVAK PRETPOREZA

1.1. NABAVA NEKRETNINA – ISPORUČITELJ (PRODAVATELJ) NEKRETNINA

1.2. PRODAJA NEKRETNINA – PRIMATELJ (KUPAC) NEKRETNINA

1.3. NABAVA OSOBNIH VOZILA (ZA PODUZETNIKE KOJIMA TRGOVINA AUTOMOBILIMA NIJE TEMELJNA DJELATNOST)

1.4. PRODAJA OSOBNIH VOZILA (ZA PODUZETNIKE KOJIMA TRGOVINA AUTOMOBILIMA NIJE TEMELJNA DJELATNOST)

1.5. NABAVA RABLJENIH OSOBNIH VOZILA I PRODAJA ISTIH – RAZLIKA U CIJENI (ZA TRGOVCE TIM VOZILIMA)

1.6. NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE

1.7. PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE

2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA

3. POČETAK ILI PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

OBRAČUN SASTAVIO
(IME, PREZIME I POTPIS)


NADNEVAK PRIMITKA

|____|____|

|____|____|

|___|___|___|___|

POTPIS I PEČAT
POREZNOG OBVEZNIKA


POTPIS SLUŽBENIKA
POREZNE UPRAVE

OBRAZAC I-RA

REDNI BROJ

RAČUN

KUPAC
(PRIMATELJ DOBRA ILI USLUGA)

IZNOS (S POREZOM)

NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU

OSLOBOĐENO POREZA

0%

OPOREZIVO

BROJ

NADNEVAK

IZDAVANJA

NAZIV - IME I PREZIME I SJEDIŠTE/ PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE

MB/MBG (POREZNI BROJ)

IZVOZ

U TUZEMSTVU

OSTALO

VRIJEDNOST ISPORUKE

10%

22%

23%

OSNOVICA

POREZ

OSNOVICA

POREZ

OSNOVICA

POREZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

OBRAZAC U-RA

RED. BROJ

RAČUN

DOBAVLJAČ
(ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)

PRETPOREZ

BROJ

NADNEVAK

NAZIV – IME I PREZIME I SJEDIŠTE /PREBIVALIŠTE ILI UOBIČAJENO BORAVIŠTE

MB/MBG (POREZNI BROJ)

POREZNA
OSNOVICA

UKUPNI IZNOS RAČUNA S POREZOM

UKUPNO

10%

22%

23%

0%

10%

22%

23%

MOŽE SE ODBITI

NE MOŽE SE ODBITI

MOŽE SE ODBITI

NE MOŽE SE ODBITI

MOŽE SE ODBITI

NE MOŽE SE ODBITI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
(12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)

12

13

14

15

16

17